XXIIII ENEK

mely, az Magiar Nemzetsegnek, niomorult, mult, es ielen ualo Allapattiat

Tractallia.

 

Not: nehanis lehet es Sok Böltsek irta:

 

1. Aldott Magiar nemzeth keues maradekia,

Regen Europanak ky ualall Czillagia,

Auagi ez Wilagnak, Tűköre a Szazloia,

Az io tiztesseges Hirnek kyuanioya.

 

2. sZolgalathom neked örökke ayanlom,

Ne band nehani Wersöm hog' theneked mondom,

Edös Nemzetsegöm: mert romlasod szanom,

Siratom, szerenczed hogy semmit nem lathom.

 

3. Atoka magamath hid erötted hadnam,

Szörniű nag' halalra es magamat adnam

Nag' Weszedelmedert kinomat nem szannam

Szabadsagod aszall hogiha megh hozhatnam.

 

4. Reghi Hatalmadat mert hogi ha gondolom,

Vizont nag' Romlasod Eszemben forgatom

Mult szaz Eztendö köztt, karidtul Irtozom,

s Jöuendötűll kettzör inkab Iszoniozom,

 

5. Minden Feg'ueredtűll mert abban foztatall,

Idegen Nemzettnek Oltalmara iutall,

Szep Lakoföldedtűll es abban el ualall,

Hog' az Ruhaban cziak alig maradhatall.

 

6. Nandorfeyeruar ki fű feg'uered uala,

Aranias Paisod Nyakadbull ki hulla,

Az Mohaczi Mezön kezed megh czonkula,

Feg'uerderek rulad, Budauall ez fozla.

 

7. Sisakod, Eztergam es Feieruar uala,

Töb szep Weghazakkall az Feiedbűll hulla,

Bayuiuo szep Kopiad Thömösuarrall romla,

Hogi Pogan kezeben ez nehan Vegh szalla,

 

8. Pallosod, szigettuar, es az Giula uala,

Mell' egitzersmind tűled el tulaydonula

Szabliad mar kezedben az ky fenlik uala,

Eger, es Kanisa, minap megh el czusza,

 

9. Az az Feg'uernekűll annira maradall,

Hog' cziak egi Hanczarra es egi Bottra iutall,

Nag' Gör, es Komarom kihez mar the biznall,

Nincz több, kezedben oll' melhez thamazkodnall.

 

10. Hatzaz Eztendeigh ezek mind leuenek,

Ezer es öttszaztull fogua megh Esenek,

Mar Hetedik szazban azmik törtenhettnek,

Nag' Isten kezetűll s hatalmatul fűgnek

 

11. Kezdetitt ennekis de nem szerethetem,

Adgia Isten bator Hazudgion Beszedem,

sZabadulasonkhoz de keues remensegem,

Melinek hald okait, s im elö beszellem,

 

12. Mar az Ruhazattban az meliben cziak ualall,

Palostoddall körniűll es be Buretkozall,

Ez szöndűlt Wilagban most oltalmazkodall,

Ven Magiar uraktull nem regh mind el hullall.

 

13. Kyk mint eg' Fiasthyk fiait szarniauall

Ig' ökis ualanak neked Oltalommall,

Es mint Palast, Wezben, ig io Thanaczokkal,

Idegen nemzet köztt ualanak io szolgalattall.

 

14. Ideien Battiani io Boldisar tűledd,

Megh halluan, el hulla ott egik köntösöd,

Kiuel Giazban mindgiart öltözek the sziued,

Noha nem len neked akor anni Eszöd.

 

15. Mell Wr igassaguall eö Batorsagaban,

Idegen Nemzettnek Zablatt eö szaiaban,

Megh ranttuan: nem hadgia uala szagoldasban,

Hogi raitunk szanczanak, yl nagi szabadsagban,

 

16. Vayha most ez io wr, köszötted elhettne,

Gondold menny sokat neked segethetne,

Mind keöuöll es belöll oltalmad lehettne,

Enny Tyk, Lud, Kappan, Nemettűl el nem kelne.

 

17. Az utan az szegen Pallffijs ell hala,

Elegett kettfele es szegin kaszala,

Erted sok Vereye, es Vereis Omla,

Bizonniall nag' kar len köszűled halala

 

18. Nem kemelli uala ö soha szep szauath,

Hanem adhatais mind anni Talerath,

De erted farazta Eyell, Nappall magath,

Sok helen mutata Jambor szolgalattiath.

 

19. Ven Szrinijs penigh migh birhata magath,

Elege iol tarta, egi Morhaiat, s Toorkath,

Szelseö hog' kertellien, monda Simbolomiath,

De Kanisauall lata, Vegre kerte karath.

 

20. Mar cziak io Nadasdi Ferentz közted uala,

Kinek Iffiusagtull fogua, migh fen uala,

Vitez Hire, s Neue mindenkoron uala,

Wyall senki rea nem mutathat uala,

 

21. Chiak hoza immaron bizakottall uala,

Isten utan miuel feö Oltalmad uala,

Egiedűl Dolgodat Terengeti uala,

Erted farattsagott sokat tezen uala.

 

22. Az Hadakban ielen mindenkoron uala,

Betegeskedesett es nem neszi uala,

Igaz mondas benne kiualtkepen uala,

Igazbiro keppen tiztitt tarttia uala,

 

23. Keueliseg, ireg'segh, eö benne nem uala,

Tiztessegett es eö mindennek aad uala,

Az Latroknak bizoni Barattia nem uala,

Eök kement Töruenniell meg bűnteti uala,

 

24. Kiultakepen benne ez föb Virtus uala,

Hog' az Jesus Christust tanettattia uala

s Amaz Apostoli igaz Hitth, es uala,

Lölke bizodalma: s nem tetouaz uala,

 

25. Az Christus Haioiath, Aniazentegihazath,

Igazan uiseli uala ö Kormaniath,

Vag' mint az io Paztor forogia eö Nyaiath,

Eöis ug': ha halla Farkas Ordetasatth.

 

26. De ime az kegies es Hatalmas Isten,

Kinek hatalmaban uagion es All minden,

Minap ez Wilagbull kyueue: ne Ellien,

Töb Butt es Eletben immar ne szenuedgien.

 

27. Kyerth kiualtkepen emez Raba kett fell,

Vele egietemben Dunaa innenczöfell,

Sirion es Bankodgiek, Giazollion mindenfell,

Mert mar Botth kezűnkbűll iobban Nemetre keell.

 

28. Ez Eöregh Wrakkall azert nagi kart ualall,

Hog' el horda ökett közölled az Halall,

Melliell Palastodtull annira foztatall,

Eg' kurta dolmanban hogi cziak the maradall.

 

29. Felek migh ell thelik ez Hetzaz Eztendeö,

Iteletett Christus ha adigh nem teendeö,

Hog' az Dolmaniodis lez mind ell Niöuendeö,

Es Tested ne legien megh meztelenendeö.

 

30. Merth az Isten aztott reghen megh mondatta,

zent szolgay altal megh Prophetaltatta,

Hogi mel Nemzetsegre haragiat Araztia,

Feönepeit annak elöb ky Gomlallia.

 

31. Nintze ez feieden tekenczed cziak iol megh?

s Wigaztalasod mi Egieb? ha frigi lez megh,

Kölsöktűll keuesse igaz niughatoll megh,

De lasd Belöl hogi mint Nemettűll maradtz megh.

 

32. Jollehett uolnanak megh nihan Ven Vrak,

De mi haznod bennek? ha mint kalmarok olliak,

Varokban be Buttak, es cziak Penzt oluasnak,

Iffiu urak maidan most többett szolgalnak.

 

33. Nem uelem hogi soha eö Holtok utannis,

Mondgianak Enekben egi Historiatis

Mint Kenesi Palt ugi: aldgianak eggietis,

De sött szidalmaszak halo földöketis.

 

34. Ezenközben penigh az a' Föld holl lehetth

Közted, kit niomorgas meg nem körniekezeth,

En azt mondom soholl most nintz oll szegeleth,

Kinek Magiarok köztt Bekesege lehetth.

 

35. Nincz sem Asiaban, sem az Affrikaban,

Egez Europaban sött mind ez Wilagban,

Mell Nemzettsegh uolna nagiob niomorgasban,

s Mostan mint the: Körniűll illien Szurzauarban,

 

36. Merth az holl az Thörök Nyaron nem puztetthatth,

Thelen Hadakozo aztt semmiue iutatth,

Olaz, Nemett, Frantzuz, fenekell föl forgatth,

Aztt czudalom Szadban maradis az falatth.

 

37. Bizoni szanom azerth niomorusagodath,

Es mindbelöll kűuöll sok puztulasodath,

De ielesben szanom, az io szűz Papokath,

Hogi nem fözhettnek maid nag' Velös Kontzokath.

 

38. sZegenieknek mert cziak Pillessök eörögbűll,

Tarhazok peniglen mindenfelöll űrűll,

Reghi Alnoksagok touab touab theerűll,

s Cziak Fözö menieczkek ök forogiak körűll.

 

39. Soha nem uelem hog' többe Dezmaborok

Vgian egiben giűlliön eö sok Sokadalmok,

Sem ugi meg Epűlliön mint uolt Kalastromok,

Haznos mint reghen uolt es legien Buczuiok.

 

40. Mas banathom teryed az fű Wraimra,

Hog' mel' nag' gondgiok uan Eöregh poharokra,

Nincz gondgiok annira magok otalmara,

Mint ha Bor nem theröm, uag' hagand dragabra.

 

41. Kegielmed mi hirtt hall, egimast ug' szolettiak,

Nalatok az Szölök magok mint mutattiak,

s Ha halliak Tatarok az földet Rabolliak,

Hayhay mond, az feyek cziak rayta Czaualliak. [l)

 

42. Nemes Aszoniokis iok cziak az Cziffrakra,

Maga ha neznenek, mint Paua labokra,

Bizoni nem Wagg'nanak ugi az nagi fodrokra,

Sem sok kűlömbfele uy Olaz formakra,

 

43. En edes Aszoniom mondgiak most itt, ualek,

Oh mely giönge nagi szep Olazformat latek,

Vgi banom hagi olliant en nem szerezhetek,

De keröm Wramat es olliant uetetek.

 

44. Kerlek io Nemzetsegh, hogi az Olaz szokast,

Ne hoz közidben be ollian fracturazast,

Mert nem tanett iora, Elhid eztt az Irast,

Hanem inkab mint most, szerez nagiob sirast

 

45. Merth ez Nemzetsegett en Elmem czudallia,

Mikent mindenűue magat eö be szabia,

s Mint Santasud ördögh, ugian el be furia,

Minden Orzagokban, Luciper be szaria.

 

46. Austriat immaron am most Hodoltattia,

Tantz, s szerelmessegre, Iffiait tanettia,

Egiedűll mint Bolondott szelliell ugraltattia,

Czudalatos szepnek formaiat alettia.

 

47. Soha Orazagokban meg nem maradhattnak,

Mint Eördög Pokolbull akkepen ki futtnak,

Houa nem hiuiakis mindenűtt ott uadnak,

Mar Sodomita bűnt, felek közzenk hoznak.

 

48. Orszagok mert rakua az förtelmesseguell,

Velentze tizenött ezer szömeliekuell,

Tellies: Nyluan ualo hires Aszoni neppell,

Kement kereskednek kik mint kettfelekuell.

 

49. Galliat az Tengerön az Bordelbull tarttnak,

Testi munkaiokkuall ekessen adoznak,

Felig melliek kin all, frissen ugi setalnak,

Zentseges Papatúll ig' szabadettattak.

 

50. Boldogh szent Romaban harom annian megent,

Egiebűttis lathad mint mi az sok föuent,

Czudalom nem szuriak ky az Papa szemeth,

Nintzen bűntetöiök, mert nem felnek Istent.

 

51. De edös Nemzetsegh kerlek fogad szomath,

Ne nezd az en Giarlo tudatlansagomath,

Hanem tanaczomban io Igassagomath,

s Bizonnial megh lathad iöuendö Haznodath.

 

52. Alazad megh magad, s iobeczd Eletedeth,

Es köuesd meg szepen az the Istenedeth,

Ved Eszedben magad utald Bűneideth,

s Hozad ter az Isten, ha lattia tertedeth.

 

53. Lam merth az Vr Christus közted szent Igeieth

Nagy szepen hirdetti az ö szent Bezedeth,

Es kiuannia neked Lölköd Iduössegeth,

Azert most mutattia mint Attia, Weszeyeth.

 

54. Vrak halalauall thegedett fenegetth,

Poenitentiara azok altall intetth,

Az sok Dűhös haddall Haragot Jelengeth,

De megh therö tűle hid kegielmett nyerhetth,

 

55. Ime szep Wrfiak lam közötted Nönek,

Eözi Tauaziak, maydan fel czördűlnek,

Egitzer ennien aligh közted nem lelettek,

Isten igeieben cziak Neueltessenek.

 

56. Vitez Attiok helett theneked Segettnek,

Hataridat ismett Palastall kerettnek,

Isten altall feg'uertt eluezttett meg nyernek

Botott Idegentűll megh kezekben ueznek,

 

57. Nemelik ollian lez mint eg' Kenesi Pall,

Batran mint Bathori Istuan Nemell fell all,

s ţy io Huniadikent Ellensegre talall,

Mint az Eh Orozlan Praedat ugi hagigall.

 

58. Thuri Geörg' helettis mas neuelkedhetik,

Ki tudgia annalis iob talaltathatik,

Mert ez illien ioszag Istenteöll adatik,

Az eö benne bizo meg nem fogiatkozik,

 

59. Igi czelekedhetik az fölsegös Isten,

Ha Sziueben hazat söpör neky minden,

Eletett iobbettuan es feiett hait szepen,

Hazankban be szallett bennűnk Ismegenten,

 

60. Ha penigh Ostoroz az Niomorusaguall,

Hadian szenuedgiek azt, cziak halaadassall,

Mert Orzagatt rakia azmy halalunkuall,

Es tudgiok nem kesik Itelett Napiauall.

 

61. Istennek ayanllak immar en azertan,

Edös Nemzettsegöm, mindöröke s mostan,

Keröm meg bocziasson minden ez Irasban,

Az kinek nem teczik hion bar Posonban.

 

62. Nadasdi halala mert erre ada Okott,

Ky az en sziuemben szerze nagi Banatott,

a Az io Vitez urertt, mar fekete Giazott,

Visellienek kik lakiak Raba kettfell hatott.

 

63. Isten neueld kerlek az Iffiu Vrakath,

Hog' köuetthessek mind eö Vitez Attiokath

Kiknek mig fell Nönek eö Tutorsagokatth

Battiany, a 'ţrzonak adom oltalmokatt

Ezerhatzaz 4ben iram ez nihan szokat.