MIKES KELEMEN: MULATSÁGOS NAPOK. 0785


ELÖL JÁRÓ BESZÉD. ( [MIkes a címlap versoján b), az Elöljáró beszéd elõtt különféle bejegyzéseket tett mintegy 5 sor terjedelemben. A beírásokat e kézirat végén a fõszöveg után közöljük. - A fordító a fejezetek szövegének végén gyakran aláhúzta a kéziratoldalt; a következõ fejezetek után nincs aláhúzás: 1, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 33, 34, 35, 40, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 60. Az áláhúzásokat [!] kiadásunkban nem jelöltük.] )

Az olyan embereknek szokási, akik nem avallás szerént viselik magokot, ki mondhatatlan. aleg okosabbak is ( is arrol [arrol - fölé írva világosabb tintával.] ) arrol tsak igen gyengén irhatnak. mivel. az el tévelyedésnek uttyai veghetetlenek. a midön pedig el hagyák arendet. a menyi fö, anyi féle út. és innét származnak evilágban. az a tsudálatos sok féle elme. tartás, hajlandoság, és a ( a [Beszúrás.] ) külömbözö szokások. 5 Tsak egyedül az Isten. aki ( aki [i - a-ból, vagy e-bõl javítva.] ) mindenkor ugyan azon mindenüt, valahol uralkodik, azért az, igen haszontalan és semire kellö munka, azt reménleni., hogy le lehesen irni az embereket., ugy a ( a [Beszúrás.] ) mint vannak. de a bizonyos. és hasznos munka. azt le irni. a mitsodásoknak kellene lenniek. mindnyájoknak. ( mindnyájoknak [ok - javítva olvashatatlan betûkbõl;] ugy mint [ - beszúrás.] ) ugy mint kristus tanitványinak. 5 Esze szedvén mind azokot a tudományokot., a melyeket nékünk adot az Évangyéliumban., mindenkor. tekélletesnek, mindenkor egy aránsunak talállyák. a valoságos keresztyéneknek. meg változhatatlan szokását. a mely nem engedi hogy az emberekben. valamely olyas ( olyas külömbözés [külömbözés - alá írva.] ) külömbözés legyen, [p 0786] egyik a másikátol, mert a kristus mindenkor egy mindenikben.

A valoságos keresztyéneknek. ugyan ezen szokását. vagy jelit. (character) akarták tehat rövideden. le irni ebben a könyvben. hogy pediglen az világosabban ki tessék., szükséges volt egy részit elleniben tenni, a rosz keresztyének. szokásinak. nem az olyan otromba vétkekröl szollok., a melyeket még avilágiak is kárhoztattyák, hanem tsak a jó erkölcsröl valo tsalando gondolatokrol szollok, a melyekben gyakorta vannak az emberek., ( az emberek., és [és - fölé írva.] azokrol afogyatkozásokrol, a melyeket. ) és azokrol afogyatkozásokrol, a melyeket. aköteleséginkröl valo tudatlanság. ( tudatlanság. [n - sor fölötti beszúrás.] ) és a magunkhoz valo szeretet rejtik el elöttünk. a melyek mind azon által, ellenkeznek. a fö részeivel, a keresztyéni tudomanynak.

fel tették tehát elöre a fogyátkozást, vagy a szines jó erkölcsöt, a mely ellenkezik azal. a miben áll. a valoságos keresztyeni szokás. vagy jel, ezen két ellenkezö dologbol. mint egy hasonlitást tsináltanak. és tsak rövideden. az igasságok bizonyitásit is fel tették. Mint hogy pedig ezek az reflexiok sok féle dolgokrol vannak. a melyek ( a melyek egészen ) egészen külömböznek egymástol. azért, az olvaso meg nem ütközik azon ha láttya, hogy a mely reflexiok. egy mást követik leg gyakortáb. semmi szövettségek nintsen egymásal; azt a szövettséget. nem is kel keresni. az illyen meg röviditet munkában, hanem tsak azt kel kivánni, hogy mindenik reflexio igaz legyen. és hogy az igazság az melyet fel tészen, meg egyezék. a keresztyéni valásal. 5 A mint is nem kel azokot ( azokot [ot - beszúrás a két szó közt a sorban.] ) egymás utan olvasni. valamint a historiát, mivel azok ugy mondván., mindenik keresztyéni jó erkölcsnek. rövideden. tsak a veleje, és a melyekböl lehet egyet, vagy kettöt ki venni. egyszere. és meg visgálni abbol mint tselekedtenek. az el ( el töltöt [el - beszúrás.] ) töltöt idökben. mind tselekszenek. a jelen valo napokban és hogy mint kellesék tselekedni jövendöben.