TÓTFALUSI Miklós: SZENT DAVID KIRALYNAK és PROFETANAK SZAZ ÖTVEN SOLTARI A' FRANCZIAI Nótáknak és Verseknek módjokra MAGYAR Versekre fordittattak és rendeltettek, Szentzi MOLNAR ALBERT által. Mellyek most e' kisded formában ki nyomtattattak M. TOTFALVSI KIS MIKLOS által AMSTELODAMBAN, 1686. esztendöben. - RMK I. 1346.

[*1v:]SZERETÖ NEMZETEM.

Jódra nagy erölködéssel fáradozó indúlatomat nálad kedvesnek lenni eléggé megbizonyítod azzal, hogy ha helyt adándasz e' két-rendbéli kérésemnek inkább mint intésemnek; mellyet másképen közönségessé nem tehetvén, itt kell kifakasztanom: I. Igyekezzed, inkáb annál mint eddig szoktad, a' könyvekhez, az iráshoz való értéssel magadat ékesiteni. Bizony nem semmi ékessége, nemessége, világa és bóldogsága ez a' nemzetnek, 's akarmelly magános személynekis; a' mint ezzel ellenben az irás-tudatlanság motska, parasztsága, setétsége, félszegsége és nyavalyája. Minthogy pedig a' könyvekben foglaltatott tudományoknak, 's azokra segítö nyelveknek tellyes isméretségekre jutniok mindeneknek lehetetlen; a' mit én legalább feltészek mindenekre nézve szükségesnek lenni, és a' mire kérésemmel 's tanátslásommal itt tzélozok, az olvasásnak tudása. Ha valaki többre nem mehet, bár tsak a' maga születési nyelvén tudja olvasni az irásokat, tsak ezzelis nagy sok jókra segitheti magát. Ezt követik más keresztyén nemzetségek: mellyek között a' kik bujdosunk, látván ezeknek ezaránt való nagy bóldogságokat, nem gyözzük eléggé az ö állapatjokat magasztalással tsudálni; 's a' miénket szánakozással szégyenleni. Itt keresve kellene keresned, míg találnál ollyan személyt, a' ki olvasni nem tudna; még pedig a' mint a' férfiak úgy az1 [*2r:] aszszonyi-állatok között. A' honnét lészen az, hogy a' Tudós Emberek által sok szép könyvek botsáttatván világra, kiváltképe(n) az ö magok nyelveken, és a' népis a' könyveknek szeretöje 's betsülöje lévén, azoknak olvasása által ugyan elárad köztök a' tudomány, legelsöben az, a' melly vagyon az Isten beszéde és a' vallás körül. Miért nem lehetne, ha nem szinte igy, legalább jóbban és nagyobb mértékben annál, mint most vagyon, közöttünk? Tudom mik láttatnak ebben akadályúl elöttünk lenni; t. i. 1. A' könveknek közöttünk szük és drága vóltok. A' mi e' fogyatkozást illeti, ennek közöttünk lehetnek orvosi. Hogy tudós embereinket ezaránt tisztekben való serénykedésre gerjeszszem, arra nem vagyok méltó: én elhiszem, hogy a' mi rajtok áll, el-fogják követni, mind magoknak illyen közönséges haszo(n)ra való munkálkodásokkal, mind pedig annak haszna vételére, az-az a' könyvekkel való élhetésre, élésre, és e' végre Magyar oskolák tartására a' népnek serkentgetésével; tsak láthassanak a' könyveknek kibotsáttatásokban jóbb alkalmatosságokat. Illyeneknek pedig készíttetésekre támasztott a' mostani idö, Isten rendeléséböl ollyakat, a' kik (tsak magunkat tegyük méltókká Hazánknak Istentöl nyerendö békességére) sietvén igyekezeteknek gyümöltseit megérlelni, jó reménséget mérnek nyújtani a' könyveknek, legelsöbe(n) pedig a' leghaszno2 [*2v:]sabbaknak és szükségesebbeknek közöttünk szük és drága vóltoknak megorvosoltatása felöl. 2 Akadály ez, hogy közöttünk többire az emberek sajnálják az idöt és költségeket gyermekeknek oskolába jártatásoktól. De hiszem ha nem a' Deákságnak, hane(m) tsak az olvasásnak tanúltatását tennék-fel tzélúl, arra sem idö sem költség sok nem kivántatnék: úgy hogy alig vagyon olly szegény ember, a' ki erre elégséges ne lehetne. Nem az tzélom nékem, hogy a' Deákságtól valakit idegenítsek; hanem hogy, a' kik az oskolából tellyességgel kimaradnak, azokat oda igazitsa(m), annak avagy tsak legkisebb gyümöltséböl való rész-vételre. Melly (mégis mondom) bizonyára nem kitsiny vólna; mert úgy miis elérhetnök azt a' jót, hogy köztünk mindenek az Isten beszédét, és egyéb jó könyveket a' magok nyelveken olvashatván, egyéb hasznok felett a' vallás dolgaiba(n) világosodhatnának, és a' könyveknek segitségek után, Istent mind magános mind közönséges helyeke(n) könjörgések 's éneklések által tisztelhetnék. Mit tselekesznek ezen a' földön házanként, azt visgálni 's elöbeszélleni sok vólna; a' Templomban egy tekíntéssel ellátja ember, mint légyen a' dolog közöttök: senki oda könyv nélkül nem mégyen, hanem mindennek vagy egész Biblia, vagy Uj Testam(entum) vagy legalább Sóltáros Könyv vagyon kezében; és senki közöttök az éneklésnek néma hallgató-3 [*3r:]ja nintsen, hanem kitsínytöl-fogva nagyig felemelik szavokat. Vajha ollyat láthatna szemünk valaha a' mi földünkbenis! Ne(m) vallásunknak, melly jó és szent, hanem az szerint való tisztünk elmulatásának kell tulajdonítani, ha abba esünk, a' mit a' Római Atyafiakban nem javallunk: t. i. hogy olly nyelven viszik véghez az Isteni tiszteletet, mellyet a' kösség nem ért. Az éneklés (melly az Ekklésiákban az Isteni tiszteletnek egyik része,) minthogy az ö hangja miatt a' hallgatóktól meg nem értethetik, tsak ollyan mint a' pengö értz és a' zengö czimbalom, mind azokra nézve, a' kik az Eneklökkel együtt nem énekelhetnek; avagy énekelhetvénis ne(m) énekelnek. Magok vétkek pedig, hogy ez Isteni tisztelet ö nálok nélkül mégye(n) véghez; amazoknak, hogy magokat arra nem készítik, ezeknek, hogy akartva éneklésbéli tiszteket elmulatják. Mert vagynak ollyakis, (vajha pedig nem vólnának!) a' kik úgy itélvén 's szólván, hogy azért tartják a' Mestert vagy Kántort, hogy énekelje(n), szántszándékkal tsak azoknak nyakokra vetik, mintegy terhet, az éneklést; némellyek pedig szégyennek tartják énekelni, kiváltképen az Aszszony népek közzül. II. Tanáts-adáso(m) ez; Igyekezzed a' Sóltároknak igaz nótájokat követni. Mi-nem tsak tzifraságúl tétetnek a' Psáltériumba a' Kóták. Ezeket ha érteni és az éneklésben követni nem akarjuk, ne(m) méltó 1. hogy Sóltárink eleibe függesz-4 [*3v:]szük többé amazt: a' FRANCZIAI nótákra rendeltettek 's a' t(többi) azoktól már mi sokakban meszsze távoztunk, és távozunk hova tovább inkább inkább, midön minden Régulák nélkül, tsak hallomásból vészszük 's adjuk kézröl kézre: minden egyéb nemzeteknek szokások ellen, mellyek az éneklést intézö mesterségnek örizeti által, megtartják 's követik változtatatlanúl a' Sóltároknak egyszer rendeltt és bévött igaz nótájokat. 2 Az sem méltó, hogy a' Könyvnyomtatás és annak ezközei körül munkálkodók a(n)nyi munkát tegyenek hijába. Közelebb e' Könyvetskét nyomtattató személyis, az itt elöadott tanátslásának foganatjának reménlése kivül nem munkálkodott vólna annyit, sok idejének káros fogyatásával, ezen Kótáknak mind készíttetésekben, mind pedig a' Psáltériumnak ezekbéli elébbeni sok hibáinak orvoslásokban. 3 Az sem méltó, hogy a' könyvnek árra afféle hijábavalóságokkal a' kótákkal nehézíttessék: hijábavalóságok ugyanis, ha hasznokat nem vészszük. De az a' jó mégis megvagyon közöttünk, hogy akarki inkább vészi (bár drágább légyenis) a' kótás Psáltériumot, ha töle kitelik: tsak vólna méltó oka reá! t. i. annak, a' miért drágább, haszna-vétele. Beszédemet e' szük helyen tovább nem vihetvén, ajánllak, édes Nemzetem, a' jó Istennek: a' kitöl jó békességeddel együtt kivánja, hogy Hasznodra5 a' mint szánta, úgy végezhesse életét

M.T. KIS MIKLOS.

A szövegkiadás alapja: Szenci Molnár Albert zsoltárfordításainak 1686-os amszterdami kiadása (RMK I. 1346).