MR-151a = MRN-541a
pdf fájl
doc fájl

(jobb klikk és "Letöltés")

 

 

Régi magyar irodalom I. előadás

A 2004. őszi félévben két előadást hirdettünk meg:

MR-151a = MRN-541a Liturgia és irodalom
Vezeti: Bárczi Ildikó doc.

MR-151b = MRN-541b Áldott szép Júlia (Balassi szerelmi lírája)
Vezeti: Szentmártoni Szabó Géza adj.

 

Bárczi Ildikó előadásának tételei
és a kötelező irodalom pdf formátumban

1. Ősköltészet; írott irodalmunk szóbeli előzményei, kikövetkeztetett műfajai, témái és technikája (líra, hősi ének, a "naiv eposz", a nagyobb epikus kompozíció lehetősége, mondák; a költői technika naiv modora: Csáti Demeter)

2. Árpád-kori legendák, intelmek; Árpád- és Anjou-kori gesták, krónikák

3. A magyar nyelvű lovagi epika problémái (a Trója- és a Nagy Sándor-regény), a Toldi-monda, a történeti tárgyú ének és az archaikus balladák

4. A magyar nyelvű egyházi írásbeliség és irodalom kezdetei: a Halotti Beszéd és Könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom, Szent Ferenc és Szent Margit legendája

5. A késő középkori kolostori irodalom: latin (Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát) és magyar prédikációk (a Karthauzi Névtelen); a kódexekben megőrzött művek és műfajok: bibliafordítás, legenda (lásd még a 4. tételt!), példa, látomás, elmélkedés, dramatizált szöveg (vetélkedés)

6. Latin és magyar egyházi költészet: szekvenciák, himnuszok, zsolozsmák, énekek, elbeszélő költészet

7. Késő középkori magyar nyelvű világi költészet: történeti epika (Jajcai énektöredék, Szabács viadala, Csáti Demeter), propagandisztikus ének (Jaksics Demeter, Szabadkai Mihály, Geszti László), világi líra (epitáfium: Szent Lászlóról, Mátyásról), vágáns szatíra (Apáti Ferenc), virágének

8. Janus Pannonius költészete

9. 15. századi latin humanista irodalom: levélírók és történetírók

10. 16. századi latin humanista irodalom: költők és történetírók

11. 16. századi tudós humanisták: filológusok (különösen Zsámboky János), bibliafordítók és nyelvművelők (Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Sylvester János)

12. 16. századi lírai és epikus énektípusok: házasének, hegedősének, "pajkos ének", históriás ének (tudósító ének), szórakoztató verses história (széphistória)

13. A tudósító históriás ének és a történeti tárgyú krónikás ének jelentékeny képviselői: Tinódi Lantos Sebestyén, Ilosvai Selymes Péter, Valkai András

14. A magyar nyelvű világi reneszánsz költészet virágkora: Bogáti Fazakas Miklós (Énekek éneke), Pataki Névtelen (Euralius és Lucretia), Gergei Albert (Árgirus), Telegdi Kata (verses levél)

15. A reformáció irodalmának műfajai és írótípusai, I: bibliafordítás, verses krónika, értekezés, történetírás; Szkhárosi Horvát András és Szegedi Gergely

16. A reformáció irodalmának műfajai és írótípusai, II: énekirodalom (zsoltár, dicséret, jeremiád, bibliai história, énekeskönyvek), dráma; Kecskeméti Vég Mihály, Sztárai Mihály, Bogáti Fazakas Miklós

17. Heltai Gáspár és a népszerű próza kezdetei

18. Bornemisza Péter

19-21. Három Balassi-tétel: 1. Balassi kompozíciói. A költő formatörténeti helye, 2. A vallás Balassi költészetében, 3. A szerelem Balassi költészetében. A tételeket egyénileg kell összeállítani, természetesen a szövegek és a szakirodalom alapján.