ISMERETLEN szerkesztő1 AZ KEREZTIENI GIEVLEKEZETBEN VALO ISTENI diczéretek egyben szedegetettet vyonnan nyomtatatot, émendáltatot, és sok szép dicziretteckel meg o'regbitettet. [Bártfa, 1593, Gutgesell, David] - RMNy 713


Fényképhasonmások: 1, 2

[o' = o felette e; u' = u felette e; e' = farkas e; g' = g felette accent grave]

[Air:]PSALMO 80. 95.2

Dicziriu'k az Wr Istent Enek-szóual és mondgyunk olly diczéretet, kibe hiu'k segétsego'l o'-felse'gét az mij haboruságinkban, (et)c.

De nincz száma, sem bizonios oráia, az mij szantalan sok nyaualiáinknak, Mind az által imez négy rendben tarcz o'ket mindenkor eszedben, hogy auag' o'rdo'g, auagy az bu'n, auagy ez Világ, auagy az halál miat bántatol.

Ezek miat lég inkab3 az hu'ueknek, Nincz czak eg' s[z]em4 pillontásni nyugodalmok is: Azért mindenik ellen sok szép Eneklo' imatkosásokat, szerzettek, kinek nagyob része Dauid Király dicziretibo'l vadnák, kik ko'szu'l sokakat meg találz ez Enekes ko'nyben, Azok minemo'k és mely hasznossok5 legyenek, Hogy vala-mikor vala-mellyik miat lenne haborud, ackor ezeket mondogaluán vigaztald magadat, Es az Wr Istenhez kiálcz, nagy torok szóual, mint az Apastalok az Tengeri haboru miat, Actor: 27.6

[Aiv:] 1. Mikor ko'zo'nséges haborusagink7 vadnak.

Halgas meg mostan felséges,

Buszgoszibo'l te fiaid,8

Halgasd meg attia Isten,

Légy irgalmas wr Isten,

Mikor az Sido nemzetse'g,

Az wr Istent magaztalom,

Nagy hala adassal,

Benned biztam wram Isten,

Az ki veti szegedelmet az,

Kegyelmez meg neku'nk nagy wr,

Kereztiéneknek Istene te vagy,

Minden állat diczier wr Isten,

Ier emlekezo'nk Kereztién,

wr Isten legy most mij velu'nk,

2. Mikor o'rdo'g haborgat, és Mikor az bu'n haborgat.

Szent Dauid Király bu'nei ellen,

Nagy banatban Dauid mikor,

Felséges Isten hozzad kiáltunk,

Haborusága Dauid Királynak,

Bu'no'sso'k hozzad kiáltunk,

Bodog az ollyan ember az Istenben,

wr Isten irgalmaz ne'kem,

Mindenhato wr Isten sziuu'nk ret:

Mindenhato wr Isten mij bu'no's,

Magaztallak e'n Istenem,

3. Mikor ez világ haborgat, auag' szorgalmatosságual,

auagy kép mutatoságáual, auag' kégyetlenségel,

világ szorgalmatosság ellen.

Segétsegu'l hiu'k az menybeli,

O mely igen ro'uid volt lam ez,

Oh wr Isten tekéncz reank,

Világi kép mutatok ellen,

Emlekeszel meg wr Isten az,

Hogy panaszolkodék az hatalmas,

Sok nijluan valo bizonságok,

Felséges Isten neked ielent,

Meg halgassád az e'n imatságomat,

Szam ki vetésre Dauid meg,

Az Izrael népe,

Vilag kégietlene ellen,

Kegyelmes wr Isten te hozzad,9

Menynek és fo'ldnek kegies,10

Eorek Isten figielmeszel az,

Irgalmas wr Isten immaran,

4. Mikor az halál haborgat vigaztalas.

Keszerues szi[u]el11 Magyar orszag,

Emlekeszel mi to'rtinek wram,

Meg szabadultam mar e'n az,

Tekéncz reank immar nagy wr,

Az my életo'nknek ko'zepette hall:

Emlekeszo'nk mi Kereztien népek,

Ezek felett minden fele szu'kségedro'l, sok to'b némés Imatkozo diczéreteket talalz, czak ezen ko'nnybennes, hogy ha akarod venni, (et)c.

A szövegkiadás alapja: Az 1593-as Bártfai énekeskönyvnek (RMNy 713) az OSZK-ban található példánya.