PALIMPSZESZT
14. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

Jorge de MONTEMAYOR
Diana hét könyve (részletek)

Első könyv (részlet)

León hegyeiről[1] jött lefelé az elfelejtett[2] Sireno, akivel a szerelem, a sors, és az idő úgy elbántak, a legkisebb bajtól, amelyben élete bővelkedett, nem kevesebbet várt, minthogy őt elveszejtse. Már nem sírt a boldogtalan pásztor a fájdalom miatt, melyet a távollét ígért neki, sem a felejtéstől való rettegés nem bántotta már, mert úgy látta, hogy félelme jóslatai az ő nagy veszteségét illetően olyannyira beteljesültek, hogy újabb balszerencse már nem fenyegetheti. Ahogy ez a pásztor azokhoz a zöldellő és kellemetes mezőkhöz ért, melyeket a nyugodt folyású Ezla folyó öntöz vizével, eszébe jutott az a nagy boldogság, amelyben egykor ott része volt[3], akkor még olyannyira saját szabadságának uraként, mint amennyire most foglya volt annak, aki[4] oly igazságtalanul temette őt el emlékezete homályába: történt pedig abban az időben, hogy azon mezők-szerte és annak a szépséges folyónak a partján legeltette a nyáját, csak arra fordítva figyelmét, hogy a nyáj, mikor már jóllakott, rendben követi-e őt, míg a fennmaradó órákat a pásztor csupán azzal múlatta, hogy az aranyszínű virágok édes illatát élvezze abban az időben, amikor a tavasz mindenfelé szétárad a nyár vidám újdonságaival, néha kezébe véve hegedűjét, melyet mindig csillogóra fényesítve hordott egy bőrtokban őrizve, máskor meg furulyájához nyúlva, melynek hangjára készítette azokat az édes dalokat[5], melyek miatt az egész környék minden pásztorlánya előtt nagy tiszteletben állt. Nem gondolt a pásztor a sorssal[6], annak kedvező vagy kedvezőtlen kimenetelével, sem az idők változékonyságával és különbözőségével, nem törődött a becsvágyó udvari emberek[7] simulékonyságával és törtetésével, sem azon ünnepelt hölgyekkel, akik csupán hódolóik fogadalmaira és véleményére adva elbizakodottakká és gőgösökké váltak; de büszke kegyencek hiúsága és gondtalansága sem érdekelte egyáltalán. A mezőn nevelkedett, a mezőn legeltette jószágait, és így gondolatai sem vándoroltak a mezőkön túlra addig, míg a kegyetlen szerelem el nem ragadta szabadságát, ahogy azt ő mindazokkal tenni szokta, akik önmagukat a legnagyobb szabadság birtokában hiszik. Közeledett hát a szomorú Sireno, patakká vált szemmel, elváltozott arccal, és a balsorstól oly teli szívvel, hogy ha Fortuna egy kis derűvel akarta volna megajándékozni, új szívet kellett volna adnia hozzá ráadásba, hogy azt valamiképp befogadhassa. Öltözete egy olyan durva gyapjúköntösből állt, amilyen a sorsa volt, kezében pásztorbotot vitt és egy bőrtok függött a bal karján. Egy bükkfához támaszkodott és tekintete végigvándorolt a szépséges folyóparton, míg ahhoz a helyhez nem ért, ahol először pillantotta meg Diana[8] pásztorlány szépségét, báját és őszinteségét, azét, akiben a természet mindazt a tökéletességet egyesítette, amelyet másutt különböző helyeken szórt szerteszét. Hogy szíve mit érzett, el tudja azt képzelni mindenki, aki már valaha életében szomorú emlékek között találta magát.[9] A balszerencsés pásztor nem fojthatta el könnyeit, sem lelkéből előtörő sóhajait nem nyomhatta el. Tekintetét az égre emelve így kezdett beszélni:
-- Jaj, én emlékezetem, nyugodalmamnak ellensége! Nem helyesebb elfoglaltság lenne-e számodra, ha elfeledtetnéd velem a jelen bánatait ahelyett, hogy a múlt örömeit idézed fel bennem? Mit mondasz, emlékezet? Hogy ezen a mezőn láttam először az én úrnőmet, Dianát, hogy itt kezdtem el érezni azt, amit soha nem szűnök majd siratni, hogy amellett a magas és zöldellő égerfáktól körülvett tiszta patak mellett, sűrű könnyek között többször is megesküdtem neki arra, hogy nincs az életemben semmi, sem szülőim akarata, sem testvéreim rábeszélése, sem rokonaim makacssága, mi őt gondolataimból kitörölhetné, és, hogy mikor ezeket a szavakat mondtam, szépséges szeméből keleti gyöngyökhöz hasonlatos könnyek peregtek, melyek arról látszottak tanúskodni, ami szívében lakott, arra kötelezvén engem, ha nem akartam gyenge értelmű embernek tűnni, hogy, ahányszor csak mondta elhiggyem neki azt. De várj csak egy kicsit, emlékezet, hogyha már balsorsom okát szemem elé vezetted, mert olyan volt az, hogy minden jó, amiben akkor részem volt, annak a rossznak kezdete volt, amitől most szenvedek, és, hogy nagy búmat enyhítsd egy kicsit, ne feledd szemem elé vezetni egyenként a szenvedéseket, a nyugtalanságokat, a félelmeket, a szorongásokat, a gyanúkat, a féltékenységet és a bizalmatlanságot, melyek még a legjobb pillanatban sem hagyják el azt, aki igazán szeret. Jaj, emlékezet, emlékezet, nyugalmam megrontója, milyen igazad van, ha azt válaszolod, hogy a legnagyobb szenvedés, melyet ezen gondolatok között ért is igen kicsiny ahhoz a boldogsághoz képest, melyet érte kaptam cserében! Annyira igazad van, emlékezet, és a legrosszabb mindebben éppen az, hogy olyannyira igazad van! Így időzvén ott, kihúzott kebléből egy darab papírt, amelybe néhány zöld selyemszál és hajtincs volt tekerve, de micsoda hajtincsek!, és azokat a zöld fűre helyezve elővette hegedűjét, mely már nem ragyogott úgy, mint abban az időben amikor Diana kegyeit élvezte, és a következő dalba fogott:

Tincsek, hány változást láttam,
csak, mert egyszer rátok néztem,
és a reménység szinében
míly keservesen csalódtam!

Jól gondoltam, tincsek halma,
bár még gondolni is féltem,
hogy nincs pásztor e vidéken,
ki méltó a látástokra.

Tincsek, Diana míly gyakran
nézett titeket kérdezve:
hordjon simán vagy megkötve? -
ingadozva ebben-abban;

s míg sírt, én hányszor hallottam,
jaj, milyen hamis volt könnye!
hogy irigy sok örömömre,
melyekre én mit se adtam.

Hogy halált hozó szemének
ó, aranyszín tincsek, hittem,
azzal talán én vétettem? --
ő biztatott, hogy reméljek!

Nem láttátok, hogy egy napon
száz könnyet ejtett előttem,
míg neki meg nem esküdtem,
hogy minden szavában bízom?

Ki látott még ennyi bájat
ilyen állhatatlan lényben?
S ilyen igaz szeretőben
volt-e már ilyen nagy bánat?

Jaj, tincsek, nem menekültök
csak, mert őtőle származtok,
s látván, mint egykor láttatok,
látva engem most nem szöktök?

A folyóparti fövenyen
ülve, egyszer a homokba,
láttam én, ezt írta ujja:
"Pusztuljak, ha megcsal szívem!"

Nézd, milyen a vágy hatalma:
még olyan szóban is hiszünk,
mit egy asszony mondott nekünk,
amit ujja írt -- homokba.

Nem fejezte volna be Sireno olyan hamar a szomorú dalt, ha könnyei nem peregnek a kezére; mert olyan volt már, mint az, aki számára Fortuna a gyógyulás minden útját elzárta. Letette hegedűjét, kezébe vette az aranyló hajtincseket és ezekkel a szavakkal tette vissza őket a helyükre:
-- Ó, ajándékai a legszebb és leghűtlenebb pásztorlánynak, akit valaha látott a világ! Hogyan tévesztettetek meg kedvetekre! Jaj, hogy nem tudok lemondani arról, hogy lássalak benneteket, bár minden bajom onnan származik, hogy valaha megláttalak!
És mikor kihúzta a kezét a bőrtokból, véletlenül egy levelet talált, melyet még Diana küldött neki egyszer boldogságának idejében, és ahogy azt meglátta, lelkéből feltörő lázas sóhajjal így szólt hozzá:
-- Jaj, te levél, levél, hogy égessen el az a kéz, amely ezt sokkal jobban elvégezhetné, mint én, hiszen soha nem tudtam belátásom szerint bánni semmivel, ami enyém volt. Átkozott, aki most téged elolvas! De ki állhatna ellent neked?
Akkor széthajtogatta, és látta, hogy a következők állnak benne:

DIANA LEVELE SIRENÓHOZ

"Én Sirenóm, milyen nagy fájdalmat okozhattak volna nekem szavaid, ha nem tudnám, hogy a szerelem mondatta veled őket. Azt állítod, hogy nem szeretlek úgy, ahogy kellene. Nem tudom, miért gondolod ezt, és azt sem értem, hogyan szerethetnélek jobban. Lásd be, hogy már nem való kételkedned bennem, mert láthatod, hogy irántad való szerelmem arra kényszerít, hogy elhiggyem, amit gondolataidról állítasz. Gyakran úgy képzelem, hogy ugyanúgy, ahogy azt gondolod. hogy nem szeretlek, pedig önmagamnál is jobban szeretlek, valójában azt gondolván, hogy szeretsz engem, már meguntál. Lásd be, Sireno, hogy az idő jobban bánt veled, mint azt szerelmünk kezdetén gondoltad és, hogy mióta tisztességem megmentetted, miért is örökké hálával tartozom neked, nincs dolog a világon, amit érted meg te tennék. Könyörgöm hát minden erőmmel, ahogy csak tudok, hogy ne vesd magad féltékenykedésbe és gyanakvásba, mert tudhatod, milyen kevesen menekülnek meg ezektől életüket megőrizve, melyhez Isten adjon meg neked minden boldogságot, amit számodra kérek."

-- Olyan levél ez -- mondta Sireno nagyot sóhajtva --, amely alapján azt gondolhatnám, hogy elfeledhetem azt a szívet, melyben ezek a szavak születtek? És olyan szavak ezek, melyeket felidézhet az emlékezet tudván, hogy aki azokat mondta, annak nincsen benne része többé engem illetően?[10] Jaj, szomorú lelkem, milyen boldogan olvastam én ezt a levelet, mikor úrnőm elküldte, és hányszor elolvastam még ugyanabban az órában újra és újra! De tízszeresen megfizetek érte most, és csak nagyobb a szenvedésem, mert egyik végletből a másikba taszíttattam, de igaztalan is lenne a sors, hogyha nem ugyanúgy bánna velem is, mint mindenki mással.

Negyedik könyv (részlet)

A bölcs Felicia odahívta maga mellé Sireno pásztort és Felismenát, Dorida nimfa Silvánóval ült le a zöld mező egyik részén, Selvagia és Belisa pásztorlányok pedig Cinthiával és Polidorával, a szépséges nimfákkal telepedtek le egy másik helyen, oly módon, hogy, bár nem ültek túlságosan messze egymástól, úgy tudtak beszélgetni, hogy egyik csoport sem zavarta azt, amit a másik mondott. Sireno pedig, úgy akarván, hogy az a versengés és társalgás ne csak az időhöz és a helyhez, de ahhoz személyhez is illő legyen, akihez szól, így kezdte beszédét:[11]
-- Nem úgy tűnik nekem, hogy alkalmatlan lenne arról kérdeznem téged, Felicia úrnő, aminek megértéséhez soha nem tudtam elérkezni, ami pedig a következő: mindenki, aki valamit is ért hozzá, azt állítja, hogy a valódi szerelem az értelemből születik, és ha ez így van, vajon miért nincs a világon nála féktelenebb dolog, sem olyan, amilyet az értelem kevésbé tudna kormányozni?
Felicia így válaszolt erre:
-- Mint ahogy ez a kérdés több, mint egy pásztor kérdése, úgy nekem is többnek kellene lennem, mint asszonynak ahhoz, hogy válaszolhassak rá.[12] De azon csekély ismeret alapján, amelyhez még fölérek, úgy tűnik nekem, hogy bár a szerelem anyja az értelem, nem kell azt gondolnunk, hogy csupán rá korlátozódik és hogy általa hagyja magát kormányozni, helyesebb azt feltételeznünk, hogy miután az értelem az ismeretből hozta őt létre, a legritkább esetben kívánja, hogy az őt kormányozza, és olyan mértékben féktelen, hogy legtöbbször éppenséggel a szerelmes kárára és vesztére van, mert leggyakrabban az történik, hogy az igazán szeretők megszűnnek önmagukat szeretni, ami pedig a természet rendje és igazságossága ellen való. Ez az oka annak, hogy vaknak és értelem nélkülinek ábrázolják őt. És mivel anyja szeme szépséges, ő is mindig a legszebbet kívánja. Mezítlennek festik, mert az igaz szerelem sem az értelem segítségével nem színlelhet, sem a bölcsességgel nem takarózhat. Szárnyakat festenek neki, mert nagyon sebesen lép be a szerelmes lelkébe, és minél tökéletesebb, annál nagyobb gyorsasággal és önmagának annál nagyobb megvetésével fogja a szeretett személyt megkeresni, miért is Euripidész azt mondja, hogy a szerelmes szerelmesének testében él.[13] Ugyanily módon íját megfeszítve ábrázolják, mert közvetlenül a szívet célozza meg, őt magát pedig fehérnek, ezt pedig azért, mert a szerelem sebe olyan, amilyen a nyíl ütötte: szűk a nyílásánál és mély annak a bensejében, aki szeret. Ez a seb nehezen látható, nehezen gyógyítható és későn gyógyuló, így tehát, Sireno, nem kell csodálkoznod azon, hogy bár a tökéletes szerelem az értelem fia, nem hagyja magát általa irányítani, mert nincs semmi, ami születése után kevésbé hasonlítana saját eredetére, amelyből született, mint ő. Vannak, akik azt állítják, hogy nincs más különbség a hamis szerelem és aközött, mely nem az, minthogy az egyik aláveti magát az értelem irányításának, a másik azonban nem hagyja magát irányítani, de tévednek, mert az a túlzásra való hajlam és lendület nem jellemzi jobban a becstelen szerelmet, mint a becsületeset, inkább mindenféle szerelemnek sajátja, csakhogy az egyikben az erényt erősíti meg, míg a másikban a bűnt teszi még nagyobbá. Ki tagadhatná, hogy az igazán becsületes szerelemből nem hiányoznak a csodálatos és túlzott hatások? Kérdezzétek meg sokaktól. akik csak Isteni iránti szeretetükből nem törődtek saját személyükkel, és semmibe vették saját életük elveszítését, bár, tudván, hogy milyen jutalom vár rájuk, nem adtak sokat cserébe. Hiszen mennyien törekedtek saját személyük felemésztésére és életüknek befejezésére az erény szeretetétől és dicsőséges hírnév megszerzésének vágyától lázban égve! Olyan dolog ez, amit a közönséges értelem meg nem enged, inkább arra törekszik minden módon, hogy az élet tisztességes módon megmaradhasson. Hány példát tudnék neked mondani sok közül, akik csupán barátaik kedvéért veszítették el életüket, és minden mást, amit az ember az életével együtt elveszít![14] De hagyjuk ezt a fajta szeretetet és térjünk vissza a férfi és asszony közötti szerelemre. Tudnod kell, hogy, ha a szerelem, amelyet a szerelmes férfi érez hölgye iránt, még ha lázas és szenvedélyes érzelem is az, az értelemből és valóságos ismeretből és ítéletből születik, mert csupán a hölgy erényei miatt úgy ítéli, hogy méltó a szerelemre, ez a szerelem, nekem úgy tűnik, és ha nem tévedek, nem bűnös és nem tisztesség ellen való, mert ez az egész szerelem nem tekint céljának egyebet, minthogy a szeretett személyt önmagáért szeresse, nem várva egyéb hasznot, sem jutalmat érzelmeiért. Így úgy tűnik nekem, hogy ezt lehet válaszolni arra a kérdésre, melyet ebben az esetben feltettél nekem.
Sireno akkor így válaszolt:
-- Én, szerény úrnőm, elégedett vagyok azt illetően, amit meg akartam érteni, és úgy hiszem, az vagyok a te tiszta értelmed szerint mindazt illetően is, amit meg akartam tudni tőled, bár más, az enyémnél bővebb értelem kellene ahhoz, hogy azt a sok mindent, amit szavaid átfognak, mind felérhesse.
Silvano, aki Polidórával beszélgetett, így szólt:
-- Bámulatos dolog látni, szépséges nimfa, hogyan szenved a szomorú szív, mely ki van szolgáltatva a szerelem önkívületének, hiszen a legkisebb rossz, amit tesz velünk az az, hogy elveszi eszünket, elrabolja emlékezetünket minden másról és csak önmagával tölti meg; az egész embert idegenné teszi önmagával és azonossá a szeretett személlyel szemben. Hisz mit tehet a szerencsétlen, aki azon veszi észre magát, hogy ellensége lett az örömnek és barátja a magánynak, megtelt szenvedéllyel és körülvették a félelmek, lelke zavarodott, értelme megkínzatik, reményből él, gondolatok merítik ki, kellemetlenségek gyötrik, féltékenység szúrja szíven, örök sóhajokkal, bánattal és fájdalommal van tele, melyek soha el nem hagyják? És ami a legnagyobb ámulatra késztet, az az, hogy bár ez a szerelem ilyen tűrhetetlen és ilyen végtelenül kegyetlen, a lélek nem reménykedik abban, hogy tőle elmenekülhet, nem is törekszik rá, hanem inkább ellenségnek tekint mindenkit, aki erre vonatkozó tanácsot ad neki.
-- Így is van -- mondta Polidora --, de jól tudom, hogy azoknak a nagy része, akik szeretnek, többet beszél, mint amennyit szeret.
-- Annak a jele ez -- mondta Silvano --, hogy nem érzed mindezt, mert nem tudod elhinni. Igencsak úgy tűnik nekem, hogy még sohasem érintett ez a kór, de ne is kérd Istentől, hogy utolérjen, mert senki el nem hiheti, milyen és mennyi baj származik belőle, csak az, akinek már része volt benne. Hogyan gondolod te, szépséges nimfa, hogy miközben a szerelmes folyton önmagát téveszti meg, míg értelme zavart, emlékezetét egyetlen dolog tölti meg, képzelete és érzékei a túlzott szerelemtől fáradtak, olyan szabadon marad talán a nyelve, hogy képes szenvedélyek mímelésére és arra, hogy azon kívül, amit igazán érez, valami mást is kifejezzen? Ne csalatkozz ebben, mert én mondom neked, hogy éppen az ellenkezője történik annak, amit te elképzelsz. Látod abból, ahol én vagyok most, mert bizony semmi nincs bennem, amit az értelem irányíthatna, sem senkiben nem lehet ilyesmi, aki annyira messze került szabadságától, mint én, mert mindenféle testi fogság legalább az akaratot szabadon hagyja, de a szerelem fogsága olyan, hogy az első, amit tesz éppen az, hogy akaratunkat veszi birtokába, és te még azt gondolod, pásztorlány, hogy panaszokat találjon ki és sóhajtásokat mímeljen az, akivel ilyen módon elbántak? Bizony, csak úgy tűnik végtére is, hogy mentes vagy te a szerelemtől, mint ahogy az imént mondtam néked.
Polidora akkor így válaszolt:
-- Tudom azt, Silvano, hogy azok, akik szeretnek, sok szenvedésben és gyötrelemben részesülnek egész idő alatt, míg azt, amire vágynak, el nem érik, de miután magukénak tudhatják a kívánt dolgot, visszatér nyugalmuk és derűjük, így aztán minden rossza, amit megéltek, inkább a vágyból származik, mintsem a szerelemből, melyet az iránt éreznek, akit kívánnak.
-- Bizony úgy tűnik nekem, hogy olyan bajról mesélsz, melyet sosem tapasztaltál -- mondta Silvano --, mert azoknak a szerelme, akiknek szenvedései véget érnek, amint elérték, amire áhítoztak, nem az értelemből származik, hanem az alantas és tisztességtelen kívánásból.
Selvagia, Belisa és a szépséges Cinthia arról beszélgettek, mi lehet annak oka, hogy a távollét legtöbbször a szerelem kihuléséhez vezet. Belisa nem tudta elhinni, hogy bárki miatt ilyen nagy hűtlenségre lenne képes, azt mondván, hogy, bár Arseliója meghalt és nagyon is biztos abban, hogy soha többé nem láthatja, ugyanolyan erős az iránta érzett szerelme, mint amikor még élt, akkor hogyan lehetséges és hogyan lehet elszenvedni, hogy valaki elfeledje a szerelmesét annak távollétében, ha még remélhet abban, hogy egy idő után viszontláthatja. Cinthia nimfa így felelt neki:
-- Nem fogok tudni, Belisa olyan kielégítően válaszolni neked, ahogy a tárgy megkívánná, mert olyan dolog ez, amit nem lehet egy magamfajta nimfa szellemétől elvárni, de nekem úgy tűnik, hogy amikor a szerelmes elhagyja annak közelségét, akit szeret, csak az emlékezet marad a szeme helyett, mert csak rajta keresztül látja azt, aki után vágyik. Ennek az emlékezetnek kell megmutatnia az értelemnek azt, amit magában foglal, és a szeretett személy megértéséből következik az akarat, amely a lélek (anima) harmadik képessége, hogy a kívánságot létre hozza, minek okából a távollevőnek szenvedést okoz, ha látja azt, akit szeret. Vagyis minden hatás az emlékezetből származik, mint egy forrásból, ahol a vágy kezdete születik. Mármost tudnotok kell, szépséges pásztorlányok, hogy mivel az emlékezet olyan dolog, amely, minél több idő telik el, annál többet veszít erejéből és szilárdságából, megfeledkezvén arról, akit neki a szem átadott, a többi képesség is gyengül, melyeknek ereje őbenne gyökerezett, ugyanúgy, mint a hogy a folyók áramlása is megszűnne, ha a források, ahol születnek, kiszáradnának; és ahogy ez igaz arra, aki elmegy, ugyanúgy igaz arra is, aki marad. És ha te, szépséges pásztorlány, azt gondolod, hogy az idő nem gyógyítaná meg a te bajodat, ha annak orvoslását a bölcs Felicia kezeire bíznád, akkor nagy lenne a te tévedésed, mert nincs senki a világon, akit ő meg ne gyógyítana, és a szerelmeseket még inkább, mint a többieket.
A bölcs Felicia, bár kissé messze volt tőlük, hallotta, amit Cinthia mondott, és így válaszolt neki:
-- Nem kis kegyetlenség lenne az orvosságot, melyre akkora szükség van, egy olyan lassú orvos kezére bíznom, mint az idő, mert, bár van úgy, hogy másképp történik, végül is a súlyos betegségek esetében, ha más orvosság nem használ csak az övé, olyan hosszú a gyógyulás, hogy mielőtt még végéhez érne, véget ér annak az élete, aki a betegségben szenved. És mivel az a tervem, hogy holnap megvizsgálom, miben álljon a szépséges Felismena és egész társasága orvossága, és mivel úgy tűnik, hogy az aranyszínű Apolló sugarai lassan már útjuk végére érnek, jobb lesz, ha most befejezzük versengésünket és elindulunk szállásomra, ahol már valószínűleg vár reánk a vacsora.
Így mentek el aztán a bölcs Felicia szállására, ahol már várták őket a zöldellő szőlőlugas alatt megterített asztalok, ugyanis a házhoz tartozó kertben voltak. Miután pedig befejezték a vacsorálást és engedélyt kértek a bölcs Feliciától, ki-ki arra a szállásra vonult vissza, amely neki volt kijelölve.

Diana negyedik könyvének vége

Fordította és jegyzetekkel ellátta: Ladányi-Turóczy Csilla. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jorge de Montemayor, Los Siete Libros de la Diana, Edición, prólogo y notas de Enrique Moreno Báez, Real Academia Espańola, Madrid, 1955

Jegyzetek


[1] A regény cselekménye meghatározott helyen játszódik, az Ibériai-félszigeten, úgy a Spanyol, mint a Portugál Királyság területén, de valójában sztereotip, jelképes helyszíneken: folyóparton, völgyben, hegységben, ill. városi környezetben: nemesi udvarokban.
[2] A felejtés kulcsfogalom az egész regényben, a szerelem elmúlásának egyetlen módja. Az elhagyott szerelmesek szüntelenül erre a szinte megszemélyesített fogalomra panaszkodnak, mely a szintén gyakran megszólított memoria (emlékezés) ellentétpárja.
[3] Igen kedvelt Dante-idézet az Isteni színjátékból. A XVI. sz.-ban közhelyszerűen használják (Bernardim és Reinoso is).
[4] Diana, Sireno szerelmese, aki csak a regény legvégén jelenik meg az olvasó előtt.
[5] A regény egészében rendkívül fontos szerepet töltenek be a versek és dalok, elsősorban a szomorúság kísérőiként, melyet megszűntetni ugyan nem tudnak, de megédesíteni mindenképp.
[6] A sors (fortuna, fatum) és az idő kulcsfogalmak Montemayor regényében. A fatalizmus ugyanúgy jellemző rá, mint Bernardimra és Reinosóra, míg keresztény értékeknek nyomát sem találjuk a regényben. A szerelem szorosan a fatumhoz kötötten jelenik meg: egyiktől sem lehet menekülni, egyik sem kegyelmez. A szerelem mindazonáltal pozitív jelenség, mert sok szenvedés után általában boldogsághoz vezet, sőt: a szerelem bizonyítéka egyfajta erkölcsi magasabbrendűségnek is.
[7] Érdekes ez az udvari élet elleni rész - noha egyáltalán nem egyedülálló a kor irodalmában (pl. Quevedo, Reinoso), mindazonáltal azt sejtteti, hogy Montemayor tapasztalatai az udvari élettel kapcsolatban nem a legjobbak.
[8] Diana neve sok mindent felidézhet a klasszikus műveltségű olvasó fejében: Diana Artemisz istennő megfelelője a római mitológiában, de Seléné, a Hold is, Apollon ikertestvére. Mint Artemisz a szüzesség és a vadászat istennője, kísérői a nimfák (félistennők, akiknek élete egy-egy fához ill. folyóhoz. forráshoz kötődik), a szüzesség számukra is kötelező. Mint Seléné, a Hold, a női termékenység védője, Lucinaként a vajúdó asszonyok segítője. De ha magát a Holdat nézzük: a változékonyság, a hűtlenség megtestesítője, ugyanakkor alkalomadtán az egyetlen fény az éjszakában - ebben a formában említi Montemayor a 2. könyv végén: "és az éjszakai Diana oly nagy fényességgel kezdte el a magáét (útját), mintha nappal lenne." (Jorge, Monyemayor, Diana, 148. old.) Mivel a változékonysága ennyire hangsúlyozott, arra is gondolhatunk, hogy valójában nem földi asszonyról, hanem jelképről van szó, főleg, mert annak ellenére, hogy alakja csak a regény legvégén jelenik meg, mind a hét könyv az ő nevét viseli.
[9] Utalás Garcilaso X. szonettjének utolsó verssorára: "...verme morir entre memorias tristes." ("...szomorú emlékek között meghalni látni magam.")
[10] Vagyis: az már nem emlékezik rám.
[11] A következő rész szinte szóról szóra idézi Leao Hebreu (valódi nevén Juda Abravanel), nagy szefárd filozófus Dialoghi di Amore (Párbeszédek a szerelemről) c., olaszul írt művét. Erre a tényre F. López Estrada hívta fel a figyelmet a Diana a Clásicos castellanos sorozatában megjelent kiadásának lábjegyzetében.
[12] Érdekes párhuzam figyelhető meg a Menina e Moça egyik passzusa és e között a mondat között: ott is úgy beszél a pásztor, hogy többnek látszik, mint pásztornak (a majoros gazda és Bimarder párbeszéde)- vagyis ezek a pásztorok sem valódi pásztorok, sőt mi több, valami titkos ismeret birtokában lehetnek az utalás szerint.
[13] Nem tudjuk, honnan való az idézet, bár igen nagy népszerűségnek örvendett a korban, lehetséges, hogy nem Euripidész a forrása.
[14] Nem vonatkozhat ez a passzus a hitükhöz ragaszkodó, Istenükhöz hűséges zsidókra, akik közül sokan vesztették életüket emiatt "égve", a máglyákon? Bár természetesen érthető a passzus általában minden volt mártírra is, lévén a szöveg Leao Hebreu-tól kölcsönvett idézet, nem zárhatjuk ki ezen utalásnak lehetőségét.[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]