SZENCI MOLNÁR Albert: Psalterium Ungaricum. SZENT DAVID KIRALYNAC ES PROPHETANAC SZAZ o'tven SOLTARI az FRANCIAI notáknac és verseknec módgyokra most úyonnan Magyar versekre forditattac es rendeltettec, AZ Szenci MOLNAR ALBERT által. MDCVII. HERBORNABAN Nyomtattatot Hollos Christof által - RMNy 962


Fényképhasonmások: 1, 2, 3

[a''', e''' = a, e felette accent grave]

[):(9v:]AZ MAGYAR ORSZAGBAN ES ERDELYBEN VITEZkedö keresztyen Anya szent Egyháznac; és ennec Nagyságos es kegyes Gondviselöinec, Lelki Pásztorinac, Tanitoinac és tanúlo tagainac, Az Atya Istennec kegyelmét, az meg szentelésnec és békeségnec lelkét, az Christusban kivánnya szive szerint:

MIúlta tanuságnac1 kévanságábol idegen országban élec, és látás hallásnac okaért néha veszedelmekbeis forgoc, gyakran kérem azt az Ur Istentöl, hogy az ö kegyelmes akarattyabol, avagy vigyen föl idein, ez bün szaporitó világbol az ö mennyei Academiajában, es bölczeséggel bövelkedö paradiczomában; avagy ez földen életemet, az Christusért, szent lelkével ugy vezérellye, hogy senkinec ne legyec botránkozására, hanem az hiveknec seregiben élhessec egyebeknec hasznokra, es az ö felséges nevénec diczéretire. Innet vagyon, hogy ez hires Academiakban fö Tanitoc közt forogván nem kapoc ez világon gazdagito tudományokon, hanem ollyakat kévánoc, mellyekkel leg többeknec használhassac az mi nyomorgó hazánkban.

Ez elöt annakokaért hét esztendövel, midön2 [):(10r:] Cassán én tölem Magyar könnyvet kért vólna az tiszteletes Békési János,3 (ki az én tanúságomra, az Istentöl néki engedet jókbol, más fél száz forintot adot, kit megfizet Isten ö K[egyelmé]nec) mihelt följutottam Haidelbergában,4 menten Magyaról forditotam az Daniel Tossánus Doctor Vigaztaló könyvét: mellyet ö elöszszer Franciai nyelven irt, osztán Németül forditot, es lelki Iscolánac nevezöt.5 Mellyel én az meg mondot Cassai személynec akartam háláadó vóltomat megmutatni. Az utan pedig egy néhany esztendövel fáratsagos nagy munkával irtam az Deac es Magyar Dictionariomat.6

Ezeket pedig, ó7 Istennél kedves anya szent Egyház, nem diczekedésböl számlálom elödben, (mert akarom, hogy czak aze''' légyen az düczöség az ki ezekre nékem eröt és alkolmatosságot engedet,) hanem kedvem ellen azert beszéllem meg jo igyekezetemet és fáratságomat, hogy lassac meg ezt nemellyec, az kic engem te hozzád háláadatlannac alitnac8 es haszontalan fiadnac itélnec, czak azért pedig hogy illendö hivatalnélkül, nem futoc az néked szolgálando tiszt keresésre.9 De az en megvalto Christusom, az ki téged szent vérével magánac jedzet; jol láttya10 minemü szerettetel voltam es vagyoc hozzad: es tudgya minec mikor kell lenni.

Mostan azert ez soltár könyvet, mellyel en sok idötöl fogva az én e'''nségimben, gyülölöim ellen vigaztaltam magamat; immár pedig teneked vi-[):(10v:]gaztalásodra11 es eggyügü12 tagaidnac hasznokra Magyarol forditottam,13 kerlec tekéncz engedelmes szemmel, szerelmes Anyam Keresztyén14 Anya szent Egyház, es hozzád valo háláadoságomnac ez küsded jelét vöd jo névön addiglan, mig az te Szerelmesed az Jesus Christus, ennél nagyobbal szeret.

Kérlec ezennis nagy szeretettel, hogy ne bánnyad ez dolgot, hogy ez néked szánt könyvet, elöszszer idegen országi nagy Fejedelmeknec ajándékul mutattam be'''.15 Mert ezekis te néked egyéb Istenfelö nemzetek Fejedelmivel egyetembe igen jo akaróid: es az te közelb valo gondviselöidis, ezeknec fö Iskolájokban szokták kölczégekkel fölküldeni az néked szolgalando ifjakat az szentirási tanuságra. Kic közöt en leg kisseb es aláb valo vagyoc, de az Christus kegyelméböl vagyoc, az mi vagyoc.

Tovabba''' Nagyságos es Kegyes Uraim, kic ez Anya szent Egyháznac, Isten utan, Gondviselöi es Daikai vattoc, kérem alazatoson Nagysagtokat es Kegyelmeteket, hogy nem czak ez én munkámat Magyarazza jo végre N[agysá]gtok és K[egyelme]tec, hanem egyéb hasznos könyveknec kinyomtatásátolis bövséges adakozo kezeit ne vonnya meg Nagj[ság]toc, kiválkeppen, ha Isten raytunc könyörülven, állando békeséget adand.

Ti Kegyelmeteketis, tisztelendö Uraim, lelki Pásztaroc, es Schola mesterec, fölötte igen kére16 [):(11r:] azon, hogy Ked[ielmete]kis jo kedvel fogadgya ez könyveczkét, mellyet im ki boczátoc baratimnac javallásokbol, es az ragalmazok ellen ez én munkamat otalmazza Kegyelmetec. Mivelhogy azhoz nem olly szandékbol fogtam, hogy az elöbbeni szokot énekeket ki akarnám venni az hiveknec kezekböl; avagy hogj ézeket egyebekénél ekesbeknec alitanám. Mert látom hogy fö emberek által, az Soltarnac nagy resze meg vagyon forditva, Czeh, Német es tulaydon notákra, Kic közöl az én tettzésem szerint legszebbec az Szegedi Gergelye''', es Sztarai Mihalye''', vadnac, Istennec hála egyéb szép énekekis, Mellyekkel rakva az Debreceni Annya sz: Egyház énekes könyve,17 az Bornemisza Petere''',18 Huszar Gale'''19 es Böythe Istvane''':20 De az egez soltart Magyar versekben még senki nem formálta en tudásom szerint, Látom pedig aztis, hogy az D[omi]n[us] Scarice'us21 es ez elöt meg mondot fö emberek Psalmusi kivöl, némelljec igen paraszt versekben vadnac foglalván: Noha még az szent léleknekis kedves az versec szép eggyezö volta; a''' mint megtettzic az Alphabetum rendire irt Psalmusokbol. Kik közöl az 119 Soltar az Alphabetumnac mindenic bötüin nyoltznyoltz verset kezd el az Sido Soltar könyvben. Az régi Magyar énekekben pedig avagy semmi egyenlö terminátioc22 nem voltac, avagy tiz versis23 egy másután mind egy igében ment ki, a'''honnan az historias énekekben, számtalan az [)(11v:] soc Vala vala vala.24 Kin az idegen nemzetec az kic ezt láttyác, nem gyöznec eleget rayta nevetni. De hálá Istennec, ez egynéhány esztendökben az mi emberinkis ékesb verseket szoktac irni. Peldánac okaert egy vers neménec25 megjobbitot modgyait irom ide:

Az elsö és köz mód ez:

Laß hozza'''m Ur Isten kegyelmes szemeiddel,

Nyomorusagimban vigaztaly szent lelkeddel,

Sok boszusagimat hogy elszendvedhessem jo lelki bekesseggel.26

Másodic azon notára imez:

Czuda a'''lhatatlan

La'''m ez vilag dolgaban,

Mint kerek forogvan

Inkab minden oraban,

Valtozik külömböz

Sza'''mtalan sok but hoz

Minden szempillanta'''sban:27

Harmadic azon notára, legszebp:

Bocza'''sd meg Istenem, ifjusa'''gomnac ve'''tke'''t,

Sok hitetlense'''get undoc förtelmesse'''get,

Töröld el28 rutsaga'''t,

Minden alnoksaga'''t,

Könnyebicz lelkem terhe'''t.29

Az Franciai rhythmusoc pedig sokkal külömb formán foglaltatnac öszve, es az verseknec sok féle nemei30 vadnac. Néhol az három elsö rhythmus31 egy modon megyen ki, de az negyedic rhythmus véginec, az következendö vers32 rhythmusi felelnec meg. Illyen az 22. soltar, az 53 leve-33 [):(12r:]len.34 öszveseggel az soltarok szaz harmintz külömbözö notákra vadnac, es mayd meg anni a''' versek nemei.35

Annakokáert meggondolhattya minden, minemö nagy munkával kellet ennekem ez hoszszu Magyar igéket, az Franciai apro igékböl álló versekre formálnom, holot egy syllabával36 sem tehettem többet hozzá, sem az sensustul37 nem kellet eltávoznom. Mert nagyob gondom volt az fondamentombéli igaz értelemnec forditásara, hogy nem az verseknec ékesgétésére. Ha azert valaki én nálamnál modosban forditangja, örülöc rayta, es ezt félen téven38 énis azzal élec örömesben, az Istennec diczeretire.

Végezetre Atyam fiai legyetec jó egésségben, eppüllyetec, vigaztaltassatoc meg, egy értelemben legyetec, békeségessen lakjatoc, es az szeretetnec s' az békeségnec Istene leszen veletec. Az Ur Jesus Christusnac kegyelme, az Isten szerelme, és az szent leleknec veletec valo közösülése légjen mindnyájan ti veletec, Amen. 2. Cor. 13. vers. 12. (et) 13.39

Molnar Albert.

Az Christus besze'''de lakozze'''c ti bennetec bövse'''ggel, minden bölczese'''ggel: tanitva'''n es intve'''n egyma'''st, ti magatoc között Psalmusokkal, dicze'''retekkel es lelki e'''nekekkel, nagy kedvel e'''nekelve'''n az ti sziveitekben az Urnac. Colos. 3. v. 16.

Minden lélec diczérje az Istent. Psal. 150.

A szövegkiadás alapja: Szenci Molnár Albert 1607-es zsoltárfordításainak (RMNy 962) a Ráday Könyvtárban (Budapest) található példánya.