MIKES KELEMEN: TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK ÉS MISSZILIS LEVELEK. 0046


[32.]

jénikö. 10. 8bris. 1719.

MIsoda szép állapot az, tegnap ebédet ásiában ettem vacsorát pedig europában. ide pedig nem a levegö égben hoztak, hanem avizen. mind ezekböl meg üsmeri kéd. hogy ide viszá jöttünk, és a taborozást el végeztük, ( [Javítás: el végeztünk-bõl, n áthúzva.] ) a bizonyos hogy nem az ellenség elöl jöttünk el, hanem a sok esö elöl. a melyet el nem lehetet üzni. noha két generalis vagyon velünk. a minden napi mulattság már itt abbol fog állani. hogy vagy beresényi uram ( [Javítás: urból, m sor fölött beszúrva, a: nincs kiírva.] ) jö mi hozzánk. vagy mi megyünk hozája. a vadászat sem mulik el. de a sem. mulik el. hogy ellenünk ne vadászanak a portán. mert a ( a [Beszúrás.] ) német követi leg többet azon elmélkedik hogy nekünk árthasson, mi pedig leg kissebben sem ártunk néki. és nem tudom mi végre kivánnya üldözni ezeket a szegény bujdoso magyarokat, ( magyarok, [Nyilvánvaló íráshiba: magyarokat helyett.] ) a kik itt a tenger parton sak dohányoznak, suhajtozásal. édes néném. vallyon az ollyan világi üldözök olvassáké az évangyéliomot,. gondollyáké azt, hogy még bé is kel a szemeket hunni egy nehány száz esztendökig, akoron nem a camara szék eleiben citáltatunk. sem nem annak törvénnye szerént mondgyák ki a sententiát. hanema szerént a kegyes évangyeliom szerént. a mely azt parancsollya. a császároknak is. ( is. hogy meg ) hogy meg bocsássanak az ellenségeknek, és a roszért, jol tegyenek. az ollyan itélö szék. a hol az allégiátiot bé nem veszik. nemis ( [is: Utólagos beszúrás.] ) az ország törvényit, hanem az évangyeliumot teszik ót a fejedelmek eleiben. akkoron egy fejedelem, hejában fogja azt allégálni. ( allégálni. a ministerim ) a ministerim jovallották nékem. hogy a bujdoso magyarokot., bujdosásokban is üldözem. és a politica ratio arra vit, hogy öket ollyan állapotban vessem. ( vessem. a melyben [a melyben: Törlés fölött.] ) a melyben jövendöben se árthassanak. az illyen menttségre. csak azt felelik. ( felelik. nem ) nem kellet volna ( volna az örökségeket; ) azon igyekezni hogy el vegyed töllök azt a kenyeret, a melyet én rendeltem nékik idegen országban. minek utánna már el vetted volna ( volna jövendöbéli ) az örökségeket; apolitica rátioért, nem kellet volna jövendöbéli bizonytalan roszért. bizonyos roszat követni felebarátidon, ha mások is igy gondolkodnának. békeségben maradnánk, talám gondolkodnak. de az illyen gondolat [p 0047] csak által megyen rajtok valamint a purgatio, atalám tudva nincsen kédnél, hogy mi mostis abban a szándékban vagyunk., hogy franczia országban viszá mennyünk. és ha csak ami akaratunkon állana. ma indulnank meg. de csak azakarat áll mi rajtunk. a tehettség pedig máson. mivel a fejedelem ezen szándéka iránt. a franczia udvarnak egy nehány rend béli leveleket irván. arra egyenes választ nem vehetet még eddig. az udvar se nem tilttya, se nem jovallya az oda valo menetelit. világosan. a mellyekböl, ki tettzik hogy nem kivánnya oda valo menetelünket., inimicus homo hoc fecit,. akik itt mi ellenünk vannak, ótt is ugyan azok gátolták meg utunkot; franczia országot orleáns ( orleáns [?] hertzég [De másutt pont nélkül.] ) hertzeg igazgatván. mivel akirály még nem arra valo. ( valo. mindenkor ) mindenkor nagy baráttságot mutatot a mi urunkhoz, az annya pediglen, a kiis egy házbol valo a mi fejedelem aszszonyunkkal. ugy szerette mint a fiát, mind holtig, de a fejedelmek közöt lévö atyafiság és baráttság. ollyan mind a nád szál, ha jol vagyon dolgod, mind az atyafiság, mind a baráttság fent vagyon. ha pedig roszul vagyon. és reájok szorulsz; csak azt mondgyák. nescio vos. e már ( már rajtunk ) rajtunk bé tellyesedet. mivel orleans hertzegnek az urunk még egy levelét nem vette. annyi sok szép igéreti után. leg kissebben. dolgait ebben az országban. a portán nem segitette. illyen a fejedelmek baráttsága, illyen reménség nélkül lehet hozájok folyamodni mind azoknak. a kikre szükségek nincsen, és ( és csak [...] hátat fordittunk. [Csillaggal jelölt beszúrás a kézirat alján.] ) csak ugy bannak az emberel. valamint a tzitronnal, ( tzitronnal. [Esetleg: tzitromal; az elsõ n második, és a második n elsõ szára szinte egybeolvad.] ) a melyböl a levit ki facsarván elvetik. ha a ( a [Beszúrás a sor fölött.] ) forrásbol jol iszunk, azután annak hátat fordittunk. reánk pedig most nincsen szükség, az elmultot el felejtették, és a hatalom kezekben lévén, jövendöre nem hajtanak, a kéd mondása szerént, derék allapot a szerencsén fekünni, avalo hogy az ollyan ágy. nem igen allando; de a még tart. addig csak jó rajta fekünni, meg nem kel édes néném az igéretet másolni. a nemes vér. a mit fogad meg tarttya. ha magyar országi volna kéd, tartanék valamitöl. de erdélyi lévén. ótt ( ótt a nemes ) a nemes aszszonyoknak a szavok ollyan állando. valamint a brassai havas, tartsa meg hát kéd igéretit, és három, vagy négy holnapját a télnek tölttse el kéd itt a magyar aszszonyokal. valo hogy kéd lesz egyedül érdélyi, de egy erdélyi [p 0048] aszszony, nem éré annyit mint tiz magyar országi, arosa többet érr a koronál, a nap fényeseb aholdnál., mikor magyar országon fogyatkozás vagyon a napban. csak egy erdélyi aszszonyt vigyenek oda. annak szépsége elég fényeséget ádd. e nem dicséret. hanem igaz mondás. haaz Isten öket szebbeknek teremtette másoknál, ki tehet arrol., arrol sem tehet senki is. ha le fekszem mert tizen egy az ora., ha a szerencsén nem fekszem is, csak jol aludgyam. job az egesség annál. ezután csak azt nézem, mikor fog kéd ide érkezni, de minden pereputyástol kel ide jöni.