Fontosabb adatok| Önéletrajz| Publikációk|


Bárczi Ildikó
szakmai életrajza és publikációs jegyzékeÖnéletrajz

1959. április 24-én Budapesten születtem. A Szentendrei Ferences Gimnáziumban tanárom, Pintér László Ernő keltette fel érdeklődésemet a latin nyelvű irodalom sokfélesége iránt. Az érettségi (1977) után két évig az Országos Széchényi Könyvtár Olvasószolgálatán dolgoztam. 1979-ben felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara magyar-latin szakjára, ahol 1984-ben középiskolai tanári diplomát szereztem. Egyetemi tanulmányaim során érdeklődésem a középkor latin nyelvű irodalma felé fordult. Öt éven keresztül részt vettem Mezey László paleográfiai és kodikológiai speciális kollégiumain, szakdolgozatomat is az ő vezetésével készítettem el, amelyben egy X. századi Vergilius-kódexet elemeztem.

Első munkahelyem az ELTE BTK Görög Nyelv és Irodalom Tanszékén volt, ahol könyvtárosként dolgoztam 1986 januárjáig. Emellett - rögtön a diplomázás után - másodállást vállaltam részmunkaidős tanárként az akkori Kilián György Gimnáziumban, mely 1989-ben Németh László Nyolcosztályos Gimnáziummá alakult át, s ahol az új tanterv latin programjának és tankönyveinek felelőse lettem.

1986 februárjától 1987 augusztusáig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszékén tanársegéd voltam. 1987. szeptember elseje óta az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén dolgozom. Tarnai Andor professzor javaslatára kutatási témám Laskai Osvát ferencrendi prédikátor mintegy 1500 oldalnyi terjedelmű, a kortársak számára Európa-szerte ismert latin nyelvű munkásságának feldolgozása lett. Az ősnyomtatványok formájában hozzáférhető életmű addig lényegét tekintve feltáratlan volt. Az elemző munka során olyan általánosabb, az egész korszak irodalmi tevékenységére vonatkozó kérdések merültek fel, amelyek megválaszolása érdekében vizsgálódásaimat ki kellett terjesztenem a kompiláció gyakorlatában szerepet játszó más műfajokra is. Az itthon nem hozzáférhető források megismerésében nagy segítségemre volt a Művelődési Minisztérium (1990., 1 hónap) és a Peregrinatio II. Alapítvány (1992., 3 hónap) ausztriai ösztöndíja, amelyek lehetővé tették, hogy felhasználhassam a bécsi Österreichische Nationalbibliothek témámhoz kapcsolódó anyagát. Kutatási eredményeim első összefoglalása bölcsészdoktori értekezésem, amely 1992-ben készült el. Témavezetőm, Tarnai Andor és opponenseim, Madas Edit és Vizkelety András tanácsára bővítettem ezt a dolgozatot kandidátusi értekezéssé. Az „irodalomtudomány kandidátusa” címet 1995 márciusában kaptam meg.

Egyetemi előadásaim és szemináriumaim középpontjában a hazai prédikációirodalom feldolgozása áll. Ennek keretében folyamatban van Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát latin sermóinak kiadása, ill. az Érdy-kódex internetes kritikai kiadása, egyetemi hallgatók és doctorandusok bevonásával. E közös munka intézményi háttere egyrészt a Bölcsészeti Informatika Önálló Program, másrészt a Horváth Iván professzor vezette doktoriskola, a CHER, melynek 1996 óta vagyok munkatársa. Rövidesen elkészül Pázmány Péter prédikációinak tárgyszómutatója, melyet adatbázis formájában szeretnénk publikálni.

Budapest, 2002. január 9.Utolsó frissítés: 2004. február 12.


web: Ördöglovas