Horváth Iván prof.
Bevezetés az irodalomtörténetbe
2003. őszi félév
 


FORVM

Javasolt olvasmányjegyzék

Szövegek: ajánlás egyéni tájékozódásra
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor (1000-1530), szerk. MADAS Edit, főszerk. TARNAI Andor, Bp., 1992. [KSZGY]
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I, Középkor és reneszánsz, szerk. BARTA János, KLANICZAY Tibor, átdolg. KLANICZAY Tibor, Bp., 19632. [RSZGY]
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1998. ["narancs"]
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, II, szerk KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 2000. ["zöld"]

Néhány mű a magyar irodalomból, megkönnyítendő az egyéni tájékozódást
Szent István király intelmei: KSZGY, 78-103.
Szent István király legendája Hartvik püspöktől : KSZGY, 55-59.
Ómagyar Mária-siralom: KSZGY, 320-326.
Halotti Beszéd és Könyörgés: KSZGY, 317-320.
Szent Margit legendája: KSZGY, 407-428.
Egyházi költészet: KSZGY, 510 (Vásárhelyi András: Cantilena), 508 (Himnusz a felfeszített Krisztushoz), 510 (Édes anya...), 511 (Ó, kegyes Szíz Mária), 512-513 (Verses Tízparancsolat, Az asztalnak szent dicsérete, Jó és gonosz szerzetesnök dicséreti és szidalma).
JANUS Pannonius, Versei.
BORNEMISZA Péter, Ördögi kísírtetek [részletek], Magyar Elektra: RSZGY, 461-503.
TINÓDI Sebestyén, Egri históriának summája: RSZGY 1990, 355-366.
PATAKI Névtelen, Eurialus és Lucretia: RSZGY, 535-568.
GERGEI Albert, Árgirus: RSZGY, 568-589.
BALASSI Bálint, Versei, Szép magyar komédia.
RIMAY János, Versek, Levél I. Rákóczi Györgynek: "narancs", 152-186, 188-192.
PÁZMÁNY Péter, Művei: "narancs", 329-333 (Öt szép levél), 333-357 (Isteni igazságra vezérlő kalauz), 367-370 (A Pokolnak örök kínjárul), 373-375 (Mint kell a keresztyény leányt nevelni).
ZRĺNYI Miklós, Szigeti veszedelem, Az török áfium ellen való orvosság, Versek, "zöld": 19-174, 195-199.
BETHLEN Miklós, Önéletírás, BETHLEN Kata, Életének maga által való rövid leírása, II. RÁKÓCZI Ferenc, Vallomások és emlékiratok [Részletek]: "zöld", 402-433, 658-666, 537-552.
MIKES Kelemen, Törökországi levelek. [Részletek]: "zöld", 582-609.
FALUDI Ferenc, Versek: "zöld", 801-863.

A világirodalomból, megkönnyítendő az egyéni tájékozódást
Augustinus, Vallomások
Trubadúrok, trouvere-rek, Minnesängerek
Latin himnusz- és vágánsköltészet: antológiákbó (lásd: Tájékoztató)l
Dante, Isteni színjáték, A nép nyelvén való ékesenszólásról
Petrarca, Daloskönyv
Boccaccio, Dekameron
Cervantes, Don Quijote
Machiavelli, A fejedelem
Shakespeare drámák
Villon versei
Montaigne, Esszék
Corneille, Racine, Moliere drámái.

Szakirodalom: ajánlás egyéni tájékozódásra
A magyar irodalom története, I. 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 1964.
A magyar irodalom története, II. 1600-tól 1772-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 1964.
ARANY János, Zrínyi és Tasso (tetszés szerinti kiadás).
BÁN Imre, A barokk, Bp., 1962, 5-37, 150-152.
BÁN Imre, Eszmék és stílusok, Bp., 1976.
BURKE, Peter, Az olasz reneszánsz, Bp., 1999.
DELUMEAU, Jacques, Reneszánsz, Bp., 1987.
ECKHARDT Sándor, Balassi-tanulmányok, kiad. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., 1972, 172-252.
FEHÉR Márta, Newton a világ rendszeréről, Bp., 1977.
GARIN, Eugenio, Reneszánsz és műveltség, Bp., 1988.
HORVÁTH János, A magyar irodalmi muveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig, Bp., 1931.
HORVÁTH János, Az irodalmi muveltség megoszlása. Magyar humanizmus, Bp., 1935.
HORVÁTH János, A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete, Bp., 1953.
HORVÁTH János, Magyar irodalomismeret, = H. J., Tanulmányok, Bp., 1956, 7-27.
JANKOVITS László, Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., 2002, 117-223.
KESERŰ Bálint, A magyar protestáns-polgári későhumanizmus néhány problémája = ActaHistLittHung, VI, Szeged, 1966, 3-21.
KIRÁLY Erzsébet, Poétikai fogalmak Zrínyi "Syrena"-kötetének előszavában, ItK, 1984, 277-289. (UŐ, Tasso és Zrínyi. A "Szigeti veszedelem" olasz epikai modelljei, Bp., 1989.
KLANICZAY Tibor, Pallas magyar ivadékai, Bp., 1985.
KLANICZAY Tibor, A manierizmus esztétikája, = A manierizmus, szerk. UŐ., Bp., 1975, 7-111.
KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers karaktere (Tanulmányok), Bp., 1992.
KOSZTOLÁNYI Dezső, A magyar próza atyja, = K. D., Látjátok feleim, kiad. RÉZ Pál, Bp., 1976, 42-52.
KOVÁCS Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., 1985.
KRISTELLER, Paul Oskar, Szellemi áramlatok a reneszánszban, Bp., 1979.
PIRNÁT Antal, Balassi Bálint poétikája, Bp., 1996.
PIRNÁT Antal, Fabula és história, ItK, 1984, 137-149.
SIMONYI Károly, A fizika kultúrtörténete, Bp., 1981.
SZIGETI Csaba, A hímfarkas bőre. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben, Pécs, 1993, 1-70.
TARNAI Andor, "A magyar nyelvet írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Bp., 1984.
SZABICS Imre, A trubadúrok költészete, Bp., 1995.
SZERB Antal, A reménytelen szerelem története, = SZ. A., A varázsló eltöri pálcáját, Bp., é. n., 23-30.
VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., 1982.
VEKERDI László, Így élt Newton, Bp., 1977.
VĺZKELETY András, "Világ világa, virágnak virága ..." (Ómagyar Mária-siralom), Bp., 1986.
ZEMPLÉNYI Ferenc, Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Bp., 1998.
ZEMPLÉNYI Ferenc, Műfajok reneszánsz és barokk között, Bp., 2002.

Az előadó és vizsgáztató műveiből azoknak, akik nem veszik igénybe az előadást
HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., 1982.
UŐ., A vers, Bp., 1991.
UŐ., Magyarok Bábelben, Szeged, 2000.
UŐ., másokkal együtt, Répertoire de la poésie hongroise ancienne (RPHA), I-II, Paris, 1992.
http://magyar-irodalom.elte.hu/repertorium/


 
 

Kérdések: syrena@magyar-irodalom.elte.hu

 
 
Vissza