[X.]

 

SZINAN ES IBRAHIM BASSA IDEIEBEN LET TATAR RABLASRVL

VALO HISTHORIA

az Szegeny Magiar Nemzetsegnek az űdeöben teörtentth, hallasra Izoniu Szörniű ueszedelmeknek reöuideden ualo megh irasa es Versekben elö szamlalasa.

 

Notaia. Az Cyrus Enekere.

 

1. Forgo szelnell forgobb az Embery elett,

Merth kitt holl Siralom es kitt Eöröm köuetth,

Mellyböll mind Wr a szegeni ieles peldath uehett,

hogy egy arant Elthe mind uegig nem lehetth,

 

2. Reghy keöz peldaban aztt szoktak mondany,

Fellkelettkort Napott ne kezdgied diezerny,

Hanemha ell niugzik oztan ug' aldany,

Merth sok dologh adigh kezd raytad eshettny,

 

3. Akarnek itt szolnom niomoruaaginkrull,

Orszagunkban nem regh törtent puztasagrull,

Edes nemzetinknek szörniű Rablasokrull,

Ha ky nem faradna uekony Elmem abbull,

 

4. Nintz sohull szerentze hidgied ez Wilaghon,

Lassad ha nem hiszed penzed nalad uagion,

Bűnűnkert niomorgas, s ueszell raytunk uagion,

Minth reghi Peldakbull ez meg tetzuen uagion,

 

5. Corden lam chiak Nyllat Assirus ell löuee *

Az Achab mellieben uallions- de ki uiuee,

Az Dauid köuetzett uiszont ki uiselee *

Hogy Goliat feiett olly sebbell be töree,

 

6. Igy az Abimelek mikor serenkednek,

Thebes tornia alatt giorson forgolodnek ***

Egy Azonytull egy kű fokon ky uettettek,

Malomkű darabtull mind özuö töretek,

 

7. Seött Philistheosok Iszraelltt megh uerek,

Az Isten ladaiat ö tűlök el nierek ****

Dagon Templomaban ötett helyheztetek

Kitűll Dagon Isten rutull czufultatek

 

8. Chiak reguell thekentek hatt Daghon le esetth,

Feye, kesze, Laba, s Nyaka mind el szegetth,

Kin ö Papiainak igen eszek ueszetth,

Nepekbennis Halall sokatt mind el uesztetth,

 

9. Veuek hamar Ladat uy szekerre teuek,

Kett uad Boriuatehen szekerben fogatek,

Kiknek Boriok tűleök othon rekeztetek,

Hogyha chiak törtenett abbull meg ismernek,

 

10. Sem iobra sem balra Tehenek nem ternek,

Senki nem ueszeti Vton Bögdögelnek,

Betsemett fiakhoz Tarrora erenek,

Kik az kett Tehenbeöll aldozatott tenek,

 

11. Vgian nem mondhatth mast azert senki annall

Hogi chiak az Istenteöll minden dologh fűgh all,

Holott haiunk szala, nala sznmlaluan all,

Mint reghi Sidokrull minden peldatt talall,

 

12. Az Salamon kirall' immar uen koraban.

Istenteöll tauoszek s len Balyuaniozasban *

Astarot Baluanihoz nagy sok aldoszasban,

Kiertt az Istenteöll iuta yll atokban,

 

13. The orszagod ime kette szakaztatik,

De Dauidert egy resz fiadnall hagiatik,

Ahias palastia ott el meteltetik,

Iszraell ugian iar aszall ielentetik,

 

14. Tizenkett darabra Propheta aztt metzee,**

Jeroboam tizett az földrűll föll ueue,

Thöbbit Roboamnak, Ahyas itele,

Oztan Sidosagott az Partolas ueztee,

 

15. Hitöttlensegh ebbeöll s Had sok thamaztatek

Lölki paraznasagh s testi sok erkezek,

Mert Salamon fia Roboam haraguek,

Az kett kiraly köszött sok Sido romlatek;

 

16. Annira len keözteök az sok Baluanioszas ***

Hog' len futamasban az szeghin Elias

Eöttzaz tarsan esek szörniű halall, s kinzas,

Isten szolgainak nem uala maradas,

 

17. Jollehett leuenek megh az kiraliokban,****

Kik megh maradanak Isten mondasaban,

Mint Josaphatt es az Jehú Judeaban,

Jeszabelt ezuete Ablakbull ky az Vtban,

 

18. Jambor Ezechias es Josias uala *****

Sedechias miuell baluanioszo uala,

Nabugodonozor eztt meg fogta uala;******

Fiait elötte le uagatta uala,

 

19. Mind kett szömett nekin Agiabull ki toliak,

Anniatt, felesegytt, nekin mind megh fogak,

Jerusalmett s Isten Templomatt el rontak

Egez Sidosagott Babillonban haytak,

 

20. Izrahell igi uesze Naprul napra mind ell,

Mertt meg monda Isten hogy szolla Eösökkell,

Hogyha ellenkeznek ö szent Fölsegeuell,

Eökett ell ozlattia s mind el uezthy szelliell,

 

21. Sokzor az ur Isten ökett megh segette,

Ellensegh keszebűll es ökett megh menthe,

Chuda hatalmauall giakorta uiselee,

De sok gonozsagertt uegre mind el törle,

 

22. Ez nihani peldakbull azert mind tűkeörbeöll,

minden megh latthattia hogi ha törtenetbeöll

uagion ueszelly raytunk, auag' az uetkektűll

Isten ellenualo undok Bűneinkteöll,

 

23. Rendell seött ezekett uonniok my Ideönkhöz

Lassuk ha hasonlok azmy romlasinkhoz,

Minemzettseginknek szörniű Rablasokhoz,

Lölki s testi nagi sok förtelmesseginkhöz,

 

24. Iranzom ig' iara Orzagunk mind szelliell

Mert my nem gondolank Isten igeieuell,

Sem az eö nag' kemeni Feniegeteseuell

Igaz Tanettoknak sok szep intesekuell,

 

25. Megh akor meg törek Birodalmunk Szarua,

Hogy partholas szalla rendell az Vrakba,

Kett kiralis leue egiűtt orzagunkban,

mind feienkentt ualank elegh nagi uaksagban,

 

26. Mind ezeknek azertt en most bekett hagiok,

Sok historiakboll mert eztt giakran halliok,

Azert mi Ideönkben lett dologrull irok,

Mert Enekkell ha chiak magunkatt sirattiok.

 

27. Vala ezerötszaz kilentzuen haromban,

Szinan Bassa nem regh Jeöue Orzagunkban,

Beszpremet, Palotatt, ueue hatalmaban,

Sok io Viteztt uezte, sok iuta Rabsagban,

 

28. Masik eztendeöben mindgiarast az utan,

Sok Török s Tatarrall iöue orzagunkban,

Az szegin Allföld len itt elsöben karban,

Maga az Töröknek uala holdulasban,

 

29. Sok szep gazdagsaguall ez föld rakua uala,

Raita sok szep Varas, s roppantt falu uala,

Eztt sok szep uen Ember s polgar lakia uala,

Iffiu nepe erös Medue moldra uala,

 

30. Tekeintettre kedues Aszonynep ottuala,

Menietzkek Leaniok köztök szep sok uala,

Kik göriedeszestűll ugian Eghnek uala,

Olhatatlankepen kiuansagok uala,

 

31. Az gazdagsag ökett el ragatta uala,

Reszegseg, buiasagh, köztök regnall uala,

Nem Isten sok Barom bizodalmok uala,

Az Isten igeie nekik nem kelluala,

 

32. Teue mint szent Jobnall hogi nalok nemuala,

De maid Baromfibúll uele ernek uala,

Ezűst Eökreött Eketth Araniaztattnak uala,

Aztalnall italkeöztt azon szanttnak uala,

 

33. Veghe szeli az sok Barmoknak nemuala,

Szegeni Ember keözteök ha szaz Barma uala,

Nehani orzagokatt Hussall tarttnak uala,

Nalok az Baromnak mar böczi nem uala,

 

34. Megh ekkorban uala szegen Erdely frissen,

Alfeöld sem rablatek akor mind ell eppen,

De Egeruell Eghe, uesze szörniű kepen,

Kirűll teöbbett szolok alab Enekemben.

 

35. Haga Feöllieb Bassa Giörben megh akada,

Kett Varat menteben chiak hamar feöll rasza,

Harmadikhoz Tatar ostorokuall suyta,

Ott puztan hagiatek Török bele szalla,

 

36. Vala nekűnk seött olly bizodalmunk Giörhöz,

Regen mint Priamus bizek az Troyahoz,

Vagy inkab remenluen soha semmikent ahoz

Az Török nem iuthat ollian erös Varhoz,

 

37. Nem mondhattiuk bizony hogi erös Wstromtull,

Vagy eöregh Algiuknak kűfalt rontasatull

Hanem chiak Istennek ö akarattiatull

s mint egy treffakepen ualo uiuasoktull,

 

38. Groffott benne Isten uere, s megh remette,

Es benne ualokuall egymast nem ioll erthe,

Vagy Partolaskepen egymast nem szerette,

Ott Szinau Bassanak Isten igien eythe,

 

39. Azon megh röttene Egez Nemettorzagh,

Mind futtni indula az szegheni magiarsagh

Ell feleyttuen uala nalunk, Tantz, a mulatsagh,

Mertt el kele tűleönk az io oltalomsagh,

 

40. Rutull ell rablatek akor Sar kettfele,

Vertes, Bakony also es az fölsö resze,

Sokoru kettfele es Papa uideke,

Jo Rabakeöz uesze, es Kemenes földe,

 

41. Ieles roppant faluk, s Varasok Eghenek,

Czallokeöszell egiűtt mind fűstben kelenek,

Nagi sok Ezer Rabott Tatarok nierenek,

Edes Nemzetűnkuell rakoduan, terenek,

 

42. Annira el fogia akor remensegűnk

Nem kiuanniuk uala hogy mar elne feieönk,

De holl maradhasson fiunk, felesegűnk,

Mell Varban, uarasban arra uala gondunk,

 

43. Ezenkettfell zomzed meg nem haborodek,

sem egimas romlasan eö megh nem felemlek,

sZelsö keretze kertett, inkab yll zo esek,

De öis kertelhett rayta oll ress nylek,

 

44. Lehettne itt peldank Leuita dolgabull,

eö felesegenek szörniű halalarull,

Beniamin nepnek förtelmessegekrűll,

Egez Izraelnek feöll szöndűleseökrűll,

 

45. Vagdalt testett lattuan eö attiokfianak,

Nem örűllek, banak, karat ök egimasnak,

Varasat megh szallak mindgiartt az Gabanak,

Huzoneöttezer nepett le uagak Beniaminnak,

 

46. Giors de miuell Isten az kegielmessegre,

Nem nesze bűnönkett nesze az hiuekre,

Eztergamott ada kereztien kezere,

Noha kett eztendeön Czireppelenk erthe,

 

47. Ezemben lam ismegh Josuett szolletta*

Az frigi Ladaiauall ötett igazetta,

Hierichora kűlduen oktata tanetta,

Hetzer megh kerűllie nekie megh hagia,

 

48. Nam hetedik napon mikoron kerűlne,

Dobia, Trombitaia nepe meg szöndűle,

Hiericho kűfala s kapuia le dűle,

Giörtis nem kűlömben Isten ada keszűnkbe,

 

49. Sok halat Istennek ezertt kelluala adnunk,

Egez eletűnkben mindeltig aldanunk,

Hogy yl kegiessegett meg mutata raytunk,

Es eznapott elteg meg kelluala illnűnk,

 

50. Mikor Josuenak Isten Haytt ada

Varast, s mind kiralliatt, meg ueue, meg foga,

Varast penig földig megh egete ronta,*

Ez az kiraliokatt ott feöll akaztata,

 

51. Azon nagy halakatt ada az Istennek

Innepett szentele mindgiart Izraelnek

Az Isten Törueniett oluastata az Nepnek

Es oltartt epette emlekezetűll ennek,

 

52. Gondold ez egez feöld edig mint iartt uolna,

Ha Eztergam es Geör Török kesznell uolna,

Az szegen Magiarsag mire iutott uolna,

Megh Betzis ki tudgia edig mint iartt uolua,

 

53. Noo most elegh legien azertt errűll szolnom,

Mert nalamnall ioban iol tudgiatok tudom

Zörniű rablasokrúl de mar kezdek irnom

Akor törtent szörniűsegekrűll szollanom.

 

SECUNDA PARS

 

54. Irttak ezeröttszaz kilentzuen kilentzben

Az IBRAHIM Bassa uala Weszersegben,

Duna mellett lassan feöll Jeöue feöldeönkben,

Pestt, s Watz köszött leue megh telepedesben,

 

55. Immar az my Hadunk ekkor keszen uala

Eztergamnall, Duna mellett fekzik uala,

Adolphus Suartzenburgh köztök Marsalk uala,

Felfeldi Wrakis inkab mind ott uala,

 

56. Frig' dolgatt tractalny kezdek eszenkeözben

Es meg hagiak minden legien ueztegsegben

Mertt frigiett szereznek lezűnk bekessegben,

De Török haragzik ki lez keöltözesben,

 

57. Igen rauaz Pogan mas uala szandeka

Mertt Doctorok nekik az Eördögnek Annia,

Vrakatt keslelek hogy chiak meg chalhassa,

Az Tatar az Rablast mert ugian uysettia,

 

58. Chiak semmi az Frig'ben akkoron ottkele

Jelentik egikis masiktull nem felne,

Kiuansagok megh ugi egimastull nagi mesze,

Török s Tatar hatull Louakatt Niergelle,

 

59. Ottan szaguldanak az földett ell lepek

Az sok szegensegett inkab mind föll lelek,

Trintzenig Czeyteig falukatt Egetek,

Iszoniu rablassall az Orzagott ueztek,

 

60. De mind Füzlekigis Jargaluan Erenek,

Sok szep nemes Aszont az Wtban lelenek,

Futasban mentekben, kotzikon erenek,

Iyastul, fiastull, kik mind rabba lenek,

 

61. Ohh keserues Halall akor the holl ualall,

Miert szegeniektűll hogy the el tauoszall,

Az the Ehh torkodban eökett be nem haniall,

Es olly szörniűsegre yl iokatt iutatall,

 

62. Mondgiak mellek űltek, Tatarok szekerben

Eökett eölelgettek czokoltak erossen,

Kit penig hurtzoltak uontak szegeniekben,

Oztottak praedaiok az szep Iffiu nepben,

 

63. Ime mell' nagi romlas akoron len keözteönk

Menni attiankfia rabba len köszűlűnk,

Mertt meg nem iobula soha mi eletűnk,

Azerth hagia Isten erre Jusson feiűnk,

 

64. Nag' sokatt köszűlök Vadak megh Euenek,

Sok uen Embereknek Torkok metzetenek,

Sok sebessek penig Louakrull dűlenek,

Czapason mazkaluan szelliell fötröngenek,

 

65. Oll' Ember most nintzen en aztt mondom Soholl

kimind uoltakepen irhattna azokroll,*

Edös nemzetinknek szörniű rablasokroll.

De mennire lehett megis szollok arrull,

 

66. Bizoni aztth mondhattiok el hagia az Isten,

Mertt my megh utalank s kelle Baccus Isten,

s mint reghi Sidoknall kedues Baluani Isten,

Libido Cupido, es az Venus Isten,

 

67. Nem kelle az Isten, mik sem eönekie

Mert nalunk nekűlis Vr eö szent feölseghe,

Köuekbeöll fiakatt tud teremtenie,

De ha ioban ell hagy mint kezdűnk ueznie,

 

68. De Jay annak azkin yll dolog meg esik,

Jay mert mind lölkeben testben ell uesztetik,

Poganiok nagi mesze orzagokban uiszik,

Es Isten ezektűl uegre karomlatik,

 

69. Megh rontanak rutull sok giönge Szuzeketth,

Sok szep Iffiu nepett es szep Menietzkeketth,

Jambor Aszoniokatt s eluegy Eözuegieketth,

Hazassagban leuö sok zerelmesseketth,

 

70. Eg' Pogan egikuell mar elegzik uala

De mint Embör Barmat költzönözik uala,

Sem eyell sem napall meg nem szűnnek; uala,

Kimiat emberkep mar raytok nem uala,

 

71. Etelek nekiek Loo they Lo Hus uala,

othon Bűzhűtt etkek ott kedues lez uala,

Zegeniektűll melliett kemellettek uala

Nieregh nekűll Louon hurtzoltattnak uala,

 

72. De kis artatlankak lasd mire iutanak"

Illy pitzinsegekben mell' nagi kintt uallanak

Hogi edes Annioktull ell hagiattatnnak,

Böczöben, s uttfelen hagigaltatanak,

 

73. Ell iuttuan Tatarok Böczött kapiak uala,

Vtzara s uduarra sokat uiznek uala,

Hazakban ne Egien megis szanniak uala,

Zegenkek nag' reua ott hagiattnak uala

 

74. Sirastull faraduan el Baggiattak uala,

Eghre feöll szegenkek chiak pillognak uala,

Mar holt eleuenen nem rehattnak uala,

Föll uonuan kis kezek mozgitalnak uala *

 

75. Ehhsegtűll annira iutottanak uala,

Vyokatt kezekrűll mind el szoptak uala,

Nemelinek az Hallo mellien kakogh uala,

Vagdoczoluan szegeni chiak ra pillog uala,

 

76. Dűhös uadak bennek sokatt megh Euenek,

Falukban s mezökön igi talaltatanak

Szűleiek uetkekertt igi kinoztatanak,

Martiromsagott mind szegeniek uallanak,

 

77. Azt tartom kű szű az ky azon nem esik

S nem Ember chinalta ki nem keserezik,

Vagi nem most hallottad s nem neheznek tetzik,

Wargy hatt: s maid mast mondok lassad ezmint tetzik,

 

78. Szeles mind az Alfold mar el puztult uala,

Niomorult szegensegh ky meg mţratt ual,

Imit, amot, kettö s holl eg’ ell butt uala.

Ketzkemettre sokan boliogtanak uala,

 

79. Derekast Ketzkemet elnem puztult uala,

Eg' ideig rayta megis laknak uala,

Nagi sok arua giermek erre tartottuala

Zelliell ott kuldulvan tekeregnek uala,

 

80. Chiak az Lakos Nepis alig tönög uala,

Az sok Ehezökett s mar nem giözik uala,

Ehsegtűll giermekek azakazkottak uala,

Puztan, hazban s Vtzan niuatzolnak uala,

 

81. Oll' igen farkasok sokasultak uala

Barmott mert az Meszön mar nem kapnak uala*

Ehsegh miatt niha teöbbett Esznek uala,

Varas körniűll szelliell czauarognak uala,

 

82. Mondgiak nag' bizonniall Varasra be iartak,

ugian nag' felessen adig Czauarogtak,

Zelliell giermekekben azmelliet kaphattak,

Mint egy Baromfiat mindgiart meg ragattak,

 

83. Eleuen szaiokban Sitrett ug' kialtotth

Nemelnek segettsegh io ha talaltatotth,

De sokkall teöb köztök ig' ell szaggatatotth

Ill' szörniű halalnak es köztök adatotth

 

84. Noo mond megh ennekem uallion ez mitűll letth?

Zerentze hoztae auagi Istenteöll letth?

En azt mondom bizoni hogy Bűneinkert letth,

s Isten haragiatull, mint az Sidokon letth,

 

85. De meg tanulliok itt mikor szegent latunk,

Eökett meg segettsek s nekik adakozunk,

Mertt azokall Isten chiak meg probal bennűnk,

Magunk s maradekwnk hog' erre ne Jussuink

 

86. Akarze megh teöbbeth? bar ez selett uolna,

Tudom sok Annia most siralmas nem uolna,

Sem anni io Aszoni aruan most nem uolna,

Es sok az rabsagban mint en nem Jaygattna,

 

87. Boczanatott nekem ha itt minden adna,

Azert hog az szörniett szepnek ki mondhattia,

Eg' keuesse megis szom megh hoszabulna

Mert oldalamonnis taland ky fakadna,

 

88. Az Körösztieneken mi esik mind szörniű,

Akar mell fell legien elegh nag' keserű

Zegeni aszoni nepen de nagiub Iszoniu,

Szűzek Menietzkeknek uezedelmek szörniű,

 

89. Tatar Aszoinepben kiket kapottuala *

Olliasokatt keözteök azkitt talallt uala,

Egy keuesse kűleön felre uittek uala,

Kezett labatt feöldhöz Czöueklettek uala,

 

90. Iszoniu förtelem illieken lezuala,

Saruiat Czegernek föll keötöttekauala

Mint egi kortzomara ugian iarnak uala,

Az Vndok nemzetsegh meg nem szűnik uala,

 

91. Nagi sok undoksagtull ell Baggiattak uala,

Holt eleuen kepen ueszekelnek uala,

Megh boczias hogi mondom mert ez ig' lettuala,

Szömeröm testekben karott uertek uala,

 

92. Karouall uegre földhöz chöueklettek uala,

Ott föttrönguen szörnien meg holtanak uala,

Köbeöll kuttnall s Duna mellett ez lattatott uala,

Theöbi az Alfeöldön törtentenek uala,

 

93. Az elö Istennek lasd itt nagi haragiatth

Az eö haragianak rettenetes langiath,

Az paraznasagertt mintt alla boszuiatth,

Es nekűnk mutatta nagi szörniű peldaiatth,

 

94. Reatok Aszoniok itt eg' Kitzint szolnek,

Ha senki köztetök, ram nem haragudnek,

Jollehett ez hozam tudom nem Illenek,

De bannam szűuembeöll ky ig' sirankoznek,

 

95. Chudalatos Isten mert ö dolgaiban,

Megh bűntethett ottan akar mel oraban,

Megh talal megh hidgied ha leszis Pragaban,

Hatt kerlek hatrab hagy az sok Bolondsagban,

 

96. Ell hadgiatok kerlek nemell Olaz formatth,

Kiualtkepen amaz hoszu farku szokniath,

Nem tudom mi hazna chiak ualliatok buuatth,

Ruhazatok inkab auall egy Aruatzkatth,

 

97. Rantzos fodrotokis fölötte igen nag'

Nem szepett seött Chuniett bennetek hogy oll' nag'

megis czöppentitek magassagtull oly nagy,

maid nem Ehettekis miatta mar olli nagy

 

98. Ime kendözesis hozatok nem illik

Eztt bannia az Isten ezertt boszonkodik,

Merth mint kent Allortza Ortzatok ugy fenlik,

Eztt az uegie rea kihez ez szo illik,

 

99. Szarnion chiak nem iartok, mint Angialok uattok,

Mint Isten teremptett elegh szepek uattok,

Tiztessegeskepen es Cziffralkodhattok,

Tudom roz Agebnek hog' thy ezertt szittok

 

100. Fekete Vyozban, uag' mondgiam szurokban

Ha kapz, kezed lezen hidgied moczkoszasban,

Keues iambor Aszony az Olaz Orszagban,

Nem io azertt kapny minden formaiokban,

 

101. Elegendö Ruha nem karhoztat senkitt,

De az sok uy cziffra emberek sziueytt,

Ell fordettuan, masra uizi gondolatitt,

Kikkell föll lobbantiuk az Isten haragitth.

 

102. Keaerues Szekerben mert aszoniok itt iarnak,

Az Theuek hatara kosarban rakattnak,

Abban eöten hatan szegeniek haniattnak,

Lofaron, űszuerön, nekik hurtzoltattnak,

 

103. Eszekett szömömmell hidgied en ioll lattam,

Hog' Török orszagban uelek hoszattattam

Noha sok Czönczertűll enis kinban uoltam,

De lattuan szegeniek nem tűrtem sirattam,

 

104. En azerth Tanaczull de aztt adom mindennek,

Zent Lelkett Istenteöll giakorta kerienek,

Gonoz kiuansagott sziűökbűll ki uessenek,

Vegre yl szekerben hogy eök ne Jussanak,

 

105. Thys penig Iffiak nemelliek kik uattok,

Tafotas, kamukas könteöst kik szabattok,

Reghi baratsagert most meg ne szidgiatok,

De hogi nem feleytlek bar erthem igiatok,

 

106. Hoszatok illendö ruhakban iariatok,

Kinek mint erteke ugy eöltözkedgietek.

Thöröktűll thy format ebbűll ne uegietek,

Nem mindenrűll szollok azertt ne uellietek,

 

107. Ellöb meg mondame hogy el költ az Polgar,

Eökett mind ell horta az sok dűhös Tatar,

Bennek sokat meg Eth az sok Vad, es Madar,

Mind ell puztult szelliell az io feöld, szep hatar,

 

108. Tafotazott könteös mert Polgart kiuanna,

Penzt beuen, es szolgatt hidgied hog' kiuanna

Bekeseges hazatt legh inkab kiuanna,

Nem mindennell ez uan lasd Isten ne bannia,

 

109. Ollkor köllene sött sok Cziffranak lenny,

Ha Isten haragiat nem latnank göriedny,

Edes Nemzetűnknek s romlasat hallany,

De magunkat mostan meg kelnek alazny,

 

110. Ram kerlek Vraim ne haragudgiatok

En edes Aszonim mind megh boczassatok

Es yll irasimert meg ne czufulliatok

De rulunk Rabokrul thi peldat uegietök,

 

111. Rettennien megh inkab seött Istenteöll mindön,

Az bűnt meg utallia es Istenhöz teriön,

Az reghi Sidokrull kyki peldat uegiön

Mert keszen az harag hogy mind maid el niellön,

 

112. Oh irgalmas Isten Kiraliok Kirallia,

Az benned bizoknak ky uag' nag' otalma,

Aruak Eözuegieknek gonduiselö Attia,

Az szegen raboknak megh szabadetoia,

 

113. Ne nezd bűneinkett nezd sött szent fiadatth,

Zent Emberid altall thett fogadasidath,

Themagadert uram ald megh fiaidatth

Szent Fiad uereuell megh ualtattakath,

 

114. Jesuserth Christusert ad megh Orzagunkath,

Forduly uerd meg Immar theged karomlokatth,

Czöndeszeczd meg keözteönk Hadakozasokatth,

Zabadetz megh szelliell az szegen' Rabokath

 

115. Ime minth karomliak mert mar Szent fiadath,

Kik Törökke lettek megh ugi Szentt Leölkeödetth,

Mert mar ezek mind meg tagadtak thegedeth,

Szidgiak rutalmaszak edös szűleieketth,

 

CONCLUSIO.

 

116. Noo mindnyaian azert oh szegeny Magiarok,

Kik sok ellensegtűll körniűll uetettetök,

Eltetök iobbettuan, Istenben bizatok,

s megh adgia thiuektek reghi szabadsagtok,

 

117. Vgian mert az Isten azki uala reghen,

Nem kisseb hatalma mint uolt eleynten,

Segetsegűll hiok s megh szabadett menten,

mint reghen Sidokatt segette sok keppen,

 

118. Nam Madianitak az Gedeon elötth *

Szeretzenek penigh Isa kirali elötth,**

az Sirusok ismet, Joram kiraly elötth,***

Es az Senacherib, Ezekias elötth,****

 

119. Chiak hartznekűll mindgiart ezek el futanak,

Holl palatzk, hol szeker szörgest hogi hallanak,

Isten megh remette s- aligh szaladanak,

Sött magok egimastul ott uagdaltatanak,

 

120. Velönkis az Isten igien czelekezik,

Ha megh terűnk hosza Petar nem keölletik,

De ha nem terendönk ioban rank haragzik,

es maradekonkis bizoni mind el romlik,

 

121. Peldank lehett erreöll Elsö Sido Orzagh,

s Szeles Görög orzagh, az szegeni ratz orzagh,

Zeremsegh, Boznasagh, es maid Magiarorzagh, '

Mint rabok ollianok ottualo lakossagh,

 

122. Az eö feiedelmek uallion s de houa leth

Kiralliok Czazarok fű nepek ell uezeth,

Ratzoknak Dezpottiok es teöbbi fűstben leth,

Magok s maradekok ado fizetheö leth,

 

123. Thekentz en reamis en edes Istenem

Adgiad hogi mar Jussak egy Vrnak eszeben,

Raitam köniörűluen szabadetzon innen,

Kiert en szolgalnam halalomig hiuen,

 

124. Isten mar hoszatok io Vitez barathim,

s kerlek hogy mindentek nekem megh bocziasson,

Igiatokis penig azonban eröttem,

Segetsegtek tudom mert az chiak lez uelem,

 

125. Sött lakasom most holl ki akarod tudny,

Egi magas Toroniban kit nehez hid lakny,

Constantinapolihoz ket Olaz merfeöldny,

Az Fekete Tenger parton meg Lathatny,

eötheanzaz gradicz fogra kel fel bele menny,

 

126. Iram ezerhatzaz s harom eztendöben

Hogi ala hozatam nagi keserűsegben,

Lattuan Nemzettsegem iuta ez eszemben,

Minden Töröknek hogy iutott Kereztienben,

Kikett azen sziuem sirata jeöteömben,

Legien Isten hozad ki uagi bekesegben.