Balassi János:

Balassi János (1518–1577) felvidéki magyar főúr.

Sulyok Anna:

Sulyok Anna a testvére Sulyok Sárának, az egri hős, Dobó István feleségének.

Balassi Ferenc:

Balassi Ferenc (1563–1594) Balassi Bálint öccse.

Bornemisza Péter:

Bornemisza Péter (1535–1584) író és reformátor. 1564–69 között a Balassi-fiúk nevelője és Balassi János udvari prédikátora. Főbb művei: Szophoklész Électrájának fordítása (Bécs, 1558), Ördögi kísértetek (1578), Foliopostilla (1584).

Habsburg Rudolf:

II. Rudolfot (1552–1612) 1576-ban koronázták magyar királlyá és német-római császárrá. Élénken érdeklődött a műszaki és a természettudományok iránt, az ő prágai udvarában dolgozott Kepler, a híres csillagász.

Istvánffy Miklós:

Istvánffy Miklós (1538–1616) történetíró. Latin nyelven írott fő művében a magyarok történetét dolgozza fel 34 könyvben.

Báthory István:

Báthory István (Somlyó, 1533 – Grodno, 1586) 1571-től erdélyi fejedele, 1574-től lengyel király.

Bekes Gáspár:

Bekes Gáspár (+1579) Báthory István ellenfele, később híve.

Balassi András:

Balassi András (1538–1591) Balassi Bálint unokatestvére.

decretum-könyv:

Törvénykönyv, vsz. Werbőczy Tripartitumának kivonatáról van szó.

diligentiával:

szorgalommal

Cicero:

Marcus Tullius Cicero (Arpinum, Kr.e. 106. január 3. – Róma, Kr. e. 43. december 7.) híres római szónok és író, az ő műveiből tanulták a szónoklattant és az írásművészetet egészen a múlt századig.

konszenzus:

megegyezés, melyet senki nem vitat

reneszánsz:

Művelődéstörténeti korszak, mely a középkor után az ókori műveltséget élesztette újjá. Az olasz rinascimento, ill. a francia renaissance szó jelentése: „újjászületés”.

manierizmus:

A reneszánsz utolsó szakasza, ahol már nem az eszményi szép harmónája uralja a művészetet, hanem a fura, a különleges és a bizarr. A manierizmus szó jelentése: „a modorosság irányzata”.

Dobó Ferenc:

Dobó Ferenc az egri hős, Dobó István fia, Dobó Krisztina bátyja, Balassi Bálint unokatestvére.

Losonczy Anna:

a hős temesvári kapitány, Losonczy István leánya. Annának három férje volt, sorrendben: Báthory Miklós, Ungnád Kristóf és Forgách Zsigmond.

Ungnád Kristóf:

Ungnád Kristóf egri kapitány majd horvát bán, Losonczy Anna második férje.

Dobó Jakab:

Dobó Jakab (1562. március 22. – 1585. március 20.) költő, vannak, akik neki tulajdonítják a Balassiénak is tartott Íme ez szívembe... töredékes kezdetű verset, és az Eurialus és Lucretia címen emlgetett széphistóriát.

Dobó Krisztina:

Dobó Krisztina Dobó István lánya, Balassi Bálint unokatestvére. Férjei időrendben: Várady Mihály, Balassi Bálint (érvénytelenítik a házasságukat), Pető Gáspár.

Dobó István:

Dobó István (1549–1572) Eger hős várvédője. Felesége Balassi Bálint anyjának testvére.

hogy ennek lefolyását siettesse, katolizál:

A családjogi, válási ügyek még mindig a Szentszékhez tartoztak, ezért siettethette a pert a katolikus felekezetre való áttérés.

epigramma:

Ókori verses műfaj. Disztichonokból áll, ezt egy hexameter és egy pentameter alkotja. Az epigramma eredetileg sírvers volt, emiatt rövid és tömör. Később csattanóra végződő, rövid verset jelent.

házasságát érvénytelenítik:

A korabeli válás általában azt jelentette, hogy az elválasztott feleknek tilos volt házasságot kötniük mással, hiszen „a házasságok az égben köttettek”, a házasság szentség, mely a földi törvényszéken nem szüntethető meg, mindörökké fennmarad. Az újabb házasság tehát éppúgy bigámiának számított volna, mintha válás nélkül kötötték volna. Más volt a helyzet, ha a házasságot érvénytelenítették. Ekkor tulajdonképpen – a jog szerint – nem történt házasság. Az érvénytelenítés akkor történhetett meg, ha olyan felek kötöttek házasságot, akiknek nem volt joguk erre; közeli rokonok például, vagy olyanok, akik alkalmatlanok voltak a „házaséletre”.

Forgách Zsigmond:

Forgách Zsigmond (1565–1621), magyar főúr. Feleségei időrendben: Losonczy Anna (neki harmadik férje volt), Thurzó Zsuzsa és Pálffy Kata.

Rimay János:

Rimay János (1573–1631) költő, Balassi tanítványának vallotta magát, szándéka Balassi verseinek kiadására sikertelen maradt.

Edmundus Campianus:

Edmund Campion (1539–1581) oxfordi születésű eredetileg anglikán vallású katolikus pap és jezsuita, akinek híres műve tíz okot sorol fel a katolizálás mellett.

Braunsberg:

Braunsberg tengerparti város Gdansktól keletre, jezsuita kollégiumában magyar diákok is megfordultak.

Batthyány Ferenc:

Batthyány Ferenc (+1625) nyugat-magyarországi főúr, akinek anyja, Zrínyi Dorottya a szigetvári hős, Zrínyi Miklós leánya volt.

tizenötéves háború:

A tizenötéves háború (1593–1606) a török portának a Habsburg udvarhoz küldött hadüzenetével kezdődött, váltakozó sikerekkel folyt. Az 1606-os bécsi béke kimondta a törökkel való békekötést.

Pálffy Miklós:

Pálffy Miklós (1552–1600) 1589-ben nevezték ki a Felvidék főkapitányává.

Felvidék:

A történelmi Magyarországnak ma Szlovákiához tartozó része.

A stalmaster leánya:

A stalmaster leánya kifejezés Lobkowitz Poppel Évára, Batthyány Ferenc nagy szerelmére vonatkozik, bár nincs róla adatunk, hogy apja udvari istállómesteri címet viselt volna.

aenigma:

A retorikában a homályos értelmű allegóra neve. Balassi korában műfajnév, de így hívták a rejtvényt és a találós kérdést is.

megyek, megyen, stb.:

Jelentése: „mit tegyek/tegyen stb.”

Lucretia:

Eurialus és Lucretia széphistóriája, melyet a Pataki Névtelen (=Balassi Bálint? Dobó Jakab?) fordított magyarra. Strófaképlete (a19, a19, a19) hatással volt a Balassi-strófa kialakulására.

herdó:

A várőrség „[Halt] wer da” („[Állj], ki vagy? kiáltásának a magyarban eltorzult formája.

Venus:

Venus a görög Aphrodité, a szépség és szerelem istennőjének római megfelelője. Vagy ő, vagy fia, Cupido (Amor) ébreszti a szerelmet. A név régi magyar ejtése (a rímekből is kitűnik) nem „sz”-re, hanem „s”-re végződött.

Paris:

Párisz, trójai királyfi volt, aki Héra (Iuno), Pallasz Athéné (Minerva, Pallas) és Aphrodité (Venus) szépségversenyében az utóbbinak ítélte az aranyalmát, cserébe a szép Heléna szerelméért. A név régi magyar ejtése (a rímekből is kitűnik) nem „sz”-re, hanem „s”-re végződött.

fottig:

(élet)fogytig

decima secunda:

12. (latin)

kegyes:

hölgy

Cupido:

Venus fiacskája, a szerelem istene. Másik neve Amor. (Görögül Erósz.) A név ejtése: a „c”-t „k”-nak ejtjük.

Marullus:

Michael Marullus (1450–1500) görög származású itáliai, latin nyelven író költő. Néhány versét mintául használta Balassi.

poeta:

költő (latin)

deák:

A „latin” nyelvet az iskolában ismerték meg, ezért hívták a régi magyarban „deák”-nak.

decimus quartus:

14. (latin)

szerető:

Nem a mai értelemben, hanem „szerelmes, társ” értelemben használták a korban.

könyv:

könny

Aetna-hegy:

Etna. Vulkanikus hegy Szicíliában.

ad apes:

a méhekhez (latin)

mit jegyez:

mit jelent

kór:

beteg

karul:

karvaly (vadászmadár)

hamar:

fürge

en:

íme

vers:

Balassi korában a „vers” szó „versszak”-ot jelentett, amit mi ma versnek hívunk, azt ők „ének”-nek nevezték.

Diana:

A görög Artemisz római megfelelője. Apollo húga, a vadászat szép, szűz istennője.

kísértet:

kísértés

Ovidius:

Publius Ovidius Naso (Sulmo, Kr. e. 43. – Tomi, Kr. u. 17/18.), híres római elégiaköltő.

Joannes Secundus:

(Haaga, 1511. november 14–Uttrecht, 1536. szeptember 24.), igen híres, latinul író reneszánsz költő. Legismertebb műve a Csókok könyve (Basia). Balassira az ő költészete is hatással volt, tőle vette át a Julia nevet.

tölt:

beteljesedett

mordály:

gaz

frigy:

szerződés, szövetség

fattyú:

törvénytelen gyerek

salamandra:

A szalamandra gyíkféle állat, a korabeli természettudomány szerint a tűzben él.

lebeknek:

csillognak

De voce ad vocem ex Angeriano:

Szóról szóra Angerianusból (latin)

cserében:

tölgyesben

Tündérek egyike:

A vers latin mintájából tudjuk, hogy Apollóról, Diana testvéréről van szó. Balassi a pogány istent tündérnek nevezi a magyar szövegben.

eszébe venni:

észrevenni

lassú:

halk

inventio poetica:

Balassi szavával „versszerző találmány”: olyan vers, amelynek kitalált cselekménye van, mely Balassinál a bóknak egy kifinomult formája.

item:

(felsorolásban:) „megint, újra, ismét” (latin)

versszerző találmány:

Latinul: inventio poetica. Olyan vers, amelynek kitalált cselekménye van, mely Balassinál a bóknak egy kifinomult formája.

teteme:

teste

altera:

másik, egy másik (latin)

azon nótára:

azonos nótára, azaz a gyűjteményben megelőző vers dallamára

Angerianus:

Hieronymus Angerianus nápolyi költő az 1500-as évek elején. Balassi az ő latin nyelvű epigrammáit használja fel legtöbbször.

Lázár ujja:

Evangéliumi példázat a gazdagról, aki halála után a pokolra jut és a szegény Lázárról, aki a mennybe kerül. A pokol tüzében égő gazdag ekkor könyörög Istenhez, legalább azt engedje meg, hogy Lázár az ujja hegyével csöppenthessen neki egy kis vizet. (L. Lukács 16, 24.)

la:

íme, lám

dialogus:

dialógus, beszélgetés

Echo:

Echo: ekhó, visszhang. A mitológiában egy nimfa, aki a világszép Narcissusba volt szerelmes, állandóan követte, válaszolgatott neki, és végül felelgető hanggá változott.

rá felelek:

felelek érte

Videns Juliam...:

A latin szöveg fordítása: „Látván, hogy Juliát sem szép beszéddel, sem pedig érveléssel nem tudja szerelmére felgyújtani, panaszával a szerencsétlen az eget és a földet és a tengert is betölti, méltatlankodván megígéri, hogy ő soha semmilyen éneket Julia kedvéért ezentúl nem fog énekelni.”

leppentőcske:

lepke

slejt:

dísztelen

Zsófi neve:

„Sophia” görögül „bölcsesség”. V.ö.: philosophia="a bölcsesség szeretete”.

fényes bogár:

szentjánosbogár

Szent Iván hó:

június

Tiefengrab utcája:

A Tiefer Graben volt az örömlányok utcája Bécsben.

kaláris:

ékkő, korall

kurta oktáva:

rövid törvénykezési időszak

in laudem confiniorum:

a végvidék dicséretére (latin)

kápa:

nyeregtakaró

strázsa:

őrség

psalmus:

zsoltár; a bibliai énekgyűjtemény (Zsoltárok könyve) darabja. A korban műfajnév is. A protestánsok igen kedvelték a zsoltárátköltéseket, zsoltárparafrázisokat.

Jephtes históriája:

Bibliai történet a Királyok könyvéből, melyet Buchanan latin nyelvű tragédiájából Balassi is magyarra szándékozott fordítani.

ex psalmo 42.:

a 42. zsoltárból (latin)

korosként:

időről-időre

Jordán és Hermon:

Bibliai folyó, illetve hegy.

Colloquium octo viatorum...:

Nyolc vándor és az Echo nevű istennő beszélgetése. (latin)

Credulus:

Balassi Szép magyar komédiájának hőse, Julia szerelmese.

Szent Bertalom nap:

augusztus 24.

bejt:

kétsoros török vers

Tóbiás:

Ószövetségi szereplő, l. Tóbiás könyve.

Szent Mihály-nap előtt való harmad hét:

Szeptember 29-től visszafelé a 3. hét.

az ó szerint:

A régi naptár szerint. 1582-ben volt a XIII. Gergely pápa-féle naptárreform, s az új naptárra csak évek múltán szoktak át.

Valedicit patriae...:

Búcsút vesz hazájától, barátaitól, és mindattól, amit oly igen kedvelt. (latin)

ráró:

sólyom

nyilván vannak:

ismertek

meny:

hölgy

Mars:

Mars a háború római istene.

Pallas:

Pallas Athene a tudományok istennője.

Dido:

Dido Carthago királynője volt, aki – Vergilus Aeneisében – öngyilkos lett bánatában, mikor szerelme, Aeneas elhagyta őt.

In eandem fere sententiam:

„Körülbelül ugyanarról.”

Procris:

Procris a mitológiában Cephalus felesége volt, aki féltékenységében akaratlanul megölte férjét.

Deianirával nem akaratjával Herculest elvesztetted:

A mitológiában Deianeira akaratlanul megölte féltékenysgégében a férjét, Héraklészt.

kétszer üszög rám áradt:

„a szerelem miatt kétszer lobbant lángra a szívem”

cortigiana:

Az olasz szó eredetileg udvarhölgyet jelentett, később kéjnőt. v.ö.: „kurtizán”.

póka:

Talán pulykát jelent.

édes szűrő móka:

A kifejezés értelme talán: „édes szőrű mókus”.

ferge:

kerge, bolond

bátor ne:

ha nem is

Fulvia:

A Fulvia költői név, éppúgy egy régi római nemzetségnév nőnemű alakja, mint a Julia.

izsóp:

Az ószövegtségi tisztulási szertartásokhoz használt növény.

jódot:

jódat

Gianeta Padovana:

Egy padovai tánc.

Jason:

Mitológiai hős, az aranygyapjúért induló argonauták vezetője.

Aeneas:

A rómaiak mitológiai őse, aki Trójából menekült Itáliába, és ott feleségül vette a király lányát, Laviniát.

Francesco Petrarca:

(Arezzo, 1304. július 20. – Arqua, 1374. július 20.) olasz reneszánsz költő, fő műve a Rerum vulgarium fragmenta vagy Canzoniere, azaz Daloskönyv.

terminológia:

szakszókincs

Charis:

A 3 khárisz vagy grácia (Gratia) a tavasz három szépséges istennője. A negyedik Charis éppolyan kifejezés, mint a tizedik múzsa (a múzsák száma kilenc), vagy a világ nyolcadik csodája (hét volt); azt jelenti, hogy a megnevezett azok közé illenék a tulajdonságai alapján.

terminus:

szakkifejezés

dolce nemica:

(e.: dolcse) A perarkista versek hölgye. Szó szerint: édes ellenség. Balassi „szerelmes ellenség”-nek fordítja.

Vergilius:

Publius Vergilius Maro, (Andes, Kr. e. 70. október 15. – Calabria, Kr. e. 19. szeptember 21.) a római irodalom legnagyobb epikusa. Főműve, az Aeneis a rómaiak nemzeti eposza.

lírai én:

A beszélő, akivel a versekben találkozunk, nem azonosítható azzal a valóságos személlyel, aki a verset írta. Megkülönböztetésül szoktuk a versek egyes szám első személyű beszélőjét lírai énnek nevezni.

attribútum:

ismertető jegy, jellemző tulajdonság vagy tárgy

Dante Alighieri:

(e.: Aligiéri) (Firenze, 1265 – Ravenna, 1321. szeptember 13 vagy 14.) Fő műve az Isteni színjáték. A Vita nuova, az Új élet a Beatrice-szerelem idején írt verseket tartalmazza. ONORATE L’ ALTISSIMO POETA!

descensio:

(e:deszcenszio) alászállás

Theodor Beza:

(1519–1605) hugenotta humanista.

George Buchanan:

(1506–1582) skót humanista, akinek versei Balassi mintájául szolgáltak, s valószínűleg az ő Jephta c. darabját készült magyarra átdolgozni.

Cristoforo Castelletti:

(e: krisztofóro kasztelletti) Olasz manierista költő a XVI. Században. Balassi az ő Amarillijéből írta a Szép magyar komédiát.

William Shakespeare:

(e.: viliem sékszpir) (Stratford-Upon-Avon, 1564. április 23? – Stratford-Upon-Avon, 1616. április 23.) A leghíresebb angol reneszánsz drámaíró.

Zrínyi Miklós:

(1620. május 1. – 1664. november 18.) Barokk költő és hadvezér.

Gyöngyösi István:

(1629? május 1. – 1704. július 24.) Barokk költő, a lakodalmi eposzok mestere.

Klaniczay Tibor:

(1923–1992) nemzetközi hírű irodalomtörténész.

Szerb Antal:

(1901–1945) író, esszéista, irodalomtörténész.

Gerézdi Rabán:

(1914–1968) irodalomtörténész.

Horváth Iván:

(1948– ) irodalomtörténész.

Kőszeghy Péter:

(1951– ) irodalomtörténész.

Szentmártoni Szabó Géza:

(1951– ) irodalomtörténész.

distrahál:

itt: felé fordít

elveszett mű; Rimay híradásán kívül semmit nem tudunk róla

deák summácska:

latin összefoglaló

szamorság:

„szomorúság” vagy „sanyarúság”

alio esset ... etc.:

akkor az elme és gondolkodás másfelé fordulna, és minden fáradság egyetlen törekvésben egyedül a vitézi erény gyakorlására összpontosulna, stb.

ige:

szó

obruálván sensusit:

elrontván értelmét

Balassa:

Sokáig felváltva használták a Balassi és a Balassa névalakokat.

manuscriptum:

(e.:manuszkriptum) kézirat

Eckhardt Sándor:

(1890–1969) irodalomtörténész.

Pirnát Antal:

(1928–1997) irodalomtörténész.

id. Ráday Gedeon:

(1713–1792) költő, irodalompártoló főúr a 18. században.

Varjas Béla:

(1911–1985) irodalomtörténész.

Toldy Ferenc:

(1805–1875) a múlt század nagy irodalomtörténésze.

második 33:

Akkor 33, ha elhagyjuk innét az istenes énekeket és a török bejteket.

Radvány:

Zólyomradvány, 1874. augusztus 21. A kódex ma az evangélikus egyház tulajdona, letétként az Országos Széchényi Könyvtárban található.

Vadai-féle +1:

A régi magyar versben a metrikai zártságot gyakran úgy érték el, hogy az adott metrikai elem zárásához az egy egységgel kisebb metrikai elemben egyel többet használtak fel a kettővel kisebb metrikai elemből, pl. egy vers lezárásához az utolsó strófában eggyel több sort írtak.

Jorge Luis Borges:

(1899–1986) Argentin író.

közölés:

az ütemek cserélgetésével létrehozott szabálytalan szórend. Pl. Arany: „Össze az agg ember rogya két térdére” ahelyett, hogy: két térdére összerogya az agg ember.

fiúsítás:

a régi joggyakorlat szerint, ha a családban nem volt fiúutód, ill. az korán vagy váratlanul elhalt, a családnak jogában állt a lányokat fiúsíttatni, hogy a családi vagyont ők örökölhessék. Fiús családban a lányok nem örököltek, a hozományukon kívül semmit nem kaptak – e szigorúság célja a családi birtok elaprózódásának meggátolása volt.

translatio ungarico carmine juxta Buchanani paraphrasin:

fordítás magyar énekbe Buchanan parafrázisa alapján (latin)