ISMERETLEN szerkesztő: ISTENI DICSIRETEK, IMADSAGOS, ES VIGASZTALO ENEKEK. Mellyek most ujjobban jó=rendben vétettek, és az elébeni fogyatkozásoknak meg jobbittatásával ki-botsáttattak KMITA ANDRASNE ko'ltségével. KOLOSVARATT, Az Unitária Ecclesia betu'ivel, LISZKAI MIHALY által, Anno 1697. - RMK I. 1503.


Fényképhasonmások: 1, 2, 3

[u', o' = u, o felette e]

[)(1v:] Psal. 150.1

Minden lélek dicsirje az URat.

Psal. 80.2

URam Seregeknek Istene, meddig haragszol az te népednek ko'nyo'rgésére?

Seregeknek Istene, vigasztaly-meg minket, és fénlyék mi néku'nk a te ortzád: és meg szabadulunk.3

[)(2r:]KEGYES OLVASO.

Szent Dávid elmélkedvén magában, mivel fizethetne hozzá való jó-téteményiért az Urnak, semmit nem találván magában. Erre fokad: Az háládásnak pohárát fel vészem, és az Urnak nevét hivom segitsegu'l. Psal. 116. V. 13.

Hogy ha Dávid Király és Prophéta lévén magában ezt meg ismérte; menyivel inkább meg kell azt vallani maga felo'l, minden embernek, hogy az Istennek jó-téteményiért viszszá, mit egyebet adhasson, nintsen hanem az háláadás és az o' szentséges nevének segitségu'l hivása.

Melly Isten elo't drágalátos áldozat, noha ko'z vólt minden u'do'béli4 [)(2v:] Szentekkel, mind azonáltal ugy teczik, hogy az Uj Szo'vettség hiveinek ugyan tulajdona; ugy mint az kiket az Isten o' Felsége to'b és drágalátosab jovaival szeretett. Mellyre nézve Szent Iános az hiveket ugyan álmélkodással onszollya, hogy szemléllyék az Istennek hozzájok való kimondhatatlan nagy szeretetitt. Nézzétek i[gy] szólván minému' nagy szeretetet adott mi néku'nk az Atya, hogy Istennek fiainak hivattassunk és légyu'nk. Erre nézve Sz(ent) Pális ollyan szorgalmatoson int, hogy hálákat adgyunk mindenkoron, mindenekro'l az Istennek és Atyának az mi Urunk Jésus Christusnak nevében: szólván egymás ko'zt éneklésekkel Isteni dicsiretekkel, és lelki énekekkel énekelvén és dicsiretett mondván az URnak szivu'nkbo'l.5

[)(3r:] Az u'do'nek mostohasaga volt oka mind eddigis el-felejthetetlen nagy kárával az mi Társaságunknak Tagjainak, hogy az szent éneklo' ko'nyveknek ritkasága miá keresztényi tiszteket nem gyakorolhatták ennyi részben, kiválképpen az egygyu'gyu'ek sem házoknál ku'lo'n, sem annál inkáb ko'zo'nséges gyu'lekezetekben.

Minek okáért Istennek segedelmébo'l mostan ez fogyatkozás meg orvosoltatván: Intetnek mindenek Istennek tartozó tisztekre és hivatalokra: hogy elo'tto'k hordozván Dávidnak példáját és az Apostolnak intését, meg emlekezzenek nagy o'ro'mmel az Istennek hálákat adni, dicsiretekkel és lelki éneklésekkel.

Es ez végre ez ku'sded munkát meg szerezvén, magokat abban gyakorollyák kitsinto'l fogván nagyig-6[)(3v:]lan, mind házoknál ku'lo'no'so'n, mind pedig az Isten házában ko'zo'nségesen.

Egyéb aránt magok menthetetlenek lésznek. Senki penig abban meg ne u'tko'zzék hogy itt változtatást talál, mivel az igen kicsin, és nem egyéb dologban áll, hanem hol mi idegen szollásoknak formái hellyében mellyeknek az Szent Irásban nyoma sintsen, ollyanokot tettu'nk bé mellyek az Szent Irásban fel találtatnak.

Az Ur az Isten, ki az kitsin és tsetsemo' gyermekek által végezi el az o' dicsiretit: gerjeszsze gyujtsa fel szent szerelmét sziveinkben: hogy éneklésekkel és dicsiretekkel az mi Mennyei Atyánknak tudgyunk hálákat adni mindenkor mindenekro'l. Eo'vé az ditso'sség. Amen!

A szövegkiadás alapja: Az 1697-es kolozsvári unitárius énekeskönyvnek (RMK I. 1503) Kolozsvárott található példányáról készült fotó az MTAK Kézirattárában (Mikrofilmtár).