BREWER Lőrinc: Kereß tyéni ENEKEK, MELLYEKKEL AZ MAGYAR NEMZETBEN reformáltatott Ecclesiákban esztendo' által szoktanak élni. Ezek mellé adattak ß ép rendel az HALOT Enekek-is. MOSTAN ISMET Egynéhány uy Dicséretekkel bo'vebbitettek, és az Keresztyenek épu'letire, tiß tábban az elo'bbinél, kibocsáttattak. LO'CSEN Nyomtattatot, BREWER Lo'rincz által 1629. Esztendo'ben. - RMNy 1438.


Fényképhasonmások: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

[o', u', v' = o, u, v felette e; e' = farkas e; g' = g felette accent grave; a''' = a felette accent grave]

[(1)v:]Chrysologus Ser. 115.

Cantilena a''' continuo labore relaxat animos.

Az Enek az szu'ntelen munkától, meg nyugottya, uyjittya az elmét.

Cantio vox est Angelica: sit itaque humilis, devota, casta, non lasciva (et) superba.

Az ének Angyali ß ózat: azért alázatos, buzgo, tiß ta és nem buja s-kevély légyen.

[(2)r:]AZ FELSEGES FEjedelem Aß ß onynak, CAROLI SVSANNA Aß ß onynak, Magyar, Tóth, és Horváth Orß ágnak Válaß tot Királyné Aß ß onyának és Erdély Orß ágnak Fejedelem s-az Székelyek Fo' Ispánné Aß ß onyának, (et)c.

AZ FELSEGES BETHLEN GABOR Magyar, Tóth, és Horváth Orß ágnak Válaß tot Király Vrunknak: és Erdely Orß ágának Fejedelmének, az Székelyek Fo' Ispánnyának, (et)c. (et)c. kedves Házas társának, (et)c.1

Az Atya Istento'l az egy ko'zben-járó Iesus Christus által, kegyelmet, békesse'get, kedves egésse'ggel folyó, lelki és testi jókkal bo'vo'lko'do' hoß ß u életet és mindenekben ß erencsés elo'menetet kéván.2

DEDICATORIA.

AZ ISTENNEK lelkével fel ékesitetet Sóltár=iró David Király és Próféta, az harmincz harmadik Sóltárban, minden igaz hiveket és Istennek válaß tot fiait igen ß épen inti, mondván: Vigadgyatok ti Igazak az Vrban, az igazakot illeti az dicséret. Dicsérjétek az Vrat hegedu'ben, és tiz huró hangicsáló lantban énekellyetek o'néki. Enekellyetek o' néki uy éneket, jól énekellyetek o'néki zengedezo' ß óval, Mely igékkel az Próphéta nem csak amaz fo' és dicsérhetetlen Iste(n)nek ajándékát az Musikát, mind az3 [(3)r:] mely zengo' ß erß ámokból, s=mind penig az eggyezo' ß óbéli ékes éneklésbo'l áll, jeles dicséretekkel magaß tallya: de imeztis minden uyjonnan ß u'letet Isten fiatól és hiveito'l niylván kévánnya, hogy az Vr Istent ß ép, kedves, hangicsáló ß ókkal dicsérjék, és az o' hozzájok jelentett véghetetlen és ki mondhatatlan kegyelmesse'gét ß u'ntelen való háláadásokkal magaß tallyák. Kivel eggyez az ß . Pál Apostal=is, az Ephesus városbéliekho'z irt levelének o'to'dik réß ében igyen irván: Tellyesedgyetek bé Lélekkel, és ß óllyatok ti ko'ztetek énekekkel, dicséretekkel, és lelki éneklésekkel, énekelvén és dicséretet mondván az ti ß iveitekben az Vrnak, és mindenkor hálákat adván mindenek=4 [(3)v:]ro'l az mi Vrunk Iesus Christus által az Atya Istennek. Ez azért nem leg kissebnek alétandó dolog, jol meg tudni, minému'nek kellesse'k lenni az mi éneklésu'nknek. Sokan azt vélik, hog' az énekléseknek tiß tit és módgyát igen helyesen végezték, mido'n tiß ta és hozzá illet ß óval, hangosan, ß avoknak fodorgató módolasaval5 éneklettenek, és az notát ß er[t]elen mondották: kit ugyan helyen hagyhatunk; de valóban ezek az éneklésnek igaz végét el nem érték, holot ezko'zben az o' ß ivo'k és elméjek távól jár attól az mit énekelnek, és annak életek viselése=is ellene mond: kikre igazán illik az Prófétának amaz mondása: Ez az nép ß áyjal ko'zelét én hozza(m), és az o' ajakával tiß tel engemet:6 [(4)r:] az o' ß ive penigh távól vagyon én to'lem. De az sz. Pál Apostal az elo'beni fel jedzet jelen, minden Istenfe'lo' embereket, igazán meg tanit az éneklésnek mesterse'ges tudományára,7 mido'n igy ß ól: Enekellyetek és dicséretet mondgyatok az Istennek az ti ß iveitekben: akarván jelenteni, hogy minden ß ent és Isten elo't kedves éneklésnek, nem az ember ß ájában kellyen termeni, hanem az buzgó ß u'nek belso' réß eibo'l kel8 ß armazni, és ugy rendeltetni; hogy az Istennek minden lelki testi el vo't jovainak dicséretire, és háládására ß ólgáltasse'k.

Ennek=okáért valamikor éneklu'nk, ezen igyekezzu'nk, ne csak ß áijal énekellyu'nk, és ez alat az elménk ß éllel egyéb gondolatokban9 [(4)v:] tartóztasse'k, mely az Istennek ß ine elo't mero' utálatosság, az Istennek meg csufolása, és o' to'le semmiképpen meg nem halgattatik.

Az Istenes énekek penig az o' haß noktól el nem fogyatnak, so't az embereknek ß ivo'k fel gerjeß tése're nagy hathatósagok vagyon: és ko'nnyen elménkben tartathatnak: ß ivu'nk bánattyát távoztattyák, az gonoß lelket el kergetvén az ß . Lelket hozzák és fogadtattyák ß ivu'nkbe,10 az mint Saul Király példájából meg tetzik: ro'videden ß ólván, az Istennek jó vóltának isméretire, nagyob áijtatosságra, Isteni fe'lelemre, to'redelmesse'gre, reménse'gre, lelki o'ro'mre és egyéb kereß tyéni sok jóságos cselekedetekre vezérlenek bennu'nket.11 [(5)r:]

Mellyet az Ecclesiában tanitó régi Doctorok mindenkor eß ekben forgatván, az Isteni tiß teletho'z való buzgó ß eretetekbo'l inditattanak oly jeles dicséreteket irni, mellyek méltó commendálást érdemlenek, méltán=is illik hogy az mi jo'vendo' maradékinkra, mint egy kézro'l kézre bocsáttassanak.

Ezeknek azért uijab ki adására, az Istenfe'lo'knek kévánsága onß olván, nem akarám azoktól magamat meg vonnom, hanem az jó Istennel hozzá kezdvén, az nagyob Enekes ko'nyvbo'l, az jelesb énekeket ki válogatván, és az o' idejéhez rendelvén, némely ß ép uy énekekkel=is ékesitvén, az ko'nyvecskét oly quantitásba(n) ß abtam, mely a vévo'knek12 sem házoknál meg unást, sem13 [(5)v:] házok kivu'l jártokban, nehézse'get ne ß erezne. Es csak ez vólt hátra, hogy annak illendo' Pátronust válaß tanek: ko'rnyu'l tekintvén azért, senkit méltóbbat nem itéltem, ki fellyeb való igassággal azt magának tulaydonithatná, mint Felse'ged. Mert bizonyára Királyi méltósághoz illendo' dolog, az Deborának, az Isten népe Biró Aß ß onyának, és az bóldog ß u'z Mariának példájára, az nagy Istent aijtatos és jeles dicséretekkel magaß talni: mellyekben Felse'ged=is magát nem kevésbé gyo'nyo'rko'dteti. E' mellet, fo'képpen=is Felse'gedet bo'csu'lvén, akartam az én mindenkori alázatos és hu' engedelmemet, mellyel tartozom, Felse'gednek meg bizonyitanom e''' kis papirossi aján=14 [(6)r:]dék által, (ha ajándék neve lehet); holot Felse'gedho'z sokkal nagyob ajándék vólna méltób. Mind azon által e''' kicsintis, valaminému', bizvást reménlem, Felse'ged meg nem veti, so't amaz Királynak példáját ko'vetvén,15 kinek egy ß egény jobbágya, az o' egyigyu' itéleti ß erint, mido'n az kertében ki ß akaß tván egy répát, vig ß ivel offerálná, reménlet u'gyében meg nem csalatot. Igy én=is nyilván el hittem, az mit reménlek, meg nyerem, tudni illik, az Felse'ged kegyelmes Patronális óltalmát, mind azok ellen, kik ez én munkáimnak fogas irégyse'ggel ártalmára járnának. Mellyekhez velem eggyu't, hogy Felse'ged kegyes légyen, alázatossan ko'nyo'rgo'k. Az Királlyoknak Királlya, és V=16 [(6)v:]raknak Vra engedgye, Felse'ged ezekkel haß noson és v'dvo'sse'gesen élhessen, kit o' Felse'ge Király Vrunkal eggyu't, hoß ß u ideiglen való bóldog élettel és sok ß erencsékkel áldgyon meg. Ko'lt Lo'csén utólsó napján Kis Aß ß ony Hovának 1629. Eß tend.

Felsegednek meltatlan szolgaia Brewer Lo'rincz Lo'csei Ko'nyv.

A szövegkiadás alapja: Az 1629-es lőcsei énekeskönyv (RMNy 1438) Túrócszentmártonban található példányáról készült fotó az MTAK Kézirattárában (Mikrofilmtár).

 

KERESZTYENI ISTENI DICSERETEK, Mellyek az Magyar Nemzetben reformáltatot Ecclesiákban szoktanak mondattatni. Ezek mellé adattattak szép rendel. ELO'SZO'R, AZ SZENT DAVIDNAK FRANCIAI Notáknak és Verseknek módgyokra rendeltetet SOLTARI. MASODSZOR, AZ EGESZ ESZTENDO'RE TARtozando HYMNUSOK. HARMADSZOR, Az Halott temetéskorra valo ENEKEK. Mostan újonna(n) és, (a' mi az elso' s-utolso részt, az az, a' ko'zo'nséges és Halott Enekeket illeti) bo'vebben, hogy ne(m) mint ennek elo'tte Debrecenben és Bártphán, ki-bocsátattak. LO'CSEN, BREVER LO'RINTZ által - RMNy 1628.

BREWER Lőrinc:

[):(4r] A' JO-AKARO OLVASOHOZ.

A Minému' fogyatkozások estenek ez egész Enekes Ko'nyvben avagy Psalteriumban (mert annélku'l semmiképpen nem ohattuk) vagy a' bo'tu'knek változtatásában, vagy el-hagyásában és hozzá-adásában, vagy pedig egyéb aránt; az jó-akaró Olvasót szeretettel kérju'k, ne ro'stségu'nknek: hanem, rész szerént sietségu'nknek, rész szerent sok foglalatosságinknak tulaydonitsa. Es: E' Ko'nyvnek meg-bo'vitését jó neven vegye addig to'lu'nk, míg nagyobbal kedveskedhetu'nk.

BREVER LO'RINTZ, Lo'csei Bibliopola Keg(yelmetekne)k o'ro'mest szolgál.

A szövegkiadás alapja: Az 1635-ös lőcsei énekeskönyvnek (RMNy 1628) az MTAK Kézirattárában található példánya.