PÁLOS ISKOLA-DRÁMÁK A XVIII. ÉVSZÁZBÓL. 0066


III. Végezés.

1. Kimenet.


BACHUS (2 ... ] : Jaj-Jaj-Jaj oda vagyok! Jaj"Jaj-Jaj hasam, Jaj-Jaj-Jaj Fejem - Jaj-Jaj-Jaj mindenem! Jaj Ariadna hol vagy édes Felségem!

ARIADNA. : Jaj mi köll édes Szerelmem?

BACHUS. : Jaj - jöjj ide, még is mingyárt könnyebben érzem magamat.

ARIADNA. : Jaj mi lelt kincsem? Te Berta! - Berta! hallode? gyöszte készécs jobb ágyot neki.

BACHUS. (2 ... ] : Ördög hozta ismit zt a dögöt, lesz bajom megént a plundra mosással.

ARIADNA. : Halgass kûtûl szakadt czandrája -- rázd föl jobban a tollat alájja -- Feküdgy le már életem vidáméttója.

BACHUS. : Jaj-Jaj-Jaj.

ARIADNA. : Lölköcském talán nehezen fekszesz föl öltözve? -- Hozd le Berta a bugyogoját.

BERTA. : Nám montam -- ördög vigye a csuf plundráját (2 ... ]

BACHUS. : Jaj hagy békét a plundrának, Jupiter Tárházának, csak te hivass gyorsan orvost.

ARIADNA. : Orvost? Vallyon ki lesz olly drága egésségének orvosa! Te Berta! -- Berta!

[p 0067] BERTA. : No.

ARIADNA. : Hol jársz? sátán maggal vessék be a fenekedett, már somfa követet akartam utánnod küldeni -- siess, hogy a talpad a földet se érje, a melly Orvost leg közelebb találsz hid el hamar az Uramnak.

BERTA. : Hohért, hohért a vén poroszlónak.

ARIADNA. : Mit mondasz pilingérbe való mit?

BERTA. : Ej csak azt mondom: jó hrt jó hírt a Bertának, néki megy a korcsomának (abit quaestium).

ARIADNA. : Átkozott szerencse! ugyan segbe rugtál - Ó Világ Leányi között legboldogtalanabb sorsa Ariadnanak! - Oh átkozott JUpiter! bezzeg ránczba szedted a szoknyámat!

BACHUS. : Jaj-Jaj- be kegyetlenûl szúrja (stimulat porcellum). Jaj-Jaj, melly igen hasogatja a hasamat. Bort agy Kincsem, talán meg enyhétti kinaimat (2 ... ]

BORBÉLY. : Jó napot édes aszonkám! (assurgit)

ARIADNA. : Az Istenek hozták kendet édes Uram - Jaj keserû az én jó napom -- Talán Kend a Doktor?

BORBÉLY. : Én tellyességgel hogy Doktor volnék, nem mondhatom, az én Professióm (calvinisando) mind eddig csak borbély; de mind azon által a mi akár a belsõ, akár a külsö nyavalát illeti, a leghiresebb Párisi Doktornak sem csédállok, mert az Angatomiát mind a Pataki, mind a Döbröczönyi mester keze alatt frequentáltam.

ARIADNA. : El hiszem lölköm -- O vajha az Uramon segéthettne Kend, bizony utolsó szoknyám árát sem sajnálnám.

BORBÉLY. : Tsillagom Aszonkám, az leg kevesebb - hol vagyon az a paciens?

ARIADNA. : Itt vagyon édes Uram.

[p 0068]

BORBÉLY (digito alpat posticam patientis). : édes Aszonkám semmit se féllyen kend, a pulsussa helyessen jár - jobban mint a Város órája - semmi veszedelem -- vagyon e széke a paciensnek?

ARIADNA. : Jaj iszen láttya kend, három is a székünk.

BORBÉLY. : nem azt kérdem kincsecském, hanem jár e fére a paciens?

ARIADNA. : Hiszen miúta véle lakom, soha nem tudom, hogy igyenessen járt volna, de már bizon régen a korcsma felé sem ment.

BORBÉLY. : Még sem érti Kend mit akarok - azt kérdem Kakálhat e a Kend Ura?

ARIADNA. : Ó part üsse meg, be csunyát kérdez kend! - hogy kakálna, mikor semmit sem papáll, ma is kilencz Gomboczánál, s egy Zsodornál többet semmit nem verhettem torkában, hanem az italocska jobban el súsz nála, de az is igen csekélség, hol tiz, hol tizen két iczével napjában be éri.

BORBÉLY. : Mhü, mhü, s hát miét fájdolla leg inkább?

ARIADNA. : Csak szüntelen a hasát és már sokszor mondotta, hogy éppen úgy érzi, mintha tüskés disznó volna hasában.

BORBÉLY. : Az könnyen meg lehet -- talán valahol oda ki hált? eõ azon kívül is kövér ember, záj táttva szokott aludni.

ARIADNA. : Bizony jól mongya -- minap szegénke, hogy egy kevéssé italos volt, egész étszakát egy árokban töltött - - De könnyen meg történhetett gondolnám az is, hogy valamely korsobúl itta bé, mert abban jó Természete volt szegénkének, hogy nem finyáskodott, a korsobul soha semmi gazt ki nem vetett, sõtt belé sem tekéntett.

BORBÉLY. : Az Is meg lehet -- mingyárt meg tudom, [p 0069] volta képpen ugy van é (2 ... ]. ūgy segéllyen úgy vagyon! mingyárt segéttek rajta (2 ... ] ahá! reá akadtam már. Ha valkinek hasában történetbül tüskés disznó bújt, recipe: Fektesd a patienst egyik oldalára, végy a konyhábul tûzfogót és vas kanalat, tartsad, és pengessed a hasánál, ennek pengését nem szenvedhetvén a tüskés disznó, a hátulsó ajtón ki mégyen. Igen jól vagyon, no csak hamar tz fogót, vaskanalat.

ARIADNA. : Te Berta!

BERTA. : No megént.

ARIADNA. : Fuss hamar a konyhába, hozd föl jó uramnaka tzfogót, és a vas kanalat (affert statim).

BERTA. : Ehen van.

BORBÉLY. : Ne haragudgyékKend Lelkecském (2 ... ] Ördög szültte! - no de nem gyön bizun ha a Döbröczönyi harangot verik is nek (iterque probat) no csak -- phi volt a Lelke! mit csinállak néki? -- (legit ex libro): ha az foganatos nem volna, végy egy zsiros fazék födõben eleven szenet, tarcs a patiens fenekéhez, probatum est tüzet. Födöt ide!

ARIADNA. : Berta! hallodé? hozz egy födõben tüzet (fert statim).

BERTA. : Fogja Kend.

BORBÉLY. : Agygya Kend csak Lölköm agygya (tentat juxta recipe) -- még se jösz? -- de bizony tizenkét Garabonczás Deák se olvassa ki - einye tüzes a Lelke! - phi! minden mesterségembül ki fogytam -- édes Aszonkám nincs más mód benne, hanem annyi tanácsot adhatok; hogy legalább fájdalmi csillapodnak.

ARIADNA. : Oédes Uram szívesen meg hallom.

BORBÉLY. : A pintes boros korsó soha patiens szájátul[p 0070] el ne szskadgyon, hogy a tüskés disznó az eõ hasában szüntelen uszkállon.

ARIADNA. : Csak abbul áll?

BORBÉLY. : Csak bbul.

ARIADNA. : Jaj dühödgyön meg a Kend mestersége, még egy prémes szoknyám vagyon azt a magam torkára tartogattam, pedig már azt is az Uram iszsza meg.

BORBÉLY. : Nem tehetek róla, ha Eskulapius, az Orvosok Istene nem segétti, nincs e Világon ki segétsen rajta (componit sua instrumenta) magamat ajánlom.