KÓNYI JÁNOS: XIV-DIK KELEMEN PÁPÁNAK AMA' NAGY EMLÉKEZETÜ GANGANELLINEK LEVELEI. 0212


Ötvenedik Levél.

A' ... Grófhoz.

Ha
a' lelki- esméretnek kételkedési furdalják az Urat, szerelmes barátomat, tehát már oda-vagyon; vagy az elöbbi tsél- tsapóságában viszsza esik, vagy pedig az Istent úgy, mint egy rab fogja szolgálni. Gondolja-meg az Úr, hogy a' 'Sidó törvény a' félelemnek törvénnye vala, és hogy az újj a' szeretetnek törvénnye. A' földi erdény, mellyel a' mi lelkünk egygyesülve vagyon, nem engedi, hogy nékünk angyali tökélletességünk légyen.

A' hitet meg- kissebbíti az ember, hogy ha tsekélységekre vetemedik. Mind addig mig az emberek imádkoznak, az imádságban tétóvázások esnek, és mind addig mig az emberek munkálódnak, munkájokban hibát ejtenek, mivelhogy minden ember a' tévelygés, és hijábanvalóság elá vettetett; omnis homo mendax.

Tsak a' hamis aitatossag- boszszonkodnak mindenen, és látják mindenütt az ördögöt. [p 0213] Tartsa-meg az Úr a' törvényt az elmének munkálkodása nélkül, és a' képzelödésnek szorongatása nélkül, tehát kedves lészen az Istennél. Semmi sem akadályozhatja-meg jobban a' lelket a' jámborságnak útján, mint a' roszúl értett lelki- esméretnek kétsége. Társalkodjék az Úr egyenes erköltsü személyekkel, az helyett hogy magánosan éljen, mivel az igen nagy magánosság a' képzelödést neveli, de a' társaság azt el-szélleszti. E'-felett kedvét ne hanyatlanítsa, midön magának késéretét érzi. A' késértet ollyatén próba, a' melly magunk felöl való kételkedésünket meg-mutatja, de hasznunkra-is szolgálandó.

Látogasson-meg az Úr engemet, tehát a' lelki-esméret-kételkedésnek forrását, melly az Urat kinozza, világossabban ki-nyilatkoztatni keressük. Semmi nem nyomja jobban szívemet, mint Markesz Uramban egy jó keresztényt látnom; mindazonáltal vigasztalhatatlan fogok lenni, hogy ha igen félékeny fogna lenni. Osztán minden sebesítené az Urat, és maga magának el-viselhetetlenöje lenne.