XXIII. ENEK

 

Notaia: Viri uenerabiles Sacerdotes Dei.

 

1. Eörűllietek az Wrban Hyuek az kik uattok,

s Kik az Jesus Christusban mindenkor biztatok,

Noha most ez Vilagtull meg utalua uattok,

De siralom s nag' Butull maid megh szabadultok.

 

2. Merth ell Jűn maid az Christus eö segettsegeuell,

Nem kesik immar sokatt az szent Itelettell,

Melliett giakran ielengett sok czuda Jelekkell,

Hogi ell uezthy ez Wilagott, az Hitetlenekuell.

 

3. Ez Wilagban az sok Bűn, mert be Hinttue uagion,

Az Eördögtűll: Es moatis neuelkedik nagion,

Kitt melto az Christusnak, hog' mar ueghnek hadgion,

Az nagy Tűznek Egesre, maydan maydan Adgion.

 

4. Mell utan Czuda szep Eggh, s Wy föld Teremptetik,

Az Nap, es Hold feniesben ott uilagoskodik,

Wy föld szep Wiragokkall, szep Fakkall tűndöklik,

Holotth oh mell' nagi Eöröm, Giűniörűsegh lakik.

 

5. Angialok Trombitaya akor Reuaztatik,

Mindgiart Testunk az Porbul mind föll thamaztatik,

Czudalatos szepsegben Diczösegben ualik,

s köniűd mint az Angialok Egben röpösödik.

 

6. Itelettkortt Hiueit Christus hoza ualtia,

Hitetlenöket penig Ballfelöll maraztia,

Kemeni Sententiauall Pokolra tazittia,

Izoniu Ordetasra, s kinokra ott hadgia.

 

7. Azutan szep szöngesaell, Sereget indettia,

Az Meniorzagh kapuiat nekűnk megh Nittattia,

Szent Attiat szűnrűl szűnre uelűnk megh lattattia,

Eö szerelmes Matkayatt nekin be mutattia,

 

8. Ime ugimond szent Attiam en szerelmes Matkam,

Ez nagi Seregh: kikett en neked megh ualtottam,

Tudod sok kint, s Nag' Halalt en ezekertt lattam,

Az Halalbul Elettre, es Theneked hoztam,

 

9. Az Meniazzon akor ott mindgiarast le Esik,

Attia Isten Labahoz alazua bekellik,

Kezen fogua az Vrtull: de föll emeltetik,

Es minekűnk yl szep szo akoron mondatik.

 

10. Ne fellietek mar semmit oh thy en Hyueim,

Mert en szent fiam altall uattok thy keduesim,

Többe nem lez raytatok soha az Giötrelöm,

Ortzatokrull Siralmat, kezemmell el törlöm,

 

11. Merth en szerelmes Fiam, keduemben iutatotth,

Thitekett: s Ez Boldogsagh reatok oztatotth,

Nag' Boldogsag, Wrasagh, mar nektek adatotth,

Niomorusagtok Helett, Eöröm ayanlatotth,

 

12. Az Christus Jegiese eztt szepen megh közönny,

Az Wrat io uoltaerth Halakall tiztely,

Fogadgia hogi szent Neuett öröke Diczery,

a Joo tett kegielmessegett soha nem feleythy.

 

13. Az Meniazoni es mindgiart ayandekoztatik,

Szep Arani koronakkall oth koronaztatik,

Jozagu Balsamommall es föl kendöztetik,

Draga Ruhak Giűrökkuell meg ekessettetik,

 

14. Az szent Angialok mellien, Ime mint Eörűlnek,

s Czudalatos szep Hangas, Wy Enekett kezdnek,

Menniey Musikakat, Hegedűt Pöndettnek,

Wy Egett, es Wy Földett Zöngessell be töltnek.

 

15. Az Wölegen Christussall es mindenkor lezűnk,

Valahoua eö megiön mind utanna megiűnk,

Nyaiasskoduan eörömmell es uele Beszellűnk,

Mert hasonlatos hoza Diczöseggell lezűnk,

 

16. Megh ismeriök akaron ott Adam Attiankatth,

Es amaz aldott reghi, io Eua aniankatth,

Es azmy szűleinkett, Attiankat, Aniankatth,

My Hazastarsainkatt Edes magzatinkatth,

 

17. Amaz nag Abrahamott, Iasaakot, Jacobotth,

Elliest, es az Moysest, szentkiralt Dauidotth,

Az szent Archangialokat, s az Apostalokotth

Az szep szent szűz Mariath, Susannat, Juditotth.

 

18. Holott akarunk lenny mindgiarast ot lezűnk,

Elmenk most minemö giors, ot giorsabbak lezűnk,

Szömönkell Menibűll földre, Földrűl Menyben latunk,

Egik Vilag uegerűll, masik uegre hallunk.

 

19. Es amaz Elöfarul akoron mi Elűnk,

Az Draga forras fűböll az Chriatusbull izűnk, [!]

Mel' utan soha teöbbe meg nem szomehozunk,

Es giöniörű Wiragos szep uy Földön Jarunk,

 

20. Otth az Juhh, az Farkassall egiűtt legelödik,

Szaruas az Orozlannall szepen tarsalkodik,

Wipera Lika elött az kis giermek iatzik,

Haragh, meregh, ott nem lez, senki nem bantatik.

 

21. Az Halall es az Eördögh, feleienk sem iűheth,

Hatalma soha többe es raitunk nem lehetth,

Keserűsegh, Siralom, sem hozank nem ferhetth,

Egieb örök Eörömnell hozank snem kerölheth.

 

22. Az az Nielű soha aztott it megh nem mondhattia

Sem az Emberek sziue megh nem gondolhattia,

Mell boldogh Diczösegett az Istennek fia,

Zerzett eö Hiueynek, kire uigan Varia,

 

23. Ill boldogsagra azert Christus minkett uizön,

Hiuek maidan, cziak kitzint kiki mostan tűriön,

Azert Testi giötrelmet minden el feleyczön,

Hog' ez nagi meniegzöben Wölegennell menniön. AMEN

 

24. Karhozattak peniglen kűuöll ez Wilagon,

Leznek: Azmell Pokolban, sűlnek tűzes Agion,

Kiknek Fergek, es Tűzek Egh, Göried orakon,

Fogok Czattak, Czikorogh, örök mindenkoron,

Kitűll mindent az Isten keröm oltalmazon.

 

Ira Nemett Ritmusbul Wathay ezt yl modon.