GÁLSZÉCSI István:1KEGYES yenekekrwl ees kereztyen hewtrwl reowid keonywecyke gal zecy estwan mestertwl zerezteteth. [Krakkó 1536. Vietor] - RMNy 18.


Fényképhasonmások: 1, 2,3,4,

[w' = w felette e; u' = u felette e]

[Aiv:] Math. X:2

A ky enghe[met v]allandh emberek elleoth enys azth wall[ani f]ogom az en zenth atyam elleoth. A ky penigh engehm megh tagadand emberek elleoth enys azth megh tagadom az en zent atyam elleoth ky mennyekben wagyon.

[Aijr:] Az nagysagos Pereny Peternek3 abawywarmegye eoreok Ispannyanak az galzecy esthwan mester4 hywsighes zolgalatyat ees ewmaga ayanlasat mongya mynth nagysagos wranak.

Zenth Irasnak mi cyoda hazna ligyen nagysagos kegyelmes wram zent pal egyk leweliben5 nylwan meg ielenti, De te meg maragy (wgy mond az ew zereteo fianak thimotheusnak) ezegbe az kiketh meg esmertel es az zent irasba(n) mellyet giermeksigettw'l fogwa tanwltal kyk tyged tanytanak az ewdweossigre,6 mely ewdweossig nekw'nk adattatik Iesus Christusba walo hw'tirth, minden isteni yhlisbw'l7 walo yras haznalatos tanytasra f[e]ddysre8 oktatasra igazwlasnak tanytasara9 hogy istennek embere teokylletes ligyen minden io dologra es cyelekedetre kyz Ez mondasba wallya az zent irasth haznalni w`dweossignek tanytasara te hat a ky ewdweozw`lni akar nem pappa awagy baratta ligyen hanem az zent irasth tanwlya ees hal[Aijv:]gassa. Ees a ky tanwlangya nem kyalth reyank kyk hirdetw'nk cyak Iesus Christusba walo hw'tnek altala embereket ewdweozw'lni,10 mert hallya az zent irasbol hogy cyak Iesus Christus nekw'nk adattatoth ligyen11 beolcyesigw'l zen[t]sigewl igazwlaswl, es walcyagwl, es nem mond eretnekeknek lenni mewnketh kyk hirdetu'nk bewneoseoknek ingyen walo zabadwlasth eordeoktw'l bewntw'l ees halaltwl, kyk hirdettyw'k Christusth mew zentsigw'knek, eligtetelw'nknek, enghezteleonknek, ewdweozyteonknek ees eggietlen egy keozbe yaronknak lennye kyk hirdetyw'k cristusyrth bocyattathni meg nekw'nk minde(n) bowneinket, Christus altal mewnketh meg igazwltatni Ees Christusyrth adattatni nekw'nk az eoreok ileteth ingyen cyak hogy higyw'k ezeket nekw'nk adattatni Cristusirth. Ingyen azyrt mondom merth az teorwinys hirdeti bewneynknek bocyanattyat de nem ingyen hanem teokilletes engedelmessigw'nkyrt ees teorwinnek be tellyesytisirt de mire hogy az teorwint bee nem tellyesythettyw'k zent palnak mondasa zerint, lehetetlen dolog (wgy mond Ro. V[III.]12) az t[eor]winbw'l [Aiijr:] w'dweozw'lni merth ember az terwinnek [nem e]ngethet. Az ewangeliom penig hirdeti bewneinknek bocyanatyth Christusba walo hewtyrt ingyen mely ighe ingyen walaztya el az ewangeliomot [az] teorwintw'l, es mw'nket bizonyossa tyzen ewdweossigwnkrwl. Towaba az igazwlas es ewdweossigh hw'tbw'l wagyon rom I. & iij.13 [...] az hw'th lizen mew be(n)[w']nk nem misenek hanem istennek igy[enek] hallasabwl zent palnak mondasa zerinth rom. iij.14 azyrth istennek igye meg nem wtalando zidalmazando, hanem zewnetlen halgatando hogy annak hallasabol teremhessen mew bennw'nk hewth mellyel mew ewdweozwllyw'nk ees mindenektw'l meg zabadwllywnk,15 mikor azyrth illyen hazna ligyen az zent irasnak nagysagodnak ala mynise wtta(n) soklyossa16 az zent irasbol zerzyk egy nihan inekeketh keossignek tanytasairth merth ze(n)t palnak mondasa zerinth ennek okayrth zewksigesek ceremoniak es inekek az zent egihazban hogy twdatlanokot tanythassanak ees inthessenek filelemre hewtre es halaadasokra. Ees nem cyak zent Pal parancyollya17 ertheteo nyellel ilni zent egy hazban de em[Aiijv:]beri18 teorwinyek zerint ees e kyppe(n) zerezteteth. Ne latassik tehat senkinek magyar nyelven walo ineklis az zent egy hazba zidalmazandonak lennye, merth az ertetlenek semit mw bennw'nk nem cielekednek, de az ertettek mwnketh gheryeztenek filelemre hewtre ees egyeb kegyes indolatokra. Az en mwnkamoth penigh ayanlom nagysagodnak minth zereteo nagysagos feoldes wramnak ees igassagnak zereteoynek, mellyet the nagysagod tewlem wegyen yo newen mynth iambor zabagyanak hyw fyatwl. Iesus Christus nagysagodot minde(n) wezedelemtw'l meg eoryzze eghissigwel ees bikesigwel meg hozzon19 igazgasson az ew dewcyeosiginek eel teryedisyre ees anyaze(n)t egyhaznak yppw'lisyre. Ez lewel keolth galzecy scholaban zenth Ambros napyan20 az mw ewdweozyteo wrunk Iesus Christusnak zewletisinek wta(n)na ezer eotzaz harminc hat eztendeoben.

[Aiiijr:]OLVASOKNAK ISTENben21 walo keozeoneteh, Az inekekben nehol teob ighik22 wadnak hogynem mint az elseo wersnek23 notay wolnanak azyrt [...] illyen modoth tarcyatok hogy az hol ez teortinendik the hat egy nota(n) tellyesycytek azokoth be, ezt penig hogy inkab ezetekbe wehessitek keonnyebsignek okayrth minden ineket24 meg wirgulaltam.25 Towaba hogyha az ighiknek irasaban witkeztem wolna walahol ezyrth senki meg ne haborogyk, oka ez merth nincyen semi keoniw' ezrw'l nalunk26 mas hogy ez elseo dolgom dicirtessik az iste(n) beoleole ky cyelekedete ky tiztessighe ez ne(m) enym, ew minth zereteo atya adoth fianak egy kewes kyncyet nem el asasyrth ha nem kereskedisirth ees ennek okayrt yrtam ez inekeketh27 nem tiztessignek keresisyrth, seot emberektw'l minde(n) gonozth ees halalth warok ez munkamyrt, kyre ha isten walaztand ligyen w' akarattya.

A szövegkiadás alapja: OSZK fotó a krakkói töredékrõl - facsimiléje megjelent: DIVÉKY Adorján, Gálszécsi István énekes könyvének ujabb töredéke, in MKSz, 1911, 11. lapjának a mellékleteként; az ún. Ágoston József-féle töredékrõl (ma ismeretlen helyen van vagy megsemmisült) készült hasonmás kiadása: ERDÉLYI Pál, Gálszécsi István énekes-könyvének töredéke 1536-ból, in MKSz, 1887, 215-223.

Az énekeskönyv 2. kiadásának (RMNy 24) töredékérõl készült hasonmás kiadás: NAGY Barna, Gálszécsi István énekeskönyvének második, nagyrészt ismeretlen kiadása, in MKSz, 79 (1963), 347-356.