MIKES KELEMEN: TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK ÉS MISSZILIS LEVELEK. 0145


[80.]

rodosto 7 maji 1727.

nénékám. a mézes pogácsánál édeseb leveleidet vettem. szivbéli zokogásal, éppen nem volt ( nem volt szükséges meg köszönni ) szükséges meg köszönni a kérdésekre valo feleletimet. mert a mit kéd jó szivel veszen töllem, a nekem köszönet gyanánt esik, de a köszönet csak arra valo látom, hogy ismét meg felellyek kérdésidre. a melyet jó. és ép szivel meg cselekszem. de ugy amennyiben. a rongyos elmém meg engedi, mert ha rongyos leves vagyon. mért n volna rongyos elme: elég vagyon., tudom édes nénékám hogy a szokás szerént ezt a holnapot. a Canalis parttyán tölttyük el, bár én is ot lehetnék, mert nem lehet annál szeb lako hely. nincsen is europában. annak mása, ( mása, a ki ) a ki azt nem látta. csak gondollyon el, ( el, egy ) egy széllyes, és hoszu ót. vagyon ött mély föld ahosza, annak egyik vege a fekete tengerben megyen. a másika a fejér tengerben, de annak két felöl. ( felöl. a parttyán. micsoda ) aparttyán. micsoda szép városokot lehetne épiteni, most is vannak, de ha más féle nemzet lakná. mind más formában volnának, mint szerettem nézni. hogy a nagy roppant ( [A kéziratban:] rompant ) hajo, az ablakom elöt mentenek el, és a sok szép is hajocskák. itt pedig. csak a fekete ijesztö ( ijesztö [-tö szótag beszúrás a sor elõtti margón.] ) örmény aszszonyokot látom. minékünk pedig mind egy, a mulattságra valo ézve, akár majus. akár december,. mi csak ithon ülünk, és télben nyárban. egy szokást tartunk, nem üsmerek ollyan klastromot, a melyben, arendet ugy meg tarttsák mint nálunk,. avalo hogy ha valamelyikünk. ( vala melyikünk. [: Beszúrás.] ) baráttéá lenne, nem kellene esztendöt tölteni anoviciatuságban,. mert itt mindent orára, és minutára cselekesznek. egy kis kutyám vagyon. az is már ugy tudgya arendet valamint én, mikor dobolnak és misére megyek. reám sem néz, de mihent ebédre dobolnak, azonnal fel ugrik. s' hozám jö, a bizonyos ( a bizonyos én [a - á-ból javítva.] ) én arra reá vigyáztam, hogy ez a kutya ugy tudgya a rendet., csak arra vigyáz mikor ki megyek aházbol. hogy merre megyek., ha a fejedelemhez, vagy atemplomban. megyek., meg sem mozdul ha hinámis. már tudgya hogy arra a két helyre. nincsen szabadsága, nincsen értelmesb oktalan állat a kutyánál az elephántot mondgyák., de még nem láttam ö nagyzságát, de ollyan kutyát láttam a ki a kárttyát üsmérte. és az abe. ugy tudta mint egy kis deák gyermek [p 0146] jaj édes nénékám el felejtettem volt. hogy nekem urdolgára. kel még mennem. és akédf kérdésire meg kel rongyoson is felelni, azt kerded édes néném, hogy kik voltak akeresztes vitézek, másodszor. hogy ha régi szokásé aharangozás atemplomokban., mert ót harang szót nem hallasz., és törököt sem látz hintoban, ( hintoban, és hogy ) damés hogy miért nem esznek szentelt kenyeret a templomban nálunk. mint franciában. és ha a régi szokásé. az elsö kérdesre csak ugy felelek a mint olvastam., a szent földet. a tízedik saeculum elöt sokal a saracénusok birták. vagy némelykor a mámertusok, ezek mindenik a mahumet vállását követték. a sáracénusoknak ( sáracénusokk ) damascus városában lakot a fejek. és aztot Cálifnak nevezték. a mámertusok egyiptumot birták. de akár ki birta a szent földet, de oda akeresztények minden idöben el mentenek., noha nagy félelemel, a máltai szerzet. és a templáristák, ( a templáristák, <á> jerusálem ) jerusálem városa, és a szarándokok oltalmokra álitatván fel. a tizen egyedik saeculumban., ez a két szerzet csak egy ebédre is kevés let volna a felyeb meg mondot két féle ellenségnek. ha eza két szerzet. nem vett volna némelykor valamely kevés segittséget de az igen kevés volt; és nem tartot sokáig, ebben az idöben. támada franciaban, egy ollyan ( ollyan barát, ) barát, aki a pápa engedelméböl. kezdé avárosokon. falukon predikallani a szent földre valo menetelt. onnét német ( német <és> országban ment. és [õrszágban: <és> fölé írva.] ) országban ment. és apredikáczioja oly hathatos let., hogy azt gondolták, ezek az országok csak az aszszonyokra marad, a férfiak mind el mennek., a mint hogy a fejedelmek, a ( a [Beszúrás.] ) fö rendek közül. igen sokan vevék fel a keresztet, mert azoknak akik el akartak menni, nem tudom melyik válokra. de posztobol. és keresztet kelletet fel varatni, a köznép közül pedig számtalan keresztezé fel magát. azt nem kel csudálni, mert ez uj dolog lévén. az ember mindenkor kap az ujságon; azon kivul., a sok lelki igéret fel inditotta öket, még a testi haszon is fel vétetthette vélek a keresztet; mert egy keresztesnek. nahy privilegyiuma volt. mert mihent fel vette a keresztet, már azt nem lehetet törvényben citálni. mind addig még viszá nem jöt. és le nem tette a keresztet. az adosságát is addig meg nem fizette, akor is még bizonyos idö után. feleségit. cselédit. még oda járt, senki semmi némü okért nem mérte háborgatni., nem kel hát csudálni. ha mindenkor feles volt a keresztes had,. és ezek valának kik leg elöször keresztes [p 0147] hadnak neveztetének. ezeknek fejek. micsoda ( micsoda király, vagy fejedelem volt nem jut eszemben., elég a hogy. aza sok nép ) király, vagy fejedelem volt nem jut eszemben., elég az hogy, aza sok nép nagy bajal és veszedelemel a tengeren. aszent földre érkezvén. arra sok idö kivántatot még az ellenségel meg ütközhetet; az ételnémü szükséget pedig csak hamar fel találta. azonban a betegség. az éhség felit is ahadnak le kaszálta, és ót nem tölthetvén sok idöt. minden haszon vitelnélkül. viszá kelletet térni. az illyen keresztes had gyüjtés és ( és <és> a ) a szent földre valo menetel. egy nehány izben volt. és mindenkor szerencsétlenül. de még végtire ( végti- re az [Sor végén elválasztva, következõ sor elején tévesen kezdve.] ) az aszszonyok is fel keresztezték magokot; ki jó szándékbol, ki pedig szeretejekel akarának együt részt venni a lelki, és testi joban, ugy anyira hogy számtalan sok aszszony vala. a keresztes táborokon, és akik erröl irnak. nyilván fel teszik. hogy a keresztes hadnál. el fajultab had nem lehetet, mindenben, és nem kel csudálni ha az Isten egyszersem áldotta meg a keresztes hadat; és ha más fl száz. vagy két száz esztendö alat; leg kiseb hasznot nem vittenek végben, adig hány száz ezer ember hala meg a szent földön, leg feleseb ( leg feleseb keresztes had ) keresztes had andrás királyal ment a szent földre. mivel ö volt a fejek. a franczia. és a német keresztes hadaknak is. mind ezeknek a görög birodalmon kelletet által menni. a görög császárok pedig ( pedig annyi ) annyi vendéget nem szeretvén, azon igyekeztek. hogy fele se lássa meg jerusálemet; a mint leg gyakrabban ugy is történt, és arra valo nézve. ( nézve. sok ) sok lisztet küldvén a tábora kételenségböl, görögi hamiságbol. a lisztet meg elegyitették oltatlan mészel, és a még atáboron azt észre vették, addig sok ezer. meg holt; csak fele érkezvén az el indult hadnak a szent földre, annak felét a betegség, és az ellenség, elfogyasztotta., a mely kevés rész azután meg maradot. annak viszá kelletet térni, és abbol is kevés látta meg hazáját, és még keveseb házát, de mind ennyi szerencsétlenség. és veszedelem után is, a fiak el felejtvén. az apjok veszedelmeket,. amidön hadat gyüjtöttek. csak elég találkozot a ki el ment, ugy tettzik hogy leg utolszor. szent lajos franczia királyal ment sok had aszent földre, mert utánna. meg kezdet hülni mindenekben. a szarándoki buzgoság, ezt a jó királyt is meg verték. és magát rabul fogták. alexandriánál. ket testvér öttsit el vesztette., de a király mind magát. mind avéle rabságban esetteket. csak hamar [p 0148] ki váltotta. a pápák, és a királyok Végtire. látván hogy kevés haszna volna akeresztes ( akersztes [Íráshiba.] ) hadnak, a had gyüjtést el ( el fölé írva.] ) hagyák. és egész auropában el felejték. éedes néném. ha rövideden irtam is. deugy tettzik meg láthattya kéd. hogy kik, és mikor voltak a keresztesek., rövidebben is le ( le irhattam ) irhattam volna. csak azt irtam volna, voltak, és nincsenek, de igy igen röviden let volna, hoszaban sem lehetet., mert levelet irok és nem historiát, csak hamar meg felelek atöb kérdésidre is. mert dobolnak ebédre, és ebéd utan ahajo meg indul. alevel, harang szot hallani a templomokban igen régi dolog. mert még az ötödik saeculumnak az elein kezdették a harang szot hallani, a hinto pedig igen ritka akéd városában. azt nem kel csudálni. mert rika madár a török a hintoban. ö azt nem szereti. naki ló kel; ollyan kocsit pedig mint egy kaliczka. eleget lát kéd. a melyben az aszszonyok ülnek, még más nemzeteknél is nem régen szaporodot annyira el a hinto, egy franczia király. Clovis, mikor el vette a feleségit szent batildot, négy ökrü szekéren vitette haza., és csak husz ezer forintot adtak véle. hericus quartus. más franczia király, e nem régi dolog. még is azal mentette egy urnak magát. ( magát. azért ) azért nem mehet hozája, hogy a felesége el vitte a hintoját, édes nénem, miért nem esznek nálunk szentelt kenyeret a templomban, mint francziában. azért hogy nálunk nem szokás. ök is nevetik azt. hogy nálzunk bárányt szentelnek atemplomban; a kenyér szentelés pedig régi. mert még a negyedik saeculumban kezdödöt, én pediglen a tizen nyolczadikban el végezvén ebéd elöt ezt a levelet. mindgyárt iszom akéd egésségiért. a melyre vigyáz édes néném. és ne egyél. sok cseresznyét, polatéti.