SAMARJAI János: AZ HELVETIAI VALLASON LEVO' ECCLESIAKNAK EGYHAZI CEREMONIAJOKROL, ES REND TARTASOKROL VALO KO'NYVETSKE. Az eggu'gyu'veknek ro'vid tanétásokra k'z akaratbol irattatott. SAMORJAI JANOS Halászi Predicátor által. Lőcsén nyo(m)tatta Brever Lo'rintz, 1636. - RMK I. 662.


Fényképhasonmások: 1, 2, 3, 4, 5

[o', u' = o, u felette e; MARGO: ... MARGO. = a margóra kell szedni.]

[41:] VI. RESZ. AZ ENEKLESEKRO'L.

MARGO: Az éneklés minden koron szokásba(n) volt. MARGO. I. AZ Isteni tiszteletnek második részét helyheztettyu'k az éneklésekbe(n): mely rend tartást vettu'nk az O és Uy Testamentombéli réghi szentekto'l: mert igy vagyon meg irván, hogy a' Moyses éneket irt, és a' népnek emlekezetben hatta holta után, Deut. 32: és hogy a' vo'ro's tengeren által vivén az Izraeli-1 [42:]tákat száraz lábbal, magán éneklet a' férfiui és aszszonyállati sereg, Exod. 15. Es Sz. Anna Aszszony-is Samuelnek annya, az Istennek Sátoránál éneklet, 1. Sam. 2. Szent Dávid Propheta-is sok Soltárokat rendelt, mellyeket a Core fiaival énekeltetet bizonyos rend szerént, 1. Paral. 6. (et) 15. Es szu'z Máriának-is éneke meg vagyon irván Sz. Lukácsnál, Luc. 1. A' sokaságu nép-is ének szoval késéré be JEsus Urunkat Jerusalemben, Matth. 21. és még a' gyermekek-is hosiánnát kiáltottanak. A' Szent Apostalok-is az Ur vacsorájának vétele után, éneket mondottanak, Matt. 26. A' Corinthusbéli Anyaszentegyházban-is meg tartatot e' rendtartás, mi-is azért meg tartyuk ez ceremoniát.

MARGO: Angyalok éneke. MARGO. II. Az éneklésben penig ko'vettyu'k nem csak ez fo'ldo'n élo', de a' mennyei szenteket-is: mert az Angyalok felo'l azt irja Esaiás cap. 6. hogy kiáltván, avagy fo'l szoval, ezt mongyák: Szent, Szent, Szent a' seregeknek Ura Istene: és nyilván vagyon Szent Lukácsnál, cap. 2. hogy az étszakán, mellyen JESUS Urunk testben szu'letet, a' mennyei nagy sokaságu Angyaloknak serege ezt éneklette: Dicso'sség a' magasságban lakozo Istennek, és e' fo'ldo'n békeség, és jo akarat az embereknek, MARGO: Az idvo'zu'lt lelkeknek éneklések. MARGO. Es az idvo'zu'lt lelkek felöl-is azt irja Sz. János, Apoc. 5. (et) 14. hogy ének szoval dicsérik az Ur Istent, ezt mondván: Mélto vagy Uram el venni a' dicso'sséget, és tisztességet, és a' koronát.

MARGO: Ko'nyo'rgo' s-háláado énekek. MARGO. III. Az éneklésekben neha ko'nyo'rgu'nk Istennek, mint az 50 Soltárbol meg tetzik: Irgalmaz Ur Isten ennékem a' te irgalmasságod szerént: néha ismétlen hálákat adunk, mint az 18 Soltárban: Az egeknek egei ki beszéllik a' te ditso'ssegedet: a' Moyses éneke-is, az Izrael népé-is a' tenger partyán, Deut. 32. Exod. 15. és a' Samuel annyáe-is, 1. Sam. 1. és a' szu'z Mária éneke-is, a' vén Simeon Prophetáe-is ollyatén háládo énekek voltanak, Luc. 1. (et) 2.2 [43:]

MARGO: Az éneklések neha szomoruságra, neha vigasságra indétnak. MARGO. IV. Az énekek néha szomoruságra inditók; minemo'ek a' poenitentialis Psalmusok, mellyekben bu'neinknek undokságát, sokságát, és Istennek a' bu'n ellen valo haragját számlállyuk elo', mint az 50 Soltárba(n): Az én Anyám engemet méhében bu'nbe(n) fogadot, és e' világra bu'nbe(n) szu'lt: néha nyomorgatoink ellen panaszolkodunk, és szerencsétlen, boldogtalan világi állapatunkrol emlekezu'nk, minemo'ek Jeremiás Prophetának Siralmas éneki: némely énekeink vigaságossak, mint Christus Urunknak szu'letéséro'l, fo'ltámadásárol, menyben meneteliro'l, és a' Szent Léleknek el jo'veteliro'l valok, és egyéb félék-is.

MARGO: Magyar nyelven éneklu'nk a' szent gyu'lekezetbe(n). MARGO. V. A' Szent Dávidnak Soltárit, és egyéb dicséreteket-is mi velu'nk szu'letet nyelven, nem deák nyelven mondgyuk: mert Szent Pál a' Corinthusbélieket ugy tanétotta, hogy ko'zo'nségessen a' szent gyu'lekezetben idegen nyelven, magyarázat nélku'l ne éneklenénk, holot az egyu'gyu' ko'sségre nézve haszontalan volna, és Ament sem mondhatna reája, 1. Cor. 14.

MARGO: Antiphona. MARGO. VI. Meg tartyuk a' Soltárok éneklése elo't valo Antiphonákat, az az, elo'l járo verseket, minemo'ek imezek: Ur Isten neveld bennu'nk az igaz hitet, Luc. 17. Ismeg, MARGO: Psal. 126. MARGO. Ha te meg ne(m) tartasz Uram Isten, heában vigyáznak a' mi szemeink, (et)c. mellyeket nem egyenlo', hanem grádusonként valo, az az, fo'llyeb és fo'llyeb valo zengéssel mondunk: meg tartyuk a' Szent Háromságnak dicso'ségére szereztetet ime' verseket-is: MARGO: Gloria Patris. MARGO. Dicsőség legyen Atyának, es Fiunak, es Szent Lélek Istennek. Miképpen kezdetben dicso'séges vala: most és mind o'ro'kkén o'ro'kké, Ugy légyen.

MARGO: Ko'zo'nségessen éneklu'nk. MARGO. VII. A' szent gyu'lekezetben noha magán éneklo' Deáki sereget tartunk:3 mindazáltal a ko'sségnek-is velu'nk valo éneklését javallyuk, mint a' Corinthusbéli Ecclesiákban szokot dolog volt, 1. Cor. 14. és a' gyermeki éneklo'4 [44:] sereg-is Jerusalemben a' Templomban áldotta Urunkat, Matth. 21.

MARGO: Orgona szo nem kel a' mi éneklésink mellé. MARGO. VIII. Az O Testamentombélieknek vigasság tévo' szerszámokkal, mellyeket Szent Dávid rendelt volt az éneklések mellé, mi nem élu'nk: minemo'ek voltanak a' Hárfa, Hegedo', Cimbalom, Dob és Trombita,5 Ku'rt, Orgona, és egyéb effélék, mellyek O Testamentombéli rend tartások voltanak; Azokrol emlekezik Sz. David imez 150 Soltárábol: Dicsérjétek az Urat Trombitáknak zengésével, dicsérjétek o'tet Lantal és Hegedo'vel: dicsérjétek o'tet Dobokkal és sipokkal, dicsérjétek o'tet huroknak zengésével, és Orgonákkal: dicsérjétek o'tet hangos Cimbalmokkal, dicsérjétek o'tet vigasság tévo' Cimbalmokkal; MARGO: Vide Platin. Polydor. Vergil. 1. 1. c. 15. MARGO. Az Uy Testamentombéli Anyaszentegyházban-is a' szent Apostaloknak idejétu'l fogva 700 esztendeig ko'zel nem volt szokásban. Go'rjesztyu'k azért sziveinket áhétatosságra nem afféle értelem nélku'l való zo'ngéssel, hanem az énekekben valo mennyei és lelki dolgoknak gyo'nyo'ru'séges6 hangicsálásival.

MARGO: Mértékletes szoval éneklu'nk. MARGO. IX. Az énekléseket7 azért nem tészu'k torkunk szakattáig valo kiáltásokkal, a' testnek indulattyábol, csak ido'nknek és bánatinknak el mulatásáért, mint a' danogato emberek, hanem gyo'nyo'ru'se'ges, mértékletes, és mesterse'ges zo'ngésekkel, szivu'nknek áhétatosságábol, buzgoságos lo'lki o'rvendezésekbo'l, és minden Templomban az igének halgatásának elo'tte-is, utánna-is, MARGO: A' gyu'lekezet kivu'l-is éneklu'nk.8 MARGO. s-mind az Egyház kivu'l, házunknál, s-házunk kivu'l, dolgunk ko'zben, éjel s-nappal, uton s-vizen jártunkban, ételu'nk, italunk ko'zben, MARGO: 1. Cor. 10. MARGO. Szent Pál Apostalnak intése szerént, (Vagy esztek, ugymond, vagy isztok, mindeneket Istennek dicso'sségére cselekedgyetek) o' szent fo'lségének nagyságos dolgairol éneklo' szoval emlekezu'nk. MARGO: Minde(n) Ecclesiákban nem lehetnek az éneklések. MARGO. X. A' mely gyu'lekezetnek penig az éneklésben mod-9 [45:]gya nincsen, azt érette nem kárhoztattyuk, mert régemben-is, ugy vagyon, hogy a' nap kelet felé valo Ecclesiák hamar be vették e' rend tartást, de a' nap nyugot felé valo ko'ro'sztyének késo'bben szokták meg az éneklést.

A szövegkiadás alapja: Samarjai János agendájának (RMK I. 662) az Evangélikus Országos Könyvtárban (Budapest) található példánya.