PALIMPSZESZT
14. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

Anonim portugál szerző
Naceo és Amperidónia


Volt egy portugál nemzetbeli spanyol[1], aki a török[2] a Szultán ellen folytatott háborújában harcolt, és egy város elfoglalásakor, mikor sokan meggazdagodtak, ő egy erősen lelakatolt ládára akadt, mely nagy kincseket látszott őrizni, így aztán ő és társai ezzel a ládával távoztak. Miután meglelték felfeszítésének módját, nagy tömegű könyvet találtak benne, semmi mást - volt pedig azon könyvek között egy selyembe burkolt kis füzetecske. És mikor látták burkolatának anyagát, megállapították, hogy nemesember tulajdonának kell lennie, mint ahogy a portugál törvények rendelkezése szól most. Ezen kiválósága miatt, mely a többi könyvtől megkülönböztette, csak azt az egyet akarták magukkal vinni, mert olyan fáradtak voltak már a fegyveres harctól, hogy nagyobb teherrel nem bírtak volna. És miután az idő valamennyi nyugalmat nyújtott nekik, és míg a többiek arany és ezüst pénzérméiket és egyéb, nagy értékű ékszereiket vették számba, melyeket zsákmányoltak, ő könyvét olvasgatta, amit igen nemes latinsággal írtak meg[3], és melyet úgy megkedvelt, hogy egy cseppet sem irigyelte a többieket. Mivel azonban mindig csak ezzel múlatta az időt, társa, akivel mindenütt egy szállást tartott, megharagudott rá, hogy nem hagyja, hogy abból a történetből ő is részesedjék, mivel azt latinul írták, amely nyelven ő nem ért, ezért aztán ennek kérésére azt átültette portugál nyelvezetre, és eztán annyira szerették mindketten azt a könyvet, hogy nem volt kedvesebb időtöltésük, mint annak olvasása. Miután pedig véget ért a háború és a Szultán vereséget szenvedett, néhány keresztény, aki már meggazdagodott, engedélyt kért a töröktől, hogy visszatérhessen hazájába, az engedély nagy jutalmak kíséretében szívest meg is adatott nekik. Ez a két harcostárs azonban, lévén, hogy szülőföldjükre nehezteltek[4], úgy döntöttek, hogy ott maradnak, és azt a könyvet Joam Ramires de Arelhano[5]-nak címezve, ezen írás kíséretében[6] Portugáliába küldték.

Kezdődik a történet

Volt egy férfi, aki, mivel a Sors igen kegyetlenül bánt vele[7], oly boldogtalan életet élt, hogy nem volt semmi, mit magáénak érzett volna, sőt, még inkább önmagát is maga ellenségének tartotta[8]. És némi derűt keresve, melytől olyan messze élt, egy igen népes városba ment, mely a Jeto[9] torkolatában feküdt, ahol a folyó a tengerbe ömlik, azért ment pedig arra a helyre, hogy egy igen hatalmas herceget szolgáljon, kinek népéhez és házának kíséretéhez tartozott[10]. Elpazarolva azon a helyen igen sok kárba veszett időt, egy ünnepnap alkalmával egyik barátjával kilovagolva egy olyan szálláshelyhez ért, mely a városon kívül feküdt: egy igen erényes asszony lakott ott, akire nagy számú, nemes és dicséretre igen méltó leány volt rábízva, akik között mindkét ifjúnak voltak rokonai. Mikor odaértek, mindjárt egy igen csodálatos ifjú úrnő fogadta őket, ki olyan volt, hogy azt mondani róla, hogy szép, a legkevesebb lett volna, hívták pedig Piadona Janeának[11] és annak a nemesembernek a rokona volt, kinek társaságában az ifjú oda érkezett. Ez, csodálván az úrnő nagy tökéletességét, társának a hölgy dicséretét kezdte zengeni, mire így válaszolt az úrnő unokatestvére: "Várj csak, mert még nagyobb dolgokat fogsz látni." Mire ő azt felelte: "Nem lehet olyan a világon." Miközben így beszélgettek, egy igen ifjú hölgy érkezett melléjük, szintén mindkettő[12] rokona. Ez pedig olyan gyönyörűséges volt, hogy csak az tudott megbizonyosodni szépségének mértékéről, aki láthatta, mert nyelv soha le nem írhatná, akármilyen nagy hatalommal áldaná is meg a természet, ugyanis oly mértékben volt tökéletes, hogy semmi nem hiányzott szépségéből[13], mire másoknak oly nagy szüksége lenne, hívták pedig Amperidóniának[14]. Az ifjú mindjárt annyira megszerette, hogy elfeledte korábbi bánatát[15] amiatt, amire utolsó pillantását vetette; és mivel olyan volt az ő természete, hogy könnyebben fogadott magába új bánatot, mint bármi örömet, kis idő elteltével a kínoknak oly nagy sokasága gyűlt össze és telepedett meg szívében, hogy azok annyira maguk felé hajlították lelkét, hogy természete, melyről úgy vélte, hogy hozzájuk szokott már, a végét járta egyetlen nap ideje alatt, mely neki kevésnek tűnt. Visszatért a városba, de önmagától olyan messze, hogy az semmilyen szó ki nem fejezheti, mert az úrnő látványa olyan nagyon eltöltötte. Sok nap telt el anélkül, hogy Amperidóniát önmagára emlékeztetni merte volna, és nagy bánatában szenvedve megvárta az a napot, melyen barátjának társaságában visszatérhetett ahhoz a szálláshoz. Miután a két úrnő fogadta őket, kicsiny ideje volt arra, hogy felajánlja szolgálatát Amperidóniának, aki igen haragosnak mutatkozott annak elfogadásában néhány kétségbeesett szót szólva hozzá. Miután eltelt az idő, amit ott tölthettek, visszatértek a városba, ahol sokkal gyakrabban kezdte látogatni barátját, mint azelőtt szokta, és nem igaz okból, mert, mivel szerelme a józan ész határait már túllépte, annak törvényét kezdte követni, meggyőzvén magát arról, hogy aki szeret, az nem tartozik senkinek semmivel. Növekedvén pedig bánata napra nap, nem múlatta az időt semmi mással, csak Amperidónia szemlélésével, mert egyedül ez az időtöltés tűnt számára méltónak. És miután bánatát már igen régen érezte, úgy tűnt neki, hogy elérkezett az ideje annak, hogy írjon neki, és a következő levelet küldte hozzá, félve, hogy felkelti haragját.

Naceo levele Amperidóniához

Oly későn fogok ebbe bele, mint amilyen korainak fog tűnni számodra félelmem szerint, helyesebbnek tartván hallgatnom nagy szenvedésemről, minthogy szólván róla valamennyit neked okozzak. Most azonban oly gyorsan növekszik az én kínom és a te felejtésed, hogy van rá okom, hogy emlékeztesselek, hogy nem azért élek, hogy egyetlen óra miatt gyötrődjem, még kevésbé azért, hogy ily sok napon keresztül hallgassak róla anélkül, hogy ezt nekem megköszönnéd, ám arról nem is beszélek, hogy válaszolj nekem, mert nem akarok többet, mint amit te magad akarsz. És ha még nagyon is úgy tűnik nekem, hogy beleegyezel abba, hogy szolgáljalak, jobb lenne, ha hagynád hogy így tegyen az, akinek kedve semmi másra nincs, csakis erre.

Ez a levél Amperidónia birtokába került, ő pedig nagyon rossz kedvében fogadta sok más levéllel együtt, melyeket Naceo neki írt, anélkül, hogy valaha választ kapott volna. Miután azonban nagyon bosszantották már ezen írások, Amperidónia ezt a választ küldte.

Amperidónia levele

Nincs igazad, mikor neheztelsz reám azért, amit nem tettem eddig, mert soha semmi nem volt kevésbé kedvemre, mint az, amit most teszek. De látom, hogy annyira megnövekedett már kívánságod, melyről nem tudom, valóságos-e, hogy az enyémnek nincs már ereje arra, hogy kitartson saját elhatározása mellett. És annak legfőbb oka, hogy most ezt teszem, az volt, hogy figyelmeztesselek, nehogy unokanővérednek bármit is szólj minderről, mert még ha így is kezded magad előtt, mindenkinek megvan a születés által megszabott helye.


Fordította és jegyzetekkel ellátta: Ladányi-Turóczy Csilla. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David Hook: Naceo e Amperidónia: A Sixteenth Century Portuguese Sentimental Romance, in: Portuguese Studies, I, London, 1985

Jegyzetek

[1] A középkorban és a reneszánszban a spanyol (espanhol) tkp. hispánt jelent, vagyis minden, az Ibér-félszigeten született embert ez a meghatározás illet meg. A spanyol szó helyett a kasztíliait (castelhano) használták (máig így van).
[2] Feltevésem szerint a kerettörténet szereplői az Ottomán Birodalomba menekült zsidók (vagy conversók) - az anonim szerző emleget keresztényeket, de a két barátról sehol sem mondja, hogy közéjük tartoznának. David Hook szerint itt 1517-es eseményekről lehet szó.
[3] Az, hogy a könyvet latinul írták, és már maga is fordítás (görögből), presztízsét emeli, eredetiségét hivatott bizonyítani. A két barát közül csak az egyik ért ezen a nyelven, ami nem csoda, mert látszólag lovagokról van szó, és a latintudás elsősorban a klerikusok körében volt elterjedt dolog. A régi, idegen nyelven írt, véletlen megtalált könyv motívuma természetesen irodalmi toposz, ugyanezt használja Reinoso is a Clareo y Florisea esetében. A középkorban nagy divat volt a lovagregényeket, hősi énekeket mint eredeti latin szövegek népnyelvre való fordítását bemutatni (persze az eredeti szöveg időközben mindig elveszett) - a történet hitelességét bizonyítandó.
[4] Különösen érdekes szöveghely - rendkívül valószínűvé teszi a feltevést, hogy erőszakkal kiűzött szefárd emigránsokról van szó, akik ugyanakkor fenntartják a kapcsolatot az otthonmaradt conversókkal - ez semmiképpen nem meglepő, hiszen számos irodalomtörténeti példát ismerünk: Diogo Pires sosem szűnt meg levelezni Portugáliában maradt barátaival, noha nagyon fiatalon kényszerült távozni hazájából.
[5] Történelmi személy.
[6] A levelet itt nem közlöm. Az ajánlás után egy prológus következik, melyben a fordító kifejti, hogy a történet a trójai háború idején játszódik, görög földön, Sollbia városában - mely nem más, mint Lisboa (Lisszabon) anagrammája. A történet régmúltba helyezése tehát már a könyv elején egyszerű irodalmi toposznak bizonyul, ezt nemcsak az anagrammák felfejtése kapcsán láthatjuk, hanem a feudális világ terminus technicusai révén is.
[7] Nem tudjuk, mitől volt ilyen boldogtalan ez az ifjú, de a szentimentális regény hősei már a történet elején is mindig boldogtalanok és balszerencsések - mintegy lelki finomságuk jeleként.
[8] Közhelyszerű motívum a XVI. sz. költészetében, főképp Bernardimnál válik a végtelenségig ismételt gondolattá. Érdekes tény, mert a Naceo és Amperidónia története egy a Leány és Hajadon-t is tartalmazó manuscriptumból került elő. Mint David Hook felsorolja, a kézirat a következő szerzők műveit tartalmazza: Bernardim Ribeiro (Leány és Hajadon), Boscán, Garcilaso de la Veja, Jorge Manrique és Sá de Miranda.
[9] A Tejo (spanyolul Tajo) folyó nevének anagrammája: Lisszabonnál ömlik az Atlanti-óceánba.
[10] Ha egyszerűen egy portugál hercegről lenne szó, véleményem szerint nem lenne szükséges külön kiemelni, hogy Naceo az ő népéhez tartozott. Igazi hercegekről ugyan nincs tudomásunk a szefárdok körében, a Reinoso által oly nagyon tisztelt Juan Micast (Nasit) azonban pl. hercegi rangú nemesemberként emlegetik több helyütt is (Nasi = herceg). Anélkül, hogy ezt a herceget, akiről semmi továbbit nem tudunk meg, azonosítani akarnám bármilyen történelmi személlyel, fontosnak tartom megemlíteni, hogy a herceg vagy fejedelem kifejezések nem mindig valóságos titulusokat takarnak.
[11] Joana de Peińa anagrammája.
[12] Valószínűleg Piedona Janea és a másik nemesúr rokona, mert a két ifjú nem áll rokonságban egymással.
[13] Mint a középkorban általában, itt sem bocsátkozik a szerző a női szereplő szépségének leírásába, tkp. semmit nem tudunk meg az úrnőről a sztereotip tulajdonságokon kívül, melyek az udvari szerelem velejárói: kegyetlen, büszke, haragos (minden ok nélkül), igen erényes.
[14] Maria de Pińo anagrammája. Mint Maria Paula Lago megállapítja, a történetben két család tagjai vesznek részt: a Sá-k és a Pińo (Peińa-k; Pińa-k). Felfejtve az anagrammákat, Naceo pl. Noé Sá-nak felel meg. (Maria Paula Lago: Naceo e Amperidónia - Estatuto da Novela Sentimental do Séc. XVI, Angelus Novus Editora, Braga - Coimbra, 1997). A második nemzetség, a Pińo-k családnevével kapcsolatban szükségesnek tartom megemlíteni, hogy ennek jelentése fenyőfa, márpedig az áttért zsidók, conversók, miután el kellett hagyniuk eredeti héber neveiket, vezetéknévként gyakorta faneveket kaptak cserébe (pl. Pereira = körtefa). Teófilo Braga, (Teófilo Braga: História da Literatura Portuguesa II - Renascença, Publicaçőes Europa-América, Nem Martins, s/d, 88. old.) természetesen nem ezen mű kapcsán, hiszen az ő idejében még nem lehetett tudni róla, említ egy bizonyos Maria Pinheirát, aki Dom Antónia Ataíde, III. János király kegyence nagyanyjaként szerepel bizonyos gúnydalokban, melyek lényege, hogy a kegyenc zsidó származású. Sá de Miranda Aleixo c. eklogájában feltehetőleg erre a herceggé tett kegyencre utal, magas fenyőfaként (gran pino) emlegetve őt, és azt állítva, hogy egy bizonyos Ribeiro (vszg. Bernardim maga) támogatását élvezte. Minden következtetés levonása nélkül, érdekesnek tartjuk megemlíteni e körülményt.
[15] Nem egészen világos, de lehetséges, hogy a korábbi bánat egy korábbi szerelem: mint Bernardimnál Bimarder lovaggal történik, az ifjú elfeldve egy kisebb szenvedélyt, egy új, nagyobb szenvedély irányába fordul. A provanszál költészetben ezt change de dames-nak hívják - érdekes módon a galego-portugál trubadúrok igen ritkán élnek ennek lehetőségével.[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]