MIKES KELEMEN: TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK ÉS MISSZILIS LEVELEK. 0201


[111.]

rodosto 25 martÿ. 1735.

Édes néném. ha nyughatatlan elmevel. irtam az elöbbeni levelemet, ezt szomoruságal irom, mert az urunko éppen nem jó állapotban látom, ki is nyilatkoztatta már magát a betegsége. tegnap elöt, ( tegnap elöt, a szokás szerént, nyolcz orakor estve. le akarván vetkezödni. ) a szokás szerént. nyolcz orakor estve. le akarván vetkezödni. a hideg borzogatta; én jelen lévén, kérdé töllem, ha én nem fázomé,? felelém. hogy az idö elég meleg. és nem fázom, erre felelé. hogy igen fázik. ezen mindgyárt meg ijedék. de meg azután. gondolám. hogy tavasz felé valami változás esik az egésségben, az urunk le vetkezik. és le fekszik. én is a szállásomra megyek. egy kevés idö mulva., hozám jönek, és mondgyák, hogy hánt volna, én arra mondám, hogy talám valamit ollyat. ett, amit agyomor nem szenvedhetet; másnap, hat orakor, a mikor fel szokot öltözni. a házában megyek, de micsoda ijedségben nem esém. mihent meg látám, az ábrázattyát. aki is [p 0202] természe szerént mindenkor piros lévén. ugy el sárgult, valamint ha. sáfrányal meg kenték volna, már két naptol fogvást. nagy gyengeséget érez. szüntelen valo hideglelés van rajta, és mint ha, az egész vére. fel öltözöt, és a nagy misét meg halgatta. de nem kel csudálni. ha igen keveset ehetet, leg kiseb fájdalmat nem érez., de nagy badgyattságot; édes néném, kérjük az Istent, hogy tarttsa meg ezt a nagy embert; a kit, az ellenségiis nagyra tartanak. 5 [112.]

rodosto 8 aprilis. 1735.

A mitöl tartottunk, abban már benne vagyunk az Isten árvaságra téve bennünket. és kivéve ma közüllünk. az mi édes urunkot és atyankot, három ora után reggel, ma nagy péntek lévén. mind a mennyei. mind aföldi. atyáinknak, halálokot. kel siratnunk, az Isten mára halasztotta halálát urunknak. azért. hogy meg szentellye, halálának áldozattyát, annak érdemével. aki ma meg holt. érettünk, a micsoda életet éllt, és a micsoda halála volt, hiszem, hogy meg mondották nékie. ma velem lész a paradicsomban., hullasuk bövségel könyveinket, mert a keserüségnek ködgye, valoságoson reánk szállot. de ne azt a jo atyánkot sirassuk. mert ötet az Isten annyi szenvedési után. a mennyei lakadalomban vite. ahol agyönyörtüségnek. és az örömnek pohárbol itattya, hanem mi magunkot sirassuk, kik nagy árvaságra jutottunk, ki sem lehet mondani, micsoda nagy sirás, és keserüség vagyon itt mi lözöttünk. még csak aleg alábvalon is, itéld el, ha lehet. micsoda állapotban irom ezt a levelet, de mivel tudom hogy örömest kivánnád tudni. mint eset szegénynek halála, mind téntával. mind könyhullaásimal le irom, ha szinte az által. meg szaporitom is keserüségemet. ugy tettzik hogy az utolso levelemet az elmult holnapnak. 25dik napján irtam vala., azután szegény mind nagy badgyattságokot érzet, igen keveset. de másként. mindent a szokás szerént vit végben, abban a gyengeségiben is. az ( az esztergájában [A névelõ tintája összefutott, de a: z betû kivehetõ; áthúzás nem tátszik.] ) esztergájában dolgozot. elsö aprilisig. az nap pedig ahideg erösen jöt rea., és annál inkáb meg gyengittette, másnap jobbacskán volt. virág vasárnap. a [p 0203] gyengeség miat. nem mehetet atemplomban: hanem a közel valo házbol halgatta a misét., amise után. a mely pap oda vite neki a szentelt ágat. térden álva vette el kezéböl. mondván. hogy talám töb ágat nem fog venni. hetfün jobbacskán volt. kedden hasonlo képen. még a dohánt is meg kivánta. és dohányozot; de azt csudálta mindenikünk benne, hogy ö semmit halála orájáig aháznál valo rendben el nem mulatot. de meg nem engedte. hogy ö érette valamit elmulassanak, mindennap. szokót orában fel öltözöt. ( fel öltözöt. ebédelt. és le feküt. ) ebédelt. és le feküdt. noha alig volt el. de még ism ugy meg tartotta a rendet. mint egésséges korában. szeredán. dél utá. nagyob gyengeségben eset. és csak mindenkor alut. egynehányszor kérdeztem. hogy mint vagyon, csak azt felelte.e én jol vagyok. semmi fájdalmat nem érzek, csötörtökön igen közel lévén utolso végihez. ( végihez. el nehezedék, ) el nehezedék, és az urat magahoz vette nagy buzgoságal. estve a le fekvésnek ideje léven. két felöl a karját tartották. de maga ment ahálo házában, a szovát igen nehéz volt már meg érteni. tizen két ora felé éttzaka, mindnyájan mellette voltunk, a pap kérdette töle. ha akarjaé fel venni az utolso kenetet, intette szegény hogy akarja. annak vége levén, a pap szép intéseket, és vigasztalásokot mondván neki. nem felelhetett reája. noha vettük észre, hogy eszin van. azt is láttuk hogy az intéskor. a szemeiböl. köny hullatások folytanak., végtire szegény. ma hároj ora után. regel. az Istennek adván lelkét: ( lelkét. <örö> el aluvék. ) el aluvék. mivel ugy holt meg. mint egy gyermek, szüntelen rea néztünk. de még is csak ( csak [Beszúrás.] ) azon vettük észre. által menetelit.. a midön a szemei fel nyiltak. ö szegény árvaságra hagya bennünket, ezen az idegen földön, itt irtoztato sirás, rivás vagyon közöttünk; az Isten vigasztallyon meg minket:

[113.]

Rodosto 16 aprilis 1735. 5 It édes néném, köny hullatásal eszük kenyerünket, és ollyanok vagyunk. mint a nyáj. pásztor nélkül, másnap, szegénynek atestámentumát. fel nyitottuk. és el olvastattuk., mindenik cselédinek hagyot énnekem ött ezer német forintot, sibrik uramnak is annyit, de mindenikünknek. azt a pénzt. franczia országban kellene fel vennünk, mikor veszük fel? Isten tudgya. a vezérnek szollo levelitis el küldöttük, [p 0204] a melyben kéri szegény. hogy bennünket el ne hadgyon a testet, másnap fel bontattuk és az aprolékját. egy ládában tévén. a görök templomban el temették. atestet pedig a borbélók füvekel bé csinálták. mert még nem tudgyuk mikor vihettyük constancinápolyban. a borbélyok szerént. nem kel csudálni halálát. mert a gyomra, és vére, tele volt sáral. az egész testit el boritotta volt a sár, az agya veleje egésséges volt. de annyi volt. mint két embernek. szokot lenni, esze is volt annyi mint 12nek, a szivét franczia országban. hadta hogy küldgyük, a testet husvét után. egy nagy palotán. ki nyujtoztattuk, ahol isteni szolgalat volt harmad napig, minden féle embernek szabadvolt. a testet meg láni. harmincz török is volt egyszers mind a ki látta, és akik jol üsmerték szegényt. de még is. nem hiszik hogy meg holt. ha nem azt hirdetik, hogy titkon elment, és mi mást öltöztettünk fel valakit heléyben. bár igazat mondanának. tegnap. az Isen szolgálat után. a testet. koporsoban zártuk. ( zártuk. és egy kis házban tettük., ahol ) és egykis házban tettük., ahol leszen mind addig. még szabadcság nem lesz. hogy constancinápolyban ( constan. polyban ) vihesük.

[114.]

rodosto 17 maji 1735.

rend szerént édes néném, mennél inkáb tavodzik az ember. az keserüséget okozo óktól. a keserüségnek sullya. annyival inkáb könnyebedik. és az idö. lassanként. mindent el felejtet velünk. és mennél távulab legyen az ember valamitöl. annál kissebnek tettzik. de itt ( itt nem ugy van. mert ugy tettzik. ) ugy van. mert ugy tettzik. hogy nevekedik. és nem kissebedik. az urunk után valo keserüségünk, mert hová továb. jobban észre veszük. hogy micsoda atyánkot vesztettük el. és hogy micsoda pásztorunk hagyot el., de a mi jó Istenünknek. ha egyik kezében. a veszö. a másikában. a vigasztalás. a porta ide küldötte ibrahim effendit. hogy itt néze meg, miben van dolgunk és végezen. csáki ural és atöb magyarokal. kik itt vagyunk. ( vagyunk. ha akarjuké. hogy ) ha akarjuké. hogy az szegény üdvezült urunk nagyobik fiát ide hozassa. erre mindenikünk reá állot, azután. hogy beszéllyen sibrik uramal. az urunk hofmesterével, akire szállot azegész [p 0205] háznak gondgya., a ( a tahin ) tahin iránt. a melyet rendelt nekünk a porta, tiz tallért minden naprá. hogy aztot fel oszák. a magyarokra. kik a fejedelmet szolgáltuk, de erre, se sibrik uram. se én rea nem állottunk. hogy csak mi reánk oszák. mivel sok régi idegen szolgai maradván urunknak. nekik semmi nem jutot volna. hanem ugy végeztük el. hogy mind azok, akik meg akarnak maradni. abbol a pénzböl. élljünk mindnyájan, mind addig még az iffiu fejedelem el érkezik. édes néném. eddig csak belsö képen. voltam magyar. vagy székely, de már külsö képen is. mert huszon két esztendö mulván, ma ( ma tettem [Törlés a sor végén.] ) tettem le a franczia köntöst.

[115.]

rodosto. 18 julÿ 1735.

A porta. meg engedvén, hogy titkon a szegény urunk testét. Constancinápolyban vihessük, egy nagy ládát. csináltatván, a koporsot belé zárattam, hajora tétettem, és egy nehány magammal 4dik. meg indultam, 6.dik. Constancinápolyban ( Conspolyban ) érkezvén. aládát. akiben a koporso. volt. a jésuitákhoz küldötem. akoporsot ki vévévn belölle, felnyitoták. hogy a testet meg lássák., a sirt pedig azon a helyen ástak. a hová temették volt. az urunk annyát, akinek is csak a koponyáját találták meg. és aztot. a fia koporsojában bé zárták. és együt eltemették. mely csudálatos. az Isten rendelése,! a még abban a nagy városban mulaték, avezért letévék. én is onnét megindulék. és tegnap ide viszá érkezém, a szomoruságnak helyére. a hol is. minden szomoruságra gerjeszt, akár hová fordullyák. mindenüt. azon a helyeket látom. a hol az urunk. lakot. járt, és beszéllet velünk. most pedig azokot ahelyeket csak pusztán látom. és azok apuszta helyek keserüségel töltik bé sziveinket. el hagyatattunk., jó atyánktol, és könyhullatásal. vigasztallyuk. árvaságban valo maradásunkot., mint ha eza sz9moruság nem elég volna rajtam. mert még attol is kel felnem, hogy az egész háznak gondgya reám ne szállyon, mivel asibrik uram betegsége nehezebedik minden nap. és mikor meg gondolom, hogy ha meg talál halni, micsoda bajra jutok mind addig, amég az iffiu fejedelem elnem érkezik., az én velem szomoru orákot töltet. el végzem ezt a levelet. mert magamot. ( magamot. kesergetvén. ) kesergetvén. kédetis keseritem. a szomoruán irt levelek. ugy jobbak. ha mentöl rövidebbek.

[p 0206] [116.]

rodoszto. 15 7bris. 1735.

A micsoda állapotban vagyunk. ha lehetne vigasztalást venni. aleveleidben néném. eleget találhatnék. azis evaloságos vigasztalás. ( vigasztalás. [g - betû más betûbõl, vagy betûrészbõl javítva.] ) melyet azigaz sziv ád. mert itt. egynehányan. vigasztalnak. olyanok engem. akik belsö képen örülnek szomoruságomon. és annak. még meg szaporodását is akarnák, de az Isten. akiben kel biznunk, kivánságokot bé nem tölti, eröt, és értelmet ád, annak a keresztnek, hordozására. melyet. reám adot. noha szabadságot adtak. kinek. kinek. arra. hogy innét el mehet. a hová tettzik, de kevesen akartak még eddig azzal a szabadságal élni, és meg akarják. várni a fejedelem eljövetelét. Isten tudgya mikor lészen a.? vagyon már egy holnapja., hogy el küldöttünk utánna. addig pedig itt senkinek fizetése nem jár. hanem kinek kinek, asztala meg leszen, mint az elött. a ki telik a tiz tallérból, melyet adnak napjára, de ( de senki ) senki nem várhat többet, harmintz, vagy negyven. személyt. el lehet tartani a tiz tallérból. de nem lehet. se fizetést. se ruházatot abbol adni. a szegény urunknak. hatvan tallérja volt. napjára jol fizethetet. jol is fizetet; mert kinek 6 száz. kinek 4 száz. és sokaknak 2 száz tallérjok volt, most pedig a kevésböl. keveset sem adnak, elöször azért, mert a rendelt pénz. esztendö által. az ételre el megyen. másodszor, mert abbol kel fizetni az alacson cselédek, kik a konyhán szolgálnak. harmadszor azért. mert ha egynek adnának. a többi is, kérne, és zugolodnék. de hogy senkinek semmit nem adnak. a zugolodásra sem adnak ókót. jó egéssége kivánok édes néném.

[117.]

rodosto. 8 8bris. 1735.

A mely keresztet még elöre el láttyuk. hogy viselni fogjuk. ugy tettzik hogy aztot. könnyeben kellene viselni. a szegénységet is konnyeben türik. ha csak lassan, lassan esnek abban. mert hozá szokik. édes néném, a jó Isten. ujjab keresztet adot reám, amelyet még elöre által láttam volt hogy reám fog szállani, de azzal könnyebnek nem találom, de reménlem. hogy aki reám adta, eröt is ád ahordozásra. itéld el néném. ha nem nagy kereszté. rajtam, hogy ami jó sibrik [p 0207] apánkot. el kelle tegnap temetnünk, annyi ( annyi nagy, ) nagy, és hoszas betegsége után. az Isten magához vévé. egy részint, halálán, nem kellene szomorkodnunk, mert az Isten végit vetette sok szenvedésinek, de más részint., lehet szomorkodnom, mert az egész gond, ( gond. [go betûknek csak nyomai vehetõk ki a szakadás helyén.] ) és baj, reám szállot, a mely nem kevés, ollyan állapotban, mint melyben vagyok, két féle nemzettel van bajom, akík egymást nem szeretik. vannak ollyanok. akik, nem voltak kezem alat: és akik nem szoktak a töllem valo függéshez, akik azt tarttyák. hogy már most fel szabadultak minden más alat valo lételtöl, akik azt gondollyák. hogy az fejedelem csak hamar el érkezik., azért addig. nem szükséges függeni valakitöl. azt is tekintik. hogy én töllem, akitöl kel függeniek igasság szerént. én magam sem üsmertem, a fejedelmet. ( a fejedelmet. ;se> azt nem tudom, mint leszek elméjiben. [?] mivel ) azt sem tudom, mint leszek elméjiben, mivel azgyakorta történik, hogy a kit az atya. szeretet. azt a fia nem kedvelli, azt is hozá teszem, ( hozá eszem, hogy akitöl, ) hogy akitöl, se adományt, se büntetést. nem várnak. ót az engedelmeség sem egész. mert az embereket vagy a haszon keresés, vagy a félelem vezéreli, ritkán a szeretet, vagy a becsület, egy fellyeb valonak pedig nem lehet magának azzal igen hizelkedni hogy szeresék mindenek. csak ajándékon. hogy ha tölle valamit nem várhanak, mint én töllem, hogy nem várhatnak., avalo hogy mindenkor csak azon kel igyekezni, hogy az alattunk valok. inkáb szeressenek mint fellyenek. de azzal nem kel magunknak. hizelkedni, hanem azt kel egy felyeb valonak magában fel tenni. hogy kinek kinek. amaga rendihez valo becsületit meg adgya. a maga hivatallyát. ne az emberekért valo nézve. kivánnya jól végben vinni. hanem az Istenért. és igen szeresse az igazságot. de ámbár mindeneket jol végben vigyen, is, ( is, [Beszúrás.] ) hadgyaké szó nélkül? nem; a tiszttségben lévökre, mindenkor bal itéletet szoktak tenni. de aki az igaz uton jár. van mivel vígasztalni magát. vígasztaly édes néném, mert van szükségem rea. de egyik vigasztalásom a. ha az egésségedre vígyász. 5 a vezérnek irot bucsuzo levelét urunknak. most jut eszemben. hogy eddig el kelletet volna kednek küldenem soha keresztény fejedelemhez a porta ollyan hitelel nem volt mint ö hozája szegényhez. az ö tanácsá mind becsülte. mind követte. hiddel néném. hogy tudot is jó tanácsot adni
[p 0208] A fényes porta fö vezérjenek. alí passának.
halála elöt irot bucsuzo levelének párja.
Ezen dicsöséges birodalom elsö méltoságában tündöklö. nagy bölcseségel fel ékesitetett fö vezér kedves szivbéli barátom. kit Isten mindenhato jokal. meg áldgyon. 5 Kéttség kivül sudalkozni fog avezér barátom. a midön halálom hirével. ezen levelemet fogja venni. de mivel az emberi természetnek. halandosága., ahalált el kerülhetetlennek lenni mutatta., az Istenhez valo szeretett hivot hogy hozzá készüllyek. és a gyözhetetlen császárhoz valo hálá adoságom ( hálá adoságom ) ösztönözöt hogy bucsu vétlen evilágbol kine mennyek. melyre nézve, még egésséges voltomban mindenekröl rendelést tévén. azudvarom fö tisztinek., meg parancsoltam, hogy halálom történvén, amidön avezért tudositani fogják. kedves barátomnak ezen levelemet meg küldgyék. hassanak azért szivére igaz baráttyának. uolsó szavai. és mutassa bé a császárnak kegyelmes uramnak. igaz háláadoságal. tellyes szivemnek uolso beszédit. mindenkor az Isten meg foghatatlan bölcsesége rendelésének tulajdonitottam ezen fényes birodalomban valo jövetelemet. de kivált képen azon indulatomot; a melytöl viseltetvén oly idöben jöttem, amidön ahadakozás szerencsétlen sorsa által leg nagyob változások közöt. forgottak a birodalom dolgai. meg gyözte vala elmémet az Istenben vetett bizodalom., és fényes portában helyheztetett reménségem. hogy engemet el nem hágy, és imé éleemnek utolso orájában is mondhatom hogy meg nem csalattam, mert személyemet becsületben tartván, avelem lévö kevés számu hiveimmel táplált. és az ellenségim ( ellenségim szándekitol ) szándekitol meg oltalmazot, én is mind ezeket szemem elött viselvén, életemben, orczán pirulása ( pirulása [pirulásraból javítva. ] ) nélkül mulok ki ezen halando világból. mert nem vádol lelkem üsmereti, ( üsmereti, [i - e-bõl jav.] ) hogy a birodalomban valakit meg bántottam volna. és hogy a fényes porta valoságos jovát, minden töllem lehetö modok szerént nem kerestem volna. vigasztalásomra volt életemben. sokszor. hogy ezen egyenes szándékomot a porta ministeri meg üsmérvén, hozám jó szivel voltanak, és igy csendes nyugodalomban élvén. ezen utolso orámhoz készültem. a melytöl egyedül várhattam minden nyomoruságimtól valo fel szabadulásimo, mivel pedig törvényem azt parancsolta., hogy az Istent mindenek felet. és felebarátomot ö érette mint önnön magamot szeressem [p 0209] mondhatom. hogy mind azokot a kiket Isten ezen a világon gondviselésem alá bizot, ámbár szolgálatomra rendeltettek. fiaim gyanánt tartván szerettem, és ezen indulattol viseltetvén, irásban tett rendelésim szerént, a mim volt közikben osztotam, de nem szegyenlem meg vallani oly meg szükült állapotomot, hogy a Császár mellém rendelt, és engemet jó szivel szorgalmatos hivségel szolgálo tiszteinek illendö meg jutalmazásokra. semmit sem hagyhattam, melyre nézve ha a gyözhetetlen császár elött, valamely érdemet tulajdoníthattam volna magamnak. azon kértem volna. hogy mind azokhoz akik mellém rendeltettek vala, én érettem mutassa kegyelmességét. de mint hogy magam is annyi esztendököl fogvást. inkáb terhére. voltam aportának mint sem hasznára. egyedül csak a Császár kegyelmeségében ajánlom egyenként öket, de kivált képen ibrahim hiv tolmácsomot, a minden hato Isten jutalmaztassa meg. leg drágáb áldásival. velem tett jó téteménnyit. és azon Isten nevében kérem, engedgye meg hogy kevés számu hiveim, mint egy pásztor nékül hagyatot juhok., irásban tett rendelésimet véghez vivén. testemet azédes anyám mellé minden világi pompa nélkül nyugosztatván, minden háborgatás nélkül bátorságosan követhessék más országokra utyokot. vagy akinek tettzeni fog a birodalomba meg maradhassanak., mind ezek után pedig azon Istentöl. minden testi és lelki áldást kivánván avezérnek, és az egész birodalomnak, végzi szavait holtig hüséges baráttya. már porrá. és hamuvá leendö. 5 R. F.

[118.]

rodosto 15 9bris. 1735

Egy nehány levelidet vévén néném, a sok vigasztalásit ( vigasztalásit [vigasztalásid helyett; Mikes helyenként kijavítja az ilyen hibákat.] ) közöt, annak leg inkáb örülök. hogy egésségben vagy. az iffiu fejedelemtöl is vettem. egy vigasztalo levelet. a melyben szép ajánlásokot teszen. e mind jó. csak füstben ne mennyenek. ha üsmerném. tudnék itéletet tenni felölle. és tudnám mit várhatok tölle., de ki tudgya micsoda természetü. az attya ugyon nagy reménségel volt felölle. csak meg ne csalta volna magá. én semmi itéletet nem teszek felölle. meg lássuk [p 0210] mikor eljö. az Isten segittségivel. azt fel tettem. hogy ugy adom keziben minden jószágát. a mint az apja hadta, és ha lehet. az igazságot, elöttem viselem. hogy mindenekröl számot adhassak. nem azért. hogy kedvit talállyam. hanem azért. hogy Isten aldása legyen rajtam, hogy ha már is. sok bal itéleteket tettek. és tesznek felöllem. a velem valok. hát még ezután. mit fognak irántam mondani magának is a fejedelemnek., de én azt csak nevetem. mert nem igazat mondanak. és azIsten pártfogoja azoknak, kik az egyenes uton járnak, ha ötet káromlották. hát engemet miért nem. talám kéd. még magais azt gondollya. hogy a szegény úrunknak sok joszága maradot; sokan meg csallyák ez iránt magokot; a mi leg rágáb. aportékáji közöt. az asztalhoz valo ezüst mivek, a sem sok. mostani állapottyához elegendö volt. de másut. egy kalmárnak is töb ezüst mive vagyon, ládabéli portékája igen kevés, köves portékája éppen nem volt, két gyémántos gyürüjevolt, annak is az egyikét nekem hadta, két lora valo szerszám, de házi eszköz elég. mert ö azt örökké csináltatta. ládabéli, vagy köves portékát, ö soha sem vett. mert azon éppen nem kapot, hanem csak éppen. ami nélkül nem lehetet. ollyat vett. két sebbe valo orája maradot., egyikét a szegény sibriknek hadta, a másikat nekem, ezekböl észre veheted ( veheted [Beszúrás.] ) néném, hogy nem sok drága joszága maradot; mert ö szegény. egy asztalt., vagy egy széket. a melyet ö maga talált ki., nem adta volna aköves portékáért. ollyan pedig sok volt. mert az ollyanért. a pénzt nem kimélte. és az ollyanoknak. se a fia. se más hasznát nem tudgya ugy venni mint ö vette. mert neki semmi házi eszköze ollyan formában nem volt. csinálva, mint másoknak szokot lenni. azok mind más formájuak voltak, a székek, asztalok ugy el bomlottak egymástol. hogy kis ládákban lehetet el rakni, el itélheti már kéd. hogy az asztalos, és a lakatos. többet nyertek rajta. mint sem az ötvesek, egy szoval. néném, a franczia példa beszéd. bé nem tölt rajta. a mely azt mondgya, hogy boldog fiu az, akinek az apja elkárhozot., értvén az ollyan apát. aki sok hamis keresetböl valo joszágot hádgy a fiára, mert ö szegény, az igazán valo keresetböl is. igen keveset. és minden kincse mikor meg holt. öt száz tallérbol állot, azt kérthetnékéd. hogy hová tette a pénzit., mivel, hól hetven, hol hatvan tallérja járt egy neprá. két szoval. csak azt felelem kédnek. hogy sok embert tartot. azoknak sok fizetést adot. és meg annyit költöt, az épitesre. a harmadik. és aleg hasznosab [p 0211] költtsége. az Isteni szolgálatért. és a kápolnájáért volt. de ö annak hasznát is vette szegény. nem is lehetet volna neki azt mondani, amit mondottak egy franczia királynak., a ki is egy spanyol követet. a viszá menetelekor meg akarván ajándékozni. mondá az urak elöt. ezt a követet meg akarnám ajándékozni. de ollyan portékát szeretnék neki adni, a mely nekem sokban tölt. de amelynek nem veszem hasznát. egyik az urak közül. aki tréfás volt, mondá akirálynak. ad oda a kápolnádot. mert arra sokat kölöttél, de semmi hasznát annak nem veszed, a bizonyos hogy tudta szegény hasznát venni a kápolnájának. de sok más ollyan költtségeket tett. mellyek haszontalanok voltak. talám az is haszontalan volna, ha többet illyeneket irnék, azért el véhetvén. maradok kedves néném. bajban szomoruságban. uszkálo szolgád.