PALIMPSZESZT
23. szám --[ címlap | keresés | mutató | tartalom ]

Hemrik Orsolya
egyetemi hallgató
Károly Gáspár Református Egyetem

Olvasó a világok határán (Michael Ende: A Végtelen Történet)


Minden igazi történet Végtelen Történet
– egy sereg ajtaja van Fantáziának.[1]

Bevezetés

A fikció világai olyan idősek, mint maga a nyelv, amellyel az emberek megalkotják őket. Évezredek óta léteznek – a civilizáció és az emberi tudás kezdete óta. Csak a szemünket kell becsukni, a kezünket kinyújtani, és máris rátalálunk a világokra, amelyeket az emberi fantázia szabadított fel.

Az ember az egyetlen olyan lény, aki képes a képzelete segítségével utazni. Könyvvel a kezünkben képesek vagyunk rá, hogy felfedezzünk egy olyan különleges világot, amely az olvasás folyamata előtt nem létezett, s annak végeztével ismét eltűnik majd. Thomas G. Pavel állítása szerint ez egyfajta játékként fogható fel: (t)he readers are located within the fictional world that, for the duration of the game, is taken as real.[2] Valóban játékról van tehát szó? Játékról, melynek során az emberi fantázia és a nyelv segítségével új világok születnek, a fikció egyre újabb mélységei tárulnak fel?

Fantázia alapvetően különbözik a valós világtól – ez a mítoszok és mesék létrejöttének legfontosabb indítéka. Ebben a közegben nem érvényesek többé a mindennapi szabályok. A gyermeki, naiv olvasó sokkal fogékonyabb az általa látott, s elképzelt történések iránt és élénk képzeletében maga „Fantázia” születik meg. Történeteket, meséket olvasva metamorfózison megy keresztül: egyszerű olvasóból a szerző „asszisztensévé” válik s a mesebeli világok, azok minden szereplőjével benne születnek meg.

A Végtelen Történet is egy fantáziavilágba viszi az olvasót: egy kisfiú-olvasóról és az általa olvasott történetről szól. A regényszöveg egy olyan fikcionális lényt jelenít meg, aki saját valós világának határán átlépve jut el a történetbe, és annak alakítójává is válik. Maga a regényszöveg hozza létre saját olvasóját: mintegy odavonzza a kisfiút, Bux Barnabás Boldizsárt. Tulajdonképpen beszippantja őt, így lesz Barnabásnak saját története.

Miképp lehetséges vajon a valóság és a fikció határvonalának átlépése? Hogyan alakul át a regénybeli olvasó a regényszöveg terébe lépve, mesebeli hősökkel találkozva? S miképp alakíthatja ő maga a fikciót, miképp változtathatja meg maga körül Fantáziát? Ezekre a kérdésekre keresem a választ ebben az elemzésben.

Egy fikcionális világ

A Végtelen Történetet Michael Ende 1979-ben írta. A regény cselekménye röviden összefoglalva a következő: a főszereplő kisfiú, Bux Barnabás Boldizsár egy mágikus könyv segítségével Fantáziába utazik, amely azonban pusztulóban van. A Kislány Királynő birodalma darabjaira hullik, kezdi behálózni és elárasztani a Semmi, amely mind szürkébbé mállasztja Fantáziát. E világ lakosai csupán egy embergyerekben bízhatnak, ő az egyetlen, aki segíthetne megmenteni a Kislány Királynő pusztuló birodalmát; Barnabás pedig az utolsó percben meg is érkezik. Különleges események részese lesz: hősi tetteket visz véghez, mégis majdnem mindent elpusztít maga körül, míg végül, hosszas utazás után képes lesz arra, hogy visszatérjen saját, emberi világába.

A cselekmény, a mesebeli szereplők, és a szerencsés befejezés szempontjából mondhatnánk, hogy ’hagyományos’ mesével van dolgunk. Azonban Ende regénye sokkal több, mint egy hagyományos gyermekmese; Horváth M. Adrienne például a mese mítoszi gyökerei és szimbolikáját vizsgálta. A Történetnek komplex struktúrája van.[3] Ez annyit jelent, a regény szövegén belül több világ épül egymásra, felépítésük rétegzettségét leginkább egy dióbélhez és a héjához hasonlíthatnánk; ezek közt pedig egy, esetleg több szereplőnek is van átjárása. A Végtelen Történet egész pontosan két, egymásba ékelődő, egymáshoz szorosan kapcsolódó világot vonultat fel, s mivel ezek, a történet két síkjában egyidejűleg vannak jelen, így a Történet szerkezetét duális struktúraként érdemes meghatározni. Elsőként – mint egyfajta „külső burok” – a történet valóságos síkja jelenik meg, ez a tulajdonképpeni mindennapi élet. A tizenhárom éves főszereplő, Bux Barnabás Boldizsár itt él édesapjával, mint egy átlagos, kicsit kövér kisfiú, iskolába jár, az osztálytársai azonban nem fogadják be, ezért ő inkább a könyvek világába menekül: rengeteget olvas. Ebben a világban – amelyet a továbbiakban egyszerűen valós világnak nevezünk,– található még egy antikvárium, Korándi Károly Konrád boltja, valamint az iskola, amelynek padlásán Barnabás egy egész éjszakát tölt el a könyv olvasásával. Ennek bemutatása adja a történet keretét, a tulajdonképpeni „nulladik” fejezetet, amely Barnabás történetéhez szolgál bevezetőül. A fejezetnek még címe sincs, s a színe is más, mint a történet többi részének (pirossal íródott, míg a Fantáziabeli történések zölden jelennek meg a könyv lapjain). Az Antikvárium és az iskola valósága tehát egyfajta keretet képez a fikcionális történések köré – innen indul el Barnabás a fantasztikumba, és ebbe a közegbe tér vissza.

Másodikként Fantázia világa jelenik meg. Ez csupán akkor nyílik meg Bux Barnabás Boldizsár – és a Barnabás szemével látó olvasók – előtt, amikor Barnabás olvasni kezdi a Végtelen Történetet. Nyugodtan állíthatjuk tehát, hogy e két világ nem egyszerűen egymás mellett található, hanem egymásban,[4] a valós világon belül létezik a Végtelen Történet című könyv, amely viszont magát Fantáziát foglalja magába.

A valós világ és Fantázia egymásba ágyazódásáról nem tudnak Fantázián belül. Egyedül Jajulála, a Déli Jósda hangja tesz erről említést Atráskónak:


Betűkbe zárt alakok vagyunk,
s éljük a sorsot, amelyre szántak.
Kitalált mese álmai, képei
vagyunk csak, nem egyebek,
[…]
De létezik egy hely, túl Fantázián,
a neve kinti világ.[5]

Fantázia lényei tehát mit sem sejtenek világuk valódi természetéről. Barnabás, mint embergyerek, látja a két világ közti kapcsolatot, és ő képes arra egyedül, hogy megfogalmazza Fantázia lényegét:

- Halld hát, Nagytudományú, a kérdésünket: micsoda Fantázia?

Barnabás hallgatott egy darabig, majd ezt válaszolta:

- Fantázia a Végtelen Történet.[6]

Barnabás a Végtelen Történetnek először csak olvasója. Néhány fejezet után azonban ő maga is belép a Történetbe, Fantáziába és az általa korábban olvasott szöveg főszereplője lesz. A könyv nyomtatási képe is mutatja e változás bekövetkeztét.

A történet minden fejezete egy-egy iniciáléval kezdődik, és így a fejezetek végigkövetik az egész ábécén. Az A és L fejezetek között Barnabás csupán olvasó. A valós világ – az olvasó Barnabásé, aki az iskola padlásán pokrócba csavarva kuporog – piros (rőt) betűkkel íródik.[7] A Végtelen Történet azonban, amelyet olvas, zölden jelenik meg a könyv lapjain. Így Barnabás közege, és az általa olvasott történet – még könnyen elválasztható egymástól. Azonban ez az elválaszthatóság, a fikció és a valós ilyen fokú szeparálódása a későbbiekben megszűnik. Mind Barnabás, mind az olvasó számára nehéz lesz a világok közti tájékozódás. A szöveg ide-oda ugrál a Barnabás igazi valóját magába foglaló valós világ, és a könyvben olvasott fantáziabeli történések között. S, ahogy az események menete felgyorsul, Barnabás is egyre inkább beékelődik a történet szövetébe: amint olvas, úgy talál egyre több jelet a könyv lapjain arról, hogy a valóság és a mese közti határok könnyedén átléphetők.

Bux Barnabás Boldizsár egy hagyományos mesét, kalandos történetet kezd olvasni. Ebben Atráskó, a ’zöldbőrűek’ törzséből származó vad kisfiú a főszereplő, őt bízza meg a Kislány Királynő a Nagy Kereséssel. Rengeteg veszélyes kalandon át próbálja Atráskó megtalálni a ’gyógyírt’, amely megmentheti Fantázia pusztuló világát. Azért, hogy ráleljen a megmentőre, az Északi Ingoványtól a Déli Jósdáig beutazza az egész fantáziai birodalmat. Ám hamarosan kiderül: a Kislány Királynő csupán egy új névtől lehet ismét egészséges, amelyet – mint az tudvalevő, – emberen kívül senki más nem képes adni Fantázia teremtményeinek. Ehhez kell tehát Barnabás személye.[8]


A Kislány Királynő nagybeteg,
s odavész Fantáziahon.
A Semmi elnyeli majd e helyet,
s ugyanez lesz az én bajom.
A Seholba hullunk és a Sohába,
mint kik igazán nem is éltünk.
Egy új név kell neki, ennyi az ára,
hogy meggyógyuljon újra minékünk.[9]

Fantáziában új dolgokat – akár nevet, akár egy új történetet – kitalálni csupán egy kívülálló lény képes, olyasvalaki, aki a valós világból lépett a Történetbe. A fikció teremtményei nem változtathatnak maradandóan a fantasztikus világ szerkezetén. Ezt csak olyasvalaki teheti meg, aki az itteni törvények felett áll, és a mesélés, vagyis a fikcióalkotás képességével bír. Atráskó épp ezért csupán hozzásegítheti a Kislány Királynőt a megmentő megtalálásához, ő maga nem lehet Fantázia megmentője.

Az M és Z iniciálékkal kezdődő fejezetek közt Barnabás már a Végtelen Történet része, sőt, annak főszereplője lesz. Úgy utazik körbe Fantáziában, mint korábban, a Nagy Keresés során Atráskó – semmiképp nem véletlen tehát, hogy kettejük között szoros kapcsolat alakul ki.[10] Ezen utazás alatt Barnabás nem csupán passzív olvasó többé, hanem immár aktív szerepe lesz magában a mesében.

Pavel szerint minden fikcionális világ rendelkezik utazókkal, metaforikusokkal mindenképp:

Fictional borders, territories, settlements all call for metaphoric travellers. These are the fictional heroes who visit our shores in various ways. (...) they may influence our behaviour effectively.[11]

Ahhoz, hogy Barnabás hős lehessen, át kell lépnie a határokat. Ám hogyan lesz hős a kisfiúból, aki a saját, valós világában ixlábú, csúnya és magányos? A mese természete megkövetelné, hogy szép, daliás, okos legyen: Fanztáziában ő is metaforikus utazó lesz tehát, s hamarosan ő rendelkezik majd a legtöbb jó tulajdonsággal az egész birodalomban.

Az L kezdőbetűs fejezetig Barnabás a lopott könyvet olvassa az iskola padlásán. A történések reggel kilenc órától éjfélig játszódnak le. Ez tizenöt órát és tizenkét fejezetet jelent. A tizenkettedik fejezetben, pontosan éjjel tizenkét órakor (tehát a mesék világában megszokott módon) lépi át Barnabás valóság és Fantázia birodalmának határát. Az M-el kezdődő fejezettől azonban Barnabás számára másképp telik az idő. Számtalan éjszakát tölt el Fantáziában, ám a saját világában ez csupán egyetlen éjszakának, tizenkét óránál is kevesebbnek felel meg, tizenkét fejezetben elmesélve.

Az idővel való játék, a történet újra és újra visszatérő ritmusa, a gyorsulás és lassulás mintha mind része lenne annak az örök körforgásnak, amelyet egy ’Végtelen Történettel’ kapcsolatban talán el is vár az olvasó: egyrészt. Másrészt pedig a végtelen napok sora nagyon is tudatosan alkalmazott mesei elem: a másfajta időszámítás addig lesz érvényes, amíg az utazó vissza nem tér saját valós világába.

A valóság és a fikció határán – amikor a valós világ és Fantázia összeér

Barnabás két teret jár be: a valós, és a számára eddig csupán fikcionális világot, Fantáziát. A regényszövegben a kettő összeérését az L és az M fejezetek között találjuk. Ha ismét Pavel megfogalmazását alkalmazzuk: az első tizenkét fejezet Barnabás mint főszereplő számára aktuális világ. Itt a Barnabással megeső történések az aktuálisak, valóságosak, az általa olvasott történet pedig fikcionális, vagyis még csupán mese. Barnabás olvasni kezd, mert a saját élete, s a világban betöltött szerepe nem lesz többé elégséges a számára. Amint kinyitja a Könyvet, olvasása során a valós világ és Fantázia közti határok lassacskán áttetszőek lesznek. Mindez azért lehetséges, mert a két világ határa egymáshoz ér, és e két teljesen különböző dimenzió Barnabás által egy rövid időre összekapcsolódik.

Az olvasás fikcionális folyamatot indít el, az olvasó Barnabás nyitottá, érzékennyé válik a másik világra, énjének egy új oldala bontakozik ki. Ennek következményeképpen a fiú képes lesz a két világot elválasztó vékony határmezsgye átlépésére is. A fokozatos határátlépés könnyen nyomon követhető. Először csupán Barnabás kiáltása hallható Fantáziában:


(Barnabás rémületében halkan felkiáltott.)
Rémült kiáltás hallatszott a szakadék felett és többszörösen ide-oda visszhangzott. Igramul jobbra és balra forgatva szemét azt nézte, hogy nem lát-e újabb jövevényt, mert ez a fiú, aki a borzalomtól megbénulva állt előtte, nem lehetett az, aki kiáltott. De nem volt ott senki más.
(- Nem az én kiáltásomat hallhatta végül is? – gondolta mélységes nyugtalansággal Barnabás. – De hát ez teljességgel lehetetlen.) [12]

Másodszor Barnabás egész teste láthatóvá válik Atráskó számára a Déli Jósda Második Kapujában, vagyis a Tükörkapuban.


Eközben (Atráskó) rémkép helyett olyasmit látott, amire egyáltalán nem számított és amit fel sem tudott fogni. Egy körülbelül vele egykorú, sápadt arcú, kövér kisfiút látott, amint maga alá húzott lábbal ül szőnyegekből tákolt fekhelyén és egy könyvet olvas. Szakadozott, szürke takarókba burkolózott, és nagy, szomorú szeme volt. Mögötte a félhomályban néhány mozdulatlan állat látszott, egy sas, egy bagoly és egy róka, hátrább pedig egy fehér csontváznak tűnő valami derengett. Nem lehetett pontosan felismerni.
(Barnabás összerezzent, amikor felfogta, hogy mit is olvasott. Hisz ez ő! A leírás minden kis részlete ráillett. A könyv reszketni kezdett a kezében. A dolog határozottan komolyra fordult! Teljes képtelenség, hogy egy nyomtatott könyvben olyasmi álljon, ami csakis ebben a pillanatban és csakis őrá érvényes. […] Az egész nem lehet más, mint egy őrületes véletlen. Ugyanakkor kétségtelenül figyelemre méltó véletlen. […]
- Képzeld csak – gondolta –, ha valóban tudnának rólad valamit Fantáziában. Ez csodás volna.) [13]

Barnabás hitetlenkedő pozíciója nagyon is érthető. Olvasóként nem volt még része hasonló élményekben, melyek során kénytelen lett volna beljebb merészkedni a szövegbe. Wolfgang Iser művében, A fiktív és az imaginárius-ban közelebbről is foglalkozik a fikció, a valós és az olvasó közti összetett kapcsolatról:


Az olvasóknak nem lehet kétségük afelől, hogy az illuzórikus valóság köpönyegében lehetetlenséggel szembesülnek. Mivel ez a furcsa kettős tudatállapot végig fönt kell hogy maradjon az olvasás során, teljesen bele kell olvadnunk a történetbe – annak ellenére, hogy tudatában vagyunk valótlanságának. Ez a bevonódás azért lehetséges, mert a fantázia a valóság színében jelenik meg. […] Mivel azonban a fantázia csak tematizációja során válhat egyedivé, és a lehetetlenség valóságát jelenti, az olvasói tudatban lappangó hasadást idéz elő.[14]

És íme, az eddig passzív olvasónak hirtelen döntenie kell: Barnabás kénytelen feladni hitetlenkedő pozícióját, a kétkedést elsöprik a hirtelen események, s Barnabás immár saját szemével láthatja a Kívánságok Aranyszemű Királynőjének arcát:


(Barnabás megrémült. […]
Eddig mindent világosan maga elé tudott képzelni, amit csak a Végtelen Történetben olvasott. […]
Most azonban, amikor ahhoz a helyhez ért, ahol a Kislány Királynőről volt szó, egy másodperc töredékéig – csak addig, amíg a villám cikázása tart – maga előtt látta az arcát. És nem csupán gondolataiban, hanem saját szemével! Barnabás egészen biztos volt benne, hogy nem képzelődött. Még olyan részleteket is észrevett, amelyek a leírásban egyáltalán nem szerepeltek, például a Kislány Királynő szemöldökét, mely, mintha csak tussal húzták volna ki, olyan finom ívben rajzolódott aranybarna szeme fölött – vagy azt, hogy különlegesen megnyúlt fülcimpái voltak – vagy kecses nyakának sajátságos tartását. Barnabás biztosan tudta, hogy soha életében nem látott szebbet, mint ez az arc. S ugyanabban a pillanatban azt is tudta, hogy mi a neve: Holdgyermek. […]
És Holdgyermek rátekintett – őrá, Bux Barnabás Boldizsárra! […] ez a tekintet a saját szemén keresztül, a torkán át a szíve közepébe talált.) [15]

Barnabás azonban kétkedő olvasó: az utolsó pillanatig nem hisz a saját érzékeinek: bár már közel jár Fantáziához, valahol a két világ közti mezsgyén, a határ átlépése mégis erejét meghaladó feladatnak bizonyul. Pedig, mint az hamarosan kiderül, Atráskó segítségével egészen a kapuig érkezett:


- De hiszen magaddal hoztad.
Atráskó felemelte a fejét.
- Kit?
- A megmentőnket. (…) Láttam őt – folytatta (a Kislány Királynő) –, és ő is rám pillantott.
- Mikor történt ez? – tudakolta Atráskó.
- Épp akkor, amikor beléptél. Magaddal hoztad őt. (…) hihetsz nekem. Még nincs itt a mi világunkban. De a világaink már oly közel kerültek egymáshoz, hogy láthatta ki-ki a másikát, mert a bennünket elválasztó vékony fal egy villámlásnyi időre átlátszóvá vált. Nemsokára egészen itt lesz nálunk és az új nevemen fog szólítani, azon, amit csak ő adhat nekem. Akkor újra egészséges leszek és velem együtt egész Fantázia.[16]

Barnabás mégsem mer cselekedni, fél attól, hogy feladja passzív, olvasói szerepét, fél átlépni fikció és valós határán. Retteg, mert nem meri megmutatni valódi önmagát; azt képzeli, hogy hős ő csak álarcban, más alakban és más ruhában lehet.[17] Éppen ezért nem akarja megérteni a Kislány Királynő szavait sem, és nem meri kimondani az általa kitalált új nevet.


(Barnabás érezte, hogy keze nedves lett az izgalomtól.
- De hát hogy menjek – mondta –, egyáltalán nem tudom, hogy mit kell tennem. És hátha az a név, ami eszembe jutott, egyáltalán nem az igazi.[…]
Barnabás szíve vadul dobogni kezdett. […] Ha azok ketten nem is róla beszélnek, hanem egy egészen más Megmentőről? Honnan tudhatná, hogy valóban őrá gondolnak? […]
Mi lesz, ha valóban sikerül? […] Mi lesz akkor belőle? Talán fájdalmas is a dolog, vagy elájul tőle? És akar ő egyáltalán Fantáziába menni?) [18]

Amikor a Királynő maga kényszeríti rá, a fiú a legutolsó pillanatban mégis kimondja a gyógyító Holdgyermek nevet, s átlépi a két világot elválasztó vékonyka határvonalat, megérkezve ezzel magába a fikcióba. Az M betűvel kezdődő fejezettől tehát a fikcionális világ lesz számára aktuálissá, és az eddigi aktuális, a valós világ egyre inkább háttérbe szorul, mígnem egészen eltűnik látóteréből.

Barnabás Fantáziában megkapja Aurint a Kislány Királynőtől. Ez az az ékszer, amely korábban Atráskó nyakában lógott, az ékszer, amely minden kívánságot képes valóra váltani; ez lesz Barnabás segítségére egy új, különleges Fantázia megteremtésében. A Kívánságok Aranyszemű Úrnőjével való találkozás pedig Barnabás számára egész Fantáziabeli tartózkodása legmeghatározóbb élményévé válik.

A Kislány Királynő és Barnabás kapcsolatát több szempontból is érdekes megvizsgálni. Kettejük találkozása, és egymás felé fordulása köré épül a textus, amely egy különleges mitikus képet bontakoztat ki. A történések, és Barnabás jelenléte komoly változásokat indítanak el Fantáziában: új kezdet virágzik ki a teljes sötétségből és csupán egyetlen kisfiú – Barnabás – és egyetlen kislány – a Királynő – vannak jelen. A női és a férfi máris megjelent a még nem is létező világban, a teremtés előtti őssötétség peremén. Egy tökéletesen új mindenség van megszületőben, a régiből[19] csupán egyetlen magocska, egyetlen homokszem maradt meg. Ebből a magocskából a kezdet kezdetén, a kisfiú kívánságára Perelin, az ősdzsungel születik meg. Perelinből pedig lassacskán kibomlik és kivirágzik az a Fantázia, amelynek megteremtője maga Barnabás: minden fűszál és élőlény az ő gondolatainak csírájából szökken szárba.

Barnabás, a valós világból érkezett embergyerek, történeteket mesél. Ezeknek segítségével jut előbbre Fantázia birodalmában, de e történetek egyúttal át is alakítják Fantáziát. A fikció átformálásával pedig Barnabás is átalakul, az Aurin varázshatalma nem marad hatástalan. Minden történet Barnabás egy belső vágyát testesíti meg, amelyeket azután az Aurin valóra is vált. Aurin, a Kislány Királynő ékszere, amint azt a külsején megjelenő jelképek is sejtetni engedik, különleges erővel rendelkezik. A medalion színén egy fekete és egy fehér kígyó látható, amelyek egymás farkába harapnak, így jelképezva az örökös körforgást, a jó és a rossz változhatatlan harcát.[20] A Fantáziabeliek Fénynek is nevezik, ezt a napkoronghoz hasonló alakú ékszert, melynek hátulján felirat található: Tedd Azt, Amit Akarsz. Ez a mondat ad hatalmat Barnabás kezébe, ő azután szó szerint értelmezi, és valóban akképp tesz, amint a szíve diktál, nem nézve a következményeket Fantáziára.

A kívánságok s a történetek, amelyek az Aurin varázsos hatalmának köszönhetően rendre valóra válnak, elveszik Barnabás valós világra vonatkozó emlékeit: a fiú elfelejti az iskolát, az osztálytársait, a saját, fikción kívüli életét. Ezzel együtt elvész az imagináriusra való fogékonysága is, a képesség, amellyel a fiú mint mesélő, és mint ’határátlépő’ képes volt beindítani a fikció folyamatát. Barnabás így nagyon hasonlóvá válik a mesebeli teremtményekhez: először csupán sérülnek az emlékei, de később elfelejt mindent, azt is, ki ő és miképp érkezett a Történetbe.[21] Hamarosan nem emlékszik már önnön valós, valamikori álarctalan létére sem is, és kész elfogadni azt az életformát, amelyet a fikció kínál számára: ott akar maradni a történetben, mert immár nem érez erőt magában ahhoz, hogy kilépjen a magára húzott álarc mögül.

Azonban, mint arra lassacskán fény derül: hiába áll szándékában levetni régi énjét. Az ember ugyanis, habár szinte kiürül amikor már minden kívánságát elkívánta, mégsem lehet soha igazi fantáziai teremtménnyé. A Régi Királyok Városa várja mindazokat, akik kívánságaik elherdálása után már nem találják a kivezető utat – az ő számukra a kapu visszafelé örökre bezárult. Barnabásnak azonban még épp sikerül a visszatérés, ám ehhez előbb hősiesen végig kell járnia saját meséjének titokzatos, nehéz próbatételét. Hiszen a valós világba visszajutni is csupán az Aurinon keresztül lehetséges – méghozzá csak abban az esetben, ha a hatalmat jelentő ékszert hordozója önként leveti magáról. Ez azonban közel sem egyszerű. Barnabást mesebeli segítői, fantáziabeli barátai juttatják arra a szintre, ahol már képes önként maga mögött hagyni az Aurin által kínált világot.

Mielőtt Barnabás Fantáziába érkezett, Atráskó története már elkezdődött és lejátszódott. A szerepe csupán annyi volt, hogy az embergyerek ennek nyomán jutott el a Kislány Királynő birodalmába. [22] Ekkor Atráskó története lezárult, de ezzel együtt valami teljesen új vette kezdetét: s ez az új Történet már Barnabás sajátja, amelyet ő a kívánságai segítségével formál, alakít. Barnabást az imagináriusra való nyitottsága tette képessé arra, hogy belépjen Fantáziába, egyúttal megindítva a fikcionálás folyamatát. E folyamat középpontjában a fiú áll, aki tudatosan irányítja a történéseket maga körül: új lényeket teremt, a születő dolgoknak nevet ad – akár nyugodtan nevezhetjük őt ezen új világ teremtőjének, hiszen közte és teremtményei között nagyon erős kapocs alakul ki. S bár Fantázia térben és időben végtelen, minden, ami most – Barnabás kívánságai által – született, mégis ősöreg természetű. Ezt fedezi fel Barnabás is Góba sivatagában:


- Mindez olyan különös – fejezte be beszámolóját (Barnabás) –, eszembe jut egy kívánság, és nyomban történik valami, ami egybevág vele és a kívánságot teljesíti. Nem én találom ki, elhiszed? Nem is tudnám. Soha nem tudtam volna kitalálni azt a sokféle éji növényt Perelinben. Vagy Góba színeit – vagy téged! Minden sokkalta nagyszerűbb és valóságosabb, hogysem el tudtam volna képzelni. És mégis, minden csak akkor jön létre, ha valamit kívántam.
- Ez azért van, mert Aurint-t, a Fényt viseled – mondta az oroszlán.
- Más az, amit nem értek – próbálta megmagyarázni Barnabás. – Minden csak akkor jön létre, ha valamit kívánok? Vagy már előbb is létezett, és én valahogy kitalálom?
- Mind a kettő igaz – mondta Szörszörény. (…)
- De én, én csak tegnap éjszaka óta vagyok Fantáziában! Ezek szerint nemcsak azóta léteznek ezek a dolgok, mióta én itt vagyok!
- Uram – válaszolta nyugodtan az oroszlán –, nem tudod, hogy Fantázia a történetek birodalma? Egy történet lehet új és mégis ősidőkről mesél. A múlt vele együtt születik meg.
- Akkor Perelinnek is kezdettől fogva léteznie kellett – vélte tanácstalanul Barnabás.
- Attól a pillanattól fogva, hogy nevet adtál neki, uram – válaszolta Szörszörény –, kezdettől fogva létezett.

Barnabás kívánságaival szerves részévé válik a Történetnek, annak a Fantáziának, amelyet ő hoz létre. A Kívánságok Aranyszemű Úrnőjének birodalma számtalan teremtménnyel bővül, ezeknek az évezredes lényeknek a létét a fiú nyitja meg a fikcióra. Így ez a Barnabás rég nem olvasó többé, hanem Fantáziai utazó, része a fikciónak – ennek a soha véget nem érő körforgásnak.

Történet, amelynek nincs vége?

A Végtelen Történetnek van a szó valódi értelmében vett vége, mint ahogyan van eleje, és közepe is. Mi teszi mégis indokolttá a Végtelen Történet elnevezést? Mitől lesz vajon ez a történet egy végeérhetetlen, titokzatos és örökös körforgás része? A tizenkettedik fejezetben, éppen Barnabás érkezését megelőzően kapunk minderre magyarázatot.

Ebben a fejezetben a Kislány Királynő elindul a magnóliapavilonból, hogy megkeresse a Vándorló Hegy Öregjét. Az Öreg a Végtelen Történet feljegyzője; ő jeleníti meg a fikció világában a történetírást, öregségében a Kislány Királynő ellentéte. Míg a Vándorló Hegy Öregje örökké bolyong Fantázia területén, még azt sem lehet pontosan tudni, merre található; ezzel szemben a Kislány Királynő örökösen Fantázia közepében, az Elefántcsonttorony tetején tartózkodik.[23] A Vándorló Hegy Öregje örökké öreg, míg a Kislány Királynő örökké fiatal. Kettejük ellentéte pedig az örök kezdetet és a megújulást és az ezzel szembeni örök állandóságot, a soha-nem-változást jelképezi.

Mivel a Kislány Királynő az örök kezdet, így Barnabás személyes története is a Királynő döntése által indulhat el. A Vándorló Hegy Öregje a Történet lejegyzője, általa rögzül mindaz, ami azelőtt képlékeny, változékony volt: az Írás statikussá alakítja a változó pillanatot. A kezdet, amely a Királynő maga, egyben az imaginárius[24] állapota is, a változás, a teremtés és átformálás lehetőségét rejti magában. A Vég ezzel szemben minden megtörtént esemény utolsó állomását jelzi: mindaz, ami megszületett, elkezdődött, az az Öreg által megáll és változtathatatlanná dermed. A Kislány megjelenése, és a fiú elhívatása ezt a mozdulatlanságot hozza újra mozgásba, s egy új elmeséléssel a már megtörtént dolgok mind-mind visszakerülnek a fiktívbe, a változhatóság állapotába.

Az imént elmondottak alapján képtelenségnek tűnik, hogy ők ketten – a fantázia birodalmának Kezdete és Vége – találkozzanak. Hiszen ha az örök megújulás eljutna az örök állandóságba, akkor a történet önmagába térne vissza, ahogy ezt a szereplők maguk is megfogalmazzák. A Kívánságok Aranyszemű Úrnője érzi a találkozás veszélyét, mégis útra kél, hogy ezzel a lépésével rávehesse a még mindig kételkedő és cselekedni képtelen Barnabást arra, hogy átlépjen saját valós világából a Történet síkjába s ezzel elindíthassa a fikciót, a történetképzést folyamatát.[25]

A Királynő azzal, hogy felkeresi az Öreget, visszafordíthatatlan folyamatot indít el. Arra kényszeríti Fantázia történetíróját, hogy kezdje újra az elbeszélést, írja újra azt a textust, amelyet egyszer már leírt, vagyis rögzített. Azonban a történet újbóli elbeszélése, az újraírás által minden, ami eddig a múlthoz tartozott, hirtelen újból jelenné és változtathatóvá lenne. Ez még a történetírás Öregjében is félelmet ébreszt:


- Valóban rettenetes vagy – mondta és írta az öreg –, ez a vég nélküli véget jelenti. Be fogunk lépni az örök visszatérés körébe. Abból pedig nincs menekvés.
- Számunkra nincs – felelte a Kislány Királynő, és hangja már nem volt szelíd, hanem kemény és tiszta, mint a gyémánt –, de az ő számára sincs – hacsak nem ment meg mindnyájunkat.
- Igazán mindent egy emberfia kezébe akarsz letenni?
- Ezt akarom. […]
A Vándorló Hegy Öregje alávetette magát a Kislány Királynő akaratának, és elkezdte elejétől fogva mesélni neki a Végtelen Történetet.[26]

Bár a Vándorló Hegy Öregje független Fantázia többi teremtményétől, mégis kénytelen lesz engedelmeskedni a Királynő akaratának. Mindez azonban végzetes következményekkel jár: Fantázia belép az örök körforgásba, egyúttal magával ragadva Barnabást is, aki most már kénytelen megérteni, hogy nem csupán olvasója, hanem menthetetlenül részese is az általa olvasott szövegnek, a Végtelen Történetnek, amely a folyamatos újrakezdés hatására lesz igazán végtelenné. Fantázia számára ezzel a pillanattal nem létezik többé jövő, csak az egybefüggő jelen, az örök pillanat, amelyben minden holnap egyszerre ma lesz – mozdulatlan kövület az időben. A jövő pedig csupán akkor jöhet el, ha Barnabás képes átlépni a két világ közti határt, és megbontani a változatlanság láthatatlan, de mozdíthatatlan falát: méghozzá nem csupán olvasóként, vagy a Kislány Királynő kényszerítő szavára, hanem egyúttal saját akarata szerint is.

Az újbóli elmesélés kezdetétől Fantázia és a valóság – Barnabás valós világa – közti falak áttetszővé válnak. A történet könyvbéli színe is megváltozik – piros lesz az is, mint Barnabás saját története – s a fiú ott találja magát a körforgás közepén.


(Miközben Barnabás ezt olvasta és ugyanakkor a Vándorló Hegy Öregjének mély hangját hallotta, a füle zúgni és a szeme káprázni kezdett.
Amit itt elmondtak, az az ő saját története! És benne van a Végtelen Történetben. Ő, Barnabás, úgy jelenik meg, mint a szereplője egy könyvnek, amelyről eddig azt hitte, hogy az olvasója! És ki tudja, milyen más olvasó olvas róla éppen most, aki szintén azt gondolja magáról, hogy csak olvasó – és így tovább a végtelenségig! […] Az volt a benyomása, mintha egy láthatatlan börtönbe lenne zárva. Abba akarta hagyni az egészet, nem akart tovább olvasni. […] Befogta a fülét, de nem használt, mert a hang a belsejében zengett.) […]
És itt újrakezdődött az egész – változatlanul és változtathatatlanul
– és megint ott végződött, amikor a Kislány Királynő találkozik a Vándorló Hegy Öregjével, aki újfent belekezd a Végtelen történet írásába és mesélésébe. (…)
(Úgy tűnt neki, mintha már ezredszer ismétlődött volna a történet, dehogyis, mintha nem is létezne Ezelőtt és Azután, hanem mindig minden egyidejűleg lenne jelen.
Most fogta fel, mért reszketett az öreg keze. Az örök visszatérés körforgása volt a vég nélküli vég!) [27]

Éjfélkor – a mesék világában megszokott módon – megtörik a varázs, Barnabás kimondja Holdgyermek nevét, és ezzel a lépéssel egy teljesen új kezdet jön el Fantáziába. A pusztulásra ítélt Fantáziai Birodalomba – a fikcionálisba – így lép be az embergyerek Bux Barnabás Boldizsár.

Történet a történetben – avagy hogyan ébred öntudatra a fikció?


The true sentences about the entire universe are collected in the set of books about each of its worlds.[28]

Ez annyit jelent, hogy mind a valóságról, mind a fikcióról – amennyiben feltételezzük, hogy a kettő együttese jelenti az univerzumot, amelyben élünk – létezik írásos feljegyzés. A valós eseményeket dokumentarista alkotások rögzítik, a fikciót pedig regények, mesekönyvek foglalják magukba. Minden, ami a világ része, lejegyzésre kerül tehát, és meg is találjuk ezeket valamilyen könyvben.

Pavel minden Univerzum legfontosabb könyvét „Magnum Opusnak” nevezi. A mi esetünkben kijelenthető, hogy a Magnum Opus maga a Végtelen Történet című könyv. Hiszen ebben minden megtalálható, ami Fantázia világában valaha megtörtént, vagy megtörténhet. Amennyiben a Végtelen Történetről, mint egy, Fantáziát leíró és azt befogadó könyvről – a Könyvek Könyvéről, ha úgy tetszik – beszélünk, akkor igaz lesz a következő megállapítás is:


Of these books, humans only know tiny fragments, since no one but a supernatural being could master them in their entirety.[29]

Fantázia lakói soha nem olvashatnak bele a Könyvbe.[30] Azonban Barnabás nem csupán ezért válik ki a Fantáziabeliek közül: ő olyan történetek kitalálására is képes, amelyeket mások még soha nem hallottak. Barnabás tehát az egyetlen, aki érti és látja az imagináriust. Ezzel a képességgel érkezett ő a fikcióba, s ebben különbözik Fantázia teremtményeitől. A fantáziaiak nem képesek új történetek kitalálására, és saját, igazi történet is csupán keveseknek adatik meg. Ha mégis mesélni kezdenek – mint az Öreg, az amarganti mesélők, vagy Ujuóla, úgy az elhangzó történetek csupán egyszer már elmesélt mesék, egyszer már megtörtént események feldolgozásai lehetnek. Mindez azért van így, mert ők nem léphetnek ki a fikcióból, s így magára a fikcionálás aktusára sem lesznek képesek: csupán saját világuk keretein belül mozoghatnak. [31] Fantázia teremtményei tehát nem változtathatják meg a jövőt, s nem írhatják át a múltat sem, élnek csupán egy olyan világban, amelyben köréjük szövődik a Történet: egy ember(gyerek) meséje.


Texts always flirt with the self-referential temptation.[32]

– állítja Pavel. Esetünkben mindez annyit jelent, hogy a Végtelen Történet részeiben is önmagára utal, vagyis magán a történeten belül számtalan mellékszálat találunk, amelyek szinte végtelenül tekeregnek, mégis összekapcsolódnak, vissza-visszatérnek s eggyé fonódnak a fő cselekményszállal. Az L betűvel kezdődő fejezetig a történet egyenesen halad előre, ekkor azonban ez a vonal megtorpan, szinte megtörik. Az Öreg mesélni kezdi előröl a Végtelen Történetet, és ebben a pillanatban az eredetiben egy régebbi, mégis új történet veszi kezdetét:


A Vándorló Hegy Öregje alávetette magát a Kislány Királynő akaratának, és elkezdte elejétől fogva mesélni neki a Végtelen Történetet. […] (Miközben Barnabás ezt olvasta és ugyanakkor a Vándorló Hegy Öregjének mély hangját hallgatta, a füle zúgni és a szeme káprázni kezdett.
Amit itt elmondtak, az az ő saját története! És benne van a Végtelen Történetben! Ő, Barnabás, úgy jelenik meg, mint a szereplője egy könyvnek, amelyről eddig azt hitte, hogy az olvasója! És ki tudja, milyen más olvasó olvas róla éppen most, aki szintén azt gondolja magáról, hogy csak olvasó – és így tovább a végtelenségig!) [33]

Egyfajta intertextualitás tűnik itt fel: Barnabás megtalálja, és olvasni kezdi a Végtelen Történet című könyvet, amelyben megleli önmagát. Eljut a könyvben odáig, hogy a Kislány Királynő az Öreggel találkozik, és a szöveget olvasó kisfiú látja a szöveget olvasó önmagát, és amint olvas, ismét útjára indul a Történet: újra visszaérkezünk a kezdet kezdetéhez, az Antikváriumhoz, ahonnan minden újra elindul elölről. (Aztán így tovább, a végtelenségig…)

Fantáziában utazgatva Barnabás találkozik négy lovaggal, Hiszárral, Hikarral, Hiróttal és Hős Hiborral, valamint annak szép szíve hölgyével, Oluda hercegnővel. Ők újból megosztják Barnabással saját történetét.


Valaha, régmúlt időkben ugyanis iszonyú katasztrófa tört Fantáziára, amely hajszál híján a teljes pusztulását okozta. Ezt a vészt az említett Megmentő az utolsó pillanatban elhárította, azáltal, hogy eljött és a Kislány Királynőnek a Holdgyermek nevet adta, amiként őt ma Fantázia minden teremtménye ismeri. A hős azonban azóta ismeretlenül tévelyeg országról országra, és a kutatóexpedíciónak éppen az lenne a feladata, hogy kinyomozza hollétét.[34]

Fantázia Barnabás számára valósággal a történetek birodalma lesz. Amint egyik kívánságát a másik után kívánja, úgy utazik egyúttal egyik történettől a másikig, s amint egy újabb kívánság születik meg benne, mesél hozzá egy történetet, ezzel egyre beljebb és beljebb jutva a fikcióba, meséivel változtatva meg maga körül a világot is. Attól fogva, hogy megérti: Fantázia átalakult a kívánságai nyomán, úgy próbál kívánni, hogy a szavai nyomán keletkező történetekkel segíthessen a fantáziaiakon. Ezért mesél Hős Hibornak sárkányt, és így mondja el Amargant és az amarganti könyvtár történetét.


-Nektek adom minden történetemet, amit csak kitaláltam – mondta Barnabás nagyvonalúan – ugyanis annyi újat találok ki, amennyit csak akarok. Sokat közülük egy Krisz Ta nevű kislánynak meséltem, de a legtöbbet csak saját magamnak. Tehát még senki más nem ismeri őket. De hetekig, hónapokig tartana, ha mindet egyenként elmesélném, és annyi ideig nem maradhatunk itt nálatok. Ezért egy olyan történetet mesélek nektek, amelyben az összes többi benne van. A címe „Az amarganti könyvtár története” és egész rövid.[35]

Barnabás legújabb története egy könyvtárról szól tehát, amely Amargant közepén található. Amargant lakóinál – tudvalevő – nincs ékesebben szóló históriás Fantáziában. Azonban, bár meséjük csodaszép, egy idő után minden történetükben önmagukat ismétlik, hiszen ők sem képesek új történetek kitalálására. Barnabás azzal, hogy történetével egy egész könyvtárat ajándékoz nekik, lehetővé teszi ezeknek a lényeknek, hogy megismerjék saját, elfeledett múltjukat, és ezidáig ismeretlen történeteket mesélhessenek, egészen életük végéig.

Ugyanakkor – hiába a mesemondói jó szándék – Barnabás nem mindig képes eldönteni, meddig mehet el a mesélésben. Így születnek meg az aharárik, az Örök-sírók, akik Fantázia legcsúfabb teremtményei [36] , s egyben a legboldogtalanabbak is; hiába lesznek később az Örök-nevetők, vagy más néven salabókok: e szánalmas figurákon már Barnabás jó szándéka sem segíthet.[37]

Amint Barnabás egyre beljebb jut a fikcióban, mesemondói szerepet nyer el, ám ezzel el is veszti eredeti, hallgató- és olvasó énjét, a kisfiút, aki egykor Fantáziába érkezett.[38] Előbb a Kislány Királynő világának hős megmentője, majd harcos, vitéz, óriási seregeket vezető hadvezér, végül földönfutó fantáziabeli lesz belőle. A történetek, amelyekkel először másokat szórakoztat és segít, lassacskán őt emésztik fel: elveszti emlékeit, amelyek a kinti, a valós világhoz kötik. Legutolsó útjára azért indul, hogy visszaszerezze valódi mivoltát, levesse a magára vett maszkot, s azzá legyen ismét, aki a mesébe való belépéskor volt.

Így jut el a fiú végül Ujuóla asszonyhoz is. Ujuóla a mítoszok világában valamiféle ősasszony, istennő lehetne: gyümölcsöket terem a haja és jóságos édesanyaként fogadja be örökké változó házába a megérkező fiút. Az immár tökéletesen gyermeki, és minden emlékét elvesztett Bux Barnabás Boldizsárnak az asszony is elmeséli a történetét; ekkor már szinte olyan, mintha egy réges-régi történetet, vagy legendát hallanánk:


-Valamikor réges-régen – kezdte a virágokkal ékes asszony – a mi Kislány Királynőnk halálos beteg volt, mert új névre volt szüksége, és ilyent csak egy emberfia adhatott neki. De az emberek már nem jöttek Fantáziába, senki sem tudta, miért. És ha a Kislány Királynő meghal, ez egész Fantázia végét jelenthette volna. S egy szép napon, illetve éjszakán mégis eljött újra egy ember – kisfiú volt, és a Kislány Királynőnek a Holdgyermek nevet adta. Ez ismét egészséges lett, és hálából megígérte a fiúnak, hogy birodalmában minden kívánsága valóra válik – mindaddig, amíg rá nem talál a Valódi Vágyára. Ettől kezdve a kisfiú hosszú utat tett meg, egyik kívánságától a másikig, és mindegyik teljesült. És minden beteljesülés újabb kívánságot ébresztett benne. És ezek nemcsak jó kívánságok voltak, hanem rosszak is, de a Kislány Királynő nem tesz különbséget, számára minden egyforma, és birodalmában egyformán fontos minden. (…) De elfelejtettem megmondani, hogy mi annak a kisfiúnak a neve, akit már olyan régen vártunk (…). Fantáziában sokan egyszerűen csak a Megmentőnek, mások A Hétágú Gyertyatartó Lovagjának vagy a Nagytudományúnak vagy éppen Úrnak és Parancsolónak nevezik, a valódi neve azonban Bux Barnabás Boldizsár. (…)
A fiú néhányat nyelt, majd halkan megszólalt:
- Így hívnak engem.
- Na látod!(…) Látod, most olyan történetet hallasz, amely új, és mégis a réges-rég elmúlt időkről beszél.[39]

Itt, Ujuóla szavai nyomán aztán ismét összekeveredik az ősöreg és az új: Fantázia valóban a kettősség világa. Most már Barnabás sem csupán Fantázia megmentője, valaki, aki saját meséivel formálta át a Végtelen Történetet, hanem maga is annak része, eggyé vált a körforgással. Azonban így, a fikció részeként, már új történetek kitalálására sem lesz képes. Aki pedig erre nem képes, az nem juthat tovább; az ilyen lényt Fantázia bezárja, és ennek a ’mesebeli csapdának’ eredményeként, ha akarna sem lehetne többé igazi embergyerek.


[…] A kisfiú […] minden kívánságának teljesülésével elvesztett egyet azokból az emlékekből, melyek ahhoz a világhoz fűzték, amelyből érkezett. Nem sokat törődött vele, hiszen úgysem akart visszamenni. Egyre újabb és újabb kívánságokat talált ki, ezáltal viszont már csaknem minden emlék kiveszett belőle, és emlékek nélkül többé nincs mit kívánni. Ekkor már alig volt ember, hanem szinte egészen fantáziabelivé vált. És a Valódi Vágyát még mindig nem ismerte. Most aztán az a veszély fenyeget, hogy felhasználja az utolsó kívánságait is, anélkül hogy ezt meglelte volna. Ami azt jelentené, hogy soha többé nem juthat vissza az emberi világba. [40]

Több történet szövődik egymásba itt, s ezek közül mi csupán azokat érintettük, amelyek valamiképpen kapcsolódnak a főhős, Barnabás alakjához. Fantázia végtelenje számtalan kisebb világ egybefonódásából, csupán Barnabás képzelőereje segítségével születhetett meg. A mellékszálak azonban nem fejeződnek be a könyv lapjain: az olvasó csupán bepillantást nyerhet a mesébe, s a félig elmondott történetrészek – amelyek így maguk is szinte végtelenné válnak – majd még egy másik mesélőre, s egy új történetre várnak.[41]

Az olvasó, mint a textus alakítója

Minden textus többdimenziós tér: magába foglalja, érinti vagy idézi azokat a korábbi szövegeket, amelyeknek az olvasó már egyszer befogadója lehetett. Nyugodtan állíthatjuk tehát, hogy egyetlen szöveg sem áll magában az irodalmi textusok sorában: a szövegek kapcsolódnak egymáshoz, és felidézik egymást az olvasó tudatában. Barthes szerint a „szöveg idézetek szövedéke, amelyek a kultúra ezernyi forrásából rajzanak elő”.[42] Ez azzal is jár, hogy az olvasó nem hagyhatja többé figyelmen kívül korábbi olvasmányélményeit.

Egy úgynevezett ’igazi’ olvasás során senki sem maradhat csupán felszínes szemlélő, hiszen az olvasás egyben a textusban való elmerülést is jelenti:


To read a text (or to look at a painting) means already to inhabit their worlds.[43]

Egészen mély befogadás esetén így válhat az olvasmányélmény saját szöveggé. Ha most szemügyre vesszük az általunk vizsgált történetet, látható: Barnabással is ez esett meg. Bux Barnabás olvasóként égész életében a soha véget nem érő Történetre vágyott, a Könyvre, amelyre most rá is talál az Antikváriumban; s amikor olvasni kezdi, oly nagyon belemerül a szövegbe, hogy az az ő szövegévé, az ő Történetévé válik.

Minden textus kommunikál az olvasójával. Az olvasónak azonban minden esetben kellőképpen nyitottnak kell lennie ahhoz, hogy képes legyen belépni a Történetbe. Ez történik meg Barnabással is.

Isert idézve elmondhatjuk, hogy az olvasás határátlépéssel jár[44] , és egyben szubjektív tapasztalat is. Annyira szubjektív, amennyire olvasásunk során egyedi és megismételhetetlen határátlépés részesei lehetünk. Elég ha megfigyeljük Barnabást és az Antikváriust: a fiú olvasata a Végtelen Történetről teljesen egyéni és különleges, nem egyezik meg Korándi Károly Konrád olvasatával:


(-Korándi úr – kérdezte Barnabás – honnan tudja mindezt? Úgy értem – volt netán ön is már Fantáziában?
-Természetesen – mondta Korándi úr.
-De akkor – vélte Barnabás –, ismernie kell Holdgyermeket is!
-Igen, ismerem a Kislány Királynőt – mondta Korándi úr – persze, nem ezen a néven. Én másképp hívtam. […]
-Hát akkor a Végtelen Történet mindenki számára más?
-Úgy gondolom – válaszolta Korándi úr –, nemcsak könyvek segítségével lehet egyébként Fantáziába menni és visszajönni, hanem vannak más lehetőségek is. Majd rájössz.) [45]

A megfelelő kommunikáció létrejöttekor az sem mellékes, hogy milyen nyelven szólítja meg a szöveg saját olvasóját, akinek pedig értenie kell ezt a nyelvet, máskülönben be sem kerülhet a textusba. Ennek alátámasztására vizsgáljuk csak meg a Végtelen Történet szereplőit. A legtöbben közülük nem is ideális olvasók, hiszen még olvasni sem tudnak. Atráskó például csupán nyomolvasási képességekkel bír; Amargant lakosai pedig még új történetek kitalálására sem képesek. Ezek a teremtmények nincsenek tisztában világuk valós természetével: még a saját világukból a valós világba vezető ajtót sem lelik meg. Barnabás számára azonban a Végtelen Történet, mint textus: értelmezhető; és egyben olyan érdekes nyelv, amelyre egész fiatal életében várt. Így lesz ő ideális olvasó, aki semmiképp nem maradhat ki magából a fikcióból, őt is a […] szöveg szereplőjévé tesszük[46] állítja Barthes. Barnabás valóban be is lép a szöveg terébe, részese lesz a fikciónak, majd – mivel olyan jól érzi ott magát – nem akar többé visszatérni saját életébe.

A főhős tehát, akinek a Könyv lesz ez a Textus, és a Végtelen Történet című könyv, amelynek pedig a kisfiú lesz az ideális olvasója, szinte vágynak egymásra. Ez a vágy játszik szerepet olvasó és szöveg az egymásra találásában. Nagyon érdekes az a folyamat, amint a Végtelen Történet is maga választja ki saját olvasóját, vagyis Barnabást:


(Barnabás egyszerre ráeszmélt, hogy egész idő alatt azt a könyvet bámulta, amelyet Korándi úr előbb a kezében tartott, és amely most a bőrszéken feküdt. Egyszerűen képtelen volt levenni róla a tekintetét. Úgy érezte, mintha valami mágneses erő áradna belőle, amely ellenállhatatlanul magához vonzza.
A székhez közeledett, kinyújtotta lassan a kezét, megérintette a könyvet – s ebben a pillanatban valami kattanást hallott a bensőjében, mintha egy csapda záródott volna be. Barnabásnak az a homályos érzése támadt, hogy ezzel az érintéssel valami visszavonhatatlan kezdődött el és indult meg a maga útján. […]A könyv címére meredt, és hol melege lett, hol pedig kilelte a hideg. Ez, pontosan ez volt az, amiről már olyan sokszor álmodott és amire vágyódott, mióta elfogta a szenvedély: Olyan történet, aminek soha nincs vége! A könyvek könyve! Meg kell szereznie ezt a könyvet, kerüljön, amibe kerül!) [47]

Barnabás a VégtelenTörténet ideális olvasójaként bekerül a fikcióba, egyetlen napra és egyetlen mesebeli éjszakára ő lesz ennek a világnak az igazi hőse: olvasó, mesemondó és kalandor; kívánságai és vágyai alapján követik egymást a történések, egészen a mesebeli befejezésig. A Történet azután, otthagyva Barnabást ismét elindul, hogy újabb ideális olvasók után nézzen.

Zárszó

A Végtelen Történetben a könyv valóságán belüli fikcionális világ születik meg. Bux Barnabás Boldizsár főszereplőként egyik napról a másikra alakul át, és fiatal, értő Fantáziautazó születik belőle. Olvasásával, új meséivel menti meg Fantáziát: eltünteti a Semmit, és saját, színes képzeletének segítségével egészen új történetet teremt.

Pavel szerint azonban nem Barnabás az egyetlen, aki Fantáziát valaha is felfedezheti:


(w)e, too visit fictional lands, inhabit them for a while, intermingle with heroes […] we participate in fictional happenings by projecting a fictional ego who attends the imaginary events. We send our fictional egos as scouts into the territory […] we only led our bodies and emotions for a while to these fictional egos, just as in participatory sites the faithful lend their bodies to the possessing spirits.[48]

Barnabás, az elsőként olvasói, majd elbeszélői szerepben megjelenő alak egy egészen különleges világot hoz létre. A Fantáziában eltöltött napok alatt – a valós világban ez csupán egyetlen éjszaka – megváltoztatja, átalakítja a Kislány Királynő birodalmát. Ennek hatására azonban ő is megváltozik, és az általa elmesélt, egyedi, igazi történet az ő saját Története lesz, amely azonban már soha nem ismétlődhet meg újra:


(-Engedd meg, fiacskám, hogy egy öreg, tapasztalt Fantáziautazó mondjon neked valamit! Ez olyan titok, amiről Fantáziában senki sem tudhat. […] Holdgyermekhez nem jutsz el másodszor, ez igaz – addig, amíg Holdgyermek a neve. De ha új nevet tudsz neki adni, viszontláthatod. És akárhányszor csak sikerül, minden alkalom az első és egyetlen lesz újra.) [49]


Bibliográfia

Barthes, Roland, Az olvasásról, In A szöveg öröme, Osiris, Budapest, 1996
Barthes, Roland, A műtől a szöveg felé, U.o.
Bettelheim, Bruno, A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, ford., Kúnos László, Gondolat, Budapest, 1985.
Ende, Michael, A Végtelen Történet, ford., Hárs Ernő, Európa Kiadó, Budapest, 19932
Herman, Luc – Vervaeck, Bart, Vertelduivels Handboek Verhaalanalyse, Vantilt, 2001.
Iser, Wolfgang, A fiktív és az imaginárius, Osiris Könyvtár, Budapest, 2001.
M. Horváth Adrienne, A Végtelen Történet mint a beavatási szertartás szimbóluma – Gondolatok Michael Ende meseregénye kapcsán , Xénia Könyvkiadó, Budapest, 1995.
Orosz Magdolna, Szöveg, fikció, intertextualitás , In Irodalomelmélet az ezredvégen, szerk., Ámeán Otília, Fried István, Odorics Ferenc, Gondolat Kiadói Kör – Pompeji, Budapest-Szeged, 2002.
Pavel, Thomas G., Fictional Worlds, Cambridge, London, 1986.
Jegyzetek:

[1] A regényből vett idézetek Michael ENDE regényének 1993-as magyar fordításából valók – i. m. 439.
[2] Thomas G. PAVEL: Fictional Worlds – 55.
[3] Thomas G. Pavel a fikcionális világok szerkezetéről és természetéről ír Fictional Worlds című művében. Az író által alkalmazott strukturális felosztásra támaszkodom én s a továbbiakban.
[4] Vagyis alátámasztottnak látszik a paveli megközelítés, illetve a duális struktúra kifejezés alkalmazása.
[5] ENDE – 113.
[6] I. m. – 344.
[7] (Az ilyen részeket zárójelben jelzem majd, a megkülönböztethetőség kedvéért.)
[8] Mint látni is fogjuk a követezőkben, a névadás aktusa és a név kimondása jelenti a tetőpontját annak a folyamatnak, amelynek során Barnabás személye bekerül a valósból a fikcióba. Wolfgang Isert híva segítségül (A fiktív és az imaginárius), kijelenthetjük: a megnevezéssel akaratlagos határátlépés következik be.
[9] ENDE – 112.
[10] Érdemes ezzel kapcsolatban megvizsgálni M. Horváth Adrienne elképzelését a két hősről: „Barnabás most már egyértelműen tudja, hogy őróla szól a történet, hogy egyek Atráskóval” (68.), illetve Bruno Bettelheim elképzelését az egy mesebeli hős két különböző alakban való megjelenéséről: „Sok mesében a személyiség különféle vonásait külön-külön figurák testesítik meg.” (ld. BETTELHEIM – i.m. 116.). Mindennek ellenére Atráskót és Barnabást a továbbiakban is mint két külön egyéniséget és szereplőt kívánom vizsgálni.
[11] PAVEL – 85.
[12] ENDE – 72-73. – A megkülönböztethetőség kedvéért a szövegben pirossal megjelenő sorokat, a valós világra vonatkozó szövegrészt zárójellel jelöltem.
[13] I. m. – 102.
[14] ISER – i. m. 299.
[15] ENDE – 165-166.
[16] I. m. 170.
[17] Iser az imaginárius és a fikcionális kapcsán beszél az álarc jelentőségéről, illetve a főhősök álarcban való viselkedéséről. A pásztorköltészet, amelyet részletesen vizsgálat tárgyává tesz, a fikcionális irodalom egyik korai, ám igen jelentős példája. Ezzel kapcsolatban olvashatjuk a következőket is: „a személy (…) az álruha képzeteinek révén lehetőségek sokféleségévé bontakozhat ki. A színrevitel során kilép önmagából, ám ugyanakkor önmaga is marad (…) Az eredmény egyfajta önkívületi állapot.” (I. m. 102.) Hiába tehát a beleérzés és az azonosulás, a felvett álarc mögött az olvasó részben mindig megmarad annak, aki a fikció, az utazás kezdetén volt.
[18] I. m. 173-175. – Barnabás nem csupán attól fél, hogy feladja kívülállását, hanem az is megriasztja, hogy Fantáziában majd nem lesz képes hősként megállni a helyét – „Barnabás elképzelte, hogy milyen is lenne, ha hirtelen előttük teremne – kövéren, iksz-lábaival és savószínű arcával. […] Természetesen valami hőst, herceget vagy ilyesmit várnak. Nem mutatkozhatik előttük. Ez teljességgel lehetetlen. Bármit szívesebben elviselne – csak ezt nem!” – I.m. 175-176.
[19] A régi világ megsemmisülését, és az új világ kezdetét egy tojás héjának feltörése tette lehetővé – ez a mitikus kép szintén majd’ minden ősi teremtésmítosz alapját képezi, hiszen a tojás maga is születést, és termékenységet szimbolizál.
[20] Utalás lehet ez akár a kínai filozófiák kedvelt Jing-Jang jelére; a kör, amelyet bezárnak, az örök körforgás szimbóluma.
[21] Az emlékek sérülését mutatja például egyetlen barátja, Kriszta nevének átalakulása (Krisz-Tának nevezi a lányt), majd a név teljes kitörlődése a fiú emlékezetéből. Atráskóra, az ékszer korábbi viselőjére az nem volt ilyen hatással, mivel az Fantázia lakója, nem tud olvasni, és fel sem fedezi a feliratot a medalion hátulján. Így Atráskóból nem is vesz el semmit a Kislány Királynő ékszere, csupán vezérli és bátorítja őt. S, mind azt bizonyára sejtjük, hiába is tudna olvasni, a zöldbőrű fiú, fikcionális lény lévén nem léphet át saját szerepén, az ékszer az ő számára nem lehet kulcs az imagináriushoz (ahogy Barnabásnak).
[22] Ld. ENDE – 173.: „Érted már, Atráskó? – kérdezte a Kislány Királynő – miért kellett annyi mindent elszenvedned? Csak egy kalandokkal, csodákkal és veszedelmekkel teli, hosszú történettel vezethetted hozzám a megmentőnket. És ez a te történeted volt.”
[23] A Királynő Fantázia szívébe, egy labirintus közepén él, Elefántcsonttornya vakító fehérségében úgy fénylik, hogy már nagyon messziről is látni. Ez a fehérség, s titokzatosság mind-mind nőiségének hangsúlyozói, amelyek különösen szépen tündökölnek, ha néha kinyílik a magnóliapavilon. Mindezeket azonban Fantázia meggyógyításának érdekében elhagyni kényszerül.
[24] Iser fogalmait hívom itt segítségül a pontos meghatározhatóság érdekében: Az imaginárius egyfajta képesség a fantasztikumba való belépésre. (…) A tudatnak azért van szüksége az imagináriusra, hogy a számára nem adott távollevőt jelenlévővé tehesse, ám a képzeletbeli tevékenység közben maga a tudat is olyan módosuláson megy keresztül, amely nyomot hagy az intencionalitáson. (…) – ISER – I.m. 249.
[25] A Vándorló Hegy Öregje által írott könyv, a lejegyzett szöveg tartalmaz mindent, ami Fantáziában megtörtént. Barnabás a Történetet olvassa – azt, ami egyúttal tartalmazza az öreg által írt szöveget is. A szöveg tehát így önmagát jelöli. Minderre pedig a legjobb bizonyíték, hogy a Vándorló Hegy Öregje által írott könyv borítóján az Aurin medalionja látható – a két, egymásba harapó kígyó. És, mint azt hamarosan látni fogjuk, a Végtelen Történet valóban végtelen.
[26] ENDE – 191.
[27] I. m. – 192-194.
[28] PAVEL – 52.
[29] U. o. 65. – Human alatt az adott Univerzum lakosát, vagyis itt Fantázia lényeit értem.
[30] Kevés kivételtől eltekintve ezek a szereplők még olvasni sem tudnak. Ezen kevés kivételek közé tartozik például a Vándorló Hegy Öregje.
[31] Az imaginárius, mint lehetőség és képesség csupán a valósból érkező utazók számára adott – mint amilyen Barnabás maga. A fikcióban élők pedig nem alkothatnak semmi olyat, amelyhez az ő fikcióról való tudásuk elégnek bizonyulna. Fikcionális lényként köti őket annak a világnak a szabálya, amelyben élnek.
[32] U. o. 60.
[33] ENDE – i.m. 191-192.
[34] I. m. 244-245.
[35] I. m. 266.
[36] Ld. i. m. 267.: „Öröksíróknak is nevezik őket, mert saját rútságuk feletti bánatukban szüntelenül ontják a könnyeket. De éppen ezzel a könnyözönnel mossák ki a föld mélyéből a különleges ezüstöt, és értik a módját, hogyan kell belőle a legcsodásabb filigránmunkát készíteni.”
[37] Hiszen, amíg boldogtalanok, addig az aharárik képesek a művészi alkotásra, ám salabókokként már csupán a szórakozásnak élnek.
[38] Lassan kikristályosodik benne az óhaj: részévé válni Fantáziának, és elfelejteni a régi, Fantázián kívüli létét. A visszatéréshez esélye is mind kevesebb maradt, hiszen ehhez előbb leghőbb vágyát kellene megtalálnia, ő ehelyett azonban saját céljait kergeti. Így Fantázia világa egyre inkább elnyeli őt – a mesehőst, aki immár nem akar visszatérni az emberek világába.
[39] I. m. 397-399.
[40] Ezeket a mondatokat Ujuóla intézte Barnabáshoz. – u. o. 389.
[41] Elég ha a fejezeteket sok esetben lezáró mondatra gondolunk:”De ez már egy másik történet, és elbeszélésére más alkalommal kerül majd sor.”
[42] BARTHES: A szerző halála – 53.
[43] PAVEL i. m. 74.
[44] Iser szerint a fikció születése (tehát a fikcionálás) határátlépéssel jár. A fikcionális szöveg jelzi saját olvasójának, amennyiben annak meg kell változtatnia saját olvasói magatartását. Fikcionálás lesz tehát minden beleérző olvasás, amelynek során az olvasó öntudatlanul, nyitott lévén az imagináriusra intencionálisan kiveszi a részét a fikcióból.
[45] ENDE – I. m. 438-439.
[46] BARTHES: Az olvasásról, (64.)
[47] ENDE – I. m. 10-12.
[48] PAVEL – I. m. 85.
[49] ENDE – I. m. 439.[ címlap | keresés | mutató | tartalom ]