HUSZÁR Gál:1 A KERESZTYENI GYWLEKEZETBEN VAlo Isteni diczeretec es Imadsagoc.

PSALMO CXLIX.

Diczeretet mondgyatoc Istennec a''' szenteknec gyülekezetiben.

M.D.LXXIIII. - RMNy 353

[a''' = a felette accent grave; a'' = a felette accent circonflexe; u' = u felette e; o' = o felette e; e''' = e felette accent grave]

[Aiv:] MINDENEKNEC A KIC A MI VRVNC IESVS CHRISTVST ISTENNEC o'ro'cké valo Fianac hiszic, tiszta szu'bo'l szeretic, igaz hu'tbo'l imadgya'''c, tisztelic, félic, es az iteletre vigan váriác, az Atya Istento'l kegye[l]met2 es bekeseget keer, azon CHRISTVS IESVSNAC altala, es alazatos szolgalattyát aianlya.

IOLLEHET HOGY AZ VR Istent tellyes életünkben kelly diczernünc es tisztelnünc, nem czac lelkünckel es sziüünckel, hanem minden tagiainckal es egesz testünckel: Mert minket fö keppen czac az ö szent neuenec diczösegeiért teremtött, a''' mint Isai. 43. irua vagyon.3 De a''' mi nyelüünket vgyan kiualtkeppen szabta es alkotta az ö neuenec diczöitesere, hogy minduntalan ö rola szollyunc, ötet hirdessüc es magasztallyuc, mind szolasunckual beszedünckel s mind eneklesünckel: házunknál, hazunc kiuöl, s-a''' ß ent Gyülekezetekbenis. Hogy az ö neuenec hirdetéseböl es vallas tételünkböl, ötet egyéb atyánc fiaies meg esmeriéc, es tiszta szüböl valo aietatossagual geriedgyenec az ö aldott neuenec magasztalasara. Ez okaert inti szent Pal Apostal a''' töb dolgokrol valo tanitasa között a''' Christusnac hiueit Coloss. 3.4 ezt mo[n]duán.5 A Christusnac beszede lakiéc tü bennetec nagy böseggel, minden böltseseggel. Tanitsátoc es intsétec egymast Psalmusockal, diczereteckel6 [Aijr:] es lelki enekleseckel, io keduel enekeluén a''' tü szüuetekben az VRnac. Es valamit czelekedtec mind beszedtekben, s-mind tetemenytekben, mindeneket a''' IESVS neueben czelekedgyetec, hálákat adua'''n az Atya Istennec ö altala.

I. Melli igeckel a''' szent Pal, mint io lelki pasztor, Leg elöször arra tanit bennünket, hogy az iduözitö IESVS CHRISTVSNAC beszedet auagy Euangeliomát, ne keduetlen se czac füll hegyel halgassuc es vegyüc, hanem az Euangeliomnac vilagos tudományára, vgyan valóba fel nyissunc szemeinket: olly szorgalmatossaggal vegyüc, tanollyuc es tartsuc, hogy se házunknal, se a''' mi szent Gyülekezetinkben, se egyebött ne legyen valamire egyebre ollyan nagy gondunc, mint ez öröc életnec igeire. Semmit se tudgyunc inkab, se sziüünkben, elmenkben es szankban ne forogion semmi ollyan igen, mint a''' CHRISTVS IESVSNAC beszede. Annira, hogy annac vgyan bizonyos lako háza'''i es szallasi legyünc: hogy e''' beszeddel egyetembe az Istenis bennünc lakozzec, s-mijs viszontac az VR Istenben nyugodgyunc. Ioann. 14.7 Mert czac ez altal esmeriüc meg a''' mi Iduözitö CHRISTVSVNKAT, Ez altal tanollyuc tisztelni es ß olgalni az VR Istent, Ez altal vagyon vigaß talasunc a''' mi haborusaginkban, nyaualyainkban es nyomorusaginkban, Es czac ez tanats adonc, igazgatonc es böltseségünc az Istennec kedue es akarattya ß erént valo ß ent életre. Ierem. 8. Psal. 118.8

Örül e''' beß ednec ß ent Dauid, es igen gyönyörködic9 benne, hogy ezt adta Isten égö lampasul az ö labainac, es10 [Aijv:] egö ß öuednekül auagy vilagossagul az ö ösuenyinec es vtainac. Bodogoknakis mondgya azokat, a''' kic ez VRnac töruenyeben iarnac, es mind eijel nappal abban elmelkednec. Kérijs az VR Istent, hogy meg tanitsa ötet az ö ß erzesire, es az ö ß iuét engedelmessé s-haylandouá tegye az ö bizonsag tételire. Psal. 118. 1. 142.11 Melly dologra ez okaert kéri ß ent Dauid az VR Istent, mert a''' mi meg romlott termeß etünknec miátta, soha valoba az Istennec töruenyét eß ünkbe nem vehettyüc, annac igaz értelmében es köuetesében meg sem marahatunc, Ha ö ß ent fölsege az ö toruenyét auagy igeiét mi bennünc meg nem köti es be nem peczétli. az az, abban meg nem erössit, es tökelletessé nem teß en, a''' mint Isa. 8.12 irua vagyon.

II. Masodß or arrais tanit bennünket ß ent Pal a''' fellyül meg mondott igekben, hogy a''' CHRISTVSNAC beß edéuel ne czac mimagunkat vigaß tallyuc es igazgassuc Hanem a''' mi Atyank-fiainakis oktatoi, vigaß taloi es batoritoi legyunc. Hogy ökis meg emlekezzenec az VR Istentöl el vött iokrol, A kereß tyeni tudomannac fö Articulosit13 tudgyác, az igaz hütnec termeß ete ß erent valo dolgokban czelek[e]dgyenec,14 es ß ent életben gyakorlyác magokat.

De annac a''' tanitasnac es intesnec, nem mindenkor czac egy altallyaba valo beß eddel, vagy közönseges oktatassal, ß olitassal, feddessel auagy kemeny dorgalassal kelly lenni. Hanem kedues isteni diczereteckel, Psalmusockal s-egyéb lelki enekleseckelis. Nem azert, mintha az Isten inkab15 [Aiijr:] gyönyörködnéc az enec ß onac zengeseben es hangiczalasaban, hogy nem mint az ö beß edenec auagy valamelly imadsagnac eneklesnelkül valo el mondasaban, (Miuel hogy önala a''' ß ünec meeg czac a''' gondolattyais ß inté annit teß en, mint a''' föl ß oual valo kialtas, a''' mint Exod 14. 1. Samuel. 1.16 irua vagyon.) De a''' bünnec miatta meg bagyatt mi ß iüünc tunyasaganac föl serkentéseiért. Hogy az isteni diczeretnec eneklese altal, mind mimagunc nagyob aietatossagra geriedgyünc, s-mind a''' mi fele baratinc inkab föl serkennyenec mi velünc egyetembe az VR Istent tiß telni es magaß talni, Matth. 5.17

Mert a''' Psalmusokbol es egyeb isteni diczeretekböl minden rend beli emberec nyiluan erthetic, mit kelly czelekedni akar kinekis, auagy el tauoztatni. Meg tanitnac az elö Istennec mindenhato, öreké valo, bölts, vegtelen es fölseges diczösegenec magaß talasara, soc io tetemenyire, irgalmassagara, nagy kegyelmére es ß ent fiaban valo iduözitesere. Melly ß ent dolgokat sockal méltob akar kinekis tanolni, beß elleni, enekleni, es mindenüt abban gyönyörködni, hogy nem mint valami egyeb hijaba valo auagy fertelmes dologoknac gondolkodasaban veß ödni es nyalaskodni,18 a''' kikert Isten Isten igaz itelettel meg bünteti iöuendöre a''' kep mutatokat.

Megis erdemli kedig19 ezt mi tölünc az VR Isten, ha ötet minden üdöben segitsegül hijuc, az ö ß ent neuenec diczeretet mondunc, es ötet hálá adasockal tiß tellyüc. Mert czac ö a''' mi életünknec kut feie, otalmazoia es meg tartoia.20 [Aiijv:] ötet imadtac a''' regi ß ent Atyác es hálá adasockal diczereteket eneklettenec öneki: kiknec imadsagokat21 es diczereteket, kedues aldozat keppen vötte ö ß ent fölsege, Psal. 140. a. 2.22

Nem mostani dolog azert az Istennec valo diczeret mo(n)das es enekles az Anyaß entegyhazban. Diczeretet eneklettenec öneki az óo Törueny beli ß ent Atyác, ß ent Asß oniallatoc, A ß ent Angyaloc, CHRISTVS Vrunc az ö tanituanyiual egyetembe, a''' kösseg23 es az apro gyermekec: Eneklett ß ent Pal az Istennec, ki ömagarol igy ß ol 1. Cor. 14.24 Lelkemben eneklec, s-ertelmemuelis eneklec. Eneklettenec es diczeretet mondottanac bizonyos napokon reguel a''' CHristus Istennec, a''' regi iambor kereß tyenec, a''' mi(n)t Plinius Secundus az ö Epistolaiban iria Traianus Imperatornac,25 a''' kereß tyeneknec rend tartasarol. Tertullianus in Apologetico, (et) ad Vxorem suam.26

III. De a''' mint ß ent Pal a''' meg hallot ige'''kben keuannya, hogy mi minden dolgainkban az Isten(n)ec valo ha''lá adásra nezzünc,27 a''' Regi kereß tyenec az ö diczeret mondasokban auagy eneklesekben e''' ket dolgot mindenkoron igen el tauoztattác.

I. Egyiket, hogy az isteni diczereteket kortsoman auagy egyeb zabalo gaz helyeken nem eneklettéc, hanem czac ott, ahol az emberec eppültenec es ömagoknac vigaß talast vöttenec az isteni diczeretekböl, a''' mint 1. Cor. 11. es 14.28 a''' ß ent Pal Apostalnac irasabol meg tettzic. Mert meg parantsolta Isten, hogy az ö neuet senki hijaba ne emlitse, es kemeny büntetessel fenyegeti azokat, a''' kic külömben czelekednec. Aztis meg hagyta, hogy, a''' mi ß ent dolog, senki az ebeknec ne adgya, es senki ne vesse a''' gyöngyöket a''' diß nok e'''le'''ibe,29 [Aiiijr:] hogy valamik[o]ron30 labockal meg ne nyomodgyác azokat Matth. 7.31 Mert valahol az Istennec valo enekles, a''' ß ünec gyökeréböl nem ß armazic, hanem czac a''' ß onac zengeseiert enekelnec az emberec,32 Auagy á mint a''' Propheta mondgya, Valakiknec az ö aiakoc Istenhez közel iar, az az, Istent emlegetic, de a''' ß üuöc ö töle tauol vagyon, es vgy czufollyac az Istennec ß entseges neuét es méltosagát, Annyira fel geried azoc ellen az Istennec haragia, hogy azoknac minden böltsessegöket el veß i, bolondsaggal veri meg öket, es minden eß eket elmeieket meg ß egyeniti, Isai. 29.33 Nem illic tahat minden gaz korczoman, virag enekec34 közöt, es a''' reß eg diß noc elött, az Istennec ß ent diczeretit enekleni. Nagy es rettenetes az Vrnac neué, ninkelly35 azt akar holis czac hijaba el hanni. Psal. 110.36

II. Masic dolgot kedig az idegen nyeluen valo beß ellest auagy eneklest (mellyböl a'' ß egeny tudatla(n) köß eg nem eppült, es semmi értelmet sem vigaß tallast nem vött) nem ß erettéc az isteni diczeretben, hanem merö bolondsagnac es hijaba valo ß o ß aporitasnac itéltéc, a''' mint ß ent Pal Apostal a''' Corinthusbelieknec irt elsö Leuelenec tizen negyedic reß eben bew beß eddel meg irta. Moyses es az ö huga Maria asszony, a''' Samuelnec annya ß ent Anna aß zony, az óó Törueny-beli Papoc es Leuitac, Prophetac, Dauid, a''' mi Vrunknac ß ent Annya, CHRISTVS VRunc es az Apostoloc, mind az ö termeß et ß erent valo nyelueken eneklettenec az Vrnac. Honnan erdemlyüc tahat az erétnec neuet, ha mijs öket köuetuen,37 [Aiiijv:] nem értelemnekül, sem idegen nyeluen, hanem mind nyelüünckel, ß iüünckel, ertelmünckel, tellies lelkünkböl diczeriüc es magaß tallyuc az VR Istent. Igen illic Magyar paraß t ember elött Olaß auagy Diac nyeluen38 enekelni: nagy haß nát veß ic az idegen nyeluen valo dudolasnac az aß on nepec.

Minec okaert hogy a''' mi Vrunkat Istenünket a''' regi ß ent embereckel mijs egyenlö keppen diczerhetnénc, im az ö tölöc ß erzött isteni diczeretec közöl ahol mit a''' iambor kereß tyen atyafiac Magyarul czinaltanac, öß ue ß edegettem. Mellyekhez a''' regi es mostani Anyaß entegyhaznac külömb külömb fele ß üksegiben valo Imadsagit is nehol nehol be irtam, E vegre, hogy nem czac a''' Psalmusoknac es egyeb lelki diczereteknec enekleseben, hanem az imadkozasbanis lehessen valami modgyoc azoknac, a''' kic ez vtolso veß edelmes üdöben, ömagoktol mindenkoron kesß en valo imadsagokat nem formalhatnac. Vegyec io neuen azert a''' hiuec ez en mostani munkamot es tiß tellyec az VR Istent belöle. Tartson meg es naprol napra éppitsen benneteket az VR Isten minden ioban, az ö ß erelmes fiaert a''' mi Vrunc IESVS CHRISTVSERT, Amen. Comiatin39 irta 6. Octobris40 1574.

A ti ß olgatoc Christusban.

Huß ár Gal.

A szövegkiadás alapja: Huszár Gál 1574-es graduál-énekeskönyvének (RMNy 353) az OSZK-ban található példánya.

Hasonmás kiadása: Bibliotheca Hungarica Antiqua, XIII, szerk. KŐSZEGHY Péter, a kísérő tanulmányt írta HUBERT Gabriella, Bp., 1986.