PALIMPSZESZT
17. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

Marosi Ernő
Tar Lőrinc pokolbeli látomásának ikonográfiája Tinódi szerint

„Énekben hallottam, vagy volt, vagy nem volt,” – a mesék megszokott bevezető formulájával jelzett, csökkentett hitelesség-igényhez képest egész láncolata van azoknak a történeti tényeknek, amelyek szinte szétválaszthatatlan szövedékké egyesülnek abban az elbeszélésben, amelyet Tinódi Zsigmond király és császárnak krónikája című krónikás énekéhez csatolt függelékként. Az elbeszélés mindenekelőtt, mint a budavári Szent Zsigmond-prépostság alapítástörténetének háttértörténete jelenik meg; Tinódinál mint a tizenhárom szepesi város elzálogosításának indoka. Eszerint Zsigmond, akit Tar Lőrinc figyelmeztetett a lelki üdvét fenyegető veszélyre, „Ezt felelé: lészen arról nagy gondja, / Mint ő ágyát pokolból kiiktassa, / És hogy mennyországra igazgathassa.” Tehát a szepességi városokért nyert zálogösszegből a budai prépostságot „rakatá”, „Szent Zsigmondnak ő azt felnevezteté, / Hanem ha ágyát avval kivethette.”

A körülmények pompásan egyeznek: Tari Lőrinc úti szándéka a neki kiadott királyi menlevél tanúsága szerint 1408. január 10-én már megvolt, de útra nem kelhetett 1409 tavasza előtt, s szándékát, Szent Patrik írországi purgatóriumának meglátogatását 1411 őszén váltotta valóra. Innen bizonyosan hamar hazatért, mert 1412 elején már a Zsigmond további nemzetközi politikai tevékenységének nyitányát alkotó, Velence elleni hadjárata idején titkos diplomáciai missziót vállalt Velencében.[1] Ugyancsak 1412-re esik a szepesi városok elzálogosítása. Windecke ugyan nem ezt tartotta számon a Szent Zsigmond-kápolna alapítása pénzügyi forrásaként, hanem – az 1424. évhez kapcsolódva – a hatalmaskodása miatt kiostromolt „Salgói” – Szécsényi – Miklós elkobzott vagyonát,[2] a budai Szent György téren folytatott ásatások során nemrég fellelt épületmaradványok alapján azonban a régészeti irodalom is helytállónak tartja az 1410 körüli alapítás s az 1424 táján történt befejezés feltevését.[3]

Bennünket itt nem Tinódi elbeszélésének – minden jel szerint nem lebecsülendő – realitástartalma érdekel, hanem azok a fiktív elemek, amelyeknek ezek a tények mintegy hordozói. A Tar Lőrinc által látott, s intő üzenetként rá bízott látomás nyilvánvalóan középkori – képzeletünk előtt megjelenítve bízvást állíthatjuk: gótikus – stílusú; de kérdés, mikori. Azaz: abból, hogy Tinódi állítólag „énekben hallotta”, régebbi, közel az eseményekkel egykorú irodalmi hagyományra kell-e következtetnünk? Mályusz Elemér kellő óvatossággal kezelte azt a feltevést, hogy Tari Lőrinc írországi zarándoklata, „a lovagi élet” e „szokatlanul bizarr epizódja” a Toldi-mondához hasonlóan, a kifejletlenül maradt „magyar lovagköltészet” töredékei közé tartoznék.[4] „Igaza lehet Mályusz Elemérnek” – mondja Kurcz Ágnes, aki szerint „Tari Lőrinc történetét ... nagy valószínűséggel énekesek terjesztették el a 15. század folyamán, ha Tinódi a lejegyzett látomástól független (helyesebben azt kiegészítő) mondát örökített meg.[5] A probléma rengetegébe még egyenesebb utat vág az újabb régész szerző: „Tinódi Lantos Sebestyén a XVI. században átköltött és így megőrzött egy korábbi éneket”.[6] Ezek szerint kérdés, vajon a magyar irodalmi hagyomány alakulásában általános érvényűnek mondható-e az Anonymustól vett, s az írott irodalmat az íratlan hagyományra visszavezető modell: „a parasztok hamis meséiből vagy a regösök csacsogó énekéből” való felemelkedés a tudós literatúra szintjére. Kurcz Ágnes fent idézett feltevéséhez fűzhető egy további kérdés is: ha „kiegészítő mondával” van dolgunk, mikor, milyen szellemben történt ez a kiegészítés? A kérdést ezúttal nem irodalomtörténészek módjára, a szöveg elemzésével, hanem a képi toposzokat komolyan véve, művészettörténész-módra szeretnénk megközelíteni.[7] Ennek a megközelítésmódnak nehézsége részben tyúk és tojás-probléma, annak eldöntése, mi volt előbb: a művészeti képalkotás-e, vagy az irodalmi. Kérdés továbbá, hogy a költői képalkotás csupán az intuitív felismerés alapján kapcsolatba hozható-e meghatározott ábrázolási típusokkal.

Tinódinál Tar Lőrinc a pokolban kétféle jelenetet lát, amelyeknek morális jelentése éppúgy különbözik, mint időbeli érvénye. Az elsőhöz, a Zsigmond számára még csak előkészített négyszögletes „tüzes nyoszolya” látomásához nehéz lenne ismert képi párhuzamot találni. A leginkább kézenfekvő lenne a nyoszolyát a mai értelemben ágynak felfogni, amelyen fekve várják a császárt azok a kínok, amelyeket csupa államigazgatási bűnnel, az igazságtalansággal érdemelt ki. Ennek a nyoszolyának „Négy szeginél négy tüzes ember állt volt”: „Érsek, püspek, két paraszturak” – azaz praelati et barones.[8] A kontextus alapján, amelyben a rossz tanácsadók csupa törvénysértése jelenik meg (dézsmacsalás, „levél-váltság”, vagyis korrupció, illetve „dúlás”, azaz hatalmaskodás, valamint „hamis vámszörzés”), inkább igazságszolgáltatási jelenetre, valamiféle maiestas-típusú uralkodóábrázolásra lehet gondolnunk, olyanra, amelyben Zsigmondot is gyakran ábrázolták. Maga a trónoló alak a felségpecsétek előoldalainak képeire emlékeztet, a bírótársakkal (egyházi és világi előkelőkkel, a Birodalomban a választófejedelmekkel) kibővítve is sűrűn szerepel a Zsigmond uralkodását tárgyaló és illusztráló krónikákban (Ulrich Richtental, Windecke).[9] Kétséges azonban, vajon megenged-e a nyoszolya szó ilyen, trónként való értelmezést. Legközelebbinek a királyi felségnek a bárok közötti ünnepélyes, bírói megjelenésére vonatkozó francia terminus, a lit de justice tűnnék. De úgy tűnik, hogy a nyoszolya szó is megenged a (szláv etimológiájának megfelelően elsősorban hordozható) ágy, Szent Mihály lova jelentései[10] mellett ilyen értelmezést is, pl. tekintettel az Énekek éneke következetesen (pl. a Mária koronázása ikonográfiájában) trónszékként, -padként ábrázolt lectulus: 3,7 (vagy ferculus: 3,9) Salomonis-ára.

Egyértelműbb, mert közhelyszerűen ismert ábrázolási típusnak felel meg a második, Zsigmond paráznaságára vonatkozó – és az előző fenyegetéssel szemben visszavonhatatlannak tűnő – látomás, a „tüzes kádferedő”: nem nehéz a leírásban felismerni a pokolbeli tüzes katlan képét. Karoling időktől kezdve gyakori, a kínok és büntetések specializálódásának megfelelő epizódja a végítélet-képek pokolbeli jeleneteinek,[11] s a 13. századtól, ha nem is obligát, de mind gyakoribb eleme a gótika monumentális Utolsó ítélet-reliefjeinek (Braine, St-Yved; Reims, északi kereszthajó-homlokzat, Utolsó ítélet-portál; Bourges, jubé: Louvre).[12] E pokolbeli tüzes üstöket rendszerint a társadalom minden rendű és rangú képviselői népesítik be; a bennük szenvedőkben vagy az ördögök által láncra fűzve hozzájuk hajtott kárhozottakban jelvényeik alapján megismerni a császárokat, királyokat, előkelőket, pápákat, püspököket, szerzeteseket. E jelenetek a középkori művészeti a társadalomkritika elemeinek felfedezésére hajlamos történészek kedvencei. Még inkább a közvetlen személyre vonatkoztatás, a megszólítás eszközei. Sauerländer kiváló elemzést szentelt a conques-i Ste-Foy 12. századi (egyébként a tüzes üst epizódját nem tartalmazó) Utolsó ítélet-timpanonjában megnyilvánuló képi retorikának. Ennek eszköze az egyes jelenetek felirataiban gyakran előforduló, az ábrázolásra vonatkozó utalás: „sic” (FURES MENDACES FALSI CUPIDIQUE RAPACES SIC SUNT DAMPNATI CUNCTI SIMUL ET SCELERATI, OMNES PERVERSI SIC SUNT IN TARTARA MERSI). Fontos eszköz továbbá az ismert történetekre, lehetőleg a helyi eseményekre való emlékeztetés is.[13] Ennek felel meg a parázna Zsigmond szerepeltetése is Tinódinál, aki egyebekben is követte az ítélet-képek pokoli szociográfiáját: társadalomképe magába foglalja a praelati et barones képviselőitől kezdve még a „Sok párta nélkül való leányokat, / Szép menyecskéket és szép ruhásokat, / Kiknek Zsigmond megmérte köldekeket,[14] / Hosszúságokat és ő szép tügyeket”. Kritikájának tárgya két, Zsigmond király alakjának hagyományos történelmi megítélésében is domináló bűn: az igazságtalanság és a luxuria.

Kereshetünk érveket a Tinódinál megfogalmazott, s végső soron a lélek halhatatlanságára és túlvilági sorsára vonatkozó csodás tapasztalatok iránti Zsigmond-kori érdeklődés megléte mellett. Erre vonatkozó szövegeket gyűjtött kötetbe az írországi pokoljárókra vonatkozó iratokkal együtt V. Kovács Sándor.[15] Az ezekbe foglalt csodás tapasztalatok – s különösen a Tari Lőrinc vallomását rögzítő írországi jegyzőkönyv – nyilvánvalóan Tinódi forrásai, az Utolsó ítélet pokolbeli jeleneteinek írott forrásai és egyben magyarázatai. A túlvilági büntetésektől való rettegéseknek, a kételyeknek azonban egyéni színezetű lecsapódásai is voltak, az úgynevezett különítélet-képekben. Becsei Vesszős György, akinek lelki üdvéért Zselizen a szentély falára a 14. században teológiai viták középpontjába került „különítélet” képtípusának egy példányát festették,[16] Tari Lőrinc idősebb kortársa volt.[17] 1415-ben, a póniki plébániatemplom diadalívén a 15. század elejének a lélek sorsára, az üdvözülés útjára, a bűnös lélek megváltására s az érte lehetséges közbenjárás módjaira vonatkozó, népszerű és elterjedt képek között a Speculum humanae salvationis nyomán a pokol torkából Máriához megmentésükért folyamodó lelkek jelenete is helyet talált.[18] A Tinódi elbeszélése szerint a Tar Lőrinc hozta túlvilági üzenettől megrendült Zsigmond személyes gondolkodásától sem állt távol sem a végítéletről való meditáció, sem a küldetéstudat eszkatologikus formája. Mindennek közismert művészeti emlékanyaga is van; a legismertebbek határozottan személyes vonásokat őrző heraldikai invenciók. Az egyik az 1417-re datálható, első császári pecsét hátoldalának heraldikai innovációját, a nimbuszos kétfejű sast kísérő körirat, amely – a császári küldetéstudatot messianisztikus színezettel megtöltve – arról szól, hogy „Ezékiel sasát a jegyesnek az égből küldték”.[19] E gondolatkör magyarországi jelenlétére nézve fontos bizonyíték a konstanzi zsinaton Zsigmondhoz csatlakozó és Georg von Hohenlohe esztergomi érseki udvarához tartozó német klerikus, Winand von Steeg, akivel már előbb, 1412-ben, Nürnbergben Tari Lőrincnek is volt alkalma találkozni.[20] A másik a Sárkányrend jelvénye, a legyőzött és megölt apokaliptikus sárkány fölött sugározva lebegő kereszttel. Ennek felirata (O quam misericors est deus iustus et pius) nemcsak az isteni irgalmasságba vetett – s a humana salvatio gondolatkörébe illeszkedő – személyes bizakodásnak ad hangot, de megemlíti azt a két isteni erényt (iustitia és pietas) is, amelyeknek pontosan Zsigmond Tinódinál jellemzett bűnei (iniustitia és luxuria) az ellentétei. A közkeletű jelvényekkel reprezentált küldetéstudatnak visszájára fordítását, a legyőzött apokaliptikus sárkánynak az Antikrisztus jeleként, draco rufusként való értelmezését minden bizonnyal a rendi jelvény inspirálta a Zsigmond ellenes huszita propagandában.[21]

Nem hiányoznak, ha bizonyos mértékig rejtélyesek is, a Zsigmondra és korára való személyes vonatkozások abban a jelenetben sem, amely a leginkább világias-erotikus színezettel módosítja a pokolbéli tüzes katlan motívumát: „Egy tüzes kádferedőt ott látott volt, / Zsigmond császár hogy benne feredett volt, / Mária király leányával ott fordódik volt.” A személyes utalások éppoly kevéssé világosak, mint hátterük. Nyilvánvaló az utalás Zsigmond kicsapongó szokásaira, az uralkodó szexuális szabadosságára, amelyről anekdotáiban Windecke éppoly bőven tudósított, amint pl. a Zsigmond párizsi látogatásáról szóló helyi krónikások is. Az 1420-as években ennek az újszerű, de egyidejűleg IV. Vencel körében is ismeretes, nyilvános uralkodói szégyentelenségnek politikai eseménnyé is váló botrány-esete Borbála királyné házasságtöréséhez fűződik. Ilyesminek azonban nincs nyoma Zsigmond és első felesége viszonyában. Mert a „Mária király leánya” kifejezés csak őrá vonatkozhatik: mivel gyermeke nem lévén, a birtokviszonynak nincs értelme, így marad az a feltevés, hogy (interpunkciós hibával) a szöveg mint „Mária, [t.i. Lajos] király leánya értendő. A „kádban forgolódás”, különösen a következő versszak kontextusában, egyértelműen szexuális érintkezés. Nem idegen a lovagi szokásoktól: a Manesse-kéziratban az öregedő Herr Jacob von Warte részesül három szép leány részéről, egy szép hársfa alatt felállított kádban, harc vagy torna sebeit hordozó testének gyengéd ápolásában. Minden érzékét kiszolgálják: simogatják, illatos virágkoszorút hoznak, arany kehelyben italt hoznak, s a fán pacsirta és kakukk szól.[22] A fürdővíz melegítéséről egy üst alatt a tüzet élesztő szolgáló gondoskodik; ha minden nem lenne ily kellemes, ugyanez történnék a pokolban is. Minden bizonnyal ez a hölgye szolgálatában elfáradt lovagnak kijáró kényeztetés a kiindulópontja a IV. Vencel és Zsófia szerelmi kapcsolatainak titkos emblémájaként előforduló, privát jellegű, de nyilvánosan alkalmazott fürdőslány-szimbolikának.[23] IV. Vencel és felesége összefonódó monogramjainak rokonát Nagy Lajos leányának, Hedvig lengyel királynőnek emlékein is ismerjük. Noha Zsigmond személyes jelvényhasználatában ismerjük a Luxemburgiak „devizái” használatának – például a csomózott kendő esetében –, a fürdős lány motívumának átvételére nem ismerünk vele kapcsolatba hozható esetet.[24] Tar Lőrinc látomásának hátterében aligha a 15. század elejének udvari szerelmi szimbolikája rejlik.

Tinódi versének egész felfogása inkább azzal a miniatúrával hozható kapcsolatba, amely az 1951 óta Prágában őrzött jénai kódexben található (Knihovna Národniho Múzea, IV B 24, fol 78v). A kép szerzeteseket ábrázol a fürdőben, körülöttük készséges fürdőslányok forgolódnak: egyszerre utalva a Manesse-kódex képére és IV. Vencel kódexeinek emblematikus leányfigurájára. Az 1500 körüli vegyes tartalmú kódex egy 1495-ös ősnyomtatványon kívül jórészt utraquista tendenciájú traktátusokat, szatirikus levelet, énekeket tartalmaz. Közöttük a legjelentősebb a Drezadai Mikulás magister által 1414 előtt írt huszita vitairat, a Tabulae Veteris et novi coloris cseh fordítása. A kódex illuminálását Zoroslava Drobná tulajdonította a később a Jagello-udvar vezető illuminátorává vált fiatal Janicek Zmilely z Pisku mesternek és műhelytársainak.[25] A jénai kódex művészettörténeti helyzetének legfontosabb problémája illusztrációinak a huszita hagyományhoz való viszonya. A cseh művészettörténet-írás régi tézisei közé tartozik az a feltevés, hogy a 15. század utolsó harmada táján a cseh utraquizmus könyvillusztrációiban a huszita korszak elpusztult propagandaművészetének vonásai jelentek meg. Eszerint a Krisztus és az Antikrisztus antitéziseiből építkező huszita ábrázolási hagyományt meglehetős gazdaságban képviselik az 1464-es göttingeni kódex tollrajzai, s ez a hagyomány a pompás 1517-es litomericei graduále miniatúráiig terjed.

A huszita antitézisek egyik legfontosabb megfogalmazása, Drezdai Mikuláš 1412-es, az Antikrisztust leleplező traktátusa (Tabule Veteris et novi Coloris)[26] a jénai kódex legfontosabb része. Illusztrációi jelentős részben a göttingeni gyűjteményes kódex típusaira mennek vissza; ezen alapul az a felfogás, hogy forrásuk végső soron a prágai Betlehem-kápolna huszita dekorációja, s általában az antiklerikális és pápaellenes agitációs művészet.[27] A szerzetesek fürdőjének jelenetét nem lehet ezekre a forrásokra visszavezetni. Esetében nem kielégítő az utalás hasonló szellemű, antiklerikális-szatirikus ábrázolásokra (pl. a göttingeni kéziratban: „a plébános úr költözködése”, „a vágyak fája a kolostorkertben”),[28] sem a távoli utalás a Vencel-kéziratok fürdőslányaira.[29] Nyilvánvalóan önálló invencióról van szó, abban a szellemben, ahogyan a reformáció előestéjén újra – s nem csupán a cseh nemzeti tradícióként felfogott huszitizmus értelmében – aktuálissá váltak az antiklerikális és pápaellenes tradíció művészeti formái (v.ö. pl.: Ágnes, a női pápa, Lucifer képeit).[30] A Malá Straná utraquista graduáléjának (1569-1572) marginális dekorációjában (fol. 263r) John Wiclif, Jan Hus és Martin Luther sorozata s attribútumaik (tűzkő, gyertya, fáklya) fejezik ki ezt a fokozatosságot a tradícióban.[31]

A huszita hagyományt a reformáció előestéjén felújító és gazdagító jénai kódex kora lehet Tinódi igen szemléletes Tar Lőrinc-vízióleírásának születési ideje. A képzeletbeli kép művészettörténeti datálása igazolhatja azt a filológiai helyzetet, amelynek kidolgozásában és igazolásában Zemplényi Ferencnek nem kis érdemei vannak.[32]

Lábjegyzet:
[1] A források magyar nyelvre fordított gyűjteménye legutóbb: Tar Lőrinc pokoljárása. Középkori magyar víziók, szerk. és bev. V. KOVÁCS Sándor, Bp., 1985; MÁLYUSZ Elemér, Zsigmond király uralma Magyarországon 1387-1437, Bp., 1984, 94, 266- 269. Tari Lőrinc pohárnokmester életrajzi vázlata, forrásokkal és irodalommal: ENGEL Pál, Művészet Zsigmond király korában 1387-1437, I. Tanulmányok, szerk. BEKE László – MAROSI Ernő – WEHLI Tünde, Bp., 1987, 451-453; v.ö. ENGEL Pál, Magyarország világi archontológiája 1301-1457, Bp., 1996, mutató szerint: II, 241. sk.; különösen I, 496.
[2] Eberhart Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds, hrsg Wilhelm ALTMANN, Berlin 1893, CCI, 179. V.ö. ENGEL, I. m., 1996, mutató szerint: II, 221; különösen I, 502.
[3] Ezt fogalmazta meg, a források elemzése alapján KUMOROVITZ L. Bernát, A budai várkápolna és a Szent Zsigmond prépostság történetéhez, Tanulmányok Budapest Múltjából XV, 1963, 109-149. V.ö., A budavári Szent Zsigmond templom és gótikus szobrai, kiállítási katalógus, szerk. BUZÁS Gergely – FELD István, Bp., 1996, 5-6. (BUZÁS G.). – V.ö., MAROSI, Ernő, Centralizujúce tendencie v architektúre Uhorska okolo roku 1400, Pocta Václavovi Menclovi. Zbornik studii k otázkam interpretácie stredoeuropského umenia, zost. Dana Bořutova, Štefan Oriško, Bratislava, 2000, 153. sk.
[4] MÁLYUSZ, I. m., 1984, 266-267.
[5] KURCZ Ágnes, Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században, Bp., 1988, 242.
[6] BUZÁS Gergely, A budavári Szent Zsigmond templom I. m., 1996, 6.
[7] Nem, mert példásnak és érvényesnek tartjuk az itt ünnepelt szerző elemzését és érvelését: Zemplényi Ferenc, Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Bp., 1998, 35-45.
[8] V.ö. a paraszt szó ’weltlich’ szótári jelentését: Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára, szerk. BERRÁR Jolán – KÁROLY Sándor, Bp., 1984, 563. sk., valamint: jobágyúr, Jobbagios wr is, uo. 371.
[9] Ezt az ábrázolási formát csak kivételesen (Tschachtlan berni krónikájában Zsigmond római királlyá választásának képe) tárgyalta a csak az individuális portréábrázolás iránt érdeklődő KÉRY Bertalan, Kaiser Sigismund. Ikonographie, Wien, 1972, 141. sk., miközben egész fejezetet szentelt a pecséteknek: uo. 123. skk. A Richental-kéziratok illusztrációiról lásd: Elisabeth von GLEICHENSTEIN, Ulrich Richental beszámolója a konstanzi zsinatról a ránk maradt kéziratokban, Művészet Zsigmond király korában, I. m., 1987, 130-134; A maiestas-típusú uralkodóportréról és a pecsétek normaadó szerepéről: MAROSI Ernő, Újabb Zsigmond-portrék, Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok, szerk. LŐVEI Pál, Bp., 1993, 133. skk. Lásd még: MAROSI Ernő, A Zsigmond-kor művészettörténetének egy adóssága: Eberhard Windecke illusztrált Zsigmond-életrajza és a középkori képes króniká, Hadtörténelmi Közlemények 111 (1998), 547-560; WEHLI Tünde, Magyarország történelme a középkori krónikaillusztrációk tükrében, Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából, Kiállításkatalógus, szerk. MIKÓ Árpád, SINKÓ Katalin, Bp., 2000, 303-304 és kat. IV-2. sz., 280. sk.
[10] Régi magyar glosszárium, 1984, 533.
[11] Ld. Hölle címszó: Lexikon der christlichen Ikonographie, hrsg. E. KIRSCHBAUM 2, Rom- Freiburg – Basel – Wien, 1970, Sp. 315 sk.
[12] Willibald SAUERLÄNDER – Max HIRMER, Gotische Skulptur in Frankreich 1140-1270, München, 1970, Abb 71, 239, 294.
[13] Willibald SAUERLÄNDER, Omnes perversi sic sunt in tartara mersi. Skulptur als Bildpredigt. Das Weltgerichtstympanon von Sainte-Foy in Conques, Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 1979, 33-47, különösen 43-45.
[14] A szexualitás és mérés összefüggésének a közvetlen és trágár magyarázaton kívül meglehetősen körmönfont emblematikus értelmezési lehetőségei is vannak. Cennino Cennini arányelméletének durva (és Ilg kiadásából obszcenitása miatt kipontozott) megjegyzése: „De’avere la natura sua, cioč la verga, a quella misura, ch’č piacere delle femmine”, Cap. LXX, Cennino CENNINI, Il libro dell’arte, ed. Franco BRUNELLO, Vicenza, 1971, 83. Agostino Carracci lascivie-sorozatának egyik lapja (1590-95 körül) meztelen nő ágyéka fölé függőónt bocsátó szatírt ábrázol, Hieronymus Wienx 1578-as, hasonló témájú, moralizáló metszete nyomán: Werner HOFMANN, Zauber der Medusa. Europäische Manierismen, katalógus, Wien, 1987, kat. 44. sz., 257-258.
[15] Tar Lőrinc pokoljárása I. m., 1985.
[16] VÉGH János, Becsei Vesszős György különítélete (Egy ritka ikonográfiai típus magyarországi előfordulása), Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról, szerk. SZÉKELY György, Bp., 1984, 373. skk.
[17] Arról, hogy ez a generációs hovatartozás kizárja azonosságát Krizsafán fia Györggyel: ZEMPLÉNYI, I. m., 1998, 36. skk.
[18] Dušan BURAN, Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei. Die Pfarrkirche St. Jakob in Leutschau und die Pfarrkirche St. Franziskus Seraphicus in Poniky, Weimar, 2002, 130. skk, utalással Krizsafán fia György víziójára: I. m., 134.
[19] + AQUILA . EZECHIELIS . SPONSE . MISSA . EST . DE . CELIS . VOLAT . IPSA . SINE . META . QUO . NEC . VATES . NEC . PROPHETA . EVOLAVIT . ALCIUS: MAROSI Ernő, Die Persönlichkeit Sigismund in der Kunst, Sigismund von Luxemburg, Kaiser und König in Mitteleuropa 1387-1437, Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und der europäischen Geschichte um 1400, hrsg. v. Josef MACEK – Ernő MAROSI – Ferdinand SEIBT, Warnsdorf, 1994, 259-260. V.ö., Ingrid FLOR, Die Krönung Mariae und der „Christus-Adler”. Zur Herrschaftssymbolik spätmittelalterlicher Endzeitprohetie. Die Marienkrönungsminiatur im Buch der Heiligen Dreifaltigkeit des Franziskaners Ulmannus, Uměni XXX (1992), 400. skk.
[20] Az erre vonatkozó feltevéseket regisztrálja ZEMPLÉNYI, I. m., 1998, 40. és uo. 125. jegyz. V.ö. még: MAROSI Ernő, Kép és hasonmás. Művészet és valóság a 14-15. századi Magyarországon, Bp., 1995, 128-129. Különösen fontos a szerző ilyen tárgyú disszertációjának összefoglalása: Agnes GRAF, Winand von Steeg: Adamas colluctancium aquilarum. Ein Aufruf zum Kreuzzug gegen die Hussiten, Uměni XXXX (1992), 344-351. Az 1418-19-ben készült Adamas egyik, a kétfejű sast ábrázoló ábrája (Vat. Pal.lat. 412, fol. 90r, Graf, I. m., 4. kép; a szövegben tévesen, mint 3. referálva) meglepő – és úgy látszik, ismeretlen – adatot tartalmaz a magyarországi egyetemtörténethez. Az egyetemek neveivel borított testű sas jobb szárnyán felül egyebek (Krakkó, Bécs, Prága, Erfurt, Lübeck) között a pécsinek neve (Qui /n/ queeccl /es/ ie /n/ sis) is szerepel.
[21] SZÉKELY György, Luxemburgi Zsigmond, egy közép-európai uralkodó, Művészet Zsigmond király korában, I. m., 1987, Tanulmányok 31.; František ŠMAHEL, Vom apokaliptischen Drachen zum Städtegründer: Sigismund und Tábor, Sigismund von Luxemburg, I. m., 1994, 145.
[22] Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. palatinus Germanicus 848, fol. 46v: Die Minnesinger in Bildern der Manessischen Handschrift, zweite Folge mit einem Geleitwort von Hans NAUMANN, Insel-Verlag, Leipzig, é.n., 20, magyarázat: 40. Hasonlóan: Codex Manasse. Die Miniaturen der Großen Heidelberger Liederhandschrift, herausgegeben und erläutert von Ingo F. WALTHER unter Mitarbeit von Gisela SIEBERT, Frankfurt a.M., 1988, 41.
[23] Josef KRÁSA, Die Handschriften König Wenzels IV, Prága, 1971, 64. skk. A legújabb összefoglaló áttekintés IV. Vencel kéziratainak allegórikus motívumkincséről: Gerhard SCHMIDT, Kunsthistorischer Kommentar, Die Wenzelsbibel. Vollständige Faksimile-Ausgabe der Codices Vindobonenses 2759-2764 der Österreichischen Nationalbibliothek Wien. Kommentar, Graz, 1998, 150. skk, a fürdős lányról különösen: 153, 162-172, valamint Karel Stejskal adalékai: uo. 173-175. V.ö. még: Josef KRÁSA, Humanistische und reformatorische Gedanken in der höfischen Kunst Wenzels IV, Acta Historiae Artium XIII (1967), 197-204.
[24] KOVÁCS Éva, A Luxemburgi uralkodók rendjei, Művészet Zsigmond király korában, I. m., 1987, Tanulmányok 136. skk. Lásd még: Milada STUDNICKOVÁ-ČERNÁ, Sigismund von Luxemburg und die Hofkunst Karls IV. Ein Beitrag zur Ikonographie Karls IV. und Sigismunds von Luxemburg, Sigismund von Luxemburg, Kaiser und König in Mitteleuropa, I. m., 1994, 271-278.
[25] Monografikus feldolgozása: Zoroslava DROBNÁ, Jenský kodex, Praha, 1970; v.ö. Zoroslava DROBNÁ, Die gotische Zeichnung in Böhmen, Prag, 1956, 56. sk.; Josef KRÁSA, Knižní maliřství, Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Praha, 1978, 437; Josef KRÁSA, Knižní malba, Dejiny českého výtvarného umění I/2, Praha, 1984, 609, 610; Karel STEJSKAL, – Petr VOIT, Iluminované rukopisy doby husitské, katalógus, Praha, 1990, kat. 63. sz., 67-68. Monografikus feldolgozása: Zoroslava DROBNÁ, Jenský kodex, Praha, 1970; v.ö., Zoroslava DROBNÁ, Die gotische Zeichnung in Böhmen, Prag, 1956, 56. sk.; Josef KRÁSA, Knižní maliřství, Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Praha, 1978, 437; Josef KRÁSA, Knižní malba, Dejiny ceského výtvarného umění I/2, Praha, 1984, 609, 610; Karel STEJSKAL – Petr VOIT, Iluminované rukopisy doby husitské, katalógus, Praha, 1990, kat. 63. sz., 67-68.
[26] Jelentőségéhez lásd: Horst BREDEKAMP, Kunst als Medium sozialer Konflikte. Bilderkämpfe von der Spätantike bis zur Hussitenrevolution, Frankfurt a.M., 1975, 252. skk.
[27] V.ö. összefoglalóan: BREDEKAMP, I. m., 1975, 304. skk.
[28] DROBNÁ, I. m., 1956, 166. és 169. kép.
[29] STEJSKAL, I. m., 1990, 68.
[30] DROBNÁ, I. m., 1956, 168, 182 és 188. kép, BREDEKAMP, I. m., 1975, 324; Abb. 32-33.
[31] Iluminované rukopisy I. m., 1990, kat. 65. sz., 134. kép.
[32] ZEMPLÉNYI, I. m., 1998, 41.