XIX ENEK

 

Notaia. Mast ada Viragom.

 

1. Szeles ez feöld hatan Vitezek kik uattok,

Es köröztienaegett körniűll forogiatok,

Hatarban Vegekett s mind az kik Lakiatok,

Köszönttue en tűlem feienkentt mind uattok,

 

2. Eggigh bennetekett az Isten aldgion megh,

a minden Vtatokban es szerenczeltessen megh,

Vag' Louon, uag' Gialogh leztek es Tarczon megh,

Altalatok Pogant keröm hogi roncza megh,

 

3. Mert Vilagi rendett az thy hiuataltok

Mindent megh halladott az thy tudomantok,

Holott tiztessegertt uan cziak szolgalattok,

Szent Hitertt, s Istenertt, uagion faradsagtok,

 

4. Eltetök szerenczen es thy hordozatok,

Ha helbűzll ky mentek ottan nem tudgiatok,

Mintt lezz megh tertetek nem gondolhattiatok,

Es chiak feyetekett Istenre bizatok,

 

5. Regueligh Eltetök ha lezz nem tudgiatok

Reggeltűll Estueigh kettsegben uariatok.

Es ha Ellenseguell uagion uiadaltok,

Chiak az Jesus Christust akor kialtiatok,

 

6. Nem iutt eszetekben akkoron ez Vilagh,

Mikor uagdalkoztok sem penz, sem gazdagsagh,

Mind feledue uagion Felesegh, Barattsagh,

Cziak uan ezetekben Isten es Menyorzagh,

 

7. Cziak io akaratbull eztett miuelitek,

Az io Tiztessegert Halalt nem felitek,

Hanem io hirtt neuett ebben keresitek,

Es hog' fizetestek keues nem neszitek,

 

8. Ill’ kenier kereses azertth holl uan, s lehett,

Ky az, ky ez ellen ennekem felelhetth,

Vag' feöb Beöczűletett masokra teretthetth,

Nincz senky: Beöczűlett hatt raytatok lehetth,

 

9. Seött Viragtoknakis, kiuell Viragoztok,

Ninczen sohon massa, kiuell Illatoztok,

s Minden beöczűletett es felliűll hallattok,

Kirűll azon uiragh nektek bizonsagtok,

 

10. Hollott az Viragh masutt mertt nem theröm,

Es senki kerteben maradast nem teszön,

Hanem Vitez kerben cziak Lakasa leszön,

Es szep Piros uertűll neuelkedest ueszön,

 

11. Termeszeti penigh mikent neuelkedik,

Czuda s nem heaban hat hogi böczűltetik,

Mertt szep feyer leuen Piros leue eöttlik,

Szakadozott Testell, es Sebekuell hizik,

 

12. Es ky ez Viragott köztetök ohattia,

Halallall, Rabsagguall ha el nem hullattia,

Nezd mell tiztesseguell oztan hordozhattia,

Magatt szep uoltauall es uigaztalhattia,

 

13. Jo szagais annak nag' hamar mind el hatth,

Sok feöldett, sok Embertt szelliell illatoztatth,

Megh az Arniekais sokatt otalmazhatth,

Sok Jambor Giermekett utanna niugethatth,

 

14. Mar minden bar lassa ki magatt beöczűlly,

Hogiha böczűlettell Vitezekett ery,

Noha minden Embertt szöksegh meg beöczűlny,

s Hiuatalliok szerent Tiztessegett tenny,

 

15. Witeszek thitekett ez paraztt Versekuell

Egi Tarsatok köszöntt igen nagi io sziuell,

Ky uala nem reghen köztetek io neuell.

Most penig rakodott Rabsagnak Terheuell,

 

16. Kegielmes Vr Isten fölsegedett keröm,

Hogi Vitezleö rendett lassa giakran Eöröm,

Es szerenczeiekben ne legien serelöm,

Es ig' ez Enekett eszell be Pöczetlöm,

Vathay uagiok ky ezekett Eneklöm.