PALIMPSZESZT
17. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

É l e t r a j z

Született 1942-ben Budapesten. 1961-ben érettségizett, elvégezte az Országos Széchényi Könyvtár középfokú könyvtáros szaktanfolyamát. 1969-ben szerzett diplomát az ELTE-n, magyar könyvtár szakon. Két évig könyvtáros volt a Mûegyetem Atomreaktoránál. 1971 óta tanít az ELTE Összehasonlító- és Világirodalmi Tanszékén, mint tudományos segédmunkatárs, késõbb munkatárs, jelenleg docens. Tudományos munkája a Németh G. Béla vezette munkaközösségben indult, még diákéveiben. Részt vett annak a mûhelynek munkájában, melynek eredménye az Arany korai líráját bemutató, elég nagy port felvert tanulmánykötet, az El nem ért bizonyosság lett. E kör irodalomszemlélete azóta is meghatározó a számára. Késõbbi közös munkájuk volt a középiskolai irodalomoktatás reformjára vállalkozó tanterv és tankönyvcsalád, mely szintén igen éles vitákat kavart a 70-es évek végén és a 80-as évek elején. Az volt a céljuk, hogy a korábbi tantervek tendenciózusságával ellentétben a középiskolai oktatás a valódi értékeket ismertesse meg a gyerekekkel, az addiginál nagyobb súlyt adva a magyar mellett a világirodalom alkotásainak. Ezért robbant ki a pártállam konzervatív körei által provokált elhúzódó botrány, ld. a "Tankönyvháború" c. kötet. Ekkor merült fel elõször az alternatív tankönyvek kívánatosságának gondolata is. Érdeklõdési területe kezdettõl fogva az összehasonlító irodalomtudomány volt, egyetemi kurzusai is jórészt e tárgykörbõl kerültek ki (tanította gyakorlatilag az egész világirodalomtörténetet Homérosztól Beckettig, verstant, poétikát és az összehasonlító irodalomtudomány elméletét, az utolsó években hangsúlyosan középkori és reneszánsz irodalmat, ezen területek doktori kurzusait is). Õ dolgozta ki az ELTE magyar szakosainak teljes világirodalmi olvasmánylistáját. Részt vett az Összehasonlító Irodalomtudomány B szak tantervének kidolgozásában. Horváth Ivánnal részt vett a Reneszánsz Kutatások Posztgraduális Központja (CHER - Centre de Hautes Études de la Renaissance) oktatási programjának kidolozásában, rendszeresen tanítja a doktoranduszokat, gyakran a Romanisztika szak doktoranduszait. Gyakran vett részt opponensként, bírálóként, felkért szakértõként vagy bizottsági tagként minõsítési és átminõsítési, habilitációs vagy akkreditációs eljárásokban. Segített létrejönni a Palimpszeszt internetes filológiai folyóiratot, melynek egyik szerkesztõje. Bölcsészdoktori értekezését 1973-ban védte meg (A korai szürrealista regény), mely a 20-as évek szürrealista tipusú narratív prózájával foglalkozott, a francia irodalom mellett nemzetközi, így magyar rokonjelenségeket (a korai Déry) is vizsgálva. Érdeklõdési köre késõbb fõleg, ha nem is kizárólag a reneszász és a középkor irodalma volt, több tanulmány mellett ennek terméke 1993-ben elfogadott kandidátusi disszertációja is (A magyar udvari irodalom nyomában), mely a régi magyar irodalom egészét állítja új megvilágításba, valamint doktori értekezése is. A 70-es évek elejétõl rendszeresen részt vesz a Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport munkájában, számos alkalommal tartott elõadást hazai és nemzetközi tudományos fórumokon. 1995-tõl "Recurrent guest professor" a Középeurópai Egyetemen. 2000-ben habilitált az ELTE-n. 1997-tõl 2000-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. Különbözõ hazai és nemzetközi tudományos társaságok tagja.


PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

Könyv:
A korai szürrealista regény. Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó
Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom. Budapest, 1998. Universitas Könyvkiadó
Mûfajok reneszánsz és barokk között. (Megjelenés alatt, Universitas Könyvkiadó)

Tanulmányok:
Allegória és szimbólum határán (Reményem). = Az el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának elsõ szakaszából. Szerk. Németh G. Béla. Bp. 1972. 75-103.
Reason and Wit. = Neohelicon. 2(1974)1-2. 148-53.
A korai trubadúrköltészet kérdései és Guilhem de Peitieu "új dala". = FilK 24(1978) 425-45.
A válság utópiája. Campanella társadalom- és emberképe. = Világosság. 1979. 80-86.
Az elveszett idill és a pasztorál válsága. Megjegyzések Góngora Fábula de Polifemo y Galatea c. költeményérõl.= FilK 1979. 367-84.
Regény a határon. Megjegyzések Ottlik Géza Iskola a határon c. regényérõl. = ItK 1982. 473-85.
Rimay és a kortárs európai költészet. = ItK 1982. 601-13. (Klny. Reneszánsz Füzetek 55. Bp.l983.)
Orthodoxy and Irony. Donne's Holy Sonnet No 7(4) At the round earths imagin'd corners, blow… = Studies in English and American. Vol. 6. Ed. by Sándor Róth.Bp. 1986. Dept. of English. Lóránd Eötvös University. 155-70.
Krise im Wunderland. I Cinque Canti und der Übergang von der Romanze zum Epos. = Acta LittAcScHung. 26(1984). 261-74
Chaucer traducteur de Pétrarque. = Cahiers de Poétique Comparée (Paris). No. 11 (1985). 99-111.
A középkori udvari kultúra funkcióváltozása a reneszánszban. = Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Bp. 1987). Gondolat. 52-85.
Von der Idylle zur Enttäuschung: die Krise der Pastorale. Anmerkungen zur Fábula de Polifemo y Galatea von Góngora. = Das Ende der Renaissance. Europäische Kultur um 1600. Hrsg. Von August Buck und Tibor Klaniczay. Wiesbaden, 1987, Harrasowitz. (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforscgung Bd.6)
Egy jezsuita emblematikus: Hajnal Mátyás. = Ikonológia és mûértelmezés 2. A reneszánsz szimbolizmus. Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Kiad. Fabiny Tibor, Pál József, Szõnyi György Endre. Szeged, 1987. 2O3-14.
La nascita della poesia europea moderna. = Venezia, Italie e Ungheria tra decadentismo e modernismo. A cura di Zsuzsa Kovács e Péter Sárközy. Bp. 1990. 257-65.
A felezõ tizenkettes eredete. = ItK 1989. 242-50.
Trubadúrok és katharok. = BUKSZ Budapesti Könyvszemle 1, 1990. 30-39.
Trubadúrok Magyarországon. = ItK. 1991. 607-21.
Udvari irodalom, közköltészet és a 16. század magyar irodalma. = ItK l992. 554-68.
Spanien in der ungarischen Romantik. = Spanien in der Romantik. Hrsg. von Christian Wentzlaff-Eggebert. Köln - Weimar - Wien, l994, Böhlau Verlag. 153-63.
The Medieval Heritage in Hungarian Renaissance Poetry. = Hungarian Studies 10(1995), 333-41.
Válság Csodaországban. Ariosto I Cinque Canti címû költeménye és az átmenet a romanzótól az eposzba. = http. palimpszeszt. BDTF. hu (Cher). [I., 1996. okt.-nov.]
Troubadours et cathares. = Toulouse à la croisée des cultures. Actes du VeCongres International de l'Association Internationale d'Études Occitanes. Toulose, 19-24 août 1996. Éd. par Jacques Gourc et François Pic. Toulose, 1998. Vol. I. 249-52.
L'Apparition des recueils de poésies composés dans la littérature européenne. = Revue d'Études Françaises. Vol. 2. 1997. 125-32.
Pluralité et ambiguité des langues chez Oswald de Wolkenstein. = Babel à la Renaissance. Actes du XIe Colloque international de la Société française d'étude du XVIe siecle. Université de Toulon et du Var mars 1997. éd. par James Dauphiné et Myriam Jacquemier. Paris, 1999. 289-94.
A szerkesztett verskötet megjelenése az európai irodalomban. =. ItK 1999.626-634.
Dalla novella all'exemplum. Margherita di Navarra e Bandello. = A pie del vero. Studi in onore di Géza Sallay. Õobblicati dal Giampaolo Salvi e József Takács.Bp. 2001. 345-67.

Recenziók:
Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája 1959. = Itk 1968. 605-6.
Egri Péter: James Joyce és Thomas Mann. Dekadencia és modernség. = Helikon. 1968. 570-1.
Horváth János: Vörösmarty drámái. = ItK. 1971. 655-57.
Katharina Mommsen: Natur und Fabelreich in Faust II. = Helikon l971. 502-3.
Peter Szondi: Theorie des modernen Dramas. = Helikon. 1973. 187-88.
Problems of International Literary Understanding. The Place of Values in a World of Facts. Nobel symposia 6, 14. = Helikon 1973. 188-9.
Tankönyv:
(Veres Andrással, Szegedy-Maszák Mihállyal, Horváth Ivánnal, Ritoók Zsigmonddal, Szörényi Lászlóval, Bojtár Endrével): Irodalom a gimnáziumok I., II., III. osztálya számára és Szöveggyûjtemény a gimnáziumok I., II. és III. osztálya számára. Bp., l979-82, Tankönyvkiadó. - Átdolgozott új kiadása Bp. l998-99, Korona Nova.

Egyéb:
Hozzászólások a vitához = Formateremtõ elvek a költõi alkotásban. Babits: Õsz és tavasz között, Kassák: A ló meghal a madarak kirepülnek. Szerk. Hankiss Elemér. Bp. 1971. Akadémiai Kiadó. 114-115, 257-60.
Szerzõi lexikon Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás.Az avantgarde és neoavantgarde kérdéseihez. Bp. 1971. Gondolat c. könyvéhez, 148-195.
Szócikkek a Világirodalmi lexikonban (pl. Galsworthy, Jean Paul, szócikkek a középkori irodalom és az irodalmoelmélet tárgykörébõl, stb.)
Szerk.:
(Veres Andrással): FilK 25 (1979) 3-4. szám, B. Mészáros Vilma emlékére.