FELHASZNÁLT IRODALOM

 

ALSZEGHY Zsolt: A magyar reformáczió és antireformáczió temetési énekei.  Irodalomtörténeti Közlemények XXVI. ,1916

 

ALSZEGHY Zsolt: A XVII. század magyar lírai költészete. Irodalomtörténeti Füzetek 55., Budapest 1935

 

APOR Péter: Metamorphosis Transylvaniae (1736).   Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978

 

BÁN Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században.  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971 37-40.p.

 

BÁN Imre: A barokk az irodalomban.  In: A barokk és a rokokó irodalmából. Szöveggyűjtemény. (összeállította Kelemen Hajna)  Holnap Kiadó Kft., Budapest, 1993

 

CHASTEL, André: A barokk és a halál. In: A. Ch.: Fabulák, formák, figurák. Válogatott tanulmányok. Budapest, 1984

 

FROIDMONT, Hélinand de: A halál versei  (ford. Csorba Győző)  Helikon, Budapest, 1989

 

GYÖRKÖSY Alajos: Latin-magyar szótár.  5. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975

 

HELLEBRANDT Árpád: Egyleveles nyomtatványok a XVIII. századból.  Irodalomtörténeti Közlemények, 1908  66-217.p.

 

HEREPEI János: Temetési szokások.  Egyháztörténeti Tanulmányok, 1958  197-202.p.

 

HORVÁTH Iván: A vers.  Gondolat Kiadó, Budapest, 1991

 

H. HUBERT Gabriella: A XVI. századi protestáns népének mint műfaj.  Néprajz és nyelvtudomány XXIV-XXV., Szeged, 1980-1981  339.p.

 

HUIZINGA, Johann: A középkor alkonya.  Európa, Budapest, 1979

 

HUSZÁR Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok. Komjáti 1574

Bibliotheca Hungarica Antiqua XII/3, MTA Irodalomtudományi.Intézete, Budapest, 1986

 

KECSKÉS András: A magyar verselméleti gondolkodás története. A kezdetektől 1898-ig.  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991

 

A körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei I. 1527-1625. IVÁNYI Béla anyaggyűjtése. Adattár 29/1. JATE, Szeged, 1990.

 

KUNT Ernő: Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe. Gondolat, Budapest, 1987

 

KUNT Ernő: A halál tükrében.  Magvető, Budapest, 1981

 

KÜLLŐS Imola: Kivégzés előtti búcsúénekek.   Irodalomtörténeti Közlemények, 1992/5-6. szám  616.p.

 

Magyar néprajzi lexikon. I-V.  Főszerk. ORTUTAY Gyula Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977-82

 

Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból.  MTA Irodalomtudományi Intézete, 1988

 

MELICH János: Calepinus latin-magyar szótára 1585-ből (Ambrosii Calepini Dictionarium Decem Lindbarum Lugundi) MTA, Budapest, 1912

 

PÁPAI Páriz Ferenc: Dictionarium Hungaro-Latinum.... Hochmeister, Szeben 1782

 

Régi Magyar Költők Tára XVII. század  1-14. kötet.  szerk. STOLL Béla Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959-1991

 

Régi Magyarországi Nyomtatványok II. kötet (1601-1635)  szerk. BORSA Gedeon, HERVAY Ferenc  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983

 

STOLL Béla: Közösségi költészet — népköltészet. Megjegyzések a XVIII. századi kéziratos szerelmi lírához.  Irodalomtörténeti Közlemények, 1958  170-176.p.

 

 

SZABÓ Péter: A végtisztesség. A főúri gyászszertartás mint látvány.  Magvető, Budapest, 1989

 

SZABÓ Zoltán: Kis magyar stílustörténet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982

 

SZALÁRDI JÁNOS: Siralmas magyar krónika.  Bibliotheca Historica, Magyar Helikon, Budapest, 1980

 

SZENCI Molnár Albert: Dictionarium Latinoungaricum... Nürnberg, 1604  Bibliotheca Hungarica Antiqua XXV.  MTA Irodalomtudományi Intézet., Akadémiai Kiadó, 1990

 

SZIGETI Csaba: A hímfarkas bőre.  Jelenkor, Pécs, 1993

 

TEGYEI Imre: Latin-magyar zsebszótár.   Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992

 

Temetési szertartáskönyv (Ordo Exsequiarum). Temetési kézikönyv.  Szent István Társulat, Budapest, 1978

 

TÓTFALUSI Kis Miklós halotti chartája (Tolnai Gábor és Haiman György tanulmányával) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978

 

Világirodalmi lexikon 1-19. kötet.  főszerk. KIRÁLY István   Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970-1996

 

ZEMPLÉNYI  Ferenc: Régi magyar irodalom és európai közköltészet.  Irodalomtörténeti Közlemények, 1992/5-6. szám  554-568.p.