AZ OLVASO BARATINAK KÖSZÖNETITTH AYANLIA

 

Miuell az hatalmas Isten, az eö Beölcz tanaczabul es kegies akaratiabull ug' uegezthe, (az egez Szent Irasbul megh teczuen,) hog' ez földi Eletben, az eo Hiuey Niomorusagh, es Haborusagh szenuedesnekűll ne legienek, tudni illik az uegre, hog" megh ismeriek, ez Wilagnak Hittsagatt, Mulandosagatt, es minden Hamissagath, es aztt megh utaluan, s magokatt artatlannak ne alittuan, Alazatossagott tanullianak, es chiak az felseges Istenhöz kiuankozhassanak, Azmint Jeremiasnal 30. rezben mond az Isten, Megh niomorgatlak en ugimond thegedett az en Iteletemben, hog" ne lattassall Artatlannak lenni. Es ugian azont bizoniettuan, Esdrasnakis eg Warast mutattatt az Wriell Angial altall, az mell minden giöniösegell iollehet tellies uala, de annak Vtatt ketfelol nagy Tűz, es Víz allotta uala, Es ualaky abban akara menny szűksegh, hog' azuag' Tűztűll, azuag' Viztűll Haborusaga legien, az az ha kűlömben nemis de az Hiueknek halalok Oriannis Niomorusagott küllessek szenuedniek. Merth az Istennek Orzaga nem ez Vilagbul ualo, es azt Christus mondasa szerint, sok Haborusag altall kölletik el uenny.

Es azonkepen akaria aztis Szent Fölsege, hog azon Niomorusagh altall megh probaltassanak Hiuey, az mint az Thobiasnak monda az Angiall. Noha ug' mond latta az Isten az the Alamisnaskodasodat, es heű uoltodatth, de szűksegh uala hogy Proba szallion thegedett. Es minth az szent Jobott, Josephett, es többekett sokakat akara hog' meg probaltassanak, az mel' probak altall, az Isten szokta az eö Hiueiben az Hűtött, Neuelny es Erössetheny, mell probalasnekűll semmy, De az Niomorusanak probai es kesertetiben, inkab megh erössöduen, sokal tökelletesb es Tiztab lezen bennűnk, mint az Arani az Eötuös Tűzeben szokott ioban megh tiztűlny. Kirűll szent Peteris aztt iria, monduan, Az Fazokasnak Edeniett az Egö kemencze proballia megh, es az Hiuekett az kesertettnek niomorgasa proballia megh.

Az melliekben azert enis megh bizoniosoduan, Vallom es tudom bizonniall, hog' az en kemen' es keserues niomorult Rabsagomis, nem czaik ualami törtenetbűll legien raytam: hanem, Elöször kiualtkepen az en sok Vndok bűneim aztt erdemlettek legien. Masodzor akaria aztis az en kegielmes Istenöm, hog' az en bűneimben elne uezuen, az en kitzin, es fűdtülgö Hiteczkemis bennem giarapodgiek es Eöregbödgiek, sött engemis probaluan, az kegies Attianak modgia szerent, nem akaria tűle el tauozthomatt es uezthemett, hanem hogy eötett megh ismeruen, ez eörök Elettre megh tartassam, kiertt nekin halado öröke akarok lennöm, mert bizoniara, megh ismeruen magamban, az Szenth Agostonnal azt mondom enis, hogy az en Istenömett itttalaltam megh. Ky ig' szoll: Megh az Rabsagis ugimond, az köröztieneknek nem arth, mert ott az eö Istenöket talalliak megh. Az melliekbűll, hiszemis bizonniall az en Teremptö Istenömetth, hog' az eö szent fiaertt az en meghualto, JESUS CHRISTUSOMERT, az kinek szazloia ala attam magamatt, az körösztsegnek ideien, Es azmelben szent fölsegenek czaik kedve tölth, hog alkolmatos Idöben megh szabadett es megh uigaztal az Thobias mondasa szerenth. Mert ug' mond az könyhullas es Siralom utan Eörömett Eöntez.

Bizott Barathom annak okaert Oluaso, ne ueld hog' enis ez köniben leuö Enekekett nehani Historiakakk, azuegre egiben szerezgette es irogattam, hog' en azokbull ualami ez Wilagy diczösegre ualo hirtt, auagy Neuett keresnek, Holott magam uallom, hog' az en Elmemnek tudatlan uolta miatth, es Giarlo eg'ben Componalasokertt, nem melto taland czaik eg' Rittmusis diczeretre: De mieul hog' az Niomorusanak kesertetit, bekeuell szenuedi, merth mikoron megh probaltatik, el ueszi sz Eörök elettnek koronaiatt, melliet igertt az Isten, az eö Hiueynek. Es hog' az en Istenömnek enis ream boczattatot erös probaiat, ellene ualo szugolodasnekűll el szenuedhessem, es hittuan gondolatimmall, az en Wramnak haragiatt, inkab feiemre ne ingereliem, Es ez yl irasimmall egieb kepeknek pepeczelisiuell, az en sziuemnek banattiatt könniebeczem, es uele az Idött, (töltuen) mulassam. Remenluen es hiuen tellies bizodalommal, hogy az en Istenöm azonközben mint az Manassessen en raytamis köniörűll, es za Teömlötz fenekerűll megh szabadetth. Azuag' ha az szent Istensegnek akarattia, hog' itt uege ell az en szegin Lölkömett, azualis szabad, azualis szabad, [!] mertt az eö szent Wyay formaltatnak engem, es eö Saria, es Edenie uagiok, cziak szent lölket ne uegie el az utolso Oramkoron, kit nem hizik soha czelekedny, miuel nem akaria senky uezedelmetth.

Ig' megh ertettuen azertth okatt, ez köniben leuö Iroczkalasimnak, kerek minden Barathomath, hog' ragalmazouall, ha lehett ne Illessen. hanem sött inkabb köniörögiön az Wilagossagnak Attianak, hog' megh oltalmaza yl kemen es Erös haragiatúl, es probaiatull, azmint engemetth, es nagiob kesertetett ra ne bocziasson, cziak az kit el szenuedhetth. Mely fölseges benne bizokatt soha nem hagio Istennek, legien eörök Diczösegh es Tiztessegh. AMEN.

Irtam az fölliöl megh [!] fekete Toronban ualo niomorult rabsagomban Böytelöhoban, 1605. eztendöben

kegielmednek Barattia

szegen Rab Watthay Ferentz mp