SZATMÁRNÉMETI Mihály: Sz. Dávid PSALTERIUMA: Avagy A' CL. Sóltároknak ro'vid el-osztása, magyarázattya, s' azokból származot 550. Tudományok által való meg-világositása: Mellyet irt NEMETHI MIHALY a' Colosv. Orth. Eccl. m. L. P. Colosv. Veresegyházi Mihály által. 1679. - RMK I. 1234


Fényképhasonmások: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

[o' = o felette e; u' = u felette e; a''' = a felette ferde vissza-ékezet]

[¶1v:] Coloss. 3. v. 16.

A' Christusnak beßede lakozzék ti bennetek bu'ségessen minden bo'lcsességgel; tanitvan és intvén egymást ti magatok ko'zo'tt, Psalmusokkal, dicsiretekkel, és lelki énekekkel, jó kedvel énekelvén a' ti sziveitekben az Urnak.

Mert

A' ki buzgóvan énekel, kétszer ko'nyo'ro'g.

[¶2r:] Nemzetes VERES-EGYHAZI Szentyel MIHALY Uramnak A' Colosvári Orthodoxus tudós Typographusnak, nékem jó akaró Uramnak, s' Atyámfiának: Az Atya Istentu'l kegyelmet, lelki és testi áldást kivánok, a' Jésus Nevében.

A' régi Szent Irás magyarázó Doctorok, a' máiakkal edgyu'tt, igazán mondották a' Dávid Sóltárit, Kis Bibliának: mert az egész Szent Irásnak, melly Bibliának mondatik, Summája, a''' Dávid Soltáriban bé foglaltatik, mind az Istenre, mind mi reánk nézve, I. Az Istenre nézve: mert Summásképpen, a' Sóltárokból megtudhattyuk, hogy az Isten Edgy, ter-1 [¶2v:]mészetiben s' állattyában, és hogy abban az Isteni egy természetben három egymástul meg-ku'lo'mbo'ztetett Isteni személyek legyenek, t. i. Atya, Fiú és Sz. Lélek: és hogy ez az Isten, o'ro'kké való, Véghetetlen, Mindenható, Mindentudó, Mindenu'tt való, Bo'lcs, Jó, Igaz, Szent, Irgalmas, Mindeneken ßabadossan uralkodó, Mindeneknek teremto'je, Gondviselo'je, Igazgatója, és hogy semmi az o' szent akarattya s' rendelése nélku'l Mennyen, Fo'ldo'n és a' Tengerekben, nem eshetnek, hanem mindenek az o' szent, és igaz rendelése, s' tanácsa szerént lésznek. II. Mi reánk nézve, 1. Mert valami nézi, a' mi idvességu'nket s' a' válcságnak munkáját, minému'ek: az el-Választás, El-hivattatás, Meg-igazittatás, Meg-Szenteltetés, Fiuvá való fogadtatás, Meg-dicso'ittetés, a' Christusnac érettu'nk való Szu'letése, Szenvedése, Halála, Fel-támadása, Menyben meneteli, Az Isten jóbján való u'lése, érettu'nk való Ese-2 [¶3r:]dezése, Itiletre való el-jo'vetele, a' mi testeinknek fel-támadása, (et)c. a' Sóltárokban le-irattatnak. 2. Mert valami3 nézi a' mi Istenu'nkho'z való engedelmességu'nket, az Isteni tiszteletet, s' annak rendit és módgyát, a' mi életu'nknek tisztaságát, a' Tiz parancsolat szerént, a' Sóltárokban béfogaltatnak, a' mint En, mind ezeket e' kis irásomban meg mutogatta(m)4 ugy hogy, ha valaki a' Sóltárokat jól tudja, s' annak titkait érti, a Bibliát érti. Ezt a' kis Bibliát. En, az én Istenem velem munkálkodó kegyelme által, to'bb munkáim ko'zo'tt ro'videden magyarázván, N. VERES-EGYHAZI Uram, im kegyelmednek ajánlottam, mint kedves Atyámfiának: mert látván e' kis munkámat (buzogván kegyelmed az Isten, edgyu'gyu' hiveinek ko'nyvek által való elo' segitésekben): jó szándékából s' hozzám való szeretetibo'l, maga ko'lcségével ki-nyomtatá: Mellyért Isten s' az emberek elo'tt maradgyon jó emlekezetben a'5 [¶3v:] kegyelmed Neve. Irám beteges, s' ero'tlenségemben. Colosváratt. An. 1679. 25. Maji. Az Urban, Kegyelmed jó akaró Attya fia. Szath. Némethi Mihály.

[4r:] A' Kegyes Szivu' Olvasóhoz.

KEgyes Olvaso! Ki az én egyu'gyu', (de az én Istenem dicso'sségének Nemzetu'nkben való elo' mozditására) irt munkacskáimat ßereted, s' kivánod látni: jóllehet igiretem szerént, az igért munkácskáimat (mellyek meg-nevekedtek a' Corinthusban irt levélnek analysissával) kell vala ki bocsátanom; de azokat most el-halasztván, imé a' Dávid Sóltárinak ro'vid Analysissét, némely rendemen lévo' T. Atyafiaknak kérésekre (kik az én munkáimat vészik s' szeretik) ki-bocsátám, Hasznosbnak itilvén most ezt ki bocsátani: mivel hogy immár nem csak a' Városi, de még a' Falusi, Ecclésiakban is, a' Sóltárokat éneklik s' elo'l járó beszédben (a' ko'nyo'rgéskor) resolvállyák, tudományokat s' hasznokat hozván-ki belo'llo'k, szép rendel, ugy szállanak alá a' ko'nyo'rgésre. Erre nézve indittattam e' munkácskának irására, a' mellyet elso'ben deákul irtam: 6 [¶4v:] de sokaknak kérésekre, ugy forditottam magyarra. Melly nem nagy ugyan; de az egész K. Hitnek ágazatit magában foglallya: ugy hogy ha valaki kiván vélle élni, nincs olly hitnek ágazattya, s' olly ido', alkalmatosság, mellyekre (idealiter) egész Praedicátiócskákat, benne nem talál. A' Sóltárnak penig nehéz szavait, ro'videden ugy meg világositottam, hogy nagy Commentek nélku'l-is, megértethetnek. A' Summában penig, s' az részeknek fel tételében, s' azoknak czikkellyenként való magyarázattyában, nem éltem szoros logicai methodussal; hanem a' Sóltárnak, csak természeti folyását s' rendit ko'vettem: a' ki logicai szorossabb analysist kiván, éllyen a' b. e. Tudós Amesius, Sóltárokra irott munkáival. En, mint hogy csec[s]emo' vagyok, (azokra nézve, kik a' Sóltárokra irtak) csecsemo'knek kedvekért-is irtam, világos és értelmes rendet ko'vettem, a' Sóltárok magyarázattyában. De mivel a' Dávid Sóltári Enekeltetnek, a' mint mondám a' mi Ecclésiáinkban, a' Gyengéknek kedvek-7 [¶5r:]ért, lássunk illyen Kérdéseket.

1. Vallyon az egész, CL. Sóltárok mind Dávid énekei?

2. Kicsoda szedte a' Sóltárokat illyen rendben?

3. Kellé ma az Ecclésiákban énekelni, s' kiknek kell énekelni a' Sóltárokat a' ko'zo'nséges Gyu'lekezetekben?

4. Kellé az Uj Testamentumban musika zengésekkel edgyu'tt a' Sóltárokat a' szent Gyu'lekezetekben énekelni?

5. Halotnál kellé a' Sóltárokat énekelni?

6. A' Sóltárokon kivu'l szabadé s' kellé más szent Irásból szedegetett Enekeket, a' szent Gyu'lekezetben énekelni?

7. Micsoda végei vannak a' Sóltároknak éneklésének.

Az 1. F. Mivel hogy a' Dávid Sóltári két félék, vagy Historiaiak, a' Dávid viselt dolgairól, szenvedésiro'l; vagy Prophétiaiak, a' Christusról, az Sidó és Uj Testamentumi Ecclésiák állapottyáról. Ezeket fel tévén, a' Históriai Soltárokat Dávid vagy maga irta, vagy Iró s' éneklo' Lévitákkal iratta. A' Prophétiai Soltárok ko'zzu'l penig némellyeket maga irt, s'8 [¶5v:] iratta: némellyeket penig csak meg Prophétált, s' az o' halála után, a' Prophétiának bé-tellyesedése után, vagy a' Prophéták, vagy az éneklo' Léviták ko'zzu'l valaki irt meg. Melyre nézve, méltán mondatnak Dávid Soltárinak, azok a' Sóltárok is, kik szólnak a' Dávid halála után még a' Judabéli dolgokrol-is, a' mennyiben azokat meg Prophétálta, ha az után iratott-is-le, (mint ma is sok embereknek szóval mondatott Testamentumát, halála után irják-le).

1. Mert Dávid, ha a' Christus el-adattatását, szenvedésit, halálát, fel-támadását, s' menyben menetelit, eleve el látta, meg prophétálta s' énekelte, Csel. 2. 25. 31. miért nem prophétálhatta vólna meg az Izraelre ko'vetkezhetendo' valtozásokat, s' miért nem énekelhette vólna, minému'ek, a' 74. 79. 102. 124. 126. 129. 137. Soltárok.

2. Mert Dávid eleve el-látván a' Judabéli Ecclésiának a' Babyloniaiak által lejendo' pusztulását, annak meg épittetéséért, ko'nyo'ro'g, Solt. 51. 20.

3. Mert Dávid a' Sz. Lélek jelentésébo'l Prophétált minde9 -[¶6r:]nekro'l, 2 Sam. 13. 12. Azt mondod: a' 72-dik, Salamonénak, és 90-dik Soltárok, Moseséinek mondatnak: azért nem mind Dávid Soltári. En azt mondom erre, mindenik igaz: mert a 72-dik, Salamonénak mondatik, a' mennyiben Dávid az Isten Lelke által a' Salamon uralkodását ki-abrázolta; de Dávidé, a' mennyiben o' prophétált arról. A' 90-dik penig jóllehet Summásképpen Mosesé, mellyel siratta az emberi nemzetnek életének ro'vid vóltát, mikoron Isten megharaguván a' népre, pártolkodásáért elakará veszteni, Num. 14. de a' mennyiben a' Dávid (a' harmad napi do'g-halálkor, 2 Sam. 24.) meg-bo'vitette s' rythmusokban szedte, Dávidénak igazán mondatik. Azt-is mondod: sok Sóltárok, Hemánénak, Asápénak, Ethánénak s' Kóráchénak mondatnak. Erre-is azt mondom, hogy ha azokénak mondatnak-is, de ugyan Dávidéi, nem o'vék vóltanak, 1. Mert azok a' Sóltárok Dávid neve alatt vétettenek a' Sz. Irás ko'nyvei ko'zzé. 2. mert azoknak tulajdonittatnak10 [¶6v:] azok a' Sóltárok, mivel hogy o'k irták-le, és o'k s' az o' maradékok, mint az éneklo'knek Fejedelmi vagy Cántori éneklették azokat, Esd. 3. 10. A' 2. F. A' Soltárokat kétség nélku'l Esdrás szedte illy rendben. 1. mert a' Néhémiás parancsolattyábol, a' Babylóniai fogságbol való ki szabadulás után, o' állatta helyre az Isteni tiszteletet, Neh. 8. 2. seqq. 2. mert a' Templomnak másodszori fel épittetésekor állattatott helyre az éneklésnek rendi, mellynek Praesese-is Esdrás vólt, Esd. 3. 10. Az 3. F. Igen-is kell az Sóltárokat ma énekelni a' sz. Gyu'lekezetekben: mert sok Sóltárok az Uj Testamentumbéli Anyaszentegyháznak állapottyát prophétálták-meg, a' mint a' Sóltárnak rendiben meg-láthatni. Azt penig énekelni kell, nem csak a' Deáki seregnek a' Cántorokkal edgyu'tt; hanem az egész szent Gyu'lekezetnek, (1) m. mindenekre nézve bu'vo'lko'dni kell az Istennek beszédének a' Gyu'lekezetben, Colos. 3. 16. (2) mert minden rendbéli embereknek kell Istent dicsirni hymnusokkal s' lelki énekléseckel,11 [¶7r:] Solt. 148. kell penig azt énekelni, nem rendel s' értelem nélku'l, mint ma némely helyeken szokas s' értelem nélku'l bo'gnek az éneklo'k; hanem értelemmel az Isten Anyaszentegyháza állapottyának kivánsága szerént: mert mindennek ideje van, s' az o' ideiében kell a' Sóltárokat is énekelni. A' 4. F. Nem kell, lásd okait a' 81-dik Soltárban. Az 5. F. Egyátallyában a' Sóltárokat halotnál énekelni, nem javallom: m. vagy prophétiákat, vagy el mult historiákat foglalnak magokban, s' a' halottak alkalmatosságokra, nem alkalmaztathatnak; de mivel már nemzetu'nkben bé vo'tt szokás, botránkozásokra a' gyengéknek el nem hagyhatni, csak énekellyék értelemmel s' jó véggel: a' Prophéticus Soltárokat, minému' a' 16. és 40-dik a' Christus Papi tisztiro'l: hogy a' hivek tanullyák meg, hogy halálok óráján egyedu'l a' Christus elégtételében bizván, ajánlyák lelkeket Jésusnak, a''' bóldog fel támadásnak reménsége alatt a''' Historicusokat penig, minému'ek, 1. a' világi jóknak mulandóságáról, s' az em-12 [¶7v:]ber halandóságáról, a' 39. 49. Solt. 2. az ember életének ro'vid vóltáról, minému' a' 39. és 90-dik Solt. 3. az itiletro'l, minému' az 50-dik Solt. de ha ezeket nem éneklik-is, elég szép halotti énekek vannak. A' 6. F. Az Ecclésiákban szabad a' Sóltárokon kivu'l szent Irásból szedegettetett Enekeket is énekelni, mellyeket hozzá ád az Apostol a' Psalmusokhoz Colos. 3. 16. minemu'ek, 1. a' Soltárokból szedegettetett szép énekek: m. azok azon magyarázattya a' nehéz Soltároknak, s' a' ko'sség-is jobban érti s' hamaréb tanulhattya. 2. az Invocatiok, mellyek mero' ko'nyo'rgések, a' Tanitóért s' az ige halgató ko'sségért; de ezeket már meg-unták az emberek. 3. az Innepi énekek, mellyek szépek s' jók, és épu'letesek, ha mi hibák vannak bennek, meg-kell azokat jóbbitani. 4. A' Litániák s' Passio, a' hol a''' gyenge ko'sség botránkoztatása nélku'l el nem hagyattathatnak. Oßtán, nem látom okát, miért énekelhetni a' Christus szenvedésiro'l való Soltárokat jóbban, mint a' Passiót; En ezért senkivel13 [¶8r:] ujjat nem vonszok, de ugy látom botránkozás nélku'l azokat nem hadgyák-el az emberek s' a' Lamentatiókat-is, a' hol azokat botránkozás nélku'l el nem hagyhatni, mivel a' ko'sség kivánnya: mert ha a' Jerusalem romlásiról irott Sóltárokat énekelhetni; miért nem a' Jeremiás siralmit? mert bizony ugy reá illenek azok nemzetu'nkre, mint a' Sidóságra: mivel arra jutottunk s' ugy veszu'nk-el mint a' Sidóság. Bizony iobb vólna ezeket meg hadni, s' a' ko'zo'nséges s' magános Catechizatiot, s' a' szu'letet nyelvu'nken való (férfiui s' aszszonyi nemen lévo') minden rendeket olvasásra tanitani, s' abban kellene falunk s' városon buzgani a' Tanitóknak: hadd bu'vo'lko'dnék az Isten beszéde, olvasással, magyarázattal és énekléssel, ko'ztu'nk: mert e' vólna a' mi lelki fegyveru'nk, mellyel a' Christus orßága épu'lne; s' az Antichristus országa romlana, Dan. 8. 25. 2. Thess. 2. 8. de ma az emberek az apprókon kapdosnak, s' a' mi mi nagyubb s' épu'letesb vólna az Ecclésiában, el-mulattyák. A' 7. F. A' Sol-14 [¶8v:]tárokat kell énekleni: 1. hogy mind ko'zo'nségessen s' mind kiváltképpe(n), az Isten, az által dicsirtessék, Solt. 148. 2. hogy a' Sóltárokból meg-tanullyuk, valamicsoda dolgok to'rténnek az Uj Testamentumban, az Isten Ecclésiájában, azok nem to'rténetbo'l esnek: mert azonok estek az az O Testamentumbéli Ecclésiában, és hogy rész szerént meg-is prophétáltattak azok. 3. hogy a' poenitentiatartó Soltároknak éneklésébo'l, a' meg-esett titkos nagy megtéro' bu'no'so'k, magokat vigasztallyák, s' meg térni tanullyanak; és a' ko'zo'nséges éneklés ko'zben poenitentiát tartsanak s' Istento'l bu'n bocsátó kegyelmet kérjenek. Ezeket igy értvén, kérlek K. O. ha mi hiba s' fógyatkozás esett a' nyomtatás ko'zben, ne tulajdonics vigyázatlanságomnak s' restségemnek; hanem a' rajtam lévo' ketto's keseru'ségemnek: mert alig kezdheték e' munkának nyomtatásához, menten az én Istenem keseru'séggel illete, elvévén szerelmes Feleségemet, a' (sok ezereket Városunkban meg-o'lo') pestis által, 2. Septemb. anni praeteriti; ugyan ak-15 [¶9r:]kor, 29, Aug. magamat is Isten, mérges do'gnek nyilával meg-lo'vén, (noha igen meg-kesergete s' ostoroza az Ur, de meg nem o'le) melynek mérgét ma-is sántikálva keservessen viselem; ugy cselekedgyék az Ur mint o' Felségének tetczik. Illy siralmas állapotomban, ennek revisioja, jó reménségu' o'csémre, Némethi Samuelre kellett nagy részben biznom; de Istené a' dicso'sség! tudom hogy kevés fogyatkozással ment világ eleiben. Az Ur Isten áldgya meg az o' én bennem lévo', kicsiny Ajándékának ebbéli gyu'mo'lcsét, az egyu'gyu'eknél, Szent Neve dicso'sségére. Amen.

K, O. érted Istent imád,

Szath. Némethi Mihály.

A szövegkiadás alapja: Szatmárnémeti Mihály zsoltármagyarázatának (RMK I. 1234) az Evangélikus Országos Könyvtárban (Budapest) található példánya.