REGULAI A' JESUS TÁRSASÁGÁNAK

Azokkal eggyût, mellyek kiváltképpen az Coadjutorokhoz tartozandók.

0001
Sommája azoknak a' Constitutióknak, mellyek a mi Rendûnkbélieknek lelki oktatásokra valók; és a' mellyeket meg kell tartani minnyájoknak.

I.

N Oha a' mi teremtõ Istenûnknek, és Urunknak nagy bõlcsesége, és jóvolta az, mely ezt a' JESUSNAK legkisseb társaságát õrizni, vezérleni, és elõb mozditani fogja az õ szent Szolgálattyában, a' mint ezt méltosztatot elis kezdeni; a' mi reszûnkrõl pedig amaz Isteni szeretetnek belsõ tõrvénnye, mellyet a' Szent-Lélek Isten a' szivekbe szokot bé irni, és bé nyomni, inkáb fog erre segéteni, hogy nem mint akarminémû kûlsõ rendelések; de mégis, mivel az Isteni gondviselésnek kegyes rendelése az õ teremtet állatinak vele eggyût valo munkálkodásat meg kivánnya, és mivel Christus [p 0002] Urunk Helytartójais ugy rendelte: a' Szenteknek példáijs, és magais az okosság arra tanitanak Isten szerént bennûnket; szûkségesnek itéllyûk, hogy oly rendeléseket tegyûnk, mellyek az el kezdet utban segitségûl legyenek, az Isteni Szolgálatnak nagyob elõmenetelére a' mi szerzetûnknek rendi szerént.

II. Ennek a' Társaságnak czellya, és vége ez, hogy kiki nem csak az õ tulaidon maga lelke ûdvõsségére, és tõkélletes életére Istennek kegyelmébõl gondot visellyen; hanem hogy ugyan azon Istennek kegyelmével felebarátinak ûdvõsége, és tõkéletessége keresésében nagy szorgalmatossan munkálkodgyék.

III.

A' mi hivatalunk ez, hogy készek legyûnk kûlõmb kûlõmb helyeket be járni, és ez világnak akarmely tartománnyában lakni: a' hol nagyob Isteni szolgálatot, és a' lelkeknek nagyob segétségét reméllyûk.

IV.

A' mi életûnknek módgya, nagyob [p 0003] Isteni szolgálatra mindenkoron tekéntvén kûlsõképpen bizonyos okokra nézve, kõzõnséges. Nincsenekis semmi kõtelességbõl valo szabot poenitentiai, vagy testi sanyargatási: hanem kiki ollyakat vehet magára, a' mellyek az õ Elõjárojának tettzésébûl nagyob lelki elõmenetelre fognak lenni: és a' mellyeket ugyan azon végre az Elõjárok nékiek hagyhatnak.

V.

A' Társàságban valo jõvetelnek kezdetin, valamely pap elõt, kit az Elõjáro arra rendel, kinek kinek tellyes életérõl való gyónast kell tenni, és az után Christus Urunknak testét magához- venni: és igy minden hatod holnapban kiki az utólsó tellyes gyónástól kezdvén tellyessen meg gyónnyék. Es mind a' Professusoknak, s6 mind pedig a' formátus Coadjútoroknak minden esztendõben egyszer készeknek kel lenni a' tellyes gyónás tételre annak, a' kit az Elõjáro maga helyet arra fog rendelni: a' mely gyónást az utólsó tellyes gyónástól kelletik elkezdeni.

VI.

[p 0004] Ellyenek minden nap lelki ismétektõl valo szokot számvétellel mindnyájan. A' kik nem papok szûkség, hogy minden nyolczad nap meg gyónnyanak, és a' szentséges óltári szentséget hozzájok vegyék, és mindnyájoknak az Elõjárótúl rendelt Gyonto Attyok egy legyen. Hol pedig ez nem lehetne, kinek kinek bizonyos állando Gyontó Attya legyen, kinél az õ lelki esmérete tellyességgel nyitva legyen.

VII.

Ha pedig valaki az õ néki rendelt gyonto Attyán kivûl másnak meg gyónnék, tartozik azután ugyan azon maga Gyonto Attyának lelki esméretét éppen meg mutatni, hogy semmi, a' mi aztot illetné, nem lévén titkon, jobban segéthesse õtet az Urban. VIII

Kiki azok kõzûl, kik ebbe a' Társaságba adgyák magokat, Christusnak ama tanatsat kõvetvén: (a' ki elhadgya Attyat, és Annyát:) elhitesse magával, hogy Attyát, Annyát, Báttyait, õcscseit, nénnyeit, hugait, és valamire vólt ez világon, el kellessék [p 0005] hagyni: Sõt azt itéllye, hogy néki szól amaz ige: A' ki nem gyûlõli Attyát, és Annyát, a' annak fõlõtte még a maga lelkétis, nem lehet az en tanitványom. Es igy gondgyának kel rea lenni, hogy minden test szerént valo indulatbúl, mellyel az õ vérszerént válo Attyafiaihoz vólna, le vetkõzzék, és azt lelki indulatra fordicsa, és azokat csak ugy szeresse, a' mint a' jol rendelt szeretet kivánnya. Mint hogy õ már ez világnak, és õnnõn maga szeretetének meg hólt, és csak szinte a' mi Urunknak Christusunknak él, õtet szûlei, s6 attyafiai helyet tartya, és minden joszága gyanánt birja.

IX.

Nagyob lelki elõmenetelért, és kiváltképpen nagyob alázatosságnak okáért kinek kinek meg kel nyugodni azon, hogy minden vétkei, és fogyatkozási, és akarminémû más dolgokis, mellyek õ benne tapasztaltatnak, akarki által, a' ki a' gyonáson kivûl eszben vészi, az Elõjárónak meg jelentessenek.

X.

Jó néven vegyék, ha másoktúl jora intetnek, [p 0005] és viszontak készek legyenek másoknak jobbitására segétségûl lenni, és egymás maga viselésit illendõ jo akarattal, és szeretettel, nagyob lelki elõmenetelnek okáért meg jelenteni. Fõképpen, mikor az Elõjárótúl, ki õ nékik gondgyokat viseli, ugy leszen meg hagyva, avagy ké1rdve az Istennek nagyob dicsõsségére.

XI. Szûkség, hogy figyelmettessen eszekben vegyék (nagyra bõcsûlvén, és fõlõttõ nagy dolognak itélvén ezt lenni a' mi Teremtõnk, és urunk szine elõt:) mennyire segéllyen, és használlyon a' lelki életnek elõmenetelére, tellyességgel, és nem rész szerént irtózni mindenektõl, a' miket e' világ szeret, és magához kapcsol: és annak engedni, s6 azt kivánni tellyes erõnkbûl, a' mit szeretet, és magához kapcsolt a' mi Urunk Christusunk. Mert valaminthogy e' világi emberek, kik azokat, a' mik e' világe, nagy szorgalmatossággal kõvetik, szeretik, és keresik, tudni illik a' tiszteket, és hires nevezetet e' fõldõn, a' mint a' világ õket tanittya; ugy a' kik [p 0007] lélek szerént járnak, és valóban Christus Urunkat kõvetik, azok szeretik, és buzgo szivel kivánnyák azokat, a' mellyek tellyességgel ellenkeznek ezekkel: kivánván tudni illik az õ uroknak szerelméért, és bõcsûletiért ugyan annak ruhájában õltõzni, és czimerét hordozni: el annyira, hogy ha a' fõlséges Istennek meg bántása, és felebarátink vétke nélkûl lehetne, akarnának szidalmokat, hamis- tanúbizonyságokat, boszuságokat szenvedni, bolondok gyanánt tartatni, és itéltetni. (Nem adván mindazáltal semmi okot arra) csak azért, hogy kivánnának valamennyire hasonlókká lenni, és kõvetni a' mi teremtõ Urunkat, a' Christus Jesust, és annak kõntõsében, s6 czimerében õltõzni: mivelhogy azokat õ a' mi lélekben való nagyob elõmenetelûnkért vette magára, és nékûnk peldát adot, hogy mindenekben, a' mennyre lehetséges, Istennek malasztya velûnk lévén, õtet kõvetni, és õ utánna menni igyekezzûnk, mivel hogy õ az igaz út, ki az õrõk életre vezérli az embereket.

[p 0008] Hogy a' lelki életben valo tõkéletességnek ily drága grádicscsára kõnnyebben juthassunk, kiki nagy szorgalmatossággal azon legyen, hogy az Ur kedevéért magának ellene mondgyon, és a' mennyire lehet mindenféle dolgaiban, gonosz indulatinak õldõkléset szûntelen keressé.

XIII.

Az elvetet, és alávalo tiszteknek gyakorlásában, illik, hogy azokra készszebbek legyûnk, a' mellyektõl az emberi ézzékenység inkáb irtózik, ha kinek parancsoltatik, hogy azokban magát gyakorollya.

XIV.

Eleit kel venni a' kesérteteknek, ellenkezõ dolgokkal élvén: igy midõn valaki a' kevélységre hailandónak láttzik, az ollyant alábvalo dolgokban kel foglalni, mellyek annak meg alázására hasznosoknak itéltetnek. Hasonló képpen értvén ezt a' tõb gonosz indulatokrólis.

XV.

Minnyajan álhatatos akarattal azon legyûnk, hogy a' mennyire Istenûnk kegyelmébûl [p 0009] rea érkezûnk, semmit elne mulassunk a' tõkéletességben, minden Constitutioinknak tellyes meg tartásában, és az mi szerzetûnk kiváltképpen valo szabot modgyának bétellyesitésében.

XVI.

Minnyájan, az kik ebben a' Társaságban adták magokat, a' valoságos, igaz, tõkélletes joszágos cselekedeteknek, és lelki dolgoknak gyakorlásában serénykedgyenek, és az illyeneket nagyobra bõcsûllyék, hogy nem mint a' tudományt, avagy más egyéb természet szerént valo emberi ajándékokat. Mert azok belsõk, és a' mi fõl tett czélunk szerént azokból kelletik erõt vennûnk a' kõlsõ dolgoknak végben vitelére.

XVII.

Minnyájan azon legyenek, hogy tõkelletes joszandékjok légyen, nem csak az õ szerzetes életeknek mivoltában, hanem minden egyéb dolgokbannis, azon igyekezvén tiszta szivel mindenekben, hogy szolgállyanak és kedvessek legyenek az Isten elõt, az õ jovoltáért, hozzánk valo [p 0010] szerelméért, és nagy jo téteményiért, mellyekkel meg elõzõt bennûnket; inkáb, hogy nem mint a' bûntetéstûl valo félelemért, vagy a' jutalomnak reménségéért. (Noha ezekkelis kell magokat segéteni:) és mindenekben keressék az Istent, meg foztván õnnõn magokat, a' mennyire lehet, minden teremtet állatoknak szerelmétõl, hogy minden szerelmeket azoknak teremtõjére fordicsák, õtet minden teremtet állatokban, és minden teremtet állatot õ benne szeretvén, az õ szent, és Isteni akarattya sezer1nt.

XVIII.

Az othon valo praedikatiokban gyakran hozzák elõ azokat, a' mellyek magok meg tagadáasára, es a' joszágos cselekedetekben valo elõmenetelre, és tellyes tõkelletességre valók lesznek: egymást azokra intvén, és fõképpen az eggyessségre, és atyafiui szeretetre. XIX.

Fõlõtte igen fog használni áitatossan, a' mennyire lehet, azokban foglalatoskodni, a' mellyekben leginkáb gyakoroltatik [p 0011] az alázatosság, és felebaráti szeretet. Es ugyan átóllyában szolván mentûl inkáb valaki az Istenhez ragaszkodik, és bõveb jo akarattyat mutattya õ szent fõlségéhez, annál bõveb ajándékit fogja viszontak õ is magában tapasztalni, és naprul napra alkalmatossab lészen az Isteni malasztnak, és bõveb lelki aiandékoknak el vételére.

XX.

Minek utánna valaki az Társaságnak valamely bizonyos résziben be fogattatik, follyeb lépni ne igyekezzék, hanem a' miben vagyon, abban tõkéletessen el járjon, és az Isteni szolgálatnak, s6 tiszteletnek gyakorlásában foglallya magát.

XXI. Minnyájan a' lelki dolgoknak szabot idejét meg adgyák, és az áitatosságnak keresésében Istentûl velek kõzlõt malasztnak mérté2ke szerént szorgalmatoskodgyanak.

XXII.

A' lelki dolgoknak gyakorlásiban óják magokat az õrdõgnek csalárdságitul és minden késértetek ellen oltalmazzák magokat: [p 0012] módgyátis meg-tanullyák, mely által azokat meg-gyõzhessék, és az igazán valo tõkélletes joszágos cselekedeteknek meg-szerzésére igyekezzenek: akar tõb, s6 akar keveseb lelki latogatásokat érezzenek: mindenkoron pedig arra legyen gondgyok, hogy az Isteni szolgálatnak utyában elõb mennyenek.

XXIII.

A' szegénységet mint szerzetûnknek erõs kõfalát szeretnûnk kell, és azt az õ tisztaságában meg-tartanunk, a' mennyire lehetséges lészen Istenûnk kegyelme velûnk lévén.

XIV. [!]

Szeresék minnyájan a' szegénységet mint Annyokat, és az lelki szent értelemnek mértéke szerént, mikor annak ideje lészen, némûnémû gyûmõlcsét meg-kostollyák, és semmivel ugy, mint sajáttyokkal ne éllyenek: készek is legyenek házonként valo kóldulásrá, mikor vagy az engedelmesség, vagy a' szûkseg kivánnya.

XXV.

Az eledelnek, õltõzetnek, és ágynak [p 0013] módgya, s6 mivolta ollyan lészen, az mii némû a' szegényekhez ilendõ: és kik magával élhitesse, hogy azok kõzûl, mellyek az háznál találtatnak, a' legalábvalók adatnak néki, az õ nagyob maga meg-tagadásáért, és lelki elõmeneteléért.

XXVI.

Ercsék minnyájan, hogy semmit azokból, mellyek az háznál vannak, nem szabad kõlcsõn egymásnak adni, vagy egymástul el-venni, vagy kiosztogatni, hanem ha az Elõjáro, értvén a' dolgot, jóváhadgya.

XXVII.

Minnyájan a' kik az Társaságnak engedelme alat vannak, meg emlekezzenek róla, hogy ingyen kel adniok, a' mihez ingyen jutottak, se nem kérvén, sem pedig el nem vévén semminémû jutalmat, vagy alamisnát, mellyekkel az mise mondások, gyontatások, praedikállások, vagy akarmely más efféle foglalatosságok, mellyeket ez a' Társaság, hivatallya szerént gyakorolhat, láttossanak meg jutalmaztatni: hogy eképpen nagyob Szabadsággal, es [p 0014] felebarátinknak epûletivel jarhassanak el az Isteni szolgálatban.

XXVIII.

A' mi az Tisztaságnak fogadását illeti, nen szûkség továb magyarázni, holot nyilván vagyon, mely tõkélletessen kõllessék asztot meg tartani, igyekezvén tudnya illik Angyali tisztaságot kõvetni, mind testûnknek, s6 mind lelkûnknek tisztaságában.

XXIX.

Mynnyájan nagy szorgalmatossággal õrizzék kûlsõ érzékenségeket, fõképpen Szemeket, fûleket, és nyelveket, minden rendetleneségtûl, békességben és igaz belsõ alázatosságban maradván: és azt az halgatásban, mikor annak ideje vagyon, mikor pedig szollani kivántatik, meg mutatván értelmes tisztességes beszédjekben, diszes magok viselésében, járásoknak, és minden mozdulásoknak meg ért voltában, minden kevélység, vagy tûrhetetlenség nélkûl. Mindenekben igyekezvén és kivánván nagyobbat tuláidonitani másoknak, hogy nem mint magoknak: [p 0015] mindeneket Szivekben magoknál fõllyeb valóknak tartván. Es kûlsõ képpen szerzetességhez illendõ eggyûgyûsséggel, a' mennyire kinek kinek álapattya kivánnya, tisztességet s6 bõcsûletete adván: és igy ebbûl az kõvetkezzék, hogy egymásravalo tekéntetbûl az áitatostágban [!] nevelkedgyenek, és a' mi urunkat Istenûnket dicsirjék, kit akarkibennis, mint az ur Személlye képében, igyekezzék kiki meg-ismérni.

XXX.

A' testi eledelnek vételében nagy gondviselés legyen, hogy a' mértékletesség, illendõ diszesség, kivûl belõl mindenekben meg tartassék. Meg legyen elõb az asztal áldás, és asztal után az háláadás, mellyet minnyájóknak méltó áitatossággal, és bõcsûlettel kel végben vinni. Es midõn a' test étellel tápláltatik, a' léleknekis az õ eledele meg adassék.

XXXI.

Fõlõtte hasznos, és igen szûkséges a' a' lelki elõmenetelre, hogy minnyájan tõkélletes engedelmességnek adgyák magokat, [p 0016] az Elõjárót (akarki legyen az:) Christus urunk helyett esmérvén, és õtet belsõ szeretettel, és bõcsûlettel illetvén, és azoknak amiket hágy, nem csak kûlsõ képpen valo végben vitelében, éppen, gyorsan, tellyes erõvel, illendõ alázatossággal mentség, és zugolódás nélkûl engedgyenek, ha szinte nehéz dolgokat, és az érzéken természet ellen valókat parancsolis: hanem még ezen kivûl igyekezzenek azonnis, hogy belsõ képpen magok akarattyát, és tettzését férretegyék, és igazán meg-tagadgyák: ahoz alkalmaztatván akarattyokat, és itéleteket, az mit az Elõjáro akar, és itél: mindenben, a' hol vétek nyilván nem láttzonék az Elõjáro akarattyát, és itéletét Reguláúl tévén magok akarattyának, és iteletének eleibe. Hogy annál tõkélletessebben hasonlittassanak az igaz jo akaratnak, és értelemnek elsõ, és fõ regulájához, tudni illik, Istenûnknek õrõkén való jovoltához, és bõlcseségéhez.

XXXII.

Mind magok személlyérûl, s6 mind pedig [p 0017] más dolgaìkrúl, a' szabad rendelést, minnyájon igaz engedelmességgel az Elõjárónak engedgyék semmit õ elõtte, még lelki esméreteketis el nem reitvén, semmiben ellene nem álván, semmit ellene nem mondván, és semmiképpen az maga iteletit annak iteletével ellenkõzõnek nem mutatván: hogy ugyan azon akaratnak, és itéletnek eggyessége által, és méltó alázatosság által az Isteni szolgálatban jobban meg maradgyanak, és gyarapodgyanak.

XXXIII.

Igyekezzenek minnyájan az engedelmességnek kiváltképpen valo meg-tartására, nem csak kõtelesség szerént valo dolgokban, hanem egyebekbennis, ha szinte az Elõjáró akarattya jelén kivûl semmi egyéb nyilván valo parancsolat nem vólnais. forogjon pedig szemek elõt a' mi teremtõ urunk Istenûnk, kiért az embernek engedûnk: és arra kel vigyázni, hogy inkáb a' szeretetnek indulattyátúl, hógy nem mint az félelemnek rettegésétûl viseltestenek.

[p 0018] XXXIV.

Az Elõjárónak szovára nem kûlõmben mint ha Christus Urunktúl szármóznék, igen igen készek legyûnk, mindennémû dolgoknak, és még csak egy el kezdet bõtûnekis félbe hagyásával.

XXXV.

Oda fordicsok minden erõnket, és igyekezetûnket Istenûnk kegyelmébûl, hogy a' Szent engedelmesség mind kûlsõ cselekedetûnkben, mind akaratunkban, s6 mind értelmûnkben, legyen bennûnk mindenkor tellyességgel tõkélletes. Nagy gyorsasággal, lelki vidámsággal, és alhatatossággal el-járván mindenben az mi nekûnk hagyatik, el-hitetvén magunkal azokat mind helyeséknek lenni: minden tettzésûnknek, és ellenkezõ itéletûnknek némûnémû vak engedelmesség által ellene mondván. XXXVI.

Kiki magával el-hitesse, hogy a' kik az engedelmesség alat élnek, szinte ugy kell magokat az Isteni gondviselés alá vetni, és az elõjáróknak engedni, mint ha valami [p 0019] hólt testek volnának, mely minden felé egyaránt hadgya magát vitetni, és akarmint bánnyanak véle el-szenvedi. Vagy hasonlo képpen mint valami vén ember pálczája, ki akarhun, és akarmi dologban akarjon vele élni, annak, az ki õtet kezében hordozza, egyaránt szolgál.

XXXVII.

Kinek kinek bé kell tellyeséteni mindenféle poenitentiakat, mellyek fogyatkozásiért, hivolkodásiért, vagy akarmiért egyébért hagyatnak. Az illyen poenitentiakat pedig kész akarattal kellene venniék, magok meg jobbitásának és lelki elõmeneteleknek igaz kivánságával, ha szinte vétek nélkûl valo fogyatkozásokért hagyatnánakis.

XXXVIII.

Mikor valaki a' konyhában valo szolgálatra be megyen, vagy annak segétségére, a' ki szakácz, ugyan annak nagy, alázatossággal engedni kelletik, minden tisztihez valo dolgokban. Es igy szûkséges, hogy nem csák a' Társaság, vagy az ház Elõjárojának engedgyenek, hanem õ utánna rendelt [p 0020] tisztuiselõknekis, kik õ tõle vették hatalmokat: Es szokják meg, hogy ne tekéntcsenek arra, ki légyen, a' kinek engednek, hanem inkáb ki légynen az, kiért és kinek mindenekben engedenek, ki õnnõn maga Christus Urunk.

XXXIX. Ha valaki a' mieink kõzûl othon lévén valakinek irna, kûlõmben azt ne cselekedgye, hanem szabadságot nyerve, és a' levelet meg mutatván annak, kit az elõjáro arra rendelt. Ha pedig néki levél kûldetnék, annak adassék elõszõr, a' ki az Elõjárotól a' végre rendeltetet, ki azt el-olvásván meg adgya, vagy nem adgya annak, a' kinek kûldetet, az mint jobnak itéli lenni, annak nagyob jovára, és az Istennek dûcsõsségére.

XL. Valaki ezt a' Társaságot kõvetni akarja, és ebben Istennek nagyob dicsõségére maradni kiván, Gyónásnak, vagy másféle titoknak pecséte alat, vagy akarmi módon néki tettzeni fog, és nagyob maga vigasztalására leend, a' maga lelke ismérete [p 0021] titkait nagy alázatossággal, és szeretettel meg kelletik vallani, semmit ollyat, a' mivel a' mindeneknek urát meg-bántotta vólna, el nem titkolván, és tellyes elõbbeni életérûl, vagy leg aláb derekassab esetirûl, a' Társaság akkorbéli Elõjárójának, vagy ha ez másra valakire, az tõb Elõjárok, vagy alatta valók kõzûl bizná, amint jobnak lenni itélne, számot adgyon. Es minden hatodik holnapban ki ki ezt a' magárul valo számadást, az utólsó stzámadástúl kezdvén végbe vigye. Kivántatik azis, hogy a' formált Coadjútorok, és a' Professusokis minden esztendõben egyszer, vagy gyakrabbannis, ha az Elõjáronak tettezeni fog, az õ lelki esméretekrõl, a' fõllyûl meg mondot módon számot adgyanak.

XLI.

Semmi kesértetet el nem kell titkolniok, mellyet a' kõzenséges lelki Atyának, vagy maga gyonto Attyanak, vagy az Elõjárojának meg nem jelentenének: Sõt inkáb kedves dolognak tarcsak, ha lelkek titkai ezek elõt tellyességgel nyilván lesznek: [p 0022] és nem csak fogyatkozásikat, hanem szokot poenitentziajokatis, vagy magok sanyargatásit, áitatoságit, és minden jo cselekedeteket meg jelencsék, tiszta szivel kivánván azoktul igazgattatni, ha valamiben az igaz utat el-véttenék, nem akarván magok itéletin járni, ha azoknak itéletivel nem eggyezne, a' kiket Christus Urunk helyet tartanak.

XLII.

Eggyet ércsûnk, eggyet szólyunk minnyájan, a' mennyre lehet, szent Pál Apostal intése szerént. Azért kûlõmbõzõ tanitások ne engetessenek, se szóval a' Praedikatiókban, vagy nyilván valo más tanitásokban, se irõt kõnyvekben: kiket ugyan ki sem lészen szabad nyomtattatni maga az Pater Generalis jovallása, s6 engedelme nélkûl. Sõt minden dolgokban a' kûlõmbõzõ vélekedés, mely a' viszsza vonyásnak annya szokot lenni, és az akaratok eggyességének ellensége, a' mennyre lehet, el távoztassék. Az eggyesség pedig, és egymás kõzt valo hasonlo értelem nagy szorgalmatossâggal õriztessk [!], és a' [p 0023] mi ezzel ellenkezõ, élne szenvedtessék: hogy az atyafiui szeretettel egyben kapcsoltatván, jobban, és foganatossabban adhassák magokat az Isteni Szolgálatra és felebaráttyok segedelmére.

XLIII.

Ebben a' Társaságban se ne legyen, se neis tessék sziveknek valamely felé való hailása, valami oly igyenetlen dolgokban, mely talántán a' keresztyén urak, és fejedelmek kõzt vólna. Hanem inkáb legyen kõzõnséges Szeretet, mely mindenik félt, ha szinte egymás kõzõt ellenkõzõk volnánakis, Isten szerént egyaránt szeresse. XLIV.

Minnyájoknak, a' mig egességek szolgál, lelki, vagy kûlsõ dolgokban, legyen, amiben magokat foglallyák, hogy az tunyaság, minden gonosságnak eredete, a' mennyire lehet, helyt nálunk ne talállyon.

XLV. Hogy e' Társaság az û rendi szerént tellyessebben foglalhassa magát a' lelki dolgokban, a' mennyire lehet, ója magát a' világi foglalatosságoktúl (minémûek [p 0024] Testamentáriúsoké; Prokatoroké, vagy egyéb effele tisztek:) és semminemû kérésekre az illyen gondviseléseket fõl ne vállollyák, se ezekben magokat foglaltatni ne engedgyék.

XLVI.

Valamint hogy a' fõlõttéb valo szorgalmatosságá a testre nézendõ dolgokban ffedésre méltó, ugy az egességnek, és Isteni szolgálatra való testi erõnknek mértekletes gondviselése dicsiretes, és minnyájunkhoz illendõ, és ez okáért midõn eszek3ben veszik, hogy valami nékik ártalmas vagy valami más szûkséges, eledelekben, ruházattyokban, lakohelyekben, tisztekben, vagy foglalatosságokban, és eképpen más féle dolgokbannis, jelencsék meg azt az Elõjárónak, vagy annak a' kit az Elõjáro arra rendelt: azonban két dologra vigyázván: elsõben, hogy minek elõtte az Elõjárót valami felõl meg talállyák, imádkozzanak, és ha az imádság után ugy itélik, hogy az Elõjárónak meg kellessek azt jelenteni, azt cselekedgyék: masodszor arra, hogy midõn szóval vagy [p 0025] rõvid irással: (hogy el ne feletkezzenek róla: ( [!] a' dolgot eleibe adták az Elõjárónak, minden gondgyát az meg jelentet dolognak õ rea hadgyák, és valamit õ rendel, leg jobnak tarcsák: és abban továb se ne tõrõdgyenek, se azt magok, vagy más által ne szorgalmáztassák, akar engettessék meg a' mit kérnek, akar ne, mivel hogy el kell hitetni magokkal, azt leg jobnak lenni az Isteni szolgálatra, és magoknak nagyobb jóvára, a' mi az Elõjárónak, értvén õ a' dolgot, tettzeni fog az urban.

XLVII.

Valamint hogy nem hasznos akarkitis annyi testi munkával terhelni, hogy a' lélek el nyomassék, és a' test nyavalyában essék; ugy valamennyire valo testi munka, mely mind az kettõnek segétségére legyen kõzõnségessen minnyájokhoz illik, még azokhozis, az kiknek a' lélek, és elme szerént valo dolgokban kelletik foglalatoskodni, a' mellyeket kûlsõ testi munkával kellene neha neha egyeléteni, s nem szûnetlen azokban magokat foglalni, [p 0026] sem igaz okosság mértéke nélkûl azokat fõl vállolni.

XLVIII.

A' testi sanyargatás mód nélkûl való és oktalan ne legyen, az álomtúl valo meg tartoztatásban, bóitõlésben, és egyéb kûlsõ poenitentiák gyakorlásában, mellyek ártani, és nagyob jókbannis akadályt szoktak szerzeni. Azért illik, hogy kiki az õ gyonto Attyának meg jelencse, valamit effélékben cselekszik.

LXIX.

Betegeségnek idejében, nem csak nagy tiszta engedelmességgel kell lenni minnyájoknak, az õ lelki elõjároihoz, hogy az õ lelkekel bánnyanak; hanem ugyan azon alázatossággal az testi orvosokhozis, és mind azokhoz, kik a' betegekkel bánnak, hogy az õ testekkel bánhassanak.

L.

A' ki beteg, az alázatosságot, és bekességes tûrést elõtte viselvén, azoknak, a' kik õtet latogattyák, és kõrûlette forgódnak, szinte ugy betegségében jo pélédát adni igyekezzék, mint mikor egességben [p 0027] vólt, áitatos, és lelki epûletre valo szokkal élvén, mellyekkel jelencse, hogy a' betegséget uyg vészi a' mi Teremtõ urunknak kezebûl, mint ajandékot, mivel szinte ollyan ajándék, mint az egésség.

LI.

Egynehánszor minden esztendõben kérjenek minnyájon poenitentziát az Elõjárótúl a' Regulák meg tartásában tõrtént fogytakozásokért, hogy ez a' gondviselés jele legyen annak az gondviselésnek, mellyet kiki visel a' maga lelki elõmenetelére az Istennek utában.

LII.

Végezetre gondgya legyen minnyájoknak az el rendelt Constitutioknak, vagy Reguláknak meg tartására: kire nézve szûkség tudni leg aláb azokat, a' mellyek kinek kinek tisztit illetik. Azért minden holnapban szukség azokat olvasni, vagy hallani.

[p 0028] Kõzõnséges REGVLÁK

I.

K I ki az õ lelki esméretitõl valo számvételnek ketszer napjában, az imadságnak, elmélkedesnek, és olvasásnak szabot idejét meg tarcsa, minden tehetségével az Urban.

II.

Minnyáján a' szent misén illendõképpen jelen legyenek mindennap, és az Praedikátziót, vagy más tanitást, midõn az mi Templomunkban lészen, meg halgassák.

III.

Ki ki szabot napon, a' néki rendelt gyonto Attyának meg gyonnyék, és nem másnak az Elõjáro engedelme nélkûl.

IV.

Minnyájan, a' kik nem Professusok, avagy nem formált Coadjutorok; kétszer esztendõben fogadásokat meg uyiecsák, elõb tellyes gyónást téven, mely idõben [p 0029] lelki esméretekrõlis számot adgyanak: és azonkivûlis valamennyiszer az Elõjárónak tetzeni fog, a' Társaságnak szokása szerént.

V.

A' Pénteki szokot bizonyos, bõitõlés, vagy abstinentia, a' Társaságnak szokása szerént meg tartassék.

VI.

Senki magát nylván mások elõt szokatlanul ne sanyargassa, neis praedikállyon az Elõjáro engedelme nélkûl.

VII.

Senki magánal pénzt ne tarcson, másnál pedig se pénzt, se semmit egyebet.

VIII.

Senkinél engedelem nékul kónyvek ne legyenek, azokban pedig a' mellyekkel szabad élni, se ne irjon semmit, sevalami jedzést ne tegyen.

IX.

Senki semmit az házból, vagy más kamarájából magának ne tulaidonicson, se kûlsõ embertûl, semmi módon magának, vagy másnak semmit el ne vegyen [p 0030] az Elõjáro engedelme nélkûl.

X.

Nágyob eggyességekért azoknak, kik a' Társaságban élnek, és nagyob segedelmekért azoknak, a' kik kõzõt laknak, miñyájan meg tanullyák azõ Tartománybéli nyelvet, a' melyben vannak, hanem ha az õ anyai nyelvek otton hasznossab volna. De ugy, hogy a' kik deákul tanulnak, ezzel a' Deák nyelv tõrvénnyének ne árcsanak.

XI.

Senki maga kamaráját ugy béne zárja, hogy kivûl meg ne nyithassák, se ládája, se egyebe semmie be ne legyen zárva, az Elõjáro engedelme nékûl.

XII

Ablak nyitva senki éjel ne alugyék se imeg nélkûl, avagy be nem fõdve.

XIII.

Senki az õ Kamarájából ki ne mennyen kûlõmben, hanem illendõképpen fel õltõzve.

XIV.

Senki az Coadjutorok kõzûl kik a' kûlsõ [p 0031] házi szolgálatra fogattatnak bé, se olvasni, se irnya ne tanullyon, avagy havalamit tud, tõb deákságot ne tanullyon. Neis tanitsa senki õtet a' Generalis praepositus Engedelme nélkûl: Hanem elég leszen õ neki szent egyûgyûségben, és alázatosságban Christus urunknak szolgálni.

XV.

Az harangszót, vagy csendétést- szabot orákban halván, mingyárást, még az el kezdet bõtûtis félben hagyván, oda mennyenek minnyájan, a' hová, és a' mire hivattatnak.

XVI.

Az egességnek oltalmáért, senki a' szokot idõkõn kivûl ne igyék, se házunkon kivûl másut ne egyék az Elõjáro engedelme nélkûl.

XVII.

A' ki szokása kivûl roszszul érzi magát egésségében, azt annak, a' ki az betegekkel bánik, vagy az egességre vigyázo praefectusnak, vagy magának az Elõjárónak meg jelencse. Senki pedig semmi [p 0032] orvossággal ne éllyen, se orvost magának ne váloszszon, se attul tanácsot ne kérjen, hanem csak az Elõiáro jovallássábul.

XVIII. Minnyájon,ha szinte Papokis, mihent fel kelnek, ágyakat be fõdjék, és szokot orakor mind azt meg vessék, mind pedig holmi egy mást helyre rakjanak. Es kamarájokat leg aláb minden harmad napban meg sõpõrjek, azokon kivûl, a' kik más derekassab dolgokban valo foglalatosságok miat az Elõjáro itelete szerént mentek lesznek.

XIX.

A' kûlsõ diszes tisztaságra, mely mind az egességre, s6 mind másoknak lelki épûletire hasznos, minnyajoknak gondgyok legyen, mind magok kõrûl, s6 mind pedig minden egyeb dolgokban.

XX.

Ha ki valakinek nehéz késértetét eszében venné, incse meg arrul az Elõjárót, hogy az õ alattvaloihoz valo gondviseléstûl, [p 0033] és vigyázástúl viseltetvén, illendõ orvossággal annak eleit vehesse.

XXI.

A' miket az Elõjáróknak, az õ hivatallyok szerént gondviselésekben mivelni kelletik, senki azokrul nyughatatlanul ne tudakozódgyék, se azokrúl valo gyanóság után beszédet ne indicson: hanem kiki magára, és hivatallyára vigyázván, valami rendeltetik vagy maga, vagy mások felõl, azt, mint az Isten kezébûl ugy várja.

XXII.

Minnyájan sûveget vessenek Elõjárojoknak, az Papoknakis azok, a' kik nem Papok, a' tanitványokis az õ mestereknek. Kiki pedig nagy bõcsûlettel szóllyon az õ Elõjárojával. Az pedig, a' kivel az Elõjáro Szól, vagy a' kit fedd, semmi kõzbenszollás nélkûl alázatossan halgasson.

XXIII. Ha kinek Elõjáró valamit meg nem engedne, más Elõjáróhoz ugyan azon dolog felõl kûlõmben ne járullyon, hanem [p 0034] nem meg jelentvén ennek, mit felelt legyen a' másik, és mi okbul nem engedett a' kéresnek.

XXIV.

Mikor valakire valamely dolognak gondviselése bizatik, ha azonban valami akadály tõrténik, idején valakit az Elõjárók, kõzûl meg incsen, hogy gondgyát visellye.

XXV.

Senki mikor, egy helybõl máshova megyen, semmit magával el ne vigyen, az Elõjáro engedelme nélkûl.

XXVI.

Az mulatságra rendeltetet idõkõn kivûl, ily moddal kell veszteg halgatni, hogy senki ne szóllyon, hanem csak mint egy át mentében, és rõvideden, avagy szûkséges dolgokrúl: kiváltképpen a' Templomban, Secrestyében, és ebédlõ házban: A misén pedig, Praedikátzion, asztalnál, leczkék, és disputátiok alat, ha mit egymásnak kivántatnék mondani, igen rõvideden, és lassu sugallással legyen.

XXVII.

[p 0035] Senki azokon kivûl, a' kik az Elõjárótúl rendeltettek, ne szóllyon azokkal, kik még az elsõ probán vannak. De ezzel nem tilalmaztatnak a' szokás szerént valo kõszõntések, mellyeket a' szerzetbéli egymáshozvalo szeretet meg kiván, midõn eggyik az másikat elõl talállya.

XXVIII.

Minnyájan lassu szozattal szóllyanak, a' mint illik a' szerzetesékhez, és senki mással nevetekedgyék, hanem ha miben nekûnk kûlõmbõzõ vélekedésûnk vagyon, és ugy láttzik, hogy azt meg kelletnék jelentenûnk, annak jó móddal, és szeretettel okai adassanak, a' végre, hogy az igasságnak helye legyen, nem azért, hogy abban az dologban fõllyeb valoknak láttossanak.

XXIX.

A' kik, szabadságok léven, a' betegeket latogattyák, nem csak lassan szóllyanak, hanem oly módgyávalis, hogy azoknak unalmára ne legyenek, és oly dolgokrúl szóllyanak, mellyek mind az betegeket vigyaztalhássák, s6 mind pedig a' [p 0036] jelenvalóknak lelki épûletekre lehessenek.

XXX.

Oják magokat minnyájon attul az indulattul, melytûl viseltetvén egyféle nemzetbéliek a' másfélékrõl nem jól szoktak vélekedni, vagy szollani. Sõt inkáb jo vélekedésben legyenek felõlõk, és a' magoktúl kûlõmbõzõ Nemzetekhez kiválképpen való jo akarattal legyenek az urban: és azokáért senki, a' keresztyén fejedelmek kõzõt valo hadakat, és viszszavonyásokat beszedbe ne hozva. XXXVI.

Senki azokon kivûl, a' kiknek arra az Elõjárótúl hatalma vagyon, semmit másoknak ne parancsollyon, se senkit meg ne fedjen.

XXXII.

Más ember tisztiben senki magát ne árcsa: más tisztire rendelt helybe pedig senki bé ne mennyen, az Elõjárónak, avagy szûkséges dolgokban annak engedelme nélkûl, a' ki azon helynek gondgyát viseli.

XXXIII.

[p 0037] Senki más kamarájában be ne mennyen, az Elõjárónak kõzõnséges, vagy kiváltképpen való szabadsága nékul. Hogy ha ben vagyon valaki, elõbb be ne nyittassek az aito, mig a' zõrdétes után nem hallya (ingredere) azaz, jõjbe, és mind addig nyitva állyon az ajto, a' meddig otben eggyût lesznek.

XXXIV.

Hogy a' szerzetesekhez illendõ megért erkõlcs, és diszesség helyén maradgyon, senki mást még csak tréfabúlis meg ne éréncsen, kivévén azt, hamikor felebaráti szeretetnek jelenségére meg õlelné azokat, a' kik másonnan jõnek, vagy el mennek.

XXXV.

Senki mikor asztalnál ûl, senkinek a' mieink kõzul sûveget ne vessen, hanem csak annak a' Superiornak, a' ki az egész háznak, vagy Collegiomnak Elõjárója. Es mikor az Asztalnál valákinek fogyatkozása vagyon valamiben, az, a' ki mellette ûl, megincse azt, a' ki szolgál az asztalhoz.

[p 0038] Senki othon léven, a' kûlsõ jõvevénemberekkel ne szóllyón, se másokat arra ne hijon az Elõjáronak kõzõnséges, vagy kiváltképpen valo engedelme nélkûl.

XXXVII.

Senki valamely kûlsõ embernek izenetit hazunkbélihez ne hozza, se házunk bélinek kûlsõ emberhez ne vigye, se levelét, az elõjáronak hire nélkûl. Vilagi hirek pedig, mellyek kûn hallatnak, ok nekûl, s6 haszon nekûl hirdettessenek.

XXXVIII.

Senki, a' mik hazúnknál lõttek, avagy leendõk, kûlsõ embereknek ne beszéllye, hanem ha értendi, hogy az Elõjáró azt jovallya. A' Constitutiokat pedig, avagy rendéleseket, és egyéb affele kõnyveket, vagy irásokat, mellyekben a' Társaságnak szerzete, privelegiomi, és szabadsági foglaltatnak, az Elõjáronak nyilvánvalo akarattya nélkûl azokkal ne kõzõllye.

XXXIX.

[p 0039] Senki irva ne adgyon, se ne kûldgyõn valamely kûlsõ embernek, vagy magunk kõzûl valonakis lelki oktatásokat, vagy elmélkedéseket, se a' Társaságnak Exercitiombéli gyakorlásit valakivel ne kõzõllye, hanem ha az Elõjáro jovallaná.

XL. Senkii kûlsõ emberektûl tanácsot ne kérjen az Elõjáronak engedelme nélkûl.

XLI.

Senki semminémû dolgoknak gondviseléset, ha szinte Istenes dolog volnais az Elõjáro engedelme nékûl magára ne vállollya, se abban való munkálkodását ne ajánlya, se annak végben vitelére maga kész voltát ne mutassa. A' világi dolgokat pedig, mellyek a' mi szerzetûnkhõz nem illendõk, és a' lelkiektûl fõlõtte igen el vonszanak, sokkal inkáb illik el tavoztatni.

XLII.

Minnyájan az õ hivatallyok, és rendek szerént jo alkalmatosságok adatván, igyekezzenek Istenes beszedjekkel felebaráttyokat nagyob lelki elõmenetelre segéteni. [p 0040] Es jo tanács adásokkal, s6 intésekkel a' jo cselekedetre, kiváltképpen a' gyonásra serkengetni.

XLIII.

Senki házunkbúl ki ne mennyen, hanem csak mikor, és a' melytársal az Elõjárónak fog tettzeni.

XLIV.

Mikor valaki az Elõjárótúl szabadságot kér valáhová való menetelre, eggyût aztis meg jelencse, hová, és mi dologért akar menni: kivá2ltképpen, havalamely Egyházi Urral, vagy más fõ emberrel kelletnék szemben lenni, és ugyan azon nap, meg beszéllye néki, mit mivelt, a' mint látni fogja akarattyát, és amint a' dolog magával hozza.

XLV.

Haza jõvén, vagy ki menvén házunkbúl, se keménnyebben, se gyakrabban ne csõngessenek, hogy sem mint illendõ. Senki pedig se ki ne mennyen, se be ne jõjõn, hanem csakaz háznak szokot ajtayán.

XLVI.

[p 0041] A' kik az házbul ki mennek valahová, meg jegyezzék neveket, mellyek az aitó mellet állo táblára fõl vannak irva. Es meg mondgyák az aitón állónak hová mennek.

XLVII.

Minnyáian, a' kik kûn volnának, minek elõtte el sõtétedgyék, haza jõjenek, ki se mennyenek napvilág elõt, a' Praepositusnak, vagy Rectornak engedelme nélkûl.

VLVIII. [!]

Mikor valaki utban lévén, oly helyen megyen által, a' hol a' Társaságnak háza, vagy Collegioma vagyon, más szállásra ne térjen, és annak, a' ki ugyan ot Elõjáro birtoka alat legyen mindenekben, mint szinte a' tõbbi, a' kik ugyan azon házban, vagy Collegiomban laknak. Hogy haki valamely dolgoknak végben vitelére, és forgatására jõneis, azokat nem kûlõmben, hanem ugyan azon Fõnek tanácscsábúl forgassa, és végezze.

XLIX.

Legyenek minnyájoknál ezek a' Regulák, [p 0042] és kinek kinek az õ tiszte hivatallya Regulái: hozzájok szokjanak, és azoknak emlekezetit holnaponként való el olvásással, vagy hallással meg uyécsák. A' kik pedig az Coadjutoroknak kiváltképpe [!] nvalo [!] hivatallyokban forgódnak, azokat a' mellyek az õ tisztekhez tartozandók6, minden héten el olvassák.

A' TISZTESSEGES MAGAVISELES nek Régulai.

I.

A Miéink társalkodásárúl kõzõnségessen azt mondhatni, hogy minden kûlsõ cselekedetekben, magaviselésekben ki tessék õ bennek a' tisztességes diszesség, és alázatosság, egyût a' szerzetes meg ért erkõlcsel: kiváltképpen pedig, s6 nevezet szerént, ezeket kelletik meg tartani.

II.

A' fejek ide, s6 tova disztelenûl ne csavarogjon, hanem a' hol szûk séges [!] lészen [p 0043] mozdullyón meg ért bõcsûletes mód szerént: és ha nem szûkséges valahová fordulni, állyon igyenessen, egy kevessé elõre fûgvén, sem eggik, sem másik oldalra nem hajolván.

III.

A' szemeket kõzõnségessen inkáb lebocsátva visellyék, se módnélkûl fel ném emelvén, se imide, amoda nem forgatván.

IV.

Emberekkel valo szóllás kõzben, kiváltképpen ha valamely fõ renden valók, ne fordicsák tekéntéseket igyenessen orczájokra, hanem inkáb valamennyire aláb.

V.

Homlokokat, orrokat ószve ne ránczollyák hogy láttossék kivûlis a' belsõ szép csendességnek jele.

VI.

Ajakokat se igen õszve ne nyomják, se fõlõttéb tágon ne tarcsák.

VII.

Egész orczájók vidámságot mutasson inkáb, [p 0044] hogy nem mint szomoruságot, vagy valamely más módnélkûl valo indulatot. VIII.

Ruházattyakat tisztán tarcsák, és a' szerzetesekhez illendõ diszességgel visellyék. IX.

A' kezek, ha ruházattyok tartásában nem foglalatosok, diszessen veszteg maradgyanak.

X.

Járások mértékletes legyen, fõlõttéb valo sietes nélkûl, hanem ha a' szukség arra kénszerétene, melyben mindazon által, az mennyire lehet, a' tisztességes diszességre tekéntet legyen.

XI.

Egy szóval minden tagok mozdulási, és maga viselési, ollyanok legyenek, kogy [!] mindeneknek jo épûletire lehessenek.

XII. Ha tõbben lesznek egyût, az Elõjarótúl hagyot rendet meg tarcsák, ketten, ketten, vagy hárman járván.

XIII.

[p 0045] Ha szóllani kivántatik, meg emlekezzenek az al1zatos csõndességrûl, és felebarattyoknak épûletirûl mind szovaikban, s6 mind pedig szóllásoknak módgyában.

A' LELKI SZAMADASNAK MODIA, az Társaságnak szokása szerént.

K I ki jól meg ércse, mikor lelki isméretirûl számot adand, minémû nagy dolognak tartotta légyen azt, az mi szent emlekezetû Ignatius Atyánk, az Isten jovóltának nagyob dicsõsségére; hogy a' mi szerzetûnkbéliek annál inkáb bõveb malasztal bõvelkedgyenek lelkekben, és annál nagyob gondviseléssel, szeretettel, és szorgalmatossággal segitethessenek, és a' veszedelmektûl meg óltalmaztathassanak. Hogy a' mellyek az exámenben, és a' Constitutiokban elõnkben adatnak, és ugyan azon Constitutiok summájának negyvenedik cikkelyében fõl vannak jegezve a' lelki számádas felõl, azok tõkelletessen meg tartassanak.

[p 0046] Kiki azért nagy tisztán, igazán, gyónásnak, vagy más titoknak pecséte alat, avagy akarmely módon inkáb neki fog tettzeni, és ámint nagyob maga vigaztalására lészen, lelki isméretét tellyességgel kijelencse, semmit el nem titkolván, a' mivel a' mindeneknek urát meg bántotta vólna, az utólso lelki számadástul fogva: vagy hogy leg alább jelencse meg azokat az fogyatkozásokat, mellyek azon idõtûl fogva lelekét inkáb terhellik.

Rend szerént pedig a' dolgok, mellyekrûl lelki isméretek szerént számot kelletik adni, leg inkáb im ezek: mellyekbõl mikor azokat elõszámlállyák, mellyeket aránzanának magok tellyes kijelentésére elegendõnek lenni; kérjek az Elõjárót, hogy õket kérdezkedésével segitse, és maga vigye végbe, ha még valamit ollyat itélne hátra lenni, a' mit az Istennek nagyob dûcsõsségére, és az õ alatta valoinak isméretire akarna érteni.

I. Meg nyugszike szive az õ szerzetes életenek hivatallyán?

2. Mint érzi magát az engedelmességben, [p 0047] értelmébennis? mint a' szegenységben, Tisztaságban, és egyéb joszágos cselekedeteknek gyakorlásában, és mellyek azok kõzûl, a' kiknek meg szerzésére leg inkáb igyekezik.

3. Ereze magában valami lelki fõlháborodásakat, vagy unalmas késérteteket: és azok ellen valo állásnak kõnyû, vagy nehéz voltáról: és minemû indulatokra, vagy vétkekre legyen inkáb hailandó.

4. Vólte az Constitutiok, vagy valamely Regula ellen, vagy az Elõjároknak rendelése ellen viszszavonyo kemény ité1leti, vagy ezek ellen vetekedvén disputálte.

5. Micsoda vélekedé1sben vagyon ezen Társaságnak szerzetérõl, es mind azokrul, mellyekkel él az õ hivatallyának végbenvitelére, és minemû buzgósâgot tapasztal magában, a' lelkek ûdvõsségének meg nyerésére.

6. Minemû kedve legyen a' lelki dolgokhoz, mennyi idõt tõlt az imádságban; és a' szóval valo imádságe, vagy az elmélkedés vagyon nagyob lelki segitségére. [p 0048] mellyeknek ád tóbb idõt, és minémû módot tart az imadságban.

7. Ereze a' lelki dolgokban belsõ vigasztalást, és aitátosságot, avagy inkáb viszõtak szomoruságot, unalmas soványságot, és elméjének bujdosását szenvedje, és mint viseli mágát mind ezekben.

8. Micsoda hasznát érzi magában a' gyonásnak, lelki számvételnek, fõképpen a' kiváltképpen valo particularis Examennek, és egyéb lelki gyakorlásinak.

9. Az utolso lelki számadstól fogva, tapasztale magában nagyob, vagy kevesebb elõmenetelt: és minemû szivet, s6 indulatot érez a' tõkélletességnek meg szerzésére.

10. Miképpen tartya meg azokat, mellyek a' Constitutiokbúl, vagy Regulákbúl, mind kõzõnségesekbûl, s6 mind pedig maga tisztihez valõkbúl õ rea nezendõk.

11, A' sanyargatásokrúl, Poenitentiakrúl, és egyéb gyakorlásokrúl, mellyek a' lelki elõmenetelre valók, és nevezet [p 0049] szerént a' boszuságokkal valo illetéseknek, és más efféleknek mellyek a' Christus keresztihez tartoznak, el viselésére való készûletrûl, és azoknak kivánságárúl.

12. Mit tud a' Társáirúl és azokkal valo társalkodásbúl mint gyarapodik az Urban: és valákivel baratságossabbe, hogy nem mint másokkal.

13 Ereze lelki idegenséget valakitûl, és vólte bántása valamiben az Elõjároktúl, tisztviselõktûl, vagy valamely más személytûl, és minemû szivel legyen az Elõjárokhoz.

14. Szenvedette valamely késérteteket, mellyek másoknakis értésekre lõttek volna, kiváltképpen szerzetbéli hivatallyaban.

A' COADJUTOROKNAK KÕZÕNSE ges Régulái.

I.

J Ól eszekben vegyék, hógy ebben a' Társasagban az õ Isteni szolgálattyoknak [p 0050] elsõ, és kiváltképpen valo czéllya nem csak arra figyelmez, hogy a' lelki dolgokban, az az imádságban, és egyéb áitatosságokban magokat gyakoróllyák; kanem [!] hogy az õ hivatallyok szerént ház kõrûl valo szolgálatban foglalatoskodgyanak, aharmennyire [!] alávalok, elvetettek, egy szóval akarminémûek legyenek az illyen foglalatosságok, készek lévén tellyes életekben az ilyenekben szolgálni: el hitetvén magokkal, hogy az õ teremtõ urokat Isteneket ezzel szolgállyák, és dicsérik, kinek szerelméért, és tiszteletiért ezekben munkálkodnak.

II.

Kiváltképpen valo gondgyok legyen, az õ lelki isméreteknek tisztaságára, és minden tehetségekkel azon legyenek, hogy meg szerezzék azokat a' joszágos cselekedeteket, mellyek a' Társaságnak ezen részét ekesétik, és gyarapityák, és a' mellyek, nélkûl, az õ tulaidon hivatallyoknak meltán meg nem felelhetnének: illyen az aitatosság, lelki csendesség, egyûgyû, szeléd engedelmesség, [p 0051] a' jóra valo hailandoság, a' tõkéletességnek buzgo kivánsága: ezeken kivûl, hogy mind az ithonvalóknak, mind az kûlsõ embereknek jó példát adgyanak, Hogy a' Martha részével meg elégedvén, kûlsõ testi munkában farodozzanak, nagy szeretettel levén a' Tarsaságnak szerzetéhez, kinek hasznos tagjai igyekezzenek lenni az urnak dûcsõsségére.

III.

A' mindennapi szokot nyájosság idején, azokkal társalkodgyanak leg inkáb, az kik a' lelki dolgokban jó segétségûl lehessenek: neis gyûllyenek csak magok õsve, se, a' kõzõnséges nyajasságnak helyétõl férre ne vonnyák magokat.

IV. Minekutánna az õ tiszteknek eleget tettek, ha munkájokat végben vivén valami ûrességek lészen, azt az ûdõt más lelki, vagy testi hasznos gyakorlásokban tõlcsék: és a' végre az Elõjáróhoz mennyenek, hogy annak, effélekben valo akarattyát õnnõn magátúl ércsék.

V.

[p 0052] A' mieinket társúl késérvén, kiváltképpen midõn aszszonyi személyeket látogatnak, nem csak azt szorgalmatossan, meg kell tartaniok, a' mi a' Papoknak az õ Regulajokban eleiben adatik: (Hogy mikor az Aszszonyi szemelyek gyontatására kûldettetnek, vagy más dolog véget azokhoz járulnak, az Elõjárotul rendelt társok, a' meddig a' pap az Aszszonyi szemelyekkel beszelget, oly helyen legyen, a' hol õket láthassa, a' mennyire az hely engedi, de a' minek titokban kell maradni, azt ne halhassa.) Hanem még mikor akarminémû renden valo Férfiakat latogatnakis, azon legyenek, hogy soha azokat magánossan ne hadgyák; tekéntvén mind a' szerzetesekhez illendõ tisztességre, mind pedig a' kõzõnséges jo példaadásra. Hanem ha a' kiket latogatnak, oly méltóságos személyek vólnának, hogy emberségre, és az dolognak tulaidonságára nézve, maga az okosság jovallaná, hogy se az Papnak, se akarkinek másnak társa, azon a' tractán, vagy beszélgetesen jelen ne lenne. Ezek fõlõt tudva legyen ezis nálok, hogy haza jõvén, ha mi vétek tõrtént [p 0053] volna ezen Regula ellen, ha szinte az Elõjáró semmit tõlõk nem kérdeneis, tartozzának azt az Elõjáronak meg jelenteni.

VII.

Szemek elõt legyen nem csak az, a' mi az Constitutiok sommájának huszonkilenczedik regulájában vagyon, hogy kiki a' tõbbit szivében magánál nagyobnak tarcsa, és kûlsõképpen kinek kinek az õ rendi szerént tisztességét, s6 bõcsûletit egyûgyû alázatossággal, és a' szerzetességhez illendõ moddal meg adgya; hanem ennek fõlõtte kiváltképpen valo igyekezettel azon legyenek, hogy azokat, a' kik nem Coadjutorok, oly tekéntettel bõcsûllyék, és oly alázatossággal, s6 ugy társalkodgyanak vélek, a' mint kõtelességek méltán magával hozza; és annál inkáb, ha azok papi renden valók lesznek.

VIII.

Az mi a' szegénységnek fogadását illeti, noha ez minnyájoknak kõzõnséges, mindazonáltal a' sok kûlõmb kûlõmbféle gondviselések kõzt való alkalmatosságokra nézve, õrizzek magokat szorgalmatossan, [p 0054] hogy valamit el ne vegyenek, másnak se ajandékon, se kõlcsõn ne adgyanak, se ne kûldgyenek, se semmit effélét cselekedni ne mérészellyenek az Elõjáronak nyilvánvalo engedelme nélkûl: fõképpen reliquiariomoknak, Agnusdeknek, [!] spanyor, vagy más kereszteknek, Bezvár, drága kõveknek, és egyéb efféléknek el vételében, vagy el ajándékozásában. Es elhitessék magokkal, hogy az illyenekkel nagyot véthetnek a' szegenységnek fogadása ellen.

IX.

Mivelhogy az õ lelki oktatásokért, minden héten az keresztyény hitrõl valo tudomány magyaráztatni fog, a' mint az Elõjáro fogja rendelni, minnyájan jelen legyenek, és ez által lelki elõmenetelekre igyekezzenek.

X.

Es noha, az mint meg vagyon irva a' kõzõnséges regulákban, alkalmatosságok adatván azon kell lenniek, hogy áitatos beszedjekkel felebaráttyokat a' jora segéttsék, és tanacsokkal s6 intésekkel a' joszágos cselekedetekre, [p 0055] kiváltképpen a' gyonásra fõl indicsák; vigyazzonak mindazáltal magokra, né talán hivatallyokon kivûl valamit effélében cselekedvén, az meg mondot regulájok ellen vétsenek.

XI.

Semminémû kõnyvet se magoknál tartani, se olvasni nem lészen szabad az Elõjáro engedelme nélkûl, a' ki az õ itélere [!] szerént azokat fogja meg engedni, és jovallani, a' mellyek az õ lelki elõmenetelekre hasznosbaknak fognak láttzani.

XII.

Végezetre meg emlekezzenek arról, a' mit, az mi boldog emlekezetû Szent Ignátz Atyank irva hagyot, hogy valamint a' Papoknak, és lélek szerént valo Codjutoroknak tulaidon tisztek, s6 hivatallyok az, hogy e' Társaságot a' gyõtásban, praedikállásban, keresztyén hitre valo oktatásban, és egyéb tudományoknak tanitásában segétsék; ugy az õ hivatallyok és alábvalo tisztekben, mellyek nékik hagyatnak, magokat gyakorollyák, [p 0056] el hitetvén magokkal, hogy a' Társaságot az ilyenekben segitvén (a' tõbbinek, kik az lelkek ûdvõsségében fárodnak, kõnnyebségére) a' mindenek urának szolgálnak: mivel hogy ezt az õ Isteni szerelméért, és tiszteletiért cselekszik, Annak okáért szûkség, hogy készek s6 gyorsak legyenek, tellyes alázatossággal, és szeretettel, a' mennyire lehet, azoknak a' tiszteknek szorgalmatos végbenvitelére, az mellyek reájok bizatnak.

Mely által nem csak munkajoknak, s6 veréttékjeknek tellyes jutalmát el vészik, hanem azoknak az jo cselekedeteknek érdemébennis egyût reszesek lesznek, mellyeket az kegyes Isten az egész Társaságban az õ szent neve dicsiretire velûnk munkálkodván fog végben vinni Hasonloképpen részesek lesznek minden indulgentiakban, az az búcsu nyerésekben, és kegyelmekben, mellyek a' Professusoknak az õ lelkek jovára a' szentséges Papátul engetettek.

[p 0057] AZ COLLEGIUM, ES PROBAHAZ Procuratora, vagyaz õ Társa Regulái.

I.

M Inden dolgainak, gondviseléséinek tráctálásában, vagy forgatásaban, szûnetlen elõtte visellye a' Társasagnák szerzetes rendit, és czellyát; mely a' mindenhato Istennek dicsõsséget keresvén, a' lelkeknek ûdvõsséges elõmenetelére vigyáz. Igyekezzék azért beszédével, és példájával mind azoknak épûletire lenni, a' kik kõzõt forgolodik, és azokat magához jo akaratban tartani, kiknek segétségére, dolgainak veghezvitelére, szûksége vagyon.

II.

A' Procuratornak tiszti ez, hogy az rea bizot kûlsõ dolgokra, ugy mint joszágra, eszkõzre, mindennémû marhára ugy visellyen gondot, mint a' mi urunknak a' Christus Jésusnak saját joszágára. Mivel hogy pedig az egész Collégium szûkségire õ néki kell gondot viselni, az Elõjáro rendelése szerént; õ dolga lészen, [p 0058] a' Collégiom, vagy Probaháznak minden féle jõvedelmit ki szedni, és bé venni, és az alamisnákatis, a' hol a' Rectortól értendi, hogy kérni kelletik. Kéz irásokat pedig, mikor szûkség lészen, õ adgyon, melleyeken [!] a' Rectornak, vagy ennek hagyásából, az õ maga késze irása legyen.

III.

A' Collégiomnak minden jõvedelmét, és idejet, melyben be kell szedni, arravalo kõnyvbe le irja: kûlõn a' rõvid ideig tartó szerzõdéseknek, és bérbe adásoknak formáját, és kûlõn egyebetis mindent, vagy penz, vagy más valami leend, a' mit az Collegiom jõvedelmébõl szed, hozzá adván kiktõl, és mikor jõt légyen bé afféle. Az alamisnák pedig más helyre irassanak.

IV.

Minden holnapban, mindenrõl, a' mit bé võtt, és ki adott, számot adgyon a' Rectornak, és a' Collegiomnak adosságitis, és hitelbe valo adásit meg jelencse, hogy a' Rector az Háznak alapottyát tellyességgel ércse.

[p 0059] A' pénz valahunnan jõvend ha valamennyire valo lészen, az Elõjaro itélete szerént, arra rendelt ládában tétessék; melynek eggyik kulcsát a' Rector, másikát a' Procurator tarcsa. Ugyan azon ládában tartassék a' kõnyu, melybe iratik sommája a' pénznek, mind annak, a' mellyet belé tesznek, mind annak, a' mellyet onnét ki vesznek: ha mikor pedig valami szûkség kinszeritésébõl a' pénz ládában nem vitetnék, ugyan mégis az bé võtt, és ki adot pénznek sommája azon kõnyvbe bé irassék, szinte, mintha belé tétetnék.

VI.

Valamennyszer a' ládából pénzt veszenki, annak sommáját és napját az maga számadó kõnyvébe irja, az kõnyunek más részén pedig az el kõltõt pénznek száma meg legyen.

VII.

A' Procurator valamely arra rendelt Kõnyvbe irjonbe mindeneket, valamiket a' Novitiusok magokkal házunkba [p 0060] hoznak, ugyan azoknak kezek irásával egyût: és azokat, a' ruha eszkõz õrzõ kezébe adgya tartani, hanem ha pénz vólna, mellyet kûlõn ládában tarcson, a' hova a' Collégiom pénze sokot tétetni: miglen két esztendõ el telvén a' Társaságnak szokot fogadásira magát kõtelezze.

VIII.

A' Sáfárnak mindennapi kõltségre való pénzt adgyon, kitûl minden nap az el kõltésrõl, annak kõnyvébõl számot vegyen: a' sommát pedig maga kõnyvebe irja.

IX.

Gondgya legyen arra, hogy mindenek, de kiváltképpen a' minek sokáig kell tartatti, alkalmatos idõben vétessenek, hogy az után ne kinszeritessék vagy nem oly jokat, vagy nem meltó árron szerezni. Oja magát attólis, hogy a' pénznek feletéb való kéméllése miat, valimi roszszat, és egességtelent ne vegyen.

X.

[p 0061] Meg lássa, ha az mik vétettek éppen tartatnake, vagy nem, és eszében vévén, hogy némellyek nem ugy tartatnak, vagy kõltetnek, a' mint kellene, az Elõjárót, vagy a' ministert incse meg felõle.

XI.

Eszébe vegye, ha azoknak, a' miket a' Collégiom bir, valami épétésre, vagy uyétásra szûkségek vólna, akar házok, akar majorok, akarmi egyéb legyen, hogy az Elõjárónak tudtára adgya. Ha mit pedig alitana el adandónak lenni, az elõjárónak hire nélkûl ne cselekedgye.

XII.

Tudni kelletik, hogy minden, a' mi ez világi kereskedésnek formájára vagyon, tudni illik a' fõldeknek, és mezõknek mivelésében, a' fõld gyûmõlcsének a' piáczon valo árulásában, és ezekhez hasonlokban, meg vagyon a' mieinknek tiltva.

XIII.

Ne cselekedgyék semmit a' bérbe való adásokban, szerzõdésekben, adósságok [p 0062] szerzésében, vagy valami egyéb ollyas dolgokban, ha az Elõjárótúl néki hagyva nem lészen. Ha mi pedig azokban, mellyek hagyatnak néki, haszontalannak látzónék, maga iteletit alázatossan eleibe adgya az Elõjárónak, és okaitis, mellyektõl indittatik.

XIV.

Ha mi põrõk tõrténnek, kõnyvbe irja, és a' põr kõzben ha mi oly derekas dolgok esnének, égymás után, és somma szerént fel jegyezze.

XV.

Birák itélõ széki eleibe ne mennyen, hanem ha az Elõjárónák olykor ugy láttzonék, hogy valamely szûkség fõlõttéb kinszeritene Azért az mi põrõs dolgaink, Biráknak szokot kõzõnséges helyén a' kûlsõ világi Prokátorok által forgattassanak.

XVI.

Ez pedig kiváltképpen szeme elõtt legyen, hogy minek elõtte valami põrt indicson, az põrõs dolgot (ha lehetséges) barátságos alkura hozza, meg kérdven [p 0063] ebben az Elõjárót. Mindazáltal ha valamikor põrben kelletik indulni, az kûlsõ, vagy belsõ lélek szerént valo békességes csendességrõl el ne feletkezzék: és az ellenkezõ félnek tudtára legyen, hogy az méltó igasság szerént valo alkura mindenkor kész.

XVII.

Szorgalmatossan vigyázzon arra, hogy a' minemû dolgokat végben kell vinni, azoknak végben vitele helyessen, és állandóképpen legyen. Hogy ha Tõrvény tudóktól tanácsot kelletnék kérni, ollyakat váloszszon, a' kik arra leg alkalmatossabbak. Hasonlo képpen értvén ezt az tõb tisztviselõkrõl is.

XVIII.

Tanácskozzék az Elõjáróval, és õ neki, vagy annak, a' kit arra rendel, számot adgyon azokról, a' miket mivel, és mi állapotban legyenek az dolgok. Hogy ha a' dolgoknak nehéz vólta valakinek kegyelmes gratiáját, vagy kiváltképpen valo szorgalmatosságot kivánna, meg jelencse az elõjárónak, hogy oly segitségek [p 0064] kerestessenek, a' mellyek alkalmatosoknak fognak látzani.

XIX. Szorgalmatossan meg oltalmazza, arra rendelt Archiviunban az Originál leveleket, és Titulusokat, mellyekbõl kitettzik azokban való igassága a' Collegiúmnak, a' miket bir. Es az illyenek tulaidon, s6 kõlõmbkûlõmb helyekbe legyenek helyheztetve, hogy kõnnyen fõltalaltassanak. Az Archiviumnak pedig két kûlõmb kúlcsa legyen, mellyeknek eggyike a' Rectornál, másika a' Procuratornál állyon.

XX.

Ugyan ezen levél eszkõzõknek pârjai melletteis kûlõmb meg legyenek, és hogy helyesek lehessenek, ha mikor Tõrvényben elõ kelletik adni, valamely Notariusnak, vagy más efféle magistratusnak keze irása legyen raitok.

XXI.

Ezken kivûl legyen a' Procuratornak oly kõnyve-is, melyben efféle leveleknek, és Titulusoknak sommája foglaltassék. [p 0065] Mikor pedig valami derekas dolog, és õrõkõs joszág felõl valo alkuvások, vagy szerzõdések tõrtennek, eszébe jutassa a' Rectornak, hogy azoknak, mássát Romában a' Generalis Praepositus Archiuiumá9ba kõllessék kûldeni.

XXII.

Lakatos, vagy pléhes bé zárt kamarája legyen, melyben tarcsa az irásokat, mellyek nelkûl a' Procuratorság tiszte nem lehet. Es mikor azokban az Archiviumbúl ki vészen némellyeket, napjat, holnapjat, és esztendejet fel jegezvén, ugyan azon Archiviunban állo kõnyvbe azoknak emlekezetit hadgya, melyjedzéseket, midõn a' leveleket viszsza hozván helyére tészi, ugyan azon kõnyvbûl ki tõrûllyõn.

XXIII.

Valamely kõnyveskében fel jegyezzen mindeneket, a' mellyek az Elõjárótul néki hagyatnak, hogy azokról el ne feletkezzék, és abba ne mullyanak.

XXIV.

Jól meg tanullya kik legyenek azok [p 0066] kiváltképpen, az kik valami nagy jo téteménnyel, és jo akarattal voltanak a' Collegiomhoz, és azok rendbe irva legyenek nála, kik felõl az Elõjárot tudosicsa, hogy azokhoz, a' mi hivatalunk szerént hálá- adók lehessûnk.

A' SECRESTYES REGULAI

I.

A Z Egyház Profectusának engedgyen mindenekben, az mik a' Templom szolgálattyához valók.

II.

Járásában, tekéntetében, és beszédében diszes tisztességgel visellye magát, mind az Templomban, mind a' secrestyében. Azokat pedig, a' kik valamit kivánnak, igyekezzék nagy jo epûletre valo példaadásával meg elégéteni, vagy maga által, vagy a' Praefectustól võtt rend szerént: avagy ugyan azokat az Egyház Praefectussához igazitván. Ha mikor pedig Aszszony emberekkel szûkség lészen szollani, a' fejét, szemeit, szerzetességhez [p 0067] illendõ moddal le fûggesztvén, és mentõl rõvidebben legyen.

III.

Mikor a' szent Misékre szolgál, az áitatosságra és jo példa adásra figyelmetes legyen: se elõtte annak, a' ki misét mond, se oldalul vele eggyaránt, hanem valamennyire hátráb legyen Oly aránt való szovalis éllyen a' feleletben, hogy a' Papnak szovával eggyezzen, mindeneket jól ki mondgyon, se felõtte hamar, se igen lassan. Végezetre a' miséhez valo szolgálatban jól ércse magát, és masokatis, a' kiknek misére szolgálni kelletik, arra meg tanitson.

IV.

Gondgyát visellye, hogy az mise mondo ruhák, mellyekbe a' Pap fel õltõzik, jol legyenek hozzá igyengetve, és õtet kõrnyõskõrûl meg tekéncse, minek elõtte a' secrestyébõl ki mennyen.

V.

Szorgalmatos legyen benne, hogy a' Papoknak, az kik misét akarnak mondani, mentûl hamarab ministánsokat szerezzen, [p 0068] az elõjarótól hagyot rend szerént: és minden nap mindeniknek azok kõzûl, a' kik rendel a' nagy óltárnál misét mondanak, idején korán hirt tegyen.

VI.

Annyi számu keszkenyõcskék legyenek keszen a' secrestyében, a' mennyen az háznál lesznek a' Papok, mindeniknek nevét melléje irván: és ezekhez adgyon mégh ennyihányot, az idegen papok számára.

VII.

A' szent misékre leg aláb két gyertyát gyuitson, és midõn az oltári szentség fél emeltetik, más viasz gyertyát, vagy szõvétneket gyuitson, és ugyan akkor a' csengetõvelis csengessen. Akkoris hasonló képpen szõvétneket gyuitson, mikor az óltári szentség másoknak osztogattatik: és õ azoknak képébe a' kõzgyónást el mondgya.

VIII.

Meg lassa, hogy a' szent misére, vagy áldozatra valo bor, jo, tiszta, nem egyelétet, és azon napon võtt légyen az hordóból. [p 0069] Hasonloképpen a' vizis, és az Ampolnák tiszták legyenek, és diszessen bé fõdve.

IX.

Mentõl szebbeket lehet, ollyakat, és annyi számu ostyákat készétcsen, hogy mind az miséknek, s6 mind a' Communiora elegendõ legyen.

X.

A' misékre, Praedikátiókra, és egyéb tanitásokra harangozzon, a' mint el lészen rendelve. Hasonloképpen a' Boldog Aszszony Angyali kõzõntéséreis hainalba, délbe, és estve jelt adgyon: mihent valaki a' mieink kõzûl meghal, akkoris mindgyárt harangozással jelt adgyon, hogy minnyájan, kiki az õ aitatossága szerént, annak lelkét Istennek ajánlyák.

XI.

Ha mikor valamely kõzõnséges dolog véget az tõb szentegyházakban harangoznak, õis az Elõjáro rendelése szerént harangozzon.

XII.

[p 0070] Mikor Praedikátiónak kelletik lenni, az elõtt valo nap szokás szerént rendellye el a' Templomban a' székeket.

XIII.

Gondgya legyen rea, hogy az óltári szentség elõtt, se éjel, se nappal semmiképpen az égo lámpas el ne fodgyon.

XIV.

A' Gyonás halgatásra rendelt papok kõzûl, hija a' Templomba szorgalmatossan azokat, a' kik nevezet szerént kérettetnek némellyek gyonása halgatására. Ha pedig nevezet szerént nem kivántatnak, az elòjárótúl eleiben adot rend szerént szolitsa õket: és amennyire õ raita áll, visellye gondgyát, hogy mindeneknek, a' kik gyonni akarnak, eleget tegyen.

XV.

Ha kik mise mondásokat, vagy imádságokat kivánnánok, a' véget a' Templom Praefectussához mennyen, vagy azokak [!] õ hozzá igazitsa.

XVI.

Ha ki valamit ollyat keresne, a' melyre [p 0071] neki az aitón álló jobban meg felelhetne, azt az ház ajtajához igazitsa, és azokatis, a' kik azon az ajton akarnának be menni, a' mely a' templomból az Házba, vagy Collegiomba nyilik; hanem ha oly ember vólna, a' kire kiváltképpen valo tekéntetnek kelletnék lenni, a' mint érteni fogja az Elõjárótúl. Soha pedig az ajto nyitva ne hagyassék.

XVII.

Meg lássa, hogy soha viz nélkûl ne legyen az a' hely, a' hol kezeket mossák a' Papok, és a' kendõ keszkénõk illendõképpen tiszták legyenek, nem más végre, hanem csak szinte a' Papok kezeinek Mise elõt, és mise után valo meg tõrlésére.

XVIII.

Gondgya legyen arrais, hogy a' szentelt viz el ne fodgyon.

XIX.

Ha mikor Misemondásokért, vagy gyonás halgatásokért alamisnákat hoznának, azokat el ne vegye; de hogy ha egyébként valamit affélet találna az oltárokon, [p 0072] vagy más helyeken an Templomban, avagy ha az Templom szûkségére valami adatnék, azt a' Praefectus kezébe adgya.

XX.

A' Templom aitait reggel meg nyissa, de ne hainal elõtt, és azokat estve nap enyészet táiba szorgalmatossan bé zárja: mellyet délkorbais cselekedgyék, hanem ha az Elõjárónak valamely okokra nézve, kûlõmben tettzenék: és minden nap éjelré az Egyház kulcsait az Elõjárohoz vigye.

XXI.

Valameddig a' Templom nyitva ál, szrogalmatos gondgya legyen arra, hogy sohaõrzõ nélkûl ne maradgyon; hanem mindenkor vagy õ magá, vagy más ben legyen, avagy a' secrestyében, de ugy, hogy a' Templomot láthossa, és õrizhesse.

XXII.

Eszébe vegye, hogy senki a' Templomban fõl, s alá ne járjon, se zõrgések ne hallassanak, azokat pedig, a' kik [p 0073] fellyebeden szollanak, arról, jo modgyával, a' mint illik, meg intse.

XXIII.

Szorgalmatos gondgya legyen arra, hogy az óltárok tiszták, és jol legyenek el készétve, és az ûdõhõz képest fel ékesétve: és hogy a' szent edényekis, ékességre való eszkõzõk, és egyebekis mindenek, mellyek az Isteni tiszteletre valók, az õ tulaidon helyekben, helyessen, s6 illendõképpen tétessenek, és tartassanak.

XXIV.

Meg lássa, hogy a' Templom tiszta legyen, és minden hétben kétszer, s6 tõbbszõr is, ha kivántatik, kiváltképpen nagy ûllõ ûnnepek estvén, meg sõpõrtessék. Az ebeketis a' Templomból ki ûzze.

A' BETEGEKKEL BANO Régulái.

I.

G Ondgya legyen a' betegekre, kiknek betegsége mihelt néki tudtára [p 0074] esik, ha valami ollyas dolognak itélné lenni, a' Betegek Praefectussát, és az Elõjárótis bizonyossa tegye.

II.

Mikor valaki betegségben esik, ércse meg az elõjárotúl, ha kellesséke mindgyárt orvost hini, kinek kõzõnségessen, csak egynek kelletik lenni, hanem ha a' betegségnek nehéz vólta miát, vagy más bizonyos okokra nézve, az Elõjáró más orvostis itélne szûkségesnek lenni. Es valamennyiszer az orvos latogattya a' betegeket, õ is jelen legyen.

III.

Azon igyekezzék, hogy a' miket a' betegeknek adni kelletik, idején korán meg szereztessenek, jok legyenek, és jól-is készétve adassanak néki.

IV.

Gondgya legyen rea, hogy a' betegekágyos házai igen tiszták legyenek. Az ágyok szépen meg vettessenek: zõld ágakkalis, és egyéb effélekkel vidámitsa a' fekûvõ betegeket.

[p 0075] A' beteget vigasztalni, és vidámitani igyekezzék nem csak az orvostúl jovallot dolgokkal; hanem lelki, és vig beszédekkelis. Legyenek oly kõnyvei is, mellyeknek olvasásábõl a' betegek magokat mulathassak, és lelkekben segitethessenek.

VI.

Ercse meg az Elõjárótúl kiket kellessek a' mieink kõzûl a' betegeknek látogatására szollitani. Oya pedig magát, hogy mikor a' betegeknek kedveskedni akar; semmi oly dolog ne tõrténnyék, a' mely õ nékiek valamiképpen ártalmokra lehetne.

Az orvossas1gok, és minden egyéb eszkõzõk, mellyekre a' betegeknek szûksége vagyon, az õ keze alat legyenek, hanem ha házunknál Patikáriusunk vólna: és afféle patika szerszámokat alkalmatos illendõ helyen kelletik tartani, és gyakran meg latogatni, hogyi éppen maradgyanak, és a' mikor kivántatik hogy meg uyjétassanak, vagy uyjonnan készétessenek, [p 0076] gondgya legyen rea, az Elõjáro rendelése szerént.

VIII.

Semmit azokban, a' miket az orvos rendel, el ne hadgyon, avagy el ne változtasson: renditis meg tarcsa az hagyot idõknek mellyekben ebédet, vacsorát, syrupot, és egyeb orvosságokat adgyon, mindeneket irásban foglalván, a' miket fog rendelni az orvos.

IX.

Eszébe vegye, mely nap kezd valaki meg betegedni, mely orában leli el a' beteget az hideg, és mely orában hadgya el: a' végre, hogy mind az Elõjárót, és az orvost bizonyitsa felõle, mind pedig hogy az betegeknek alkalmatos idõben enni adgyon.

X.

Ha az betegség ragadó, az illyen betegnek szolgálo eszkõszt férre kell tenni hogy senkinek ne ártson.

XI.

Az kik egésségre valván jobban érzik magokat, ne hadgya fel kelni ágyokbúl, [p 0077] mig az orvos meg nem engedi, és jól rea vigyázzon, hogy ezeknek meg adassanak azok, a' miket az orvos rendel, mind addig, a' meddig az Elõjárónak elégnek fog láttzani.

XII.

Mind õ, s6 mind az õ társai békével, és szeretettel tûrjék az unalmas nehéz szenvedéseket, mellyek neha az betegekkel valo bánásban tõrténnek. Valamint pedig szorgalmatossan azon kell lenni, hogy a' betegek kõrûl valo szolgálatban fogyatkozás ne legyen; ugy vizontak rea kell vigyázni, hogy a' fõlõttéb valo éjeli vigyázás, és mértékletlen fárodság, vagy az el ragado betegségnek mérge, se maga, se társai egésségének ne ártsonak.

XIII.

Midõn a' betegségnek nehéz vólta, azt kiváñya az Elõjárót bizõyássa tegye, hogy minek elõtte a' beteg eszétõl elvállyék, minden szentségekben részesûllyõn Hogy ha az beteg sokaig, noha veszedelem nélkûl fekûnnék, gondgya legyen rea, hogy minden nyolczadnap a' Társaságnak [p 0078] szokása szerént meg áldozzék, hogy efféle lelki ûdvõsséges segétségtûl, és vigasztalástúl meg ne fosztassék, hanem ha az Elõjáro, bizonyos okokra nézve, kûlõmbet itélne.

XIV.

Ha az betegség el nehezedik, incse meg az Elõjárót, hogy az othon valóknak kiváltképpen valo imádságival segittesse a' beteget: és annál inkab, mennel kõzelbnek látná lenni halálához. Es hogy mennél tõbben lehetnek a' mieink kõzûl, jelen legyenek az halálra vált betegnél, kik õtet bátoritsák, és azokkal a' segitségekkel segitsék, a' mellyek akkoron alkalmatosok lesznek. Es mihent lelkét ki adgya, a' secrestyésnek hirré tegye.

XV.

Gondgya legyen rea, hogy azoknak hólt testek, kik már a' jobb életre kõltõztek, készétessenek a' temetésre az Tártamánynak szokása szerént, és hogy egy egész nap tisztességessen tartassanak; hanem ha nehéz szaga miat az testnek, [p 0079] ugy látzonék az Elõjárónak, hogy elõbbis el temethetni.

XVI.

Az egésségre vigyázo Praefectusnak engedgyen mindenekben, az mellyek ahoz a' tiszthez tartozandók. Hogy ha senki arra az tisztre nem vólna rendelve, azon Preafectus tisztit õ visellye.

A' JANITOR, VAGY AJTON álló Regulái.

I.

A Z házhoz valóknak minnyájoknak nevek, kõzél az ház aitajához táblára irva legyenek, ahol nemûnémû jelekkel meg jegyeztessenek azok, akik ki mennek: senkit pedig ki ne bocsásson a' kinek az Elõjárótúl vagy kõzõnséges, vagy kiváltképpen valo szabadsága nincsen; és azoktúl a' kik ki mennek, meg ércse, hová mennek.

II.

Senkinek semmit alkalmatlan idõben hirré ne tegyen, mint amikor az Azstalnál [!] [p 0080] ûlnek: hanem ha vagy szûkséges dolog vólna, vagy annak a' személynek, a' ki õtet kûldi, állapottya mást kivánna.

III.

Minden leveleket, és czédulákat a' mellyek az mi házunkban lakóknak kûldetnek, az Elõjárónak adgyon: azok pedig az kiknek kûldetnek, azoknak el vételét meg ne ércsék: óyiais magát, hogy valaki levelét az háznál lakók kõzûl, vagy valamit affélet kûlsõ embernek ne adgyon, az Elõjárónak hagyása nélkûl.

IV.

Mikor valaki az Tar1saságból másonnan érkeznek, be bõcsátván õket az ajtón, mondgya nékik, hogy ott várokozzanak, mig az Elõjárot az õ jõvetelek felõl bizonyossá tészi.

V.

Siessen az ajtóra, mikor a' csendétést hallya, és midõn a' dolog szenvedi, csak az ablakocskán adgyõ váloszt az ajtóra jõvõknek, az ajtót meg nem nyitván.

VI.

Ha kûlsõ emberektõl kerestetnék valaki, [p 0081] az ki othon nem volna, jo modgyával ércse meg, ki legyen az, a' ki keresi, és mit akarjon; hogy midõn haza jõvend, ha szûkség lészen, az Elõjáró engedelmébõl neki meg jelencse.

VII.

Mindenekkel oly módot tartson velek való nyájoskodásában, hogy értelmes feleletivel, tisztességes alázatos maga viselésével, és lelki épûletre valo beszedivel igyekezzék mindeneket meg elégéteni, és meg elégedve magától el bocsáttani.

VIII.

Mikor az kûlsõ emberek valakivel an mieink kõzûl szólni akarnak, az Elõjáróhoz mennyen, ki hogy ha arra szabadságot adand, szorgalmatossan meg keresse azt, a' ki kéretik, és õket a' beszélgetésnek hagyot helyére igazitsa.

IX.

Az Alamisnák felõl, mellyek a' Portára kûldetnek, az Elõjáró akarattyát meg ércse, é1s az õ rend hagyását kõvesse, és [p 0082] ha valami ollyas vólna, a' Procurátort bizonyóssá tegye.

X.

Ha mikor Praelátusok, vagy más nagy urak, és fõ emberek házunkba jõnek, mag lássa a' mennyre lehet, hogy valamely az Papok kõzûl mellettek legyen azonban, mig õ az Elõjárót elõhija.

II.

Mikor a' szegények Alamisnát kérni jõnek az ajtóra, kegyessen felellyen nékik, és szorgalmatossan meg kérdezze, mi adathatnék nekiek az Elõjáro akarattya szerént és azt szeretettel osztogassa nekiek.

XII.

Ha mikor Aszszonyi személyek jõnek az ajtóra, rõvideden felelvén nékik, bocsássa el õket: ha pedig bõveb beszélgetés szûkségesnek láttatnék, az Egyházba kûldgye a' Secrestyéshez, a' hol nekiék váloszt adhatni.

XIII.

Mindenkor bé legyen zárva az ajto, és a kulcs az ajtóba ne hagyassék, és [p 0083] az ajto kõrûl valo helyeket tisztán tarcsa, és gondgya legyen arrais, hogy az ajtónál minnyájon lassu szóval szóllyanak.

XIV.

Az háznak kapuit, aitait é1y elõtt be tegye, az után pedig senki kedvéért azokat fel ne nyissa, hanem csak az Praepositusnak, vagy Rectornak nyilvánvalo akarattyábúl: es minek elõtte fekûnni mennyen, a' kulcsokat néki adván, ha ki kûn maradot vólna, néki hirré tegye.

XV.

Semmit magánál tartani, vagy õrizni semmi kûlsõ embertõl bé ne vegyen, az Elõjáro parancsolattya nélkûl.

XVI.

Valamennyiszer az orvos házunkba be jõn, az harangal jelt adgyon; hogy a' Minister, és a' tõbbi, az kiknek kelletik jelen lenni, jelen lehessenek.

XVII.

A' Collegiomokban, mellyekben az kivûl valóknakis iskolák tartatnak, harangozzon [p 0084] a' leczkéknek kezdetire, és végére: és az iskolákat szabot ûdõkben fel nyissa, és bé tegye, hanemha ezeknek gondgya másokra bizatnék.

AZ RUHA ESZKÕZ TARTO Regulái.

I.

M Inden Ruha eszkõzt, akar vásznbúl, akar posztóbúl legyenek, és valami õltõzetre valo, és a' hol szûkséges, a' lábravaló saru, cipellõs õltõzetetis õ neki kelletik tartani; mellyeket szorgalmatos gondviseléssel ugy õrizzen, mint a' Christus szegényei marhájat.

II.

Mind azoknak, mellyek az õ keze alat vannak, ha valamire valók, inventárioma, kõnyvbe legyen irva; és kûlõn irja azokat, a' mellyek uyonnan készétetnek; napját, Havát, és esztendejét hozzá jegyezvén: hogy mikor az Elõjáró parancsollyá, tisztirõl számot adgyon.

[p 0085] Az Ruhákat rendbe rakva tartsa, és az uy ruhákat és épeket az õ ruháktúl kûlõn rakja: és meg lássa, hogy meg ne veszszenek, vagy rodhadgyanak: és azokat megis varrogattassa, és foltoztassa, a' mint illik a' szerzetbéli Segénységhez. A' mellyek pedig az õ iteleti szerént a' mieinknek továb nem szolgálnak, az Elõjárónak meg mutassa, hogy, mit kellessék azokkal cselekedni, el intézze.

IV.

A' miket ki ki a' Novitiusok kõzûl házunkban hozand, azokat valahol kûlõn tartsa; rea irván nevét annak, a' ki hozta, miglen két esztendõ mulván, a' Társaságnak szokot fogadásival magát meg kõtelezze.

V.

Minden holnapban az egé1sz házban való kamarákat meg látogassa; hogy ha valami fogyatkozás, volna, az Elõjáró itélete szerént, a' mi szûkséges, meg szereztessék: hamit pedig ollyat találna, a' mi szûkséges nem vólna, ugy mint kettõs ruházatot, utra valo eszkõzõket, és [p 0086] egyebet effélét, az ruha tarto házba vigye, s6 ott tartsa.

VI.

Tekéncse meg aztis kiknek legyen ruházatra szûkségek, hogy az Elõjárónak meg jelenthesse, és az õ tõle szabot rendben el járjon: az õ hire nélkûl pedig semmit senkinek ne adgyon. Az Coadjutoroknak dolmánnyok fél araszszal rõvidebbek legyenek a' Papok dolmánnyinál: palástyok pedig dolmánnyoknál rõvideb legyen.

VII.

Az mosni való ruhák irot számban adassanak az mosónak, akar kûlsõ ember legyen az, s6 akar házunknál lakos, és ugyan azonképpen vétessenekis bé.

VIII.

Kinek kinek Zubonyi, kûlõn kûlõn jelekkel meg jegkeztessenek, hogy egybe ne keverõdgyenek: ezeket pedig ugy kell alkalmaztatni, hogy hozzájok illyenek.

IX.

Minden vászon ruhákat, mellyeket [p 0087] az ebédlõház praefectussának, szakácsnak, és egyéb szolgáloknak ki oszt, számlálya adgyon, és vegyen-bé.

X.

Szombaton estve kinek kinek fejér ruhát oszszon kamaránként; vasárnap reggel pedig ugyan azon kamarákból a' szennyeseket õszve szedgye, és meg lássa, hogy mind bé szedje azokat, a' miket ki adot vólt.

XI.

Nyari ûdõben tiszta lepõdõket az ágyakra minden tiszenõtõd nap; télben pedig harom hét mulva oszszon, a' hol ez lehetséges leszen.

XII.

Mindezeket az ruhan eszkõz õrzõ vigye végbe; hanem ha, az õ tisztit valamely nagy Collegiomban, avagy házban tõbb személyekre kelletnék osztani.

AZ EMPTORNAK AVAGY Vásárlónak Regulái.

I.

S Zorgalmatos legyen azoknak meg vételében, [p 0088] a' mellyeket az Elõjáró akarattya szerént, a' mindennapi éledelre kelletik szerezni, és azokat idején a' saphárnak kezéhez szolgáltassa. Mindent pedig jot vegyen, és mennél ócsóbb árron lehet, ha szinten meszszeb helyrõl kelletnékis szerét tenni.

II.

A' pénznek sommájat, mellyet minden napra a' Procuratortul veszen, fel jegyezze, és aztis, hogy mire kõltõtte; és minden nap számot adgyon néki róla: mit kellessék pedig más napra venni, a' Ministertõl ércse meg.

III.

A' mennyire tõle lehet, azon legyen, hogy a' kikkel dolga lészen, azokat értelmes, csendesz emberséges maga viselésével épétse, és a' mennyire tisztihez illik, szerzetességhez illendõ lelki beszédekkel segitse.

A' SAFAR ES KULCSAR Regulái.

I.

A Z élésnek ki osztogatásában az Elõjárótúl [p 0089] eleiben adott rendet kõvesse, és noha kõzõnséges képpen mindeneknek egyeránt kelletik osztani, mindazonáltal kiváltképpen valo tekéntet legyen a' betegekre, és azokra, az kik gyogyulni Kezdettek, amint neki eleibe lészen adva.

II.

Az Asztalra valo bort vizzel egyelitse, a' hol, és a' ménnyire az Elõjárónak fog tetzeni.

III.

Meg emlekezvén a' Szegénységrõl, szorgalmatossan fõl szedjé, és el tegye, a' mi az asztaltul meg marad, hogy az Elõjáro rendelése szerént mind az háznál valóknak, mind az kûlsõ Szegényeknek használhasson.

IV.

Szorgalmatossan meg õrizzen mindeneket, mellyek szûkséges eledelre valók, rea bizattak, azokat rekesz alat tartván, és rea vigyázván, hogy meg ne veszszenek. Hogy ha felõ volna, hogy meg ne veszszenek, az Elõjáronak tudtára [p 0090] adgya. Hogy pedig ezeket jobban végben vihesse, latogassa meg gyakran mind az Elés házat, mind pedig az tõbb helyeket, a' hol azok tartatnak.

V.

Mind az élés hazakat, dispensákat, mind pedig egyebet mindent, a' mi ezekben vagyon, tisztán tartson.

VI.

Minek elõtte tellyességgel el fodgyon, az mi eledelre való az háznál szokot lenni, az Elõjárónak hirré tegye, hogy idejen tõbbet vehessenek.

VII.

A' Szûret el kõzelgetvén gondgya legyen az hordoknak el készéttésére, és tisztitására, mikor kivántatik az uy bornak. Melynek ideje midõn kõzel kezd lenni, az Elõjáronak meg emlétse.

AZ EBEDLÕHAZ GONDVISELÕJE Regulái.

I.

A Z Ebédlõ házat, és mindeneket, [p 0091] a' mik annak szûkségére szolgálnak igen tisztán tarcson.

II.

Eszébe vegye, hogy a' mosdo viz, és kendõkeszkenõk készen legyenek: ezek kõzûl pedig (kiket minden héten leg aláb kétszér meg kell uyitani) nemellyek az Papok, nemellyek mások számára lesznek.

III.

Minden héten tiszta abroszokat leg aláb egyszer, Asztal keszkenõket pedig kétszer adgyon: és minden efféle eszkõzõket számõ vegyen magához, és számon adgyon elõ.

IV.

Gondgya legyen arra, hogy minden edények, és egyebekis, mellyek az ebédlõházban szûkségesek, meg legyenek: és aztis meg lassá, hogy mentûl tisztábbak legyenek; a' Késeket pedig gyakorta élesétse.

V.

A' Kis Asztal elõkészétve helyén legyen.

[p 0092] Mikor annak ideje, az elsõ, és második asztalhoz valo menetelre harangozzon: de al [!] elsõ harangozás elõt (mely egy fertály orával elõb legyen az masodik harangozásnál) meg ércse a' szakácstúl, ha mindenek készen vannake.

VII.

Elsõ harangozáskor, már mindeneknek, a' mik szûkségesek az asztalhoz, készén kell lenni; az mi pedig az italt illeti, masodik harangozás táiban legyen készen: Az viznek, és bornak valo edények tánierokra tétessenek.

VIII.

Legyen bizonyos helyek azoknak, a' kik az betegekkel báno gondgya viselése alat vannak, kiknek semmit ne tegyen eleikben, hanem csak az mit amaz rendel. Mindenekhez pedig egyaránt visellye magát, hanemha szûkségnek okáért kûlõmben volna hagyvá az Elõjárótul; kinek engedelme nélkûl se fõlõstõkõmõt, se semmit egyebet senkinek ne adgyon.

[p 0093] Minek elõtte az asztaltul fel kellyenek, adgyanak bé ennihány tányirt, hogy kiki az õ maga helyét meg tisztitsa: mihelt pedig az második asztalhoz mindenekkel készen lészen, harangozzon, és megh lássa, hogy fogyatkozás ne legyen azokban, a' kiknek asztalhoz kelletik szolgálni.

X.

A' mi az asztaltul meg marad, õszve szedgye, és annak adgya a' kit tiszte szerént illet, akar a' szakács legyen, az, s6 akar a' Sáfár.

XI.

Mind azoknak neveket, a' kik az Ebédlõ házban, mind pedig azoknak, a' kik másut esznek, valamely táblára fel irva tartsa: és azokat, a' kik ettek, fel jegyezze, hogy tudgya, kik legyenek hátra, és a' szakácsnak, az ki az étket osztya, tudtára adgya.

XII.

Asztal fel kelvén az abroszok, és asztal keszkenõk fel szedessenek, és õszve [p 0094] tûressenek, és az ebedlõhaz meg sõpõrtessék. Es ha ételkozbe valaki veszteg nem halgatot, avagy valamit nem illendõt mivelt, az Elõjárónak meg jelentse.

XIII.

Az Pater Ministertûl legyen eleibe irot rendi, kicsodák, és mely napon fognak az elsõ, és második asztalhoz szolgálni, és azt a' rendet tartsa. Aztis meg ércse szombaton, kinek kellessek az jõvendõ héten olvasni az ebédlõ házban, és azokat bizonyossá tegye.

XIV.

Minden féle eszkõzõk, mellyek az ebédlõház szûkségére szolgálnak, legyenek nála rendbe irva, hogy mikor tõle szamot vesznek keszen legyen, és azokat arra rendelt helyben tartsa.

XV.

Az ebéd, és vacsora után való mulatság végére, melynek mind az elsõ, s6 mind az második, asztal után, egy, egy, oráig kell tartani, kûlõn csõndétéssel jelt adgyon.

[p 0095] A' SZAKACS REGULAI.

I:

M Indenekben, a' mellyek tisztihez tartozandók tisztaságot tartson, és másokkalis tartásson: és azon lëgyen, hogy mindenek jól, és idején el készûllyenek, kiváltképpen a' mi az betegek számára való.

II.

Az hust, halat, és akarmitis egyebet, mely az asztalra vitetik, mikor metéli, és osztya, uyáival ne érellye, hanem villácskával, avagy késsel vigye aszt végbe.

III.

Fél orâval, avagy leg aláb egy fertály orával elõbb, hogy sem mint asztalhoz kellessék ûlni, minden étkeknek készen kelletnék lenni.

VI. [!]

Az Portióknak mennyi voltabân, és minémû voltában az elõjárótul adot rendet kõvesse. [p 0096] Fõzni, vagy valáamit egyebet valakinek magánossan készéteni, az Infirmariuson kivûl, senkinek ne hadgyon, és õ maga se készétsen, az Elõjáro engedelme nélkûl.

VI.

Kõnyvbe legyen fel irva nála minden konyhához való eszkõznek száma, melyre õ neki kelletik gondot viselni.

VII.

Szorgalmatossan meg lássa, hogy tõbb fa ne égjen annál, a' mennyi szûkséges: ugyan ezen vigyázással kelletik a' fû szerszámnak, és egyébnek mindennek kõltésében lenni, hogy semmit kelletlenûl el ne kõltcsõn, az mint illik a' szerzetbéli szegenységhez.

VIII.

A' mi az Asztaltul meg marad, és kezéhez adatik, meg emlekezvén a' szegénységrûl, továbra el tegye; hogy mind az háznál valo, s6 mind az kûn valo szegényeknék használhasson, az Elõjáro rendelése szerént.

[p 0097] Ha valamely segitõ társa vólna, azon legyen, hogy azt beszédével, es peldájával épétse, kiváltképpen az Novitiusokat.

A' FEL EBRESZTÕ REGULAI.

I.

L Eg aláb fél orával elõbb mennyen alunni a' tõbbinél, és ugyan annyi ûdõvel kellyen fel reggel a' tõbbi elõtt, és hagyot orakor harangozzon, és mindgyarást mindenik kamarájaban világot vivén, minnyájokat fel ébreszsze: mellyet hogy bizonyossabban, és jobban veghez vihessen, ébresztõ orája legyen az Elõjárótúl.

II.

Egy fertály orával a' fel ébresztés után, az kamarákat ismet meg latogassa, és ha kiket talál, hogy még sem kõltek vólna fel, az elõjáronak hirre tegye.

III.

Ezen látogatás után egy fertály ora mulván, [p 0098] harangozzon az imadságra, ugy hogy az fel ébresztéstûl fogva, az imadságnak kezdetiig fél ora mullyék: vége lévén pedig az imadsagra rendelt ûdõnek, az imadság végére csenditsen.

IV.

Hogy ha azoknak sokaságok miat, a' kiket ébreszteni, és latogatni kelletik, masoknak segedelmére szûksége vólna, kérjen társokat az Elõjárótúl. Kikkel ugyan azon regulákat meg tartassa: ha kik pedig erõtlenek, vagy betegek volnának, azokat az Elõjáro rendelése szerént ébreszsze fel.

V.

Ha látna valakit, a' ki nem igen tartaná meg ama kõzõnséges Regulát, melyben hagyatik, hogy minnyájon szépen bé fõdõzve aludgyanak, az Elójárónak tudtára adgya.

AZ KAMARAK EJELI LATOGATO jának Regulái.

I.

A Z Elõjárótúl rendelt orakor, lelki [p 0099] ismérettõl valo estvéli számvételre harangozzon, és egy fertály mulván le fekûvésre jelt adgyon.

II.

Az lefekûvésre adot jel után, egy fertály ora mulván, mindenik kamarájába bé tekéntsen, és meg lássa, ha minnyájon ágyokba le takarottake, és a' vilagot el oltottáke, vagy nem: ha kiket még ágyokon kivûl talál, vagy az kik el nem oltották volna világokat, az Elõjárónak hirré tegye.

AZ FOGADASOKNAK Formáj.

M Indenhato õrõk Isten, én N. N. noha mindenképpen a' te szent Szemed elõtt méltatlan vagyok; bizván mindazáltal az te kegyességedbe, és véghetetlen irgalmasságodba, kivánván néked szolgálni; a' szentséges Szûz MARIA elõtt, és az te egész mennyei udvarod elõtt, fogadok Isteni felségednek holtomig valo szegénységet, tisztaságot, [p 0100] és engedelmességet az JESUS Társaságában. Es azt igirem, hogy ugyan azon Társaságban be adom magamat, hogy ebben mind hóltig éllyek, mindeket értvén ugyan azon Társaságnak vegezési szerént. Azért, az Te véghetetlen jóvóltodtúl, és Kegyelmességedtûl a' Christus, Jesusnak véréért, kerem alázatossan, hogy ezt az áldozatot méltoztassál kedves illatul bé venni, és a' mint hogy ennek kivánságára, és bémutatására engettél, ugy bé tellyesétésére-is bõséges malasztot engedgy. Amen.