[III.]

 

Vers feiek:

 

SZEKES FEIERVAR VEZESERŰL VALO HISTORIA

az Nagisagoss Wrnak Enyngi Töreok Istuannak egy rab az Tenger melleth

Galata Tornyaban irtha, szomorusagos banattiaban.

 

Notaia. Szerthelen ueszedelem reank szalla, auagi Sok czudak koszűll.

 

1. Szegeny Magiarorzagh mar ha alhatz Labra,

Sok romlas miath merth giakran iwtz karra,

Minapis rabsagh szalla egy fiadra,

Szekesfeyeruar iuta Pogansagra,

 

2. Elöbbis eszert sokatt the bankodall,

Ketthean hattuan Eztendegh kitt giazlall,

Nem regh keszedhöz hogy iuta uigadall,

Nem len segeded s megh tűle ell ualall,

 

3. Karth ualla ueled ebben Köröztiensegh,

Jelesben Saruar, s Giörközt leuö Nepsegh

Fiad rabsagatt bana sok Nemessegh

Balathonig be, Bakonbeli kössegh

 

4. Errűl de rendell enis kezdek szolnom,

Mind uoltakepen es dolgat megh irnom,

Vegre romlasatt utoll megh mondanom

Merth ezert feiem hid enis faylalom,

 

5. Sött eszerhatzaz s- irnak uala egiben,

Mar Nemettabor kinuala meszöben,

Keuesen chiak minth tizenkett eszeren,

Rekomaromhoz szallanak mindegiben,

 

 

6. Frantzuz nemzetbűl egy Wr köztök uala,

Fű Czazarkepe Taborban azuala,

Duca Mercury Emanuel uala,

Okos es Bator Vitez Ember uala,

 

7. Ell uegesze hogy Feyeruart megh szalliak,

Mert keues Török benne hogy uan tudgiak,

Ez keues Nepell eztett meg proballiak,

Törökhadatis mert hiruel sem halliak,

 

8. Induluan azertt Dobokatt űttete,

Elest szekerre nagi sokatt zerzette,

Hatt öregh algiutt uelek keszettette,

Sok Taraczkokatt többetis uitette,

 

9. Egy keues Magiar cziak megh kösztök uala,

Nihan uegekbűl Strazakepen uala,

Thöbi mind Nemett, Olaz Frautzuz, uala,

Feyeruarfele köszelgettek uala,

 

10. Reműlenek ben Törökök eztt hallak,

Mert hattzaznak chiak egimast ben talalak

Satorakatt mind Nemetek föl uoniak

Az Waraskörniűll utakatt be szallak,

 

11. Vala Hazon Begh akkor feyeruarban,

Giors uitez uala ö minden dolgaban,

Egiresz nepenek mentuala Budaban,

De Vartatt ozta szelliell az Varasban,

 

12. Az Derekuarhoz Nemett nem fer uala,

Beslia s- szigett mert oltalma uala,

De modott hamar abban löltek uala,

Szigetben rettrűll be törtettek uala,

 

13. Reggell Hainalkortt Szigetett megh ueuek,

Besliatis tull aznap puztan lelek,

Nemetek giorson kett Varast el lepek;,

Kettfelöll algiu hatt oda uoniatek,

 

14. Vala szallasnak tizenegied napia,

Varatt kett felöll kezdek rontania,

Kűfalatt földre mind ontogattnia,

Törökök ezt nem kezdek alhattnia,

 

15. Eztt lattuan mindgiart magokatt el szanak,

Port az Bastiakban s Torniok ala rakak,

Viteszek kűuöl ustromott indettak,

Törökök uarast ömagok meg guytak,

 

16. Zörnien az Varas akor mind Eghe,

Monostortornya, s Bastia nehan dűle,

Maga 4 oran chiak tarta Löuese.

Isten ig' ada köröztien keszebe;

 

17. Eleuenen Begh akor foglia esek,

Es sok fű Török uele kezben esek

Begh felesege sok Bulia fogatek,

Nemetekbennis Portul sok haniatek

 

18. Siettuen irak eztt Nemett Czazarnak,

Koronazoheliek kezben Magiaroknak,

Miert halakatt Istennek adanak,

Matthias Hertzegguell urak uigadanak

 

19. Ebben sött hire len Hazon Bassanak,

Ky ueszere uala az Török Czazarnak,

Siettue kele Vizett az Drauanak,

Remenli vizha hogy ueszi Wranak,

 

`20. Rendell Hertzegis mindgiarthon el ira,

Magiar Vraknak szelliell parantzola,

Minden indulna, magais Indulla,

Feyeruar ala Matthias Hertzeg Juta,

 

21. Orzagh Hadnagia Dunan innend uala,

Az io Nadasdy Ferentz akkor uala,

Batthiani Ferentz uele indult uala,

Ezer louas uelek s anni gialog uala,

 

22. Len Thörök Istuan elöb indulasban

Merth Papan uala fű Capitansagban,

Es Hertzegh melle syete Taborban,

Kett Vris,Juta, masfelöll azonban,

 

23. Vala Turzo Geörgy Dunantull ualokall,

Turzo Ztanizlo es teöb Wrfiakkall,

Ven Pogranys az Orzagh Hadauall,

Lenek ezekis minth kett eszer Louall,

 

24. Azonban Weszer Szekzardott el kelee

Es ioll föll eree szinthen Barand felee,

Tataris uele uala öttzaz felee,

Czataktul Hertzegh eztt giorson megh erthee,

 

25. Lee törtt falaitt eszenben epettek

Es Feieruarnak földell köuell töltek

.Jo harom eszer Puskas ualaztatek,

Storombergh hada s maga ben hagiatek,

 

26. Onnand az Wrak Tabortt killieb uiuek

Loo eleeseţh hogi meg ne fogiatkozek

Vaskapu körniűll Tabortt thelepettek

Hertzeg nepeis ott megh szamlaltatek

 

27. Hertzegh hada chiak tizen ötteszerlen,

Veszer Passais aszonban erkezuen

Sok szep sereguell maţatt megh ielenttuen,

Hattuan eszeren s taland többenis len,

 

28. Igen szep renddell Varasfölliűll szalla,

Almasfele föll az Rettmellett niula

Török az Rethen ott töltest chinala,

Kettfell kösztt akkor ott szep hartz lett uala,

 

29. Sött az Bassanak ezuala szandekya

Hogy Hertzegh hadatt elöb föl gazollia,

Merth azt semminek keuesnek alettia,

Varast az uthan ug' öuenek tartia

 

30. Tiztan szent Ferentznap tayban ezuala,

Az Bassa hadatt indetotta uala,

Mohay meszöre atth költözött uala,

Eg io szombatnap ez dolog lett uala,

 

31. Olly az Istennek sött irgalmassagha,

Keuesben uagion inkab szent hatalma,

Benne bizokban uagion eö io uolta,

Bassatt nem hagia eö akarattiara,

 

32. Röuid szouall eztt mind egiben foglalom,

Merth czikkelenkett mind megh nem irhatom,

De ha Töröknek Estuey oltalom,

Nem leszen uala, leszvala Siralom,

 

33. Igen nagy szegient Bassa ekkor ualla,

Körösztieneknek eszen sziuett ada,

Hertzeg urakkall aztt uegezthe uala,

Vitez moldra ky meszöre szallana,

 

34. Azerth Etzaka minden keszen uala,

Vasarnap reguell Tabor megh indula,

Nadasdi hada Elöliaro uala,

Zent Geörgi föliben egi hegre ky alla,

 

35. Az alatt Tabor Patakon költözek,

Elöll iarora sok Török erkezek,

Puskaual, Nylluall, ökett Löuöldözek,

Vrak serege uizha rugazkodek,

 

36. Zagulduan ökett Török körniűll ueue,

Az Wratt egik chiak köszell el eree,

Vitez Nadasdi louatt megh therettee,

Az Hegies törruell Törökött le ueree,

 

37. Noo hettfön reguell meg killieb menenek,

Zent Geörgy meszöre egi hatra erenek,

Seregett zepen Meszön röndelenek

Duca Mercuritull iol inteztetenek,

 

38. Az Bassais ott ellenben ki alla,

Egy Witez Török ö Viceie uala,

Memhett Thihanak aztt neueszik uala,

Jo haduiselö hires Vitez uala,

 

39. Gondolak azerth Törökök eszemben,

Hogy Derek haddal Bassa ueztegh legien,

Tihaia Hadnak Balog szarniara űűssön,

Begler Begh penig iob szarnira öklellien,

 

40. Jaua Töröknek mind eszekell uala,

Zandekok nekik akoron az uala,

Hogiha kett szarniatt Hadnak megh bonthattia,

Derekra Bassa mindgiarthon indulna,

 

41. Semmit Thihaia azert nem tartozek,

Ballszarnira hadnak uakmerön űtköszek,

Turzo hada ott uala emberkedek,

Chiak giorsan szep hartz akkor ott törtenek,

 

42. Az Thihaia merth akoron ell esek,

Buday Bassa es ott megh öletek,

Szöndrey Begett Puskaual meg Löuek,

Ill ieles harom Török sok töb esek

 

43. Gonz esetek Beghlerbegh hogy lata,

Masfelöll ualo öklelest el hagia,

Mind az Bassaual Isten el almetta,

Kett had otth egimast estuekort el hagia,

 

44. Ott lattuan Bassa hogy semmit nem nierhetth,

Az Tűszes hadnak feleie sem mehetth,

Memhett Tihaia halalannis yetth,

Mar chiak gondollia mikent haza mehetth,

 

45. Sött Waruiuastis akor el feleythe,

es ott Taboratt eö uizha therette,

Hertzegis hadatt hazafele uiuee,

Az Bassatt Isten igien szegeniettee, [!]

 

46. Sok szerentzeken akor ig' marada

Szegeni Feieruar ellenaegtűll forga;

Es az Eztendön kett had ig' ell ozla

Mar Jöuendöben ier lassuk minth romla.

 

MÁSIK RÉSZE

 

47: Valtozek hamar azerth az Idö Thelben,

Uala ezerhatzaz es az kettöben,

Hertzegh forgattia Feieruart ezeben

Töröknekis tudgia hogy uagion ezeben,

 

48. Vegesze azerth ugian meg epechek,

Thauaszall mindgiart hanttuall, földuel töltzek

Körniűll az Vizett arokban be uegiek,

Hogy ellensegtűll oztan igine feltzek,

 

49. Rendele bele egy Olaz Capitanth

Joannes Marcus Comes de Insulanth,

Vegekbeöll szelliell haromzaz katonatth,

Nemetett többett smasfellzaz haidukath,

 

50. Nehany fű Magiarnak ez dolog nem teczek,

Es Feyeruarbűll ök buczukatt ueuek,

Tiztessegekre nem tudom mint essek,

De az feyeknek tudom ioban essek,

 

51. Az űdű iöue azert ki keletben,

Es moldgiak uolna immar epetesben,

Föczkekis uannak fezök epetesben,

De Capitan nincz tartiak szoual Bechben,

 

52. Kesedelmett ten az hoszu tanaczlas,

Pilatus monda hogi lassa Chaiphas,

Pűnkösd ho mulek len sok hallogatas,

Zent Iuanhoban len uegre indulas,

 

53. Ell iuta azert elegh sietseguell,

Az fű Capitan mint egi öttzaz Chehuell,

Taliczka, aso, Lapattall, beűseguell,

Azt tudgia iol iart ugian nag örömuell,

 

54. Nem kesek semmitt epeteshez kezde,

Bastiakatt szelliell Sinoruall ell ieg'ze

Fondamenthomoth giorson föll uettette,

Mert fondalashoz ö maga iol erthee,

 

55. Igen az Munkatt sietteti uala,

űdűuetettlen iol forgoldik uala,

Jeles, es Eszes, Olaz ember uala,

Chiuda oly giorson mitt epettett uala,

 

56. Ime Bassais eztt giorson megh erthee,

Szekesfeieruarth Hertzegh hogy epettee,

Eöis siettue az hadatt keszettee,

Tauali uton hamar költöztetee.

 

57. Nam keth holnapia epetesnek uala,

Telltull az Varon sok rees nittua uala

Bassa iöuesett mar iol erthik uala,

Az fű Capitan Postan föll irtth uala,

 

58. Giorson Elest, es Wy nepett kűldgienek,

Reghi Nemetek mert Warbull kymennek,

Epettö nepett katonak uiuenek,

De nagi az munka kitt el nem giözenek,

 

59. Immar az Bassa köszell iutott uala,

Velettlenkepen giorson el erttuala,

Kisaszoni honak ez, elein uala,

Rozburm s Kolonitz keszűltenek uala,

 

60. Thenek szekerekre elest indulanak,

Hatt szazlo allia Nemetett ualazthanak,

Zabad haydutis ezertt el hozanak,

Nagi Geörbűll eszell giorson indulanak,

 

61. Öszögeben ott az War szinthen uala,

Sem ep sem puzta, chiak nagi roazull uala,

Marsalk s Colonitz arra feleltt uala,

Ök ketthettre megh aegettik mondtakuala,

 

62. Rakottatak ben ualok morhaiokatth,

Felesegekett s ky kűldek Louokatth,

Mint szallott uarhoz keszettek magokatth,

Felz igen banta ott az uy haidukatth,

 

63. Egi fű Vaidais megh betegűlt uala,

Jo Szombatheli Peter Deak uala,

Az Felz Betegseg igen leli uala,

Jo modual magatt ki beszelte uala,

 

64. Onnand az Marsalk azert indult uala,

s Palotatt köazell el sem erthe uala,

Szagoldo Török chiak ott termett uala,

Keuesse ökett ben nem kapta uala,

 

65. Körniűll no Varban azert Wartatt ozta,

Az fű Capitan Nepett szamlaltata,

Haromeszer len szama kitt talala,

Houa szűkseg len mindennek helt ada,

 

66. Jeles Wrfiak Nemetek köztt ualanak,

Kik Gialogoknak hadnagi ualanak,

Nagisagos nembűll inkab mind ualanak,

Alab az Neuek irua talaltattnak,

 

67. Sött az Capitan olliantis gondola,

Kettfelöll utatt Warnak oltalmaza,

Ha segettsegett marsalk be boczattna,

Akar mel felöll iobban be hozhassa;

 

68. Themetheön, köuöll azert Santzott asa,

Palota fele elky Hidnal uaya,

Azon zigettben többetis asata,

Magiart, nemetett, es eszekben hagia,

 

69. Vgi chelekedek az Soos Thoo felölis,

Santzott asata Ingouan uegennis

Nemethett s Magiartt hagia azokbannis,

Varatt ezemben epette otbennis,

 

70. Az teöb haidukatt szigett uarasban hagia,

Az kathonakuall Rettmelle allatta,

Hogi rettrűll Török űkett megne czalna,

Az nagi sok puztan nepett ig' szaggatta,

 

71. Noo uala szinthen szent Kalara napian,

Szep tizta űdö kilentz ora tayan,

Az Hazon Baasa föl teczek hegi hatan,

Sok kűlömb Seregh uele Louak hatan,

 

72. Nem mesze körniűll Warnak thelepedek

Begler Begh penig Soostohoz ott szallek

Beslia kettnap mulua el hagietek, [!]

Mert Varatt onnand semmire nem feltek,

 

73. Az Vrhoz Török Delrűll nem fer uala

Mert Santzok körniűl oltalmaszak uala,

Török Santzokatt uatromollia uala,

Keueset arttuan sött karttualnak uala,

 

74. Kettzör ualoban meg hartzoltak ual,

Az Santzok körniűll sok Török holtuala,

Heted nap ezmar Palota felöll uala,

Chiak Besliabull uaratt Löui uala,

 

75. Egy szombattnapon 9. oran uala,

Igen sok Török Bozodban giűlttuala,

Az felöl penig santzott nem feltik uala,

Beslia irant att Törttettek uala,

 

76. Gialogok köztt kin Capitanis uala,

Santzokatt s Czapast ö forogia uala,

Niarfara Török hatul fakatt uala,

Santzokatt köuöll Zagaztotta uala,

 

77. Igen nehezen Capitan szalada,

Egi Paripan be alig zaguldhata,

Hogy Török kin nem zakaztotta uala,

Az Gialog inkab mind odamarada,

 

78. Indula Török az szigettuarasnak,

Semmi Palankiatt mert nem lata annak,

37 Szazlott hamar föll hanianak

Katonak de belöll töltesre futanak,

 

79. Reműlt haidusagh igen iyett uala,

Illay András szazlott kapott uala

Vathay kapu Santzban futot uala,

Nepett biztattuan, Török meg zűnt uala,

 

80. Azomban lasd itt mell dolog törtenek,

Magiar Nemzethen mell gialazatt esek,

Haiduk magokban aztott el uegeszek,

Hogy az Bozodott az nyakokban uegiek,

 

81. Banom katonak magok nem gondolak,

Eökis eztt lattuan sokan hirek hagiak

Szazlok s- Hadnagiok hagiuan, Nadatt buiak,

Kilentzen uegig az Sart chiak meg allak,

 

82. Az többy mind az Rettre szökött uala,

Az Haydukbanis szazhuz, maratt uala,

Szigett kapunall azmel kis Santz uala,

Abban meghtarttuan, maradtanak uala,

 

83. Zinthen mar estue ez dolog lettuala,

Az töb Haidusagh mind el szököttuala,

Capitan szigettet puztan hatta uala,

Maradek neppell Varban szorult uala,

 

84. Tellies nioltz napia az szallasnak uala,

Zigetben Algiut az Török uontt uala,

Marmint Zerethi ugian Löui uala,

Ingouan felöll földig törte uala,

 

85. Ez ellen belöll Capitan czinala,

Egy Retiradatt Baranabul raua,

Földell az közit meg töltette uala,

Jo reztt az Warbann kin szakaztott uala,

 

86. Nem sokall roszab keretesnell uala,

De hog alaczonb az igen artt uafa,

Mouostor Bastia hogy kesz meg nem uala,

Török eztetis igeu Löui uala,

 

87. Giakortha ezköztt uaratt kerikuala,

Hitlensegekett igen hanniak uala,

Belöl semmi Zott de nem adnak uala,

Segetseghez mert igen biznak uala,

 

88. Ennek mar tizenheted napia uala,

Hogi Török uaratt meg szallotta uala,

Körniűll az Töres mar mind keszen uala,

Vstromhoz azertt mind keszűltek uala,

 

89. Reguell ideien rohantanak uala,

Varnak Darabia nekik maratt uala,

Retiradatt es megh nem tuttak uala,

Fördö haznalis Vstromnak mentt uala,

 

90. Megh lata belöl sött Török az Santzotth,

Ellnem alhatak semmikentt az Dolgotth,

Megh thagulanak mert sok karok len otth,

Az Töresmelle meg hatt nepe hoszotth,

 

91. Ez nekik belöl ott igen artt uala,

Hogy kűlsö Töres sokuall magasb uala

Retiradanal s nagiall föllieb uala,

Török mint Völgire ugian le lű uala,

 

Űrnő: Drága Marci, való­sággal kö­rül­ra­jon­ganak a nők; áruld el, mi a titkod!

MM: [széttárja a kezét. ettől a hát­térben néhány lány elájul. za­var­tan el­mo­solyodik, mire újabb lá­nyok es­nek a padlóra.]

Űrnő: Ne mondj semmit! Erre szü­letni kell.

MM: [újabb mosoly, újabb nők a pad­lón. Megszólal:] Ugyan... [néhányan et­től eksztázisba esnek.] ...nem hi­szem, hogy erre születtem volna. [a teremben már többen fek­sze­nek, mint ahányan állnak.]

Űrnő: Az „év embere”-díj volt-e ha­tás­sal a népszerűségedre?

MM: Nem vettem észre. Az életem ugyanúgy megy tovább ezután is. Persze nagyon megtisztelő, és igen jólesik, [lányok esnek ismét a pad­lóra] hogy méltányolják az erő­feszítéseimet. [valaki kihívja a mentőket.] De nem hiszem, hogy a díj népszerűbbé tett volna.

Űrnő: Igaz. Ezen a képen még a májusi „Ámor és mámor”–kon­fe­ren­cián láthatunk: nem éppen magányosan. Mintha az ismert modell, Pethes Marcella is veled lenne!

MM: Valóban. Marcella a kedvemért jött haza pár napra Amerikából.

Űrnő: Igaz-e a hír, hogy Marcella a Wachowski-fivérek szerep­aján­latát hozta el számodra?

MM: A hír igaz. Valami „Mátrix” című filmbe hívtak a főhős szerepére.

Nem vállaltam. A TTK-n ugyanakkor léptem fel ugyan­abból.

 

Űrnő: Néhány próbafelvétel azért készült. De a képen mintha kis sörhasad látszana. [pár lány felül, homlokát ráncolja.]

MM: Pedig akkoriban még nem is it­tam meg a sört. [A lányok o­csúd­ni kezdenek.]

Űrnő: Elárulhatjuk-e az olvasóknak, hogy néhány éve még egészen hosszú hajad volt?

MM: Ezt ti honnét tudjátok? [a döb­benet láthatóan kiül az arcára.]

Űrnő: A Pilisi Harsonában találtunk egy képet rólad.

MM: [za­vartan] De a címét khmm... nem ol­vas­tá­tok el, ugye? [a lá­nyok feltűnően idegesen kö­ze­lednek]

Űrnő: Ezt, hogy „A pilisi rém újra akcióban. Mit mutogat a mu­to­gatós csávó?” [a lányok sikol­toz­va szaladnak ki a szobából. Marci meg­tört, árnyéka csak pil­la­natokkal ko­rábbi ön­magának. A riporter za­var­tan köh­hent, aztán halkan ki­kap­csol­ja mag­nóját.]

A magyar Superman