KÉT KÖLTEMÉNY AZ 1764-IKI DIAETÁRÓL. 0451


Magyar-Országnak mostani bóldogtalan sorsát 's nyomorúltt állapotját elõadó, és igazán ki-tzimerezõ ÁLOM.

Po'sonyban, 1764.
1.

Tegnap szemeimre Álom ereszkedett,
Álmomban elõmben Látás kerekedett,
Mellyben egy õsz Ember mellém heveredett,
'S illy beszélgetésben én velem eredett.

2.

A' mint Po'sony-Vára' helye helyheztetik,
A' kékellõ Duna mellé terjesztetik,
Ki-tsapása közzé Sziget rekesztetik,
Egy jajgató Személy abban szemléltetik.

3.

Reszketõ kezeit kótsolja fejére,
Szemeit emeli az Ég' közepére,
Nézz ortzáján keserves könyvére,
'S hallgass száján jajjal zengõ beszédére.

4.

Nézd-meg Személyétis, vi'sgáld-meg kitsoda?
Függeszd szemeidet valósággal oda,
Lásd féjfi vagy leány? találd-ki mitsoda?
'S kérdd-meg, illy bánatja miért szaporoda?

5.

Halld- meg valójában minden panaszszait,
Fogd 's fontold gondossan jajgató szavait,
Vedd szívedre gyászos 's keserves jajjit,
Nézd szívét epesztõ terhes fájdalmait.

6.

Jaj! Magyar, mint látom, ül egy fa' enyhében,
Doborgó szíve vér, 's alig fér mellyében;
De tsüggõ hajait tépi keservében:
Leány, úgy szemlélem gyász ökltözetében.

[p 0452] 7.

Vérben keveredett szegénynek ruhája,
Ki- dagadt a'szeme, bé-esett ortzája,
Piros ajakinak el-hervadt rósája,
Erõtlenségében alig mozog szája.

8.

Nem tsak látom, de már szavait is hallom,
Szörnyû sírásait magam is átallom;
Illy keservét soha nem láttam meg-vallom,
Tovább mégyek, nézem, mit szûl e' siralom?

9.

A' mint lábom arra gyorsabban szalada,
A' jajgató szóhoz közelebb halada,
A' bús Leány újabb jaj-szóra fakada,
'S szaván lábom 's fülem ottan meg-akada.

10.

Ah! úgymond, Szûzeknek Bírája 's Istene,
Keserves gyászom köztt Segíded kellene,
Ne légy kérésemnek, óh Felség! ellene,
Ne légy Szolgálódhoz, kérlek üldxözõje.

11.

Szívbõl keresõknek édes segedelme!
Hozzád folyamodom: légy fejem' védelme!
Hassa-meg Szívedet szívemnek kérelme,
Könyörûlj: mert bennem bánatos az elme.

12.

Szûzességem' tudod, Néked fel-szenteltem,
Abban Felségedet nagy híven tiszteltem,
Egedre kezemet víg szível emeltem,
Kedvem' szûz-létemben másban nem is leltem.

13.

De óh szerentsétlen el-érkezett óra!
Fordítá víg napom fergeteges hóra,
Sírásommal vezet gyászos koporsóra,
Vígasságom gyászra jút, 's kedvem vég-szóra.

14.

Egy Német, a' kitõl Lelkem iszonyodott,
Sõt még látásán is szívem háborodott,
Szûzességem után addig ólálkodott,
Míg' nem szûz testemmel rútúl motskosodott.

15.

Le- nyomta nagy tisztán fel-nevelt testemet,
El-erõtleníté érzékenységemet,
El-vette leg-féltõbb hív szûzességemet,
Igy paráznita-meg erõvel engemet.

16.

Életemet többé mellyért nem kívánom,
El-epedett szível szûzességem szánom,
Vég órámot hozd-el ISTENem! nem bánom,
Akár kijé légyen világi Didánom.

[p 0453] 17.

Kelj-ki szolgálódért, éltem Teremtõje,
Légy fertõztetõmnek kemény üldözõje,
A' ki életemnek illy keserítõje,
Légy annak, óh Felség! igaz büntetõje.

18.

Illy szavát végezvén új jajra fakada,
Szemének zápora folyt, 's meg-sem apada,
A' véres veríték képérõl szakada,
Hogy magát meg-ölje, egy pallost ragada.

19.

Mellyet midõn látnék, én is meg-ijedtem,
'S álmomból, mellybe így, belé keveredtem,
Nagyon meg-rémülvén, ottan fel-ébredtem,
Mit jenetsen Álmom, azon vélekedtem.

20.

A' mint gondolkodás engem' tántoríta,
Elmélkedésem köztt új álom boríta,
Elsõ tekintettel nóha háboríta;
De minden gondomtól osztán szabadíta.

21.

Elébbi Álmomnak mert értelmét adta,
Aztat pontról pontra elõl- mondogatta,
Minden tzikkelyeit úgy fel-rázogatta,
Hogy a' mit láttam vólt, arra szabogatta.

22.

A' Leányon, úgymond, értsd Magyarországot,
Annak Szûzességén, (û a' szép Szabadságot,
Erõszak-tételen Németes Ujságot.
Értsd hulló könyveim a' köz parasztságot.

23.

Értsd a' gyászruháján a' Haza terheit,
Testébõl folytt vérén Ország keserveit,
Nézd meg- fertõztetett középtetemeit,
Úgy sebesítik meg Hazánk' Törvényeit.

24.

Az ISTEN, a' kinek kesereg szívében,
Sõt jajjal szólít-meg terhes keservében,
Jelenti a' KIrályt nagy Ditsõsségében,
A' ki könnyíthetni a' Hazát terhében.

25.

Még pallost is láttál annak jobb kezében,
Mellyet verni akart a' maga' méllyében;
Ennek e'-ként viszlek téged értelmében,
Félõ, hogy villongás lész Hazánk' népében.

26.

Hogy te fel-rezzentél, mások is félhetnek,
Kik, mint te, születést Magyaroktól vettek;
Mert azok többször is már úgy tselekedtek,
Hogy szenyvedés után kardra kerekedtek.