[XIII.]

 

Capita verswm:

HISTHORIA DE POPVLO IVDAICO IN TERTIO MACHABEORVM SCRIPTA:

per Franciscum Vathay, in Versos Hungaricos translata, in Captiuitate sua, Turris nigri Constantinapolitani, pro consolatione sui.

 

Ad Notam. Waiha Dedalvs ez Wilagban uolna.

 

1. Halaadas az feöb Istenheöz eggik

Ha nekin Hiuek iouoltath hirdetik,

Bűnos Emberekheöz szelliell beszellik,

Kibeöll hatalmassaga Ismertetik.

 

2. Iollehett ez Vilagh Historiakuall,

Immar rakua Isteny aldasokuall,

Kűleömb kűleömbfele sok szep dolgokuall,

Kiert tartozunk sok hala adassall,

 

3. Semmit nem szegienlek de enis irnom,

Isteneömett az mint tudom aldanom,

Nekem adott kis Girat el sem asom,

Enekemett niomorultaknak mondom,

 

4. Ty kik uattok azert niomorusagban,

Szöksegh eztt ertenetek buzgosagban,

Kibeöll Istent ertiteök hatalmaban,

Megh uigaztalhatt niomorusagtokban.

 

5. Hozom azertt elö most az Sidokath,

Mint szenuedtek sok niomorusagokath,

Es uetkekertt Istenteöll nag' probakath

Viszont abbull czuda szabadulasokath,

 

6. O Testamenthomnak szinthen uegeben,

Az Machabeusnak harmad könyueben,

Ez megh uagion irua iob erthelemben,

Ki nem uelem hog' soha uolt Enekben

Ig' kezdetik azertt rendel Versekben

 

7. Regen Aegipthomi Vralkodasban,

Philopater uala az kiralisagban,

Lakasa uala Anthiochiaban,

Keuell Istentelen uala magaban,

 

8. Indeta Hadatt egykor Orzagaban,

Louagit, Gialogit, ueue mind szamban,

Taborat iartata az Raphianban,

Eö magais ielen uala Hadaban,

 

9. Arsinoent Nennietis uitte uala,

Az Hadban kirallial es el ment uala,

Theodotus ezt hog' hallotta uala

Eyell Thabortt meg űsse szanta uala,

 

10. Dositheus ennek az oka uala,

Ki Teodotust tanaczlotta uala,

Sok io Vitez Iffiakuall indult uala,

Eyell azert Taborra űtött uala,

 

11. Eröss hartzok kettfeltűll kezdetenek,

Arsinoen Kiral' Nennie seregnek

Körűll iaruan, keri hogi ne fellienek,

Eltekert s hirekertt Vitezkedgienek.

 

12. Philopater Tarhazabull hidgietek

Holnap ugimond meg teöbűll fűzetestek,

Kett kett mina Araniuall tizteltettek,

Megh marad mind hiretek a felesegtek,

 

13. Otth az Harz szolgala Philopaternek,

Theodotus nepe iuta Veszelnek,

Sok eöletek sokan foglia esenek,

Ill' Vitezsege len Arsinoenek,

 

14. Philopater ezen magat el biza

Szerentzeiet lattuan szaruat megh raza,

Vegeze szomzed Varasok hogy meg lattna,

S io akarattiat hoszaiok mutattna,

 

15. Vigan az Sidokhozis felelt uala,

Eöketis meg lattia fogatta uala,

Mert sidosag Birodalmaban uala,

Jerusalembennis parantzoll uala,

 

16. Len azert mindgiartt ott ell indulasban,

Juta Jerusalemnek Varasaban,

Len ott az nagi Istenhöz aldozasban,

Jelenti uan Sidokhoz io akaratban,

 

17. Oll' igen czudallia Varas szep uoltatth

Es Sidoknak minden io rend tartasatth,

Templomnakis czuda bölczen rakasatth,

Monda belölis lattia chinalasath,

 

18. Ill' törueniek uala seött az Sidoknak,

Templomban nem szabad menni Pogannak,

Sött tiztessegett ug' feltettek annak,

Szazor mind felesegek uag' magoknak,

 

19. Vg' kerik azertt Sidok ne czeleked,

Fölseges kirali kerűnk ezttne miueld,

Es az szent helt the megne förtöztessed,

Mert Törueniűnk ollian dolgot nem enged,

 

20. De semmit keresöknek ott engeduen,

Monda hogi szent hel'reis elbe megien

Szabad auagi nem szabadis bar legien,

Ha ki bannia es bator rula tegien,

 

21. Az Sidok kerik megis ne miuellie,

Mert Papoknak sem szabad oda mennie,

Chiak feö Papnak egitzer egi eztendöbe,

De nem akara szoknak engednie,

 

22. Igen eszen Sidok ell yedenek,

Mind kitzin nagi Varasban szöndölenek,

Azonnepekis melliett hogy ertenek,

Nagy Jay szokuall Vtzakra ki essenek,

 

23. Chiuda mell' siuas reuas indult uala,

Leaniok Anniokuall futosnak uala,

Reua czöczömök hagiattattak uala;

Hazokban imitt, amott, mind Jay uala,

 

24. Ortzaiok födettlen kerengnek uala,

Szűzek s uy Menietzkek ugi sirnak uala,

Noha keöztök ez igen szegeni [!] uala,

De Templomert mind el felettek uala,

 

25. Iffiak sokan feg'uertt ragattak uala

Templomott förtözni nem hadgiak uala.

Megh halnak egigh inkab mondgiak uala,

De papoktull czöndezettettek uala,

 

26. Nag' uala szegeniek keöztt az Boldulas,

Az Templomban uala oll siuas reuas,

Tetzik soknak hogy mind feöld es kű rakas,

Sir es kialt olluala az ohaytas,

 

27. Templom körűll mind egiben giűltek uala,

Phariseosok kiralt kerik uala,

Ne czelekedgie megis Intik uala,

Szolgai szauoknak sem enged uala,

 

28: Egienleöuűll azert fell kialtanak,

Az nag' Istenhöz es mind foliamanak.

Alazatos köniörgest indetanak,

Es yl szep köniörgö szokatt niuytanak

 

29. Reghi mi Attiaink Vra Istene,

Ki mind Eghnek feöldnek uag' Terömptöye,

Es mindennek hatalmadban uan igie,

Kerűnk ne had Templomod förteznie,

 

30. Te az keuely Pharaott lam meg uered,

Mind Nepestűll Tengerben be meretted,

Sodoma belieketis el uezted,

Förtelmessegekert mind ell silliezted.

 

31. Ig' az Oriasokatis rneg eöled

Eözön uizell ökett mind el nyeleted,

Soha keueliekett the nem szereted,

s Föll fualkottakatt meg szegenietted,

 

32. Ollian hatalmas Vrnak mostis uallunk,

Mint Terömptö Istent theged ugi tartunk

Noha ellened nagi sokatt ueteöttönk,

De the tűled azert el nem tauozunk,

 

33. Mert ez Varast lam magadnak ualaztad,

Az Templommal szentt neuedre alkuttad,

Segettsegűll it hiunk parantzolad

Köniörgesűnk megh hallod aztt fogadad,

 

34. Azertth uram halgasd meg keresűnketth,

Mert latod nagi keserues szöksegűnketth,

Ne had meg förtöznie szent heledetth,

Lassa meg ez keuely Istensegedetth,

 

35. Chuda nagi hatalmat Isten mutata,

Sidok igaz kereseök meg halgata,

Zent heliett karomlotull oltalmasza,

Philopaterre ostorat boczata,

 

36. Hog' mindgiarth kezde rutul tantorgany,

Es az feöldre le esuen föttröngeny,

Nem tuduala egi zalatis szollany,

Aztt tudak szolgay megh kezd maid halny,

 

37. Azonnall kapuan földrűll föll emelek,

Az Varasbul es nag' giorson ki uiuek

Satoraban Taborban le fekűttek,

Nemi Idöre de megh elmelkedek,

 

38. Boszonkodek ezen igen magaban,

Nem there megh Istenhöz ez czapasban,

Hanem uizha there nagi haragiaban,

AEgiptomban mene be orzagaban,

 

39. Ezertt Sidokra agiarkodik uala,

Hogy eö teöleok megh czufultatott uala,

Nem Istenteöll eztett alettia uala,

Hanem seött eördögsegnek ueli uala,

 

40. Oll igen gondolkodik azert azon,

Mikentt alhassa boszuiat Sidokon,

Es nem Jobbull semmit Isten haragon,

Feörtelmessegit többeti inkaban,

 

41. Rayta azertt talala illien modotth,

Hog' giorson czinaltata egi ozlopotth,

Hagia Orszagabeliek mind aztotth,

Imadgiak, s tegienek ott aldozatotth,

 

42. Valaky seött monda nem Imadnaya,

Eletetűll mindgiartt meg foztattnaia,

Rettenetes halallal kinzattnaia,

Szörnien Eleuenen meg niuzattnaia

 

43. Meegh uizont aztott az ky imadnaia,

Draga ayandekual ayandekozna,

Szabadsaguall es sok iokall lattnaia,

Mint barattiatt az utan tartanaia,

 

44. Seött Alexandriabannis megh hagia,

Erös fenetek alatt parantzola,

Hog' ottis minden Baluannak aldozna,

Ki tartoznek ö birodalma ala,

 

45. Chigansagatt szegeni Sidok hog' erthek

Kiralynak hagiasatt igen yedek,

Orzagaban mind szelliell el rettenek,

De az Baluant sokan meg sem tiztelek,

 

46. Rendek köszűll de lenek olliak sokan,

Kik az Baluanhoz lenek aldozasban,

Felek kiral' szauatt uenni heaban,

Inkab mint az nagi Istent hatalmaban,

 

47. Job resze de aztott nem czelekede,

Hanem Istent kiralnal inbabfele,

Es ki penzell, ki miuell magat mente,

Az Baluan imadast es el kerűlle,

 

48. Pökdösik seött azokatt szidgiak uala,

Kik elö Istent megh tagattak uala,

Mint Isten karomlokatt tartiak uala,

Innia enni suelek nem szabad uala,

 

49. Törtenek ezt kiralynak meg ielentek,

Hog' Sidoktull Baluan nem tizteltetek

Istentelen kin szörnien meg haraguek,

Mindgiartt es yll leuele irattatek,

 

50. Azoknak mind kik Aegiptomban uadnak,

Vrasagott s- Tiztett utannam tarttnak,

Es hiűsegett most en hozam mutattnak,

Vitezleö rendben feienkent kik uannak,

 

51. Ptholomeus Philopater thinektek,

Kirall leuen sok iokatt kiuan nektek,

Sok keözönetit es iria thinektek,

Es örűlli ha uagion egessegtek,

 

52. Egessegben azert megh mijs uagiunk,

Mind azokuall az melliekell most birunk,

Istenöktűll melliett halalua ueszűnk,

Ill' dologrull azertt thinektek irunk,

 

53. Raphianban mikor ualank Taborban,

Theodotust megh birank hatalmaban,

Istenöktűll my lenk Diadalomban,

Kyert lezűnk nekik sok aldozasban,

 

54. Figielmes sziuell azertt aztt uegezenk,

Hog' szomzed hatarinkatis meg neznenk

Celest es Siriatis meg kerűlnenk,

Phenitiaual es meg tekentenenk,

 

55. Rendell ayandekinkuall ök tiztelnenk,

Engedelemre mindenkor intenenk,

Nem feguerrell chiak szep szouall ott lennenk,

Jerusalembennis mennenk uegezenk,

 

56. Azert iuttuan az Sidok Varasaban,

Lenk hozaiok minden io akaratban,

Akarank be menni ö Templomokban,

De meg tiltatank tűleök ez szandekban,

 

57. Nem engedenek azert hagiasunknak,

Noha keuesb ereye hatalmoknak,

Vagion: hog'nem az mi kiral'sagunknak,

Igi adanak okott pattuarkodasnak,

 

58. Cziga modon mert mindetig uoltanak,

Zomzedokuall soha nem alkhattanak,

Sött ellenkezuen uelek morgoltanak,

Azert akariok mind ell rontassanak,

 

59. Ig' leuen azertt mindgiartt hadgiok nektek,

Valakik tiztett utannunk uiseltek,

Mihent ez leuelönkett megh ertitek,

Az Sidokatt egig rabba tegietek,

 

60. Semmi irgalmassag abban ne legien,

Ha akariatok hog' eltetek legien,

Mind uen Iffiu azzonnepek rab legien,

Es hozank ide mindgiartt kűldue legien,

 

61. Cziak eg' ezekben megne menekedgiek

Seöttha ualakitűll ez meg törtennek,

Hogi Sidokban ualahol el röytettnek,

Szörnien tűzben mindgiart megh egettessek,

 

62. Vizont azki titkoltat megh mondana,

Es meltosagunknak megh sugallana,

Kettezer Drachma lezen eö iutalma,

Es szabadsagual lezen koronazua,

Istenektűl es mar legietek aldua,

 

63. Miheut azertt ez leuelett oluassak,

Az hadnagiok haragokatt indetak,

Feg'ueres Vitezekett föll lazzaztak

Az kapukatt mindgiart szelliell be zarlak,

 

64. Veszedelmek szeghin Sidok hog' ertek,

Hog' meltatlan yl romlasok erkezek,

Maga okatt ennek keöztök nem lelek,

Izoniu Siralmok szelliell kezdetek,

 

65. Annira hog' sohult oll' hell nem uala

Sem War sem uaras holl Jay szo nemuala,

Vtzak, Vtak, hazak s- egieb my uala,

Mind ueszekuell sirassall rakua uala,

 

66. Tiztartok eökett Fogdostattiak uala,

miud Vent Iffiatt egi arant kapnak uala,

Sem azont sem Leant nem neznek uala,

Haioknall fogua hurtzoltattiak uala,

 

67. Hazassagbeli Iffiak kik ualanak,

Es minapi Vök Meniek tziak ualanak,

Göniörű eltekben szinten ualanak,

Egimas szerelmektűll nezd miud fozlanak,

 

68. Az ö szep kent rusa zűniö Ortzaiok,

Es feiökben tűndeökleö kozoruiok,

Ime most porosult szep abrazattiok,

Szemtelenűll uagion ö allapattiok,

 

69. Jeles szep Ven Emberek kik ualanak,

Kik az űdötűll mar meghorgattanak,

Szakalloknall fogua elöll uoniattnak,

Vtannok mas rendbeliek haytattnak,

 

70. Ig' szegeni giermek agibeliek uannak,

Szoptatosok giermekekuell haitattnak,

Raiok iöuö szörniű kintull irtoznak,

Lattiak halalt mar laboknall s- ugi sirnak,

 

71. Ill' romlasok seött lattuan az Sidoknak,

Ellensegekis raitok szanaknznak,

Kegietlen kiralira sok gonozt mondnak,

Mondgiak hogi nintzen oka romlasoknak,

 

72. Nyakon keöttue ott uondoztattnak uala

Tengerre haiokhoz haitattak uala,

Kezek labok keöttue haniattak uala,

Haiokban, s Dezkakuall feödettek uala,

 

73. Viuek eökett mind Antiochiahoz,

Nem mesze ki rakak eökett Varashoz,

Loo futtato giöpön keözell kapuhoz

Hogi minden lathassa ky megi kirallhoz,

 

74. Eztth erttuen kirall len mindgiart örömben,

Lakodalmatt szerze eö io kedueben,

Ismeg mas levelett ira kemenben,

Hog' teöbbys hozassanak mind eg'ben,

 

75. Rokonsagok seött az szeghin Sidoknak,

Kik ott kirall Varasaban ualanak,

Lattuan romlasokat atiafiaknak,

Titkon Etelt hordnak uala azoknak,

 

76. Sirattuan eökett uigaztalliak uala,

Es körűlök ott esedeznek uala,

Edes nemzetekett ugi szanniak uala,

De eztis kiralnak meg mondtak uala,

 

77. Ottan Istentelen parantzolt uala,

Mind neueken ökett iratta uala,

Azokatis kötözuö kűlte uala,

Egig mind meg eölliek ök, mondta uala,

 

78. Seött kiralnak az tiztartok megh irak,

Hogi Sidokatt mar feöll irnia ell untak;

Soksagok miatt, s magok faraztottak.

Papirus, Temtaiok, fottig le irtak,

 

79. Hatalmas akarattia sött Istennek,

Bizonniall nala ez zent feölsegenek,

Megh teczek io uolta ugis, Hiueknek,

Hogy gondgiatt uiseli az Eöueinek,

 

80. Vala azerth kiral'nak oll szandeka

Elephantokuall Sidok el tiprassa,

Vndok Vadakuall szörnien zaggattassa,

Ill szörniű halallall eökett el rontza,

 

81. Nam Elephantoknak Hadnagia uala,

Eg' Hermon neuö feö Ember az uala,

Kiknek szamok eöttzazigh szinten uala,

Kiral' azert eztett hiuatta uala

 

82. Giorson hagia Vadakatt el kezetsze;

Jo hainalban eökett meg rezegetze,

Tömienes boruall Eluegi megh szedetze,

Az Sidokra szörnien megh dűhosecze,

 

83. Ada azert kirall magat italnak,

Baratiuall aznap lakodalomnak,

Sidok erttuen oraiat halaloknak,

Istent kerek hogi ne hagiattassanak,

 

84. Reguell Hermon Wadakatt ell kezette,

Es kiralihoz mene, hogy meg izenne,

De az kiralt senki feöll nem keölthete,

Annira az Alom megh nehezette,

 

85. Ime lasd itt Istennek nag' haragiath,

Az ö hiueyhöz ieles otalmath,

Mint el fordetta kiral akarattiatth

s megh mutata Hiueihöz in uoltath,

 

86. Czilliat azert halaloknak hogy ell hagak,

Zegeni Sidok latuan mar el mulatak,

Mell iott Istennek cziak tulaydonettak,

s azert hala adassall magaztalak,

 

87. Oll igen kiralt alom niomta uala,

Hog' az űdö mar etelkorban uala

Vendegekis Ebedre iűttek uala,

Vegre nehezen föll keölthettek uala,

 

88. Semmit azert ebben meg sem tud uala,

De uegre nekie meg montak uala,

Kiert mindgiart Hermont hiuatta uala,

Okatt az dolognak kerdezi uala,

 

89. Ten ualazt ott mindgiart Hermon kiralnak,

Hogy nem ö oka dolog mulatasnak,

De hog' kirall adta magatt alomnak

Thűle uetek nem uolt, eö hagiasanak,

 

90. Reguell ismett monda kirall' Hermonnak,

Szokas szerint inia adgion Vadaknak,

Mert holnap uegett eröm az Sidoknak,

Boszum allom, engem czufulasoknak,

 

91. Aztt szeghin Sidok mennie ismegh erthek,

Hogi halalok meg reggellre rendoltek,

Ell ieduen az elö Istentt kerek,

Hog' az kirali sziue meg terettessek,

 

92. Napkelett elött azert koran reguell,

Az Wadakatt Hermon keszette mind ell,

Ell kezettuen kiralt hiua Jűnne ell,

Mert hagiasa kezen uan mind io uegell,

 

93. Sött kiralli aztt megh feleyttette uala,

Nag' haraggall Hermonnak felelt uala,

Ki akarattia az azt kerdi uala,

Hog' Sidok meg hallianak ig' szoll uala,

 

94. Lam mond Sidok szegeniek nem uetettek,

Olliat kiertt halalt erdemlenenek,

De sött ki oka lez uezedelmeknek,

Kinnall legien uege ö eletenek,

 

95. Azt haluan Hermon azon haborodek,

Kirall elöll nag' pirulua ell lepek,

Teöb baratys kiralnak hog' ertek,

Feiek fűggezttue ottan Vtok ueuek,

 

96. Tekentz Istennek ismeg kegies uoltatth,

Mikent ualtoztata kirall szandekath,

Es ell fordetta gonoz akarattiatth,

Zegeni Sidokhoz mutata hatalmath,

 

97. Aztt lattuan ismet hog' oraiok el multh

Szegin Sidok: las sziuek mikent uidult,

Hiuek Istenteöll hogi eltek szabadulth,

Es kiralra az Menybeöl harag fordulth,

 

98. Ismegh hagia kirall azert mindgiarast,

El ne hadnak lakodalom czinalast,

Barathiert kűlde hamar mindgiarast.

Kere eökett ne hadnak uigh lakast,

 

99. Nag' banattall de Vendegek ualanak,

Es semmi io keduett nem mutatanak,

Kerde kirall okatt eö banattioknak,

Kire kiralnak yl ualaztt adanak,

 

100. Czufulze bennűnk kirall, uagi mit akarz,

Enni ideig hog mink szoual tartaz,

Sidok feleöll es yl sokka hallogatz

Taland minkett bolondoknak alettaz,

 

101. Azon kirall ismeg ell almelkodek,

Monda nam meg hatta Sidok meg eölliek,

Hermon tűle megh giorson hiuattatek,

De Hermon igazan meg menekedek,

 

102. Parantzola azert ismegh harmadzor,

Az Hermonnak monda hogi meg utolzor

Elephantok kezettne ell haynalkor,

Kegietlenbűll sokual honnem mar ketzör,

 

103. Tiztesseges kirallsago ne legien,

monda maszor ha tűlem uetek lezen,

Akarom hog' eletekben uegh legien,

Eggis Sidok keözűll touab ne ellien,

 

104. Irgalmassagnekűll ökett el ueztheöm,

Orzagokatt tűzell, uassall meg uezöm,

Templomokott teöuebűll ki Egetheöm,

Es engem czufulasokertt el teörleöm,

 

105. Vendegek haluan ezt megh uidulanak,

Kirall Ellien, sokat, mindgiart mondanak,

Poharokat Pohar szeken latanak,

Hagiak teölczek, mert kiraliert innanak,

 

106. Ismegh eztet szegeni Sidok hog' ertek,

Hog' halalok megh reggelre rendeltek,

Szörniű uezedelmek touab nem kesnek,

Azert magok cziak Istenre ereztek,

 

107. Törtenek azertt reggellre kelenek,

Nap keletkortt kiralliall eredenek,

Vrak Louasokuall mind feöll űlenek,

Kapu eleiben mikor erenek,

 

108. Az Bestiak megh dűhűttenek uala,

Szelliell kapuan cziak alig tartiak uala,

Varasbeli sokasagh mind kin uala,

Nagi porok szegen Sidok lattiak uala,

 

109. Tekergeö port lattuan el iedenek,

Hogy mar touab Vilagban nem Elnenek,

Keserues sirast zegeniek kezdenek,

s mint lehete egimas nyakan czűggenek,

 

110. Edös czokokkall egimast czokolgattiak,

Szokogua buczuzuan egimast sirattiak,

Megh boczias, megh boczias, egimasnak mondgiak,

Ha mitt ueteöttönk, Istenertt, kialtiak,

 

111. Szorniű uezedelmek mar lattiak uala,

Vy hazasok egimast mint szanniak uala,

Nagi airassall egimast apolliak uala,

Mandgiak holtok ig' lez: nem hizik uala,

 

112. Vgian megent Jeg'beliek ualanak

Sok sziuett lölkött egimasnak mondanak,

Szoptatosok fiokra burulanak,

Mondgiak ez lezuege szoptatasoknak,

 

113. Akor keözteök seött eg' Ven ember uala,

Eleazarnak az mondatik uala,

Papi rendbűll ö eredeti uala,

Sidoknak mindniaian azt mondgia uala,

 

114. Thy kik uattok most halalnak fiay,

Az elö Isten ualaztott nepey,

Az nagy Abrahamnak igaz maguay,

Halliatok most szomat Dauid Aruay,

 

115. Vessetek ell thy minden ketsegteketth,

Emellietek Istenheöz kezeteketth,

Mind kiczin nagi megh alazuan sziuekett,

Kiczinkeknek se aggiak Aniak, Teyeketh,

 

116. Rettenetes azmy Vrunk Istenűnk,

Tudgiatok mel' sok iokat miuelt uelönk,

Mostis azert oll hatalma uan raitunk,

Igaz hittuell cziak nekin köniörögiűnk,

 

117. Raytunk megh mutatthattia nagi hatalmath,

Lam ketzör mar Zedetette meg az kiralth,

Keössegh haluan ottan hagia siralmatth,

Igi kezde Sidosagh eö imadsagatth,

 

118. Isten kiuag' kirallioknak kirallia,

Eghnek feöldnek hatalmas formaloia,

Hatalmadnak nintz ellene alloyta,

Istensegednek sem tanatz adoia;

 

119. Segell kerűnk yl niomorult uoltonkban,

Ne hagi el ueznűnk yll igaz uoltonkban,

Mert the erted latod uagiunk ez kinban,

Veg' azert minkett mostan otalmadban,

 

120. Nag' hatalmad nam Pharaon mutatad,

Harom iffiatt az Tűzben the megh tartad,

Soha benned bizoidat nem hagiad,

Vezedelmek Ideien otalmazad,

 

121. Ismett Sennacheribett lam megh uered.

Ellened rugodozok szegienetted,

Danielt Orozlanoktull meg mented,

Az Jonast Chett hal giomrabull ki uiued,

 

122. Gondold megh azertt mostis io uoltodath,

Tekencz nekűnk mondott fogadasidatth,

Abraham, Isaak, Jacob, szolgaidatth,

Es ne had most niomorult Juhaidath,

 

123. Read hattuk mert mostis cziak magunkath,

Latod keöuetkezendeö nagi kinunkath,

sZegenieczd megh ez theged karomlodath,

Most mutasd megh egitzer nag' Vr uoltodath,

 

124. Immar azert az kiral keözell uala,

Vadakat boczattni akaria uala,

Kit lattuan Sidok las mint sirnak uala,

Hegiett, Völgiet, zauok borulta uala,

 

125. Cziak azomban latak az Egh meg nylek,

Kett Angiall rettenetessen erkezek,

Kik az Sidokatt mindgiart keörniűl ueuek,

Elephantok Poganiokra terettek,

 

126. Otth az Wadak miuel dűhűttek uala,

Kirall nepeben az kit ernek uala,

Zörnien feöldhöz ueruen szaggattiak uala,

Nepe iob reszett ell ueztettek uala,

 

127. Nagi hatalmat az Istennek hogi lata,

Pogan kirall': las aligh megh ohata,

Hogi magatis az halal nem talala,

El rettenuen nepenek ezt kialta,

 

128. Siessetek ug'mond hamar Sidokatth,

Oldgiatok megh mind kezekett labokath,

Szabadeczatok ell az Igazakath,

Az nag' elö Istennek eö fiokath

 

129. There azert kirall irgalmassagra,

Mert Istenteöll yett uala halalra,

Azerth hamar Sidok Lakodalmara,

Gondott uisele mind Etek, Itokra,

 

130. Azzonnall es mindenfele izene,

Az Sidoknak sokat ennik zerzethe,

Nehan napigh ök io tarttuan uendegle,

Mint Elö Isten fiait beöczűlle,

 

131. Nagi örömben azert Sidok ualanak,

Az nag' Vr Istennek halat adanak,

Hogi yl iokuall tűle megh aldatanak,

Es yl hala ado szokatt mondanak,

 

132. Theged aldunk szent Vr az Diczösegben,

Kinell nincz teöb Isten soholl feölsegben,

Sem hatalmasb Ez feöldeön sem az Eghben,

Es meg maratz öröke zentsegedben,

 

133. Irgalmassagodban mert be uell minketth,

Isteni erödbűll megh tartall minketth,

Ellensegűnktűll mented eletűnketth,

Megh mutattuan nekin Istensegedeth,

 

134. Nag' halaadast azert neked mondonk,

Egez eletűnkben mindetig aldunk,

Soha kűuöled mas Istent nem uallunk,

Es azert neked Innepet szentölűnk,

 

135. Az kirall'nak seött arrulis szollanak

Hog' eö tűleök szabadon fogattnanak

Kik eö törueniektűll el szakattanak,

Es az Baluan Istennek aldoztanak,

 

136. Philopater eztt nekik megh engede,

Monda hogi semmiben keduek nem szegne,

Mint Isten Nepeytt es ug' böczűlne,

Törueniekbeöll es teöbbe ky nem uenne,

 

137. Orzagaban seött lam leuelet ira,

Tiztartoknak mindgiarast parantzola,

Sidok morhaia s iozaga mi uala,

Minden kar nekűll nekik megh fordulna,

 

138. Legien ha kartt uallottak mas helieben,

s azutan legienek iob böczűletben,

Es mindenek tiztelluen bekessegben,

Ki akaria kintt ne uallion testeben,

 

139. Indnlanak azerth Sidok örömmell,

Haza szep haiokban nagy tiztessegell,

Mentekben diczerek Istent enekuell,

Hazokban iutanak szep bekessegell,

 

140. Theölök es az kik el szakattak uala,

Nem sokatt hazoknall mulattak uala,

Baluaniozokban kikett kapttak uala,

Kemellettlen mind meg fogdostak uala,

 

141. Azokat rut kinuall meg eöltek uala,

Es egienkent mind el ueztettek uala,

Jastull fiastull teörleöttek uala,

Isten neueyert ezt miueltek uala,

 

l42. Nem kedueztek uala semmit ezeknek,

Noha saiatt uerek uala Testeknek,

Jöuendö peldaert de ez illieknek,

Megh neuekis el teörlek ne ellienek,

 

143. Ig' az feölseges ur Isten io tetetth;

Megh mutata Sidokhoz kegiessegetth,

Soha es nem hagia adig mint nepetth,

Migh hiuak segettsegűll eö felsegeth,.

Ez Historianak mar uetem uegetth.

 

144. Peldankra azert eztt Isten meghatta,

Nekűnk köröztieneknek megh iratta,

Niomorusagott hog' kikre boczatta,

Mihez tarczak magokat megh mutatta,

 

145. Rendell azertt ier tekinczeönk ezekben,

Mi köröztienek most, mint eg' Tűkeörben,

Es nag' szepen uegiek rendell ezűnkben,

Mitt rendelt Isten hiuekre eltekben,

 

146. Oll' azerth uegezese feölsegenek

Hog' niomorusagnekűll hiueynek

Ne legien Eletek az Eöueynek,

Hanem sok haborukat uisellienek,

 

147. Czapast niomorgast uallianak akaria,

Alazatossagott kiki tanullia,

Azert abban nem sokaigh eök hagia,

Chiak hűtök neuelkedgiek aztt kiuannia,

 

148. Orszaga mert nem ez Vilagbull ualo,

Azert szöksegh ky abban lez marado,

Sok haborut feöldeön legien uallando,

Merth yl iokat nem könnyen kaphatando,

 

149. Noha az altalis meg nem nierhettiök,

Barha niomorusagotis szenuedgiök,

De azt chiak igaz hűtt altall uehettiök;

Es Christus szent erdemeyert elhettiök,

 

150. Senki azert sött kettseges ne legiön,

Es niomorusagban semmit ne felliön,

Mint az Sidok ha Halalbannis lezön,

Megh segetti Isten cziak benne hidgiön,

 

151. Oll kent czelekezik mert Istensege,

Az ö hiueyuell szent kegiessege,

Megh engedi eökett kesertetnie,

De nem hadgia Haboknak el nielnie,

 

152. Lam eg' Varast Esdrasnakis mutata,

Vriell: kinek szoros uala uta,

Egi feleöll uiz masfeleöll tűz allotta,

Es ki abban be mennie akara,

 

153. Aznak szűksegh hog' elöb auag' tűztűll

Azuagi Haborusaga legien Viztűll,

Eztt mutattuan az Emberi Elettrűll,

Hyuek elte nem lehett ueszely nekűll,

 

154.  Thekencz inkab Christus nem niomorgae?

Zegeni Ellies nem sokatt Buidaleke?

Roz palastia, cziak eg Bota ualae?

Testben lelekben nem menyben menee?

 

155. Ig' szokott mert Isten czelekednie,

Alazatossakban giöniörködnie,

Akar: es Igazakatt keduelnie,

Nem az Keueliekben öruendenie,

 

156. Oh hatt mijs most szegeni Köröztienök,

Kik niomorusagnak terhett uiselliök,

Az Istenert azt bekeuell szenuedgiök,

Es hog' ionkra uan bizonniall el hidgiök

 

157. Nag' erös hűttuell sött mindenkor legiönk

Az Vr Istenteöll es szent Lelkeött keriönk,

Hidgiök maidan tűle megh segettetönk,

Mlint az Sidok es maid örömben leszönk,

 

158. En Istenöm Hiuek uigaztaloya,

En feiemnekis legi szabadetoya,

Hogy lehessek Aruaid taplaloya,

s Aniad zenth-egi-hazad kerthi karoya,

 

159. Segell' s elegedgiell niomorgasimmall

Ne keserges mar touab probaidall,

Bar bűntes megh az utan mas paltzaddall,

Ha ugi akarod: chiak ne uergi rabsagall,

 

160. Vala ennek szerzöie nag' rabsagban

Mesze Tenger mellett egi erös Toroniban,

Constantinapolhoz chiak Zomzedsagban,

Vigaztalasert Enekle buaban,

 

161. Ira eszerhatzaz s nieg [!] Eztendeöben,

Bolhas bogaras Zent Jakab hetiben,

Jo Etelkorokat mulata Ehsegben,

Tiz ozpora uala cziak Erzenieben,

Katona uolt: neue uan Versfeiekben.