MIKES KELEMEN: TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK ÉS MISSZILIS LEVELEK. 0270


[181.]

rodosto ( [Kelztezés:] rodosto 16 [Lásd a 49., 59. és 79. lev. keltezését is.] ) 16 7bris 1750

Mely szép dolog illyen mezei városba lakní. mint a miénk, akor ( akor [r - z-bõl javítva.] megyen ) megyen a mezöre az ember. mikor akarja. a nagy keritet városok ( városok [-ok utólag beszúrva.] ) mint a tömlötzök olyanok. most a kertekbe enni gyönyörüség. ót a sok ( sok gyümölts. ) gyümölts. noha nem sok féle. mert a kertészek roszak, oltani nem tudnak, körtvély, alma, szilva. nintsen hanem a sok öszi baratzk., a sok két három féle dinye. kivalt most az õszi dinye, a mely decemberben is tart. olyan öszi dinye pedig mint itt vagyon., nem adatik sohult, az igen hasonlit az ugorkahoz., amint hogy a melyik nem jó. egész ugorko., ( ugorko., [!] ) de ennél a dinyénél nem lehet kedveseb gyümöltsöt enni., kivül a [p 0271] szemnek. nem tettzik, hameg mettzik, még annál inkáb ( inkáb mert ) mert a belsö része tiszta zöld. de ha meg kostollyák. gyönyörüségel esznek belöle, mert olvad a leányok szájában. és olyan édes. mint ha nád mézbe fözték volna meg. menyünk már az aszony dogára.

A törököknek. egy hit ágazattya vagyon, tudni illik hogy tsak egy Isten vagyon. és hogy Mahumetet az Isten küldötte, ami pedig atörvény béli parantsolatot illeti, atörökök öt részre oszttyák. 1. hogy napjában ötször imádkozanak. 2. hogy a ramazánt meg böjtölyék, 3. hogy alamisnát adgyanak. és az irgalmasságnak tselekedetit kövesék. 4. hogy ha lehet butsura el menyenek, mekhában, 5 hogy semi tisztátalanságot el ne szenvedgyenek a testeken: EZekhez meg más négy parantsolatot adnak. de ezek nem szükségesek tellyeségel azüdveségre, 1. hogy pénteket meg üllyék, 2. hogy környül ( környül [r - n-bõl javítva.] ) metéltesék magokot, 3. hogy bort ne igyanak, 4. hogy diszno hust ne egyenek. sde ollyan állatot. a kinek elöször a vérit ki nem botsátották,

A törökök tisztelik pénteket. és tartoznak azon anapon. atemplomba menni délbe, az aszonyoknak meg engedik hogy oda menyenek. azért hogy a férfiak figyelmetesebben imádkozhassanak, atörök kereskedö délig ki nem nyittya a bolttyát. azon anapon. de söt még egy áitatos török, a keresztyén házában sem menne, a mint evelem meg történt.

A közönséges jó vivé a törvény tsinálot arra, hogy a tanitványinak meg tilttsa abór italt, óhajátok magatokot. mondá a bortol. a kotzka. a sák játékoktol ezeket, azért találta fel az ördög, hogy gyülölséget. és veszekedést szerezen az emberek közöt, hogy öket el távoztasa az imádságtol, és meg gátollya öket, hogy az Isten nevét segíttségül hiják; minket pedig meg nem gátol. hogy ne adgyunk hálákot az urnak. hogy a pestisnek hirét sem halottuk ebben az esztendöben. neis halyuk.

[182.]

Rodosto 1751 14 febr.

Kedves Néném, annak igen ( igen [g - d-bõl javítva.] ) örülök hogy a kéd tettzése szerént irtam még edíg a török szokásrol. és vallásrol. kivánom. hogy ezután is ugy legyen, de azt szükséges meg irnom, hogy it igen zür. zavar [p 0272] idök járnak de a nekünk hasznunkra vagyon, mert most fársángba, tsak hozák nekünk a sok tuzokot. halva és elevenen, a kiket az ónós csökbe fogták, a török nem kap rajta. mi pedíg már meg is untuk., atuzok rettentö fejes, makats állat. jóbban szereti éhel meg ölni magát. mint enni. hanem a fiatalt fel lehet nevelni. ideje az aszony dolgára meni. 5 A muftit a törökök ugy tekéntik mint vallásoknak. törvényeknek. fejit. és oraculumját, ennek választása. tellyeségel, a Császáron áll, aki erre ahivatalra, okos. értelmes. és igaz embert választ. Ámbár az ö Decretumit., és végezésit a birák törvénynek tarttsák is., de császárt semire nem kötelezhetik, mind azon által olyan nagy az ö hatalma. hogy semmiben néki ellent nem mond, se ellent nem tart végezésinek, ( [Íráshiba:] végezének, ) a melyek tsak egy nehány szokbol állanak, és utollyára mindenkor hozá tlészi., Az Isten tudgya melyik jóbb, mind azon által a midön a Császár tanátsot kér a Muftitol. az országos dolgokban, vagy valamely pasának halálárol. vagy a békeségröl. hadakozásrol, és ha ugy talál lenni hogy ez a föpap másként gondolkozik mint a Császár mind ezekröl, minden halogatás nélkül le teszik, és olyan fö papot tesznek, akinek olyan gondolati legyenek. mint a Császárnak

A Császár mikor a Muftinak ir, ilyen titulust ád neki. Ésádnak, aki minden böltseknél leg böltseb. minden tudományokba,: leg felyeb halado mind azoknál. a ki femt haladnak. te aki minden nem szabados dologtol meg tartoztatod magadot,: Eredete ajó erköltsnek. és a valoságos tudományoknak; A proféták. és az Apostoli tudománynak. Örököse: A ki meg ( meg fejted ) fejted ahitnek az igazság kintsének a kolttsa; te világositod meg. a homályos magyarázatot. meg vagy erösitve a felsö igazgatonak ( igazgatonak és ) és az emberi nemzet törvény tsinálojának kegyelmével. A nagy Isten adgya hogy szüntelen meg maradgy ajó erköltsbe.

A Muftit mihent választoták. a Császár egy nusztos mentét küld néki. és ezer tallért aranyul egy keszkenöben, azután 2000 pénzt rendel néki napjára. egy poltura három pénz, emint egy 16 talléra. es 30 polturára megyen, vannak olyan császári templomok. a kiknek joszágibol fel vehet ötven ezer tallért

[p 0273] A mufti után vannak akét Cadileskerek. az egyik Europai, amásik Asiai, ezek eleiben minden féle törvény el mehet és minden féle törvényt meg itélhetnek ebbölé a tiszttségböl. a Muftiságra mennek

A Cadileskerség után valo a MOlla. ezeknek 5000 pénzek ( pénzek jár napjára, ) jár napjára, ennek az egész tartományba valo Cadiákra vagy birákra hatalma vagyon, a mollakbol lehet mufti. a Mollákot, és a kadiákot. egy ( egy házi [Törlés sor elején.] ) házi embereknek tarttyák, mert a törökök közöt avallasbéli ( [Íráshiba: avallalbéli ) törvényt, a városi törvénytöl meg nem választtyák 5 A Imánok, vagy papok, olyanok mint a parochusok, ezeknek meg fedhetetleneknek kel leni. de szükséges hogy jól tudgyák olvasni az Álkoránt, ( Álkoránt, és [Tollhiba.] ) és hogy elsöben abban ahivatalban. mint azok akik atöronybol a népet az imádságra szokták híni, de még az is szükséges hogy a nép a fö vezérnek szollyon mellette. más képen abban a hivatalba nem álhatna, avezér parantsolattya nélkül. ahoz nem kivántatik más napi bélyeg, se a Mufti nekik semit nem parantsol, ki ki szabad a maga parokájában, hanem avárosi birák alat vannak,

A Emireet az egyháziak közi számlálhattyuk. mivel ezek a Mahomet familiájábol valok, hogy pedig a többitöl magokot meg külömböztesék. zöld tsalmát viselnek, a mahumet szinét, ezeknek sok szabadságok vagyon, a törököknek meg vagyon ( vagyo [?] n ) tiltva hogy ezekel. gyalázatosan ( [Sorvégén] gy [új sor elején:] lázatosan ) bányanak vélek, ( [Vö. 1 182. lev. tárgyi jegyz.] ) de ha haragusznak reájak. és részegen láttyák. a csalmájokot le veszik. és jól elverik minden tisztelet nélkül.

Az Emireknek egy fejek vagyon. akit Nakib Essrefnek nevezik, ennek oly nagy hatalma vagyon rajtok. hogy megöletheti, és meg kegyelmezhet nekik., de hogy a botránkoztatást el kerülyék, abüntetés mindenkor titkoson megyen végbe, A fönek egy vicéja vagyon. akit Álemdárnak hiják. ehordoza a mahumet zászloját. az Émirek, minden féle nagy tiszttségekre fel mehetnek; en pedig továb nem megyek. hanem jó egésséget kivánok Nénémnek