GÖNCZI György előszava, mely a következő gyűjteményben maradt fenn:

KERESZTYENI ENEKEK, Mellyek az Gradual melLET, S-ANNELKU'L-IS AZ HOL azzal nem e'lhetnek, az Magyar nemzetben reformaltatot Ecclesiakban szoktanak mondattatni. MOSTAN UYONNAN, DE MERtekletessen, es helyessen to'bbitettek, es illendo'b rendben, hogy nem mint ez elo'tt, ki bocsattattak. EZEK MELLE ADATTATTANAK ß ep rendel az Halot Enekek. DEBRECZENBEN, Nyomtatta Lipsiai Pal, 1616. Esztendo'ben - RMNy 1107


Fényképhasonmások:1, 2, 3, 4

[e' = farkas e; g' = g felette accent grave; o' = o felette e; u' = u felette e; a''' = a felette accent grave]

[*2v:]Psal: 147. [et] 149.1

Dicsirjetek az Urat, mert jo dicsiretet mondani az mi Istenu'nknek: mert gyo'nyo'ru'seges es illendo' dolog az dicsiret.

Enekellyetek az Urnak uy eneket: az u' dicsireti zengjen az u' szentinek gyu'lekezetiben.

O'rvendezzen az Izrael az u' teremto'jeben: az Sionnak fiai o'rvendezzenek az u' Kiralyoknak.

[*3r:]PRAEFATIO. 

Melyben megh ielentetik az ISTENI DICSIRETEKNEK ES Enekleseknek az Anyaszent-egyhazban hasznos es szu'kseges volta. AZ Szent Pal, 1. Cor: 14.2 azt parancsollya, hogy az Anyaszent-egyhazban, mindenek ekesen es jo moddal, rend szerint legyenek: Mely mondasaval az Apostol jelenti azt, hogy az Isten hazaban minden szu'kseges cselekedetek, ugy-mint: Tanitas, Praedikallas, Catechizalas, Enekles, dicsiretnek mondasi, es az Sacramentomoknak ki szolgaltatasi, ertelemmel, szep rendel, jo moddal es ekessen legyenek; hogy mindeneknek altala az Isten tiszteltessek es dicso'ittessek, es az Istennek Anyaszent-egyhaza hasznossan eppitessek. Mely dicsiretes modot ez mi Orszagunkbeli Ecclesiank-is, eleitu'l fogva ez oraiglan meg tartottanak: az to'bbi ko'zo'tt peniglen ugyan azon dicsiretekkel es eneklesekkel eltenek mind ko'zo'nseges helyen az Ecclesiakban, Praedikatioknak elo'tte es utanna, s-mind magoknak hazoknal leven, Mellyekkel eleitu'l fogva, az szent Patriarchak, Prophetak, David, az Angyalok, Christus es az Apostolok eltenek. Mely Isteni dicsireteknek formajat es modg'at ez Ko'nyv3 [*3v:]ben be foglaltuk, es egynehany uy dicsiretekkel ez ko'nyvet meg o'regbitettu'k, az elebbieket peniglen az menyire lehetet meg corrigaltuk es emendaltuk. Ez-fele hasznos es szep dicsiretek az Anyaszent-egyhazban igen szu'ksegessek.

Elo'szo'r, mert ezekben Istennek avagy lelki testi jokert ko'nyo'rgu'nk, avagy az el vo'ttekert halakat adunk, mellyek altal az Isten tiszteltetik es dicso'ittetik.

Masodszor, mert az hivek ezek altal epitetnek az Istennek4 igaz ismeretiben, felelmeben es tiszteletiben, az idvo'ssegnek utaban, az hitben, az igaz atyafiui szeretetben es az poenitentia tartasban.

Harmadszor, mert az reghi Atyak-is, az Patriarchak, az Prophetak, Moyses, David, Esaias, Ezechias, Habakuk, Zacharias Pap, Simeon, Maria az Christusnak Annya, Ersebeth Aszszony, az Angyalok, Christus u' maga es az Apostolok, ez fele dicsireteket az Anyaszent-egyhazban megh tartottanak, es azok altal az Istent dicso'itettek, mint az ki jegyzet es meg mutatot helyekro'l meg tetszik. Exod: 15. Deut: 32. 1. Sa[m]. 2. 1. Esa: 12. 38. Hab: 3. Amos 8. 3. Matth: 26. v. 30. Luc: 1. 2. Eph5 5. 18. 19.6
Negyedszer, mert az Szent Pal nyilvan valo kepen szol ez-fele Isteni dicsiretek felo'l, Ephes: 5. mondvan: Tellyesedgyetek be Lelekkel, es ti ko'zo'ttetek enekekkel, dicsiretekkel, es lelki eneklesekkel, enekelven es dicsiretet mondvan az ti szivetekben az Urnak. Col: 3. v. 16.7 Az Christusnak igeje lakozzek ti bennetek gazdagon minden bo'lcsesegben, tanitvan es intven egy-mast eneklesekkel, dicsiretekkel es lelki enekekkel, jo kedvel enekelven az ti szivetekben az Urnak.

O'to'dszo'r, mert ez-fele Isteni dicsireteknek ko'zo'nseges eneklesi altal kezdetet az mi Orszagunkban elo'szo'r-is az tanitassal eggyu't, az Evangeliomnak igaz tudomanya az Istennek igaz ismeretivel egyetemben be szallani, az8 [*4r:] balvanyozas romlani, es az Keresztyenseg nevekedni es eppu'lni, mint az regi o'reg emberek tanu bizonysagot tehetnek ez felo'l, kik akkorbeli u'do'ben e'ltenek.

Mind ezekbo'l meg tetszik ez dicsireteknek es enekleseknek hasznos es szu'kseges volta az Anyaszentegyhazban, es az ko'zo'nseges eletben.

Kevantatik tovabba ez eneklesben es az dicsireteknek mondasiban imez harom dolog. Elo'szo'r, hogy az enekles ertelmes nyelven legyen, minden nemzetek ko'zo'tt, hogy az jelen valo ko'sseg azt megh erthesse, es abbol lelki eppu'letet vehessen, a'''mint Sz. Pal parancsollya, 1. Cor: 14.

Masodszor, hogy jozansaggal, mertekletesseggel, es csendesz ertheto' beszeddel legyen az enekles.

Harmadszor, hogy lelekben es igassagban, az az, igaz ertelemmel, szivnek buzgo indulattyabol, igaz hitnek altala szarmazzon es legyen az enekles, Istennek tisztessegere es dicsiretire, mint Sz. Pal tanit, Eph: 5. es Col. 3.

Vetenek azert ezek ellen azok, kik ez-fele Isteni dicsireteknek avagy ellene mind szollanak es szu'kseges voltat tagadgyak, avagy idegen nyelven, ertelem nelku'l enekelnek, mint az Mises Deakok es Papok, Magyarok leven Deakul, ertelem es haszon nelku'l kialtanak, avagy Orgona sippal futattyak az Isteni dicsiretet,avagy reszegsegekben korcsoman es egyeb alkolmatlan helyeken esz-nelku'l es ertelem nelku'l nagy torokkal vesztegetik az dicsire[te]ket,9 mellyet Isten szidalmaz es meg tilt. Esa: 5. [et] 24. v. 9. Amos. 6. v. 5. [et] 6. Psal: 50. v. 16.10 Eph: 5. v 18. 19.

Mind ezeket az Keresztyen olvasoknak azert szamlallyuk elo', hogy ezekbo'l meg mutassuk az mi Orszagunkban levo' Ecclesiaknak az Isteni tiszteletben valo eggyezeset egyeb helyeken valo Keresztyen Ecclesiakkal.

Masodszor, hogy azoknak szajokat be dugjuk, es hamis11 [*4v:] itileteket meg czafollyuk, kik minket valami rendeletleneknek itilnek az Anyaszent-egyhazban valo jo es hasznos rend-tartasban.

Ko'nyo'rgu'nk tovabba az mi kegyelmes Istenu'nknek es Atyanknak, Fiaval es Szent Lelkevel egyetemben, hogy minket vegiglen tartson megh az o' igaz ismeretiben es tiszteletiben, es hogy az Keresztyen olvasok-is ez dicsireteknek vehessek sok hasznat, lelko'knek eppu'letire, Amen.

GO'NCZI GYO'RGY, Debreczeni Anyaszent-egyhaznak lelki Pa'''sztora.

A szövegkiadás alapja: Az 1616-os debreceni énekeskönyv (RMNy 1107) Marosvásárhelyen található példányáról készült fotó az OSZK-ban.
 
 

CSÁKTORNYAI János

[ÉNEKESKÖNYV. Debrecen, 1590, Csáktornyai János] - RMNy 640

[o' = o felette e]

[4r:]ISTENFELO' NEMES Böczületes Varadi KIS GASPARNENAK NAGY DORKO ASzONNAK, Istentül kegyelmet es lölki testi bekeseget kiuan meg adattatni minden haza nepeiuel egyetemben mint bizodalmas Aszszonyanak es Christus Anyaszentegihazanak io Daikaianak.

MEltok azok böczületes emlekezetre, kik az Istennek Anyaszentegyhazaba az Euangeliom atal be plantaltatnak, az Isteni esmeretben, felelemben es tiszteletben meg maradnak es az ü ertekek szerint az Isten Anyaszentegyhazahoz szeretettel es segetseggel vannak: Mint az Sze(n)t Pal 2. Timo. 4. az Onesiphorusnak haza nepet az töb szentek ko'zo't meg emliti es az to'b czelekedeti ko'zo't fo'keppen azert dicziri hogy Istenfelö volt, es az Isten Anyaszentegyhazanak az ü erte[ke] szerint örömest d[a]ikalkodot. Miuel hogy pediglen az Isten Kegyelmedetis az ü hiuei közze szamlalta, haza nepeuel egyetemben eleitül fogua maganak szentelte, es mind testi lölki iouaiual meg latogatta, es az ü Anyaszentegyha[4v:]zanak az to'b hiuek ko'zo't io daikajaua to'tte, melto hogy Kegyelmedis az Szentek ko'zo't bo'czületes emlekezetben legyen. Az to'b neuezetes segetsegi ko'zo't pediglen, miuel hogy ez Isteni diczereteknek mostani vyionnan valo ki niomtattatasara elegendo' segetseget es keltseget szolgaltatot Kegyelmed, ennek okaert ezt az szent ko'nyuetis az Kegyelmed Nemes es bo'czületes neue alat boczatottuk ki. Engedgye az kegyelmes Isten, hogi ennek vtannais az to'b fiai es leani ko'zo't lehessen kegyelmed az Isten Anyaszentegyhazahoz nagy szeretettel es segitseggel, es ez Isteni diczeretekbo'l vehessen lelki epiletre valo tanusagokat, Amen. 

Datum Debrecinj, 1. die Augusti: ANNO DOMINI, 1590. 

Czaktornyai Ianos Debreceni Könyniomtato, Kegyelmeteknek szegeny szolgaia.

A szövegkiadás alapja: Az 1590-es debreceni énekeskönyv (RMNy 640) Kolozsvárott található példányáról készült fotó az MTAK Kézirattárában (Mikrofilmtár).