KOHÁRY ISTVÁN: A' SZERENCSE FORGANDÓ VOLTÁRÚL. 0001


Kereke forgását, s-forgandó járását, látom szerencsének,
oránként változik, s-változássál hizik, nincs nyugta kedvének
hamar fordúl farka, nincs pórázon nyaka, nem rabja senkinek.

Alhatatossága, s-õ tulajdonsága, álhatatlanságban,
ritkán hizelkedik, s- gyakran mesterkedik kit hogy ejcsen kárban
[p it h] a osztya, azokat el fosztya, s-embert veti porban.

Jár kél nyughatatlan, szaporán s-úntalan, kerekétt forgattya,
soknak Uraságra, fejét méltóságra, némelykor jutattya,
tõbbeknek veszélyre, s-keserves inségre, s-gyakortáb fordittya.

Vig kedvel sokáig, senkinél, mindétig, nem szokot mulatni,
az mint vigasságot, úgy szomorúságot, kõnnyen túd szerzeni,
[p s &a] acute;llapodása, s-egy nyomban hágása, nemis szokott lenni.

Mutatott kedvének, s-forgó kerekének, nincs kõtõzõ láncza,
agya fúrt fejének, vakúlt elméjének, nincs semmi tanácsa,
gyakorta õrõme, szivûnknek gyõtrelme, s-változó a táncza.

Az midõn sok jóra, fõl emel à pólczra, s-hoz téged õrõmre,
Midõn kedveskedik, s-néked hizelkedik, szolgál is kedvedre,
ollyankor pad alá, àvagy hogy láb alá, taszit nyakra fõre.

Szólhatnék én errûl, s- változó kedvérûl, nagy sokat mondhatnék,
tûndér mivoltárúl, s-forgandóságárúl, példát is adhatnék,
okott beszédemre, tekintvén ûgyemre, nagy kõnnyen vehetnék.

Hirtelen s-véletlen, melly nagy reméletlen, kereke fordúllyon,
[p rave] ; szép szabadságrúl, õrõm vigesságúl, melly hamar el szállyon,
sok féle kárvallást, bánatot búsúlást, melly kõnnyen csinállyon.

Oskola rabságom, tanita fogságom, világos példára,
ragyagó szép fénye, s-tûndõklõ vig szinye, melly hamar homályra
szivûnk fajdalmával, s- fejûnk romlásával, jusson változásra.

Adok Istenemnek, hálát Teremtõmnek, mellyért mostanában,
[p om h] ogy el hinni, szerencsének hinni, kedvezõ voltában,
képtelen embernek, nemis kel senkinek, virágzó sorsában.

Én mind kedvezését, s-mind hizelkedését, tartom már semminek
semminémû jovát, sem ámitó szovát, nemis tartom kincsnek,
egyedûl Istenben, s-nem az szerencsében, reménye fejemnek.