[*1r: címlapmetszet, a hajó vitorláján:]

ADRIAI / TENGERNEK / SYRENAIA / GROFF ZRINI / MIKLOS.

[az árbóc köré tekeredő szalagon:]

SORS BONA NIHIL ALIVD.

[*1v: üres, *2r:]

ADRIAI / TENGERNEK SYRENAIA, / GROFF ZRINI / MIKLOS. / [dísz] / Nyomtatta Béchben a' Koloniai Vduarban / Kosmerovi Máte CZászár ö Felsége Könyvnyomtatója. / ANNO M. DC. LI.

[*2r:]

DEDICALOM
EZT AZ MVNKAMAT
.

MAgyar nemességnek, ad-
gya Isten hogy véremet
utolsó chöppig hasznossan
néki dedicálhassam.

[*3r:]

AZ OLVASONAK.

HOmerus 100. esztendövel az Trojai veszedelem-után irta historiáját; énnékemis 100. esztendövel az után történt irnom Szigeti veszedelmet. Virgilius 10. esztendeig irta Aeneidost; énnékem penig egy esztendöben, söt egy télben teortent veghez vinnem munkámat. Eggyikhezis nem hasomlitom pennámat; de aval ö elöttök kérkedhetem, hogy az én professiom avagy mesterségem nem az Poesis, hanem nagyob s' jobb országunk szolgálattiára annál: az kit irtam, mulatságért irtam, semmi jutalmot nem varok [*3v] érette. ö nekik más gondgyok ne[m] volt; nékem ez leg-utólso volt. irtam, az mint tuttam, noha némely helyen jobbanis tuttam volna, ha több munkámat nem szántam volna vesztegetni. Vagyon fogyatkozás verseimben, de vagyon mind az holdban mind az napban, kit mi eclipsisnek hivunk. Ha azt mongyák: saepe & magnus dormitat Homerus, bizony szégyen nelkül szemlélhetem chorbáimat, igassággal mondom, hogy soha meg nem corrigaltam munkámat, mert üdöm nem volt hozzá, hanem elsö szülése elmémnek. Es ha ugyan corrigálnámis, ugy sem volna in perfectione, quia nihil perfectum sub Sole, nam nec chorda sonum dat, quem vult manus & mens. Fabulakkal kevertem az histo- [*4r]riát; de ugy tanultam mind Homerustul mind Virgiliustul; az ki azokat olvasta meg es-merheti eggyiket az másiktul, Török, Horvát, deák szokat kevertem verseimben, mert szebnekis gondoltam ugy, osztán szegény az magyar nyelv: az ki historiát ir, el-hiszi szómát.

Zrini Miklos kezének tulaidonitottam Szultán Szulimán halálát: Horvát és Olasz cronikábul tanultam, az Törökök magokis igy beszéllik és vallyák. Hogy Istuanfi, és Sambucus másképpen iria, oka az, hogy nem ugy nézték az magános való dolgoknak keresését, mint az országos dolognak historia-folyását: akarmint volt, ott veszet Szulimán Chászár, az [*4v] bizonios. Irtam szerelemrülis, de chendessen, nem tagadhatom, hogy olykor azis nem bántot, osztán nem egyenetlen az szerelem vitézséggel, abbul az versbül tanúltam:

In galea Martis nidum fecęre columbć,
Appa
ret Marti quamsit amica Venus.

Isten velünk.

 

GROFF ZRINI MIKLOS.