NEGIEDIK ENEK

 

Not. Zent Janosnall Christus.

 

1. Vegh es kezdettnekűll leuö Isten Chriatus,

Igaz elö kuttfű Iduözethö Jesus,

Hoszad feöll kialtok mert Lölköm igen bus,

The ostorod miatt uagiok talpig kuldus,

 

2. Aldozatom ime megh guytom theneked,

Kinek fűsti tudom ott all megh holl szeked,

Bocziasd io ualazal azert kerlek theged,

Merth szentth igereted aztt mutattia neked,

 

3. Theged merth en uallak kegies Istenömnek,

Zentt Attiadnall erthem es esedözömnek

Irgalmassagodban mindent beueuönek

s Kik hittbűl kialtnak s megh segetöiöknek,

 

4. Thermezetedbennis mert kegielmes Wr uag'

Emberseged zerint my Testűnk uerűnk uagy,

Haniha probalzis de megh uetűnk nem uagj,

Mint sok peldaidbull tudgiuk irgalmad nagj,

 

5. Hozad merth foliamek Szent Aniad Maria,

Hogi el fogiott Borok az Gazdaknak mondgia,

Vgian haragossan ualazodatt hallia,

De azertt keresett fölseged megh adgia,*

 

6. Az Cananebeli Azonit ig' reuaztad,

Nagi haragoskepen öttett Ebnek mondad,**

Soha yl ualaztod senkinek nem adad,

De azert Leaniatt ugian meg giogietad,

 

7. Ime Barthimeus az Thimeus fia,

Dauidnak fianak Istenseged mongia ***

Köniörgesett noha fölseged iol hallia,

Demegis nem mindgiart szemett megh giogiettia.

 

8. Forgo Zeltűl habott Thengeren thamaztall,

Hogy Tanittuaniddall az haioban szallall,****

El aluuan Haiott hankodnia hagiall,

Melliell, Hitök bennek minemű probalall,

 

9. Egiebett mert semmitt, chiak Hűtött kiuanall,

Mindent chiak azaltal hozad be fogadall,

Es chiak hozad fussunk igen parantzolall,

s Az niomorusagbul meg zabadetanall,

 

10. Read azert enis chiak hagiom magamath,

Ne nezd giarlo hűtöm s benned uallasomath,

Köniörűly s uegezd ell raytam nag probadatth,

Es tauoztasd mar ell szörniű Rabsagomatth,

 

11. Ezerzer mert benned töb Sido hitt uolna,

Ill Bűdös Tömlötzben mint en lettek uolna,

Tömlötzben hozaiok ha be mentell uolna,

Neked yl szep zouall köniörgöttek uolna,

 

12. Ne hagi edes Jesus Dauid Kiraly fia

Köniörűli mi raitunk örök Isten fia,

Nekik montad uolna: Noo sok attiamfia,

Hidgietek s tauozik, rabsagtok nagy kinia,

 

13. Chioda oh mell öröm szalna en Sziuemis,

Yll kegies ualazod ha halhattnam enis,

Jöuell azertt uram uigaztal engemis,

s kerlek könniebetz megh keserűsegemis

 

14. Zegieneluen latod mert Jarom ez Warast,

Holott en nem szoktam uala az Kuldulast,

Egi kis ozporaert Töröknek az Aldast,

Nem örömöst mondom szerentze kiuanast.

 

15. Segell s kerlek ne hagi mert theged imadlak,

Az Zentharomsagban egi Istennek uallak,

Szabadethatomnak rabsagombul mondlak,

Thellies igaz hűtbűl uramnak kialtlak,

 

16. Zentth közben Jaronk uagy s mindenkor az uoltall,

Ky az Bűnösökertt iöuen boczattatall,

Engemis szolgadatt akoron megh ualtall,

Hogy Testben eröttűnk meg kinzatal s Halall,

 

17. Es bizony bizonnial mondad eskűuessell,

Azmitt Szentt Attiadtul kerűnk igaz hittell,

Az the zentt neuedert megh nieriűk örömmell,

Ne hagy azertt hogy en szolgallialak Ziuell,

 

18. Giűlölsegett tűled s tobbe ram nem uezök,

Valamitt parantzolz mind az Theuö leszök,

es Lölki Szömömmel chiak the read neszök

Es niomorusagtul többe en nem felök,

 

19. Eyell nappal es en chiak read uigiazok,

Hogi ha aluzomis szauadra halgatok

S tudom hog az utan ig' keduedben iutok

Hamar Zabadulast rabsagombull latok,

 

20. Noo mindniaian azert oh köröztien rabok.

Kik Christus neueiert mostan niomorogtok,

Mint meg ölö Juhok pogan kezben uattok,

Ziuetek Lölköttök ennek ayanliatok,

 

21. Ime mert bizonniall immar köszel uagion,

Ell indult nem kesik hogy megh szabadeczon,

Es mikent Szent Petertt sak Wasbul ky mentzön,

Szűkseg azertt minden ennek köniörögiön,

 

22. Rea ki nylt Ziuell es hitbűl kialtzunk,

Lölky igaz hittuel es hoza foliamiunk

Hidgiűk bizoniossan maid meg szabadulunk,

noha egy keuesse mastan probaltatunk,

 

23. Aldassall ur Jesus azertt mind örökke,

Es ne kessell immar mert uagy szegenieke,

s Thekentz fogadasod hogi uagy az Hiueke,

Azert Ditzertessell örökön öröke.

 

24. Buuall Viragozo rutt sötett Thömlötzben,

Nandor Feieruarnak kietlenbik reszeben,

Irtak ezerhattzaz Harom eztendöben,

Ira egi Kathona rab, kalodan űlteben,