MIKES KELEMEN: MULATSÁGOS NAPOK. 0076


A vezér meg inditván a hadat. meg parancsolá hogy leg elsö alkalmatoságal. az ellenségel meg ütköznék. és maga viszá tére Constancinápolyban a hol nagy szükség volt reája. mivel sokan voltak olyanok kik támadást akarának kezdeni a Császár ellen. de ö az ollyanokot mind mahumethez küldé a más világra, azonba a rébellisek bizván amagok erejekben. nem akarák meg várni. hogy a prsiai király hadával meg egyezenek. a ki is már utban volt. azt is meg hallák hogy a vezér hada feléjek közelgetne. akor észre vevék, hogy jobb let volna meg várni a persiai hadat erre valo nézve,. más feléis kezdék venni uttyokat, de achmet küpruli. azt meg tudván. és észre vévén szándékjokot. mondá a hadának hogy az ellenség már is szaladna elöttök, a kik reménlvén. mind a gyözedelmet. mind a jutalmat, oly nagy siettségel kezdének a rébellisek. után menni, hogy azhokot bé érék, és a két tábor egy más elleniben lévén. achmet nem akara ( akara [akará-ból javítva az ékezet áthúzásával.] ) arra idöt adni a hadának. hogy a szive meg lankadgyék. az ellenséget meg ütteté. olyan nagy szerencsével. hogy három oráig tarto hartz után. az arabiai király. a ki a jóbb szárnyán volt. halálos sebbe esvén. a rébellisek azon meg ijedének. achmet arra. egy nehány sereg lovast állitata elé. a kik még nem hartzoltak volt. ezek egészen el széllyeszték. és le végék. az ellenséget. azon a részen, achmet minden erejét a közepére forditá az ellenségnek. a holvolt soliman amurátes, a ki nagy vitézségel viselé magát. abban az orában musztafa basa. az orcan aglu hadát helyéböl ki mozditván. köziben elegyedék. orcan oglu látván nagy boszonkodásal hogy mindenek szaladnának új lora üle, és a szaladok eleiben mene. a kiket szép szoval, és fenyegetésel viszá térité a hartzra. ezekel segittségére mene soliman amuratesnek. a ki mint egy oroszlány, ugy oltalmaza vala magát, musztafa basa a ki okos és tanult ember volt. jovallá achmetnek. hogy hagyatná el a hartzot, mivel ha bé estvéledik. talám a hasznára fordulna az ellenségnek., achmet. noha tellyeségel végit akará látni a gyözedelemnek, mind azon által meg parancsolá a basáknak hogy hagynák el a hartzot. és vigyáznának az ellenségre

Hogy bé estvéledék. musztafa basa. régi jó akaroja lévén orcan oglunak, egy emberét küldé hozája. és meg izené néki, hogy gratiája lenne néki. és soliman amurátesnek. ha a fegyvert le tennék. és hogy arra kénszeritené achmetet., hogy ez iránt fogadást tégyen nékik. hogy semmi bántások nem lészen.