MIKES KELEMEN: TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK ÉS MISSZILIS LEVELEK. 0194


[105.]

rodosto 16 junÿ 1734.

most hozák hirit. hogy a muszka. és a saxo obsideálta dantzkát. minden ösvényt. lyukat, be dugot. hogy stanislaus király kine repülhessen. avárost, mind löni, mind meg vennei könnyü. de azt igen nehéz. meg oltalmazni. hogy a király onnét el ne mehessen: akinek és még arra kel szánni magát. mivel afranczia hajok. nem igen nyargalnak segittségire. amely várat pedig meg nem segittenek., megveszik annaál is inkáb, hogy soha a dantzkai praesiium ollyan játékban. magát nem gyakorlotta. de hadgyuk el dantzkát. ugyis ót. most. sok álgyu dörgések vanna. és sétállyunk olosz országban. és nézük meg, hogy ót mint vendégeskednek az oda ( oda gyült sok féle ) gyült sok féle hadak. azt mondgyák. hogy ót. már két vagy három várat. meg vett a franczia. de a mi leg nagyob, még médiolánumban. sem kiáltanak már berdot. illyen formában. nem igen jol folynak. a császár dolgai. oloszországban, hogy ( hogy

ha pedig ) ha pedig a spanyol ház. egyszer gyükeret kezd vetni olosz országban, a mint már el kezdette; félö, hogy a vendég kine vesse a gazdát házábol. a spanyol király fia, az annyára maradot, három hertzegséget ment volt birni olosz országban, de ha szerencsés lehet, talám még fel állittya a siciliai királyságot. de akár mit csinálnának ök. csak nekünk is. valami Cseppenne hasznunkra. de se szememmel nem hallok. se fülemel nem látok. ollyat a mi arra fordulhatna, az is meg lesz annak idejében, édes néném. mi szép dolog. sokáig élni, eben a saeculumban ( saeculumban 33 esztendö ) 33 esztendö tölt el. de azon kevés idö alat. igen nagy dolgok mentenek végben. hát még. ha élünk. mit nem érünk. azt is meg értem, hogy mikor valamait küld kéd nekem meg panaszollya, de a panaszostol. az ember hizik., noha azt szokták mondani.
[p 0195] Nincs keservesb kenyér, kit adnak panaszal.,
bövön elegyitve, van mérges kovászal.
ásztatni kel gyakran, sok köny hullatásal.
és annak étele, ( étele, van nagy ) van nagy suhajtással.
de édes nénxém, ha panaszolod is, de nem háláadatlannal van dolgod. ( dolgod. és ) és azt ne tarttsad. azonban.
Te nagy ajándékot, ne adgy barátodnak.
mert ötet csinalod háláadatlannak.
0 de én is utánna teszem. ha el kellene. egyik ffülemet is vesztenem.
ki ajándekjina. ( ki ajándekjinak. ) a számát fel irja.
már azoknak többé, érdemit ne várja.
tudom azt fogod mondani. hogy jol aluttam azéttzaka. mert a jo aluvás után. könnyeb verseket gyalulni, el rakván hát a vers csinálo szerszámimot. maradok édes néném. mindenkor etc. ( [Mikes] &. [rövidítésjelet használ; vö. a 138, 145, 146. lev. is.] )

[106.]

rodosto 27 julÿ. 1734.í

néném. irtoztato nagy dolgok mennek végben ezen a mi keserves lako hellyünkön, mi csendesen aluszunk. másut meg. erövel fektetik le, arra a hoszu álomra azembereket. ha szinte azon anagy dolgok minket ki rekesztenek is magaok közül. de imádgyuk az Istennek munkájit. másokon is. és azután., léptessünk dantzkára., a hol is meg szüntek már azálgyu lövések. mert aváros fel adta. magát a muszkáknak., akiknek is kel fizetni egynehány száz ezer forintot. hasonlo képen. a saxoknak is. hogy a várost fel nem prédálták. igen drágán fizették meg a vendég fogadást, hihetö hogy mászor nem kivánnak. szállást adni ollyan vendégnek., akiért. ugy el rontották. a városokot, és annak hostáttyit. hogy husz esztendeig sem állittyák. helyre, avárost pedig azután adták fel. minek utánna. onnét stanislaus király ki repült volna. csak harmad magával; a ki is nagy veszedelemre adta magát, és akit minden rejtékben meg keresték a muszkák., de már késö volt; mert a kaliczkábol ki szaladot volt a madár. és a [p 0196] prussiai király földére ment, kénispergában., ót már ne félttsük a muszkáktol, a valo. hogy, el hagyván lengyel országot, a királyságát ( királyságát [Szóvégi á - o- ból jav.] ) is el hadta, de aki leg elsö indittoja volt. az akadálynak, hogy lengyel király ne lehessen, drágán fizeti meg, mert ez a példa beszéd, aki másnak vermet áss, maga esik belé, nem csak az ollyanoknak szól mint mi, hanem acsászároknak is, a mint aztot meg láttyuk. mihent dantzkárol. oloszországban érkezünk, ( érkezünk, [n - k- ból jav.] ) iromtassunk oda tehát. és nézük meg. hogy ót mint vendégeskednek, ( vendégeskednek, mert ) mert sok császár. madarát öltek ót meg, mivel azt bizonyoson irják, hogy a spanyol, franczia, és a sabaudus, meg verték volna a németet, és a hartz ( hartz párma ) párma mellet lett volna, az elmult holnap végin, mind ezen örvendetes dolgok a spanyol király fiának., a ki csak huszon két esztendös korában is, igen közelit. a korona elnyeréséhez, mi jol lovagol az, a kit az isten kegyelme hordoz. mi könnyen végben megyen dolga az ollyannak. a kit az Isten segit, a rhemus mellet pedig, a franczia meg vette philisburgot, eugénius minden hadával ót volt. hogy nagyob bizonyságot tehessen, a vár meg vételeröl, a mely franczia generalis meg szállotta volt, azt kevés idö mulva. egy álgyu ( álgyu golyobis ) golyobis homlokban ütötte. itéllye el kéd. ki volt erössebb, magunk felöl is irnék kédnek, ha volna mit, de mi még mind ezeket távul, nézük, mert a szegénynek, a szerencséje is szegény, de aza vigasztalásunk vagyon. hogy aki ezeket anagy dolgokot. miveli. minket is lát., és meg emlékezik rollunk. annak idejében, szeres néném. és légy jó egésségben, amen.

[107.]

rodosto 12 8ber. 1734. 5 Az urunk bé küldötte pápai sogort a portára. tudom már eleget nevetet kétek együt, ha végben mehetne. a miért ment. csak hamar franczia országban mennénk innét, vagyon immár két, vagy három hete. hogy a franczia. követ. meg izené az urunknak, hogy a nagyobik fia., senkitöl el nem bucsuzván. minden Ceremonia nélkül. bécset el hadta, és velenczében érkezet, már egy rákoczi sincsen a császár keze alat; azt is hallottuk, hogy még nem jõ ide. hanem romában megyen, az apja pedig igen várja. nekem ugy tettzik hogy ( hogy ide ) ide kellet [p 0197] volna jöni elsöben., de csak nehezeb, és hoszab az atyai. és anyai szeretet. a fiui. szeretetnél. eztet még az oktalan állatokban is láttyuk; az oktalan állat. mennél kisebb. annál inkáb szereti az anyát, és a nevekedésel ( a nevekedésel [k - d- bõl jav.] a szeretet fógy benne. [benne. b-je v-bõl jav.] ) a szeretet fógy benne. mindenik a természet munkája, az anyai szeretet szükséges, mind a szaporiásra. mind a gondviselésre, micsoda, ( micsoda, [o - d-bõl jav.] ) nagy gondal táplállya és örzi egy tyuk. a fiait. mind addig még magok is kereshessenek ételt, és modgyok szerént. magokra vigyázhassanak., a fecske csak addig hord enni fiainak, a még nem járhatnak az áerben, azután koplalni hadgya öket. hogy had hagyák el az apjok házát, és szerezenek magoknak más konyhát, ezek is azután. se viszá nem térnek, se az anyokal többé nem gondolnak, mindenikében a természet munkálodik ezt láttyuk közönségesen az emberekben is. noha mind más formában. a mely fiu láttya, hogy semmit nem várhat a szüléitöl. olyan könnyen el hadgya a hazat, valamint egy fecske fiu., de a szüléihez valo szeretetnek meg kel benne maradni. mind azért, hogy okos teremtet állat, mind pedig azért, hogy azt parancsollyák néki, hogy ne kellene a spanyol király fiának. szeretni szüléit, a midön egy szép takarékos királyságot szereznek nekie, mivel az elmult holnapban. azapja hada, ismét meg verte anémeteket; a hartz guastália nevü ( nevü város [város: fölé írva.] ) város mellet ment végben., mér el mondhatni, hogy el vesztette. a császár. olosz országban a két ( két siciliát, ) siciliát, a spanyol király el vévé tölle. spanyol. országot annak a fia, most el veszi tölle, a neápolisi koronát. a ki is, ha jól jut eszeemben; harmadfél száz esztendö mulva, fel álittya ismét. a franczia házból valo neápolisi királyságot. meg kel vallani hogy a császár. drágan fizeti meg, a stanislaustól elvett koronát. de a példa beszednek. bé kel tellyesedni, de a levelemet el végezem. mert haalevél kicsid, a hir elég nagy, és a hajos utánnam várakozik, jó egésséget.