MIKES KELEMEN: MULATSÁGOS NAPOK. 0049


Azután avárosban lévö gazdagságot ki viteté. a sok ezüstöt. aranyat. drága köveket, a melyekel rakva valának a sok drága paloták, de még ezel meg nem elégedvén. mind az egész várost el hányatá, annak minden házait, és kö falait., és ekével szántata a városban. azért hogy meg ijesze. atöb varosokat a melyekre igyekezet. 5 A hadát egy kevesé meg nyugosztalván. rézan nevü varos ellen indula, oda érkezvén. avárost körül vévé hadával. a városbol ki ütven ( ki ütven reája ) reája. a spahiák. hat rabot fogának. akik közöt találkozék egy iffiu olosz kép iro. bionchiny nevü, ezt meg fosztván. a sebibe, egy nehány képet találának. de a többi közül egyet méltonak itélék hogy amuratesnek adgyák, a rabot is hozája vivék. 5 A Császár alig veté szemeit a képre, amelyen egy igen szép aszony volt le irva, hogy ohajtani kezdé meg üsmérni a személyt. a kinek a volna aképe. erre valo nézve moindgyárt tudakozá a kép irotol annak a szép személynek nevét, és lako helyet. és hogy ha az a kép. valoságos képe volnaé valamely személynek. vagy tsak a maga gondolattya után irta volna, 5 Bionchiny nem látván semmit is olyat. ami arra kénszerithetné hogy el titkolya az igazságot, látván azt is hogy mitsoda változásokot okozna az a kép a amurátes ábrázatyán. gondola hogy talám mind ez, az ö szabadulására szolgálhatna,. igazán meg vallá hogy az a kép, a szép rakima képe volna a gumer émir hugájé, a ki is mind avárosban mind a tartomáyokban parancsolna és hogy abban bizonyos lehet a hatalmas Császár, hogy akár mely szépséget lasson a képben. de rakima még annál ezerszerte avalo szeb., és hogy neki, lehetetlen volt le irni szépségét. annak pedig az esze. tizen hat esztendös korában., még fellyeb haladgya szépségét. 5 Amurétes azon kivül is szerelmes természetü lévén, az illyen beszédeket nem halgathatá csendeségel. és noha roxánnak egész hatalmában volt is az ö szive. de nem lehete. hogy ót valami helyt ne adna rakimának is. ezt az uj szeretetit. meg más egyéb hasznára is akarván forditani. eleiben adá bionchinynak, hogy az szerencséje azon áll. ha igazán fog néki feleleni. és parancsolá néki. hogy elö beszéllye néki mind azt. valami gumer embert illeti, mitsoda elméje, és természete volna. és hogy a tartományban. mi képen vannak hozája.

Ez az okos olasz. által látván mindgyárt. az okát, hogy miért tudakozná tölle. felelé. hatalmas Császár. gumer emirnel fösvényeb ember [p 0050] nem lehet. se a ki a maga hasznát ugy keresse. mivel ö mindent fel áldozhat, mind az elö menetelnek. mind a gazdagságnak, ugyan ezen okbol is tette szegényé az egész tartományt. nem hajtván alakosoknak se kiáltásokra, se könyörgésekre. se sirásokra. se söt még a persa fö ministerekis. akiknek ki adgya részeket a sok tolvajságbol. sé abban bizonyos vagyok a labaihoz borulván a Császárnak, hogy ha a hatalmas Császár, valamely bizodalomal volna rabjához. bizonyos modal. hatalma alá tehetné avárost. 5 A kép iró a rakima képire tekintvén., amurátes észre vévé hogy mi volna gondolattyában. és látván. eszes. és értelmes voltát. gondolá. hogy néki nagy hasznát vehetné, azért mindgyárt meg is akará probálni, és mondá néki, ha te hozám hüségel akarsz lenni és a vallásodot meg változtatod, én tegedet oly gazdagá tészlek. hogy semmit többet nem kivánhatz. 5 A olosz mint hogy tsak a kemény rabságban valo lételit ( lételit [e - é-bõl javítva az ékezet áthúzásával.] ) várta magára a Császár igéretinek igen meg örüle, mindenekre is köteledzé magát, akoron el végezék egymás közöt. hogy mihelyt bé estvélednék. a városban viszá menne., mondván azt hogy viszá ( viszá szököt ) szököt volna. és keresne alkalmatos idöt az amurates parancsolattyát végben vinni. a gumer émirnél. amurátes pedig mindeneket eleiben ada néki hogy mit tselekedgyék. alig estveledékbé. hogy bionchiny olyan szerencsen ( szerencsen [szerencsén vagy szerencsésen] ) mene viszá, hogy senki nem gyanakodék reája.

Gumer meg halván. viszá valo térésit. maga eliben hivatá. és kérdezkedék tölle, az amurátes erejéröl, az olosz olyan nagynak mondá azt lenni. hogy gumer emir el tsudálkozék rajta. azt is hozá tévé. hogy a táborban a volna hire. hogy amurátes ugy akarna bánni azal avárosal. valamint tauris városával. hogy ha fel nem akarják néki adni. 5 Gumer jol üsmervén az amurátes kegyetlenségit. nem félté anyira. se az eletit. se a familiaját. mint a kintsét. és igen meg kezde ijedni. a bionchiny szavain. ugy anyira hogy el sem titkolhatá ( titkol hatá ) elötte, fel háborodot elméjit, az olosz erre figyelmetesen vigyazván, látá hogy ugy folyna adolog a mint kivánnya, kéré azon. hogy had beszélhetne véle különösön. mivel nagy dolgokot akarna néki mondani.