PERNYESZI ZSIGMOND: A' KEGYES LÉLEKNEK, LELKI VIGASZTALÁST SZERZÕ IDVESSEG PAISSA. 0001


[ a lap széli jegyzeteket nem rögzítem ] Templomban menéskori Imádság.

Oh
mindenhato Isten, és én mennyei Atyám a' te irgalmasságodnak sokságában bizván mégyek-bé a' te házadban: és a' te félelmedben meg-hajtom magamat, a' te Templomodnak ellenében, Uram vezérly engemet a' te igasságodban igazgasd a' te tekinteted elõtt az én útamat; vezérly Uram engemet à te parancsolatodnak õsvenyén, mivel te vagy az én Istenem, és az én idvességemnek Ura; Szeretem a' te házadnak hajlékát, és felette õrõmest jelen vagyok a' tégedet dicsirõ, és benned bizó Szenteknek gyûlekezetiben. Jertek imádgyuk és térdeinket hajtsuk-meg az Ur elõtt, ki alkudott minket: mert õ a' mi Urunk Istenûnk, mi penig õ népei, és legeltetésének [p 0002] juhai vagyunk; magasztallyátok-fel a' mi Urunkat Istenûnket, és imádgyátok az õ lábainak sámolyánál, mivel szent. En az én imádságomat te reád forditottam, a' te jó tetczesednek idején a' te irgalmasságodnak sokaságában halgas-meg engemet a' te hûséges segedelmed szerént édes Istenem, Amen.

Kegyes segitségûl való hivása az Istennek, hogy az igazán való kõnyõrgésnec lelkét és kegyelmét engedgye.

Oh
õrõkké való irgalmas Ur Isten! mivel magunk sem tudgyuk, kõnnyen meg sem érthettyûk, miképpen és miért kellyen kõnyõrõgnûnk; Te penig hatalmas vagy meg-cselekedni, mindenek felett, mellyeket meg- érthettûnk és kérhetûnk. Tégedet hivlak azért segitségûl a' te igireted szerént, õnts-ki mi reánk a' kegyelemnek [p 0003] és kõnyõrgésnek lelkét, ki a' mi igyûnket te nálad ki-mondhatatlan fohászkodásokkal munkálkodgya, hogy áhitatosok lévén szivel és szájjal, és igaz buzgósággal kõnyõrõgvén, a' dicsiretnek és hálá-adásnak kedves áldozattyával áldozzunk tenéked; Nyisd-meg Uram az én ajkaimat hogy az én szám hirdesse a' te dicsiretedet; gerjezd-fel lelkemet és elmémet, hogy ne csak számmal és ajkaimmal, de szivemmel-is tisztellyelek tégedet, adgyad Uram nékem a' te kegyelmedet, hogy (a' mint az igaz imádók) lélekben és igasságban, lelkemnek belsö figyelmetességével, minden szin mutatás és fel-fufalkodás nélkûl hijjalak tégedet segitségûl; adgyad édes Istenem, hogy te töled egyebet semmit ne kérjek; hanem csak azt a' mi a' te Isteni akaratoddal s' dicsireteddel és az én lelkemnek idvességével meg-edgyez. Engedgy kételkedés nélkûl [p 0004] való reménséget-is añak meg-nyerésére, valamit álhatatos hittel és bizonyos bizodalommal, a' te Isteni jóságodtól kérendek; Es hogy a' te segedelmednek s' meg- halgátásodnak, idõt, módot és határt ne szabjak; hanem hogy a' te kegyelmes akaratodnak (mely mindenkoron jó) minden dolgokban, erös reménséggel, békeséges tûréssel, és szivemnek alázatosságával, magamat egészszen alája vessem. Adgyad kegyelmedet-is édes Atyám énnékem, hogy nem a' magam igazitásában helyheztessem imádságomat a' te tekénteted elõtt; hanem a' te sok kõnyõrûletességedben, és a' te szerelmes Fiadnak a' Jesus Christusnak nevében kõnyõrõgjek, a' ki által a' te kegyelmességednek széki eleiben erõs hittel járulok, és fiui bizodalommal kiáltom Abba, szerelmes Atya; nyújts segétséget nékem,hogy az én eletemnek méltatlansága miatt ne irtózzam [p 0005] az imádkozástól; segély-meg azért oh én kegyelmes Istenem hogy minden hellyeken kezeimet szentûl minden versengés és harag nélkûll emellyem-fel, szûntelen esedezéssel kõnyõrõgvén, hogy a' te kegyelmes igéreted szerént, mennyei és idõ szerént való jókat nyerhessek. Amen.

I.

REGGELI HALA-ADAS.

Vasarnap.

URam
mennyei Atyám, és õrõkké való Istenem! áldott légyen a' te Isteni Felséged, és mindenhatóságod, dicsirtessék a' te véghetetlen jóságod és kõnyõrûletességed; tiszteltessék a' te bõlcsességed és õrõkké való igasságod, hogy e veszedelmes étczakán méltóztattál engemet, a' te kezeddel bé-fedezni és a' te szárnyaidnak árnyéka alatt bátorságosson nyugodni és alunni, azért-is hogy a' veszedelmes ellenség [p 0006] ellen is minden õ álnoksági és leseskedési ellen engemet Atyai képpen meg-õriztél és óltalmaztál; annak okáért a' te jó vóltodért tégedet dicsirlek és a' te csuda dolgaidért, mellyeket cselekedtél az emberek fiaival, és dicsiretet mondok néked a' te gyûlekezetedben, a' te dicsireted õrõkké az én szájamban lészen. Dicsird én lelkem az Urat, dicsirem az Urat az én életemben, éneklek az én Istenemnek mig élek; soha el nem feletkezem a' te jó téteményedrõl, mellyet velem cselekedtél én Istenem. Tessék azért most tenéked oh Uram az én szájamnak áldozattya, mellyet tenéked reggel az én szivemnek tisztaságában mutatok. Az én szivemnek belsõ indulattyából hivlak Uram tégedet, méltóztassál engemet ma testemnek s' lelkemnek minden veszedelmétõl meg-óltalmazni, parancsollyad Uram a' te Angyalidnak hogy engemet minden utaimban [p 0007] óltalmazzanak zabolázd-meg az én dõgletes ellenségemet és ez világnak minden botránkoztatóit verd viszszá; zabolázd-meg az én testemet és véremet-is, hogy ezektõl meg ne gyõzettessem és te ellened ne vétkezzem, se tégedet az én bûneimmel meg ne bántsalak. Birj és igazgass édes Istenem a' te Sz. Lelkeddel engemet, erõssits hogy semmit egyebet fel ne tégyek, se mivellyek, se szóllyak, se gondollyak; hanem csak a' mi tenéked tetszik, és a' te Isteni méltóságodnak dicsõsségére néz. Im hol egészen magamat ma, tenéked, és a' te akaratodnak lelkemmel és testemmel, a' lelkemnek a' testemnek minden erejével bé-mutatom szentelem, és kõtelezem, légyek édes Istenem tisztán te õrõkséged, hogy te kivüled, semmit ne tudgyak.

Oh Uram! oh Uram! reggel hald-meg az én szómat, reggel te elõdben állok és meg-látlak, reggel [p 0008] tégedet dicsirlek, és estve-is meg nem fogyatkozom, halgass-meg azért én Istenem a' mi Urunk Jesus Christus által, Amen.

II.

A' Teremtésért való háládás.

Vasárnap.

MIndenható
Istenem és mennyei Atyám! a' ki sem teremtettél sem szûlettettél, de minden kezdet elõtt õrõktûl fogván vagy; imádlak áldlak dicsirlek tégedet, és az én szivemnek belsõ részeibõl hálákat adok tenéked minden te jó téteményidért, kiváltképpen penig hogy a' mennyet és a' fõldet a' napot a' hóldat, és minden teremtett állatokat, valamellyek mozganak és élnek, a' te mindenhatóságoddal és Isteni szóddal teremtetted, és a' te bõlcsességeddel birod és tartod. Hálákat adok te néked azért-is hogy ez fõldnek kerekségét, minden benne való állatokkal [p 0009] a' te kõnyõrûletességeddel s' jóságoddal az emberi nemzetségnek szolgálattya alá hajtottad s' alája vetettd és az õ hasznára el-osztottad: Ezért dicsirlek kiváltképpen tégedet én Uramatt és Teremtõmet hogy engemet-is te teremtésedet okos emberré tõttél, és a' te képedre teremtettél; lelket, testet, minden tagokat, elmét, és minden érzékenységeket nékem engedtél, és most-is meg-tartod. Nagy és csudálatos Uram a' te jó vóltod én hozzám, a' ki engemet midõn még az én Anyámnak méhében vólnék, formáltál, tartottál, és neveltél, onnét-is e' világra hozván, nem akartad hogy vagy vakon, siketen, némán, sántán, vagy csonkán, szûlettetném. Oh Uram! sok és bõséges én hozzám a' te irgalmasságod, mivel hogy engemet nem teremtettél valamelly oktalan, avagy okos lélek nélkûl való, barommá. Ki beszélheti ki az Urnak hatalmasságit! [p 0010] és kittsoda beszélheti-ki az õ csudálatos dolgait? ki beszélli ki minden õ dicsiretit? senki nincsen a' ki minden õ jó téteményit elö számlálhassa. Jollehet én szegény bûnõs, annyi dicsiretet néki nem tulajdonithatok, a' mennyivel tartoznám, és a' mennyit az õ méltósága s' dicsõsége kivánna! mindazon által nem halgatok, hanem az õ szentséges nevét minden meg-szûnés nélkûl dicsirem: Eneklek az én Istenemnek mig ez életben élek; nem feletkezem-el a' jó téteményekrõl a' mellyeket velem cselekedtél Uram: sõt még az én nyelvem-is à mellyet nékem adtál minden napon a' te dicsiretedet szóllya, és meg- szûnés nélkûl ezt mondgya: Dicsirjétek az Urat az 0õ szentségében; dicsirjétek õtet az õ erejének egeiben: minden lélek dicsirje az Urat, Am.

III.

A' bûnnek meg- bocsátásáért való Imádság, Vásarnap.

[p 0011] OH
irgalmas és õrõkké való édes Atyám! nagyok az én bûneim, számosok, és felettéb valók az én álnokságim, és az én gonoszságim meg- számlálhatatlanok, mert az én szivemnek minden gondolattya gyermekségétõl fogva a' gonoszságra hajlandó. KIcsoda értheti, oh Uram! melly gyakorta vétkezzék? Im hol penig én az én álnokságomat ismérem, és az én vétkem én ellenem vagyon mindenkor; mert tenéked egyedûl vétkeztem, és gonoszt te elõtted cselekedtem, hogy igaz légy a' te beszédedben mikoron itélsz. Kérem azért a' te ki-mondhatatlan kegyelmességedet, ne jõj itiletben a' te szolgáddal: mert az élõk kõzzûl senki te elõtted meg nem igazúlhat; ha az álnokságot meg tartod, Uram! Uram kitsoda álhat-meg? mert ezer szódra is tenéked, egyet az ember nem felelhet; mivel hogy minden mi igasságunk te [p 0012] elõtted ollyan mint a' vérben ferteztetett ruha. Kõnyõrûly azért én rajtam én Istenem a' te jóságod szerént, és a' te nagy irgalmassagod szerént tõrõld- el az én álnokságimat, moss-meg engemet az én álnokságomból és az én bûneimbõl, tisztits-meg engemet; a' te szent nevedért, Uram kõnyõrûly én rajtam, gyógyits-meg az én lelkemet, mert te néked vétkeztem; emlekezzél-meg az te szánakozásidrol Uram, és a' te irgalmasságiáról mellyek õrõktûl fogván vadnak; Az én iffiúságomnak ne emlekezzél-meg Uram a' te irgalmasságod szerént, emlekezzél-meg én róllam a' te jóvóltodért Uram; arról-is emlekezzél-meg, hogy mi testek vagyunk, és lelkûnkel-menvén, meg nem tér, azért a' te búsulásodtól szûnnyél-meg. Meg-vallom, oh nagy kegyelmességû édes Istenem! hogy az én jó cselekedetim [p 0013] avagy érdemem, sem az én álnokságimnak el- tõrlését, sem a' te kegyelmedet nem érdemlik; hanem csak ama' makula nélkûl való báránynak a' Jesus Christusnak szenvedése és halála bõséges elég tétel a' mi álnokságinkért; és az õ bûnõknek bocsánattyáért kiontatott vére meg-mosogattatása és meg-tisztulása a' mi lelkeinknek. Illyen hittel és bizodalommal meg erõssõdvén tégedet kérlek, hogy a te népednek gonosságát nékik nem tulajdonitván, a' te kegyelmességedbõl meg-bocsátani méltóztassál: Oh én Istenem! az én titkos vétkeimtõl tisztits-meg engemet, hogy vigadgyon az én lelkem, és õrvendezzenek az én meg- aláztatott csontaim; mert az Urnál engedelem és kõnyõrûletesség vagyon, és bõséges az én Istenemnél a' meg-váltás. Halgasd-meg Uram az én kõnyõrgésemet, legyenek figyelmetesek a' te fûleid az én kõnyõrgésemnek [p 0014] szavaira; halgasd-meg Uram az én kõnyõrgésemet, és ne útáld-meg az én esedezésemet én Istenem a' te nagy nevedért, és a' te szerelmes Fiadért, az én Idvezitõ Jesus Christusomért, ki te veled és a' Szent Lélekkel él és uralkodik mind õrõkké, Amen.

A' Christus Anyaszentegyházának meg-tartásáért való Kõnyõrgés, Vasárnap.

MInden
irgalmasságnak Attya ki a' te szent igéd és Szent Lelked által magadnak e' fõldõn Anyaszentegyházat gyûjtesz és tartasz, kérlek hogy a' te kicsiny nyájadat, a' ki a' te igédet, Isteni kegyelmességedbûl bé-võtte, tiszteli, és meg-tartya, az igaz meg-ismért tiszta és idvességes tudományban, és a' szent Sácramentomokkal való jól élésben erõssen meg-tartani méltóztassál; a' csalárd õrdõgnek [p 0015] minden leseskedési ellen, a' pokolnak minden kapui ellen, minden gonosság és ez világnak minden kegyetlenkedési ellen óltalmazzad; tarts-meg a' te kicsiny hajódat és abban minden te keresztyénidet, hogy az fel- háborodott tengernek mélységes habjainak és a' szél veszeknek kõzõtte el-merûlvén el ne veszszenek, engedgyed Uram hogy a' te Anyaszentegyházad azon a' fundámentomon és szegelet kõvõn, erõssen és minden romlás nélkûl meg-maradgyon, a' mellyen te tõlled épittetett; Uram. erõsségeknek Istene! fordúly hozzánk tekints alá a' mennyégbõl és lásd-meg, és látogasd- meg e' szõlõt és végezd-el azt, mellyet ûltetett a' te jobb kezed és a' mellyet magadnak választottál, hogy az õ veszszei ki-terjedgyenek, és csemetéi nevelkedgyenek, rekeszd-bé õtet a' te paisoddal, végy a' te gondviselésed alá, minket juhaidat, hogy valakitõl a' [p 0016] kezedbõl ki ne ragadtassunk.

Mindazoktól, kik a' tiszta tudománynak el-óltását, és az utálatos bálványozásnak tiszteletit és meg-erõssõdését keresik, kegyelmessen minket óltalmazz-meg; a' te szerelmes igéd, mellynek tiszta és változhatatlan fényessége most minékûnk világoskodik, ne engedgyed, hogy valakitõl le-nyomattassék, avagy el-óltattassék; sõt a' te nagy ki-terjett, erõs kardoddal segits, és a' te Anyaszentegyházadat ennyi sok kûlõmbõzõ és sok fele reá rohanó veszélyek kõzõtt tarts-meg, hogy a mi gyûlekezetûnkben itt e' fõldõn néked tulajdon néped légyen, a' melly tégedet ismérjen, féllyen, tisztellyen, imádgyon, és a' te szentséges nevednek szolgállyon. Ne emlekezzél-meg Uram! a' mi fogyatkozásinkról, a' ki régen meg-bocsáttad a' te népednek gonosságát, el-fedezted minden õ bûnõket, meg-enyhittetted minden [p 0017] haragodat, és el-fordúltál a' te haragodnak busulásától: térits-meg minket oh mi idvességûnk! és fordits-el a' te haragodat mi tõllûnk: a' te keresztyén gyûlekezetedet melly a' te óltalmadhoz támaszkodott tarts-meg; Ezt penig a' te nevednek szerelméért cselekedgyed hogy az meg ne rontattassék, és meg ne gyaláztassék; engedgyed kérlek ezt-is a' te szerelmes Fiadnak a' Jesus Christusnak edgyetlen egy reménségûnknek és Idvezitõnknek szeretetirét, Amen.

V.

Az Isten Igéjének hirdetõiért való Kõnyõrgés, Vasarnap.

Mindenható
Isten, ki a' te szerelmes Fiad a' Jesus Christus által parancsoltad, hogy te tõlled kérnõk hogy munkásokat bocsátanál a' te aratásodra, ki à mi kõnyõrgésûnkben-is hogy meg- halgatcz kegyelmessen meg-igérted [p 0018] kérlek Uram! ugyan azon te szerelmes Fiad által, hogy a' te keresztyén gyûlekezetednek tiszta lelki szolgákat, és a' te igédnek hirdetõit nagy és bõséges számúakat, és jóságos cselekedetûeket engedgy; bõlcseket és irástúdókat mi hozzánk bocsáss, minket penig a' te lelkednek kegyelmével világosits-meg, tõlts-bé Uram õket a' te szent Igédnek igaz értelmével, hogy az útat, melly az õrõk életre vigyen, jól meg-mutassák, az irást csalárdságnak vétke nélkûl magyarázzák, a' meg-vesztegetõdõt hit, az emberi babonaságok,és a' lelkeknek dõgletes mérge ellen- is minket meg-erõssitsenek, és meg-tartsanak: hogy a' tudományoknak és hitnek tisztaságában bántódás nélkûl meg-tartassunk. Ugyan-is miképpen hinnénk ha nem hallottuk vólna? miképpen hallanánk penig prédikállás nélkûl? hogy hogy prédikálnak penig hanem kûldetnek? [p 0019] annak okáért oh édességes Atya rendely a' te Anyaszentegyházadban tudós Pûspõkõket, keresztyén Egy-házi szolgákat, tiszta lelkû Prédikátorokat, hûséges Pásztorokat, Doctorokat; és a' lelkeknek jámbor gondviselõket, kik a' te szent Lelked által az Anyaszentegyházat, mellyet a' te szerelmes Fiad az õ tulajdon vérén keresett hiven legeltessék, a' szent Evangéliomot, a' te drága igédet a' te Felséges nevednek tisztességére sok haszonnal és gyûmõlcsel hirdessék és terjeszszék, a' félelmes és meg- nyomorodott lelki isméreteket, az õrdõgnek és világnak minden kisireti ellen, vigasztallyák és erõssitsék; és kik hatalmasok legyenek a' tiszta tudományban, az itiletre és az ellenek mondóknak meg-feddésekre, lés kik az ellenkezõknek ellenek allani, és õket meg- hamissitani, meg-gyõzni, és végezetre a' sátánnak országát el-forditani alkalmatosok [p 0020] legyenek: és a' kik az Isten nyájának és Anyaszentegyházának ez okon magok példájával és kegyes társalkodásokkal elõl járók legyenek, és minden botránkozásokat el-rontván, a' gonosz és Istentelen élet miatt valakik az igaz hittül el ne rettennyenek. Kõnyõrûlõ édes Istenem ne bocsásd kérlek mi kõzinkben a' te igédnek éhségét, ne fosztassunk-meg a' mi háládatlanságunkért, a' tiszta lelkû Prédikátoroktól; óltalmazz minket szerelmes édes Atyánk Istenûnk a' gonosz munkásoktól, az hitetlen béresektõl (szolgáktól) és mind azoktól a' kik készakarva futnak, és tetõled nem kûédetvén jõnek, a' te szerelmes Fiadnak a' mi Urunk Jesus Christusnak általa, Aman.

VI.

Az Isten igijének halgatóijért való kõnyõrgés, Vasárnap.

OH
szeléd természetû édes Istenem a' te tulajdon Isteni szeretetedbõl [p 0021] jelentetted-meg a' te idvezitõ Igidet, és tiszta s' világos Evangéliomodat, melly bizonyára lelki eedele a' mi lelkeinknek, és Istennek ereje minden hivõknek idvességekre, a' te szerelmes Fiadnak mondása szerint: Bóldogok à kik halgattyák az Isten igijét, és meg-õrzik azt; és, A' ki az én beszédemet meg-tartya, az halált soha meg nem kostollya. Annak-okáért a' te szentséges Evangéliomodnak minden halgatóiért, tégedet segitségûl hijlak; A' mi sziveinket és fûleinket nyisd-meg, hogy haszonnal, és gyûmõlcsõsõn, tellyes szorgalmatossággal, és figyelmetességgel tanúlyuk, és érthessûk-meg azokat, mellyek a' mi hitûnknek meg-erõssitésére, és életûnknek meg-jobbitására szûkségesek lésznek. A' te beszéded lakozzék Uram mi bennûnk bõvséggel, engedgyed édes Istenem a' te lelkedet, és erõsségedet az Evangéliomi [p 0022] tudomány mellé, hogy azt, nem mint embernek; hanem mint Istennek és mint a' te szerelmes Fiadnak méltán szavait kedvelhessûk, annak a' tudománynak regulája szerént, és a' te szentséges nevednek tisztességére, illendõ képpen éllyûnk, Oh Uram! a' te idvezitõ igédnek magva nevekedgyék a' mi sziveinkben, mellyen gyûkerezzék, és sok gyûmõlcsõket hozzon. Oh Uram! a' sátánnak igyekezetit rontsad, és távoztassad-el, hogy azt a' mi sziveinkbõl ki ne szaggathassa, és mi mint hivalkodó halgatók; hit és gyûmõlcs néllkûl ne maradgyunk. Ennek felette a' nyomorúságnak idején, mikor az sanyarúságtúl, szégyenségtûl, és egyéb ellenketõ dolgoktól, szûntelen nyomattatunk, megg ne botránkozzunk; a' mint az idaig valók, kik ideig ugyan hisznek, de a' kisirtetnek idején hátra térnek. Engedgyed továbbá, oh édes Istenem azt-is, [p 0023] hogy a' te mennyei magod mi nálunk, a' szorgalmatosságok, gazdagságok, és e' világnak gyõnyõrûségi kõzõtt meg ne fojtassék. Oh kegyességes Isten! óltalmazz minket, hogy a' csúfolóknak számok kõzõtt ne találtassunk, kik azz õ tulajdon kivánságok szerént bátorságban járnak, és a' te idvezitõ igéidet el-fordúlt szivel, meg-keményedet elmével veszedelmekre, és tulajdon itiletekre hallyák. Engedgyed oh mennyei Atya, a' te kegyelmedet, hogy minden idvességes és hasznos dorgálásokat, minden hûséges intéseket, szivbéli belsõ indulattal, õrõmmel, igaz buzgósággal, és figyelmetességgel, a' mi életûnknek meg- jobbitására, hallyuk azt tiszta szivel meg-õrizzûk, hozván békességes tûrésben gyûmõlcsét; hogy minden gonoszságot és tisztátalanságot el-vesztvén, a' te igidet, melly a' mi sziveinkben plántáltatott, és a' melly idvezitheti [p 0024] a' mi lelkeinket, szelédséggel, magunkhoz kaptsollyuk; hogy nem csak hallói az Igének, hanem cselekedõi-is legyûnk, mostantúl fogva mind végig abban meg-maradván; a' teszerelmes Fiad a' mi Urunk Jesus Christus által, Amen.

VII.

Az hamis tanitók, és szakadások ellen való Kõnyõrgés.

Vasárnap.

KÕnyõrûlõ
kegyelmes Isten, ki hûségesen meg- intettél minket, hogy meg-óltalmaznók magunkat az hamis Prophétáktól, kik juhoknak kõntõsében jõnek mi hozzánk belõl penig ragadozó farkasok; és hogy ez utolsó napokban, mellyekben mi-is most járunk, az idõk veszedelmesek lésznek; mikor a' Sátán magát világosságnak Angyalává változtattya, és az hamis Apostolok, s' csalárd munkások Christus Apostolivá formállyák [p 0025] magokat, nyilván mutatván a' kegyességnek ábrázattyát annak erejét meg- tagadván. Annak felette mivel hogy az hittûl való szakadás is el-jõvendõ és a' bûnnek embere, s' a' veszedelemnek fia, ki ellenkezik, és fel-emeltetik mind azon, valami Istennek mondatik, meg-jelentetik. Légy segitségûl azért oh õrõkké való Isten, és engedgyed a' Christus Jesusért, hogy az igasságot szeretvén, az hazugságnak minden lelkeit, minden tévelygéseket és minden hamis jelenéseket kerûllyûnk, és távoztathassunk-el; ne engedgyed hogy az igaz hittûl hátra verettessûnk, vagy az igasságnak czéllyátúl el-mozditassunk, hanem inkáb adgyad édes Istenûnk, hogy a' te igédnek meg vallásában, álhatatoson mind végig meg-maradhassunk, és semmi okra nézve senkitõl el ne csalattassunk, vagy erõvel, vagy jelekkel, és hazug csuda tételekkel, [p 0026] semmi hamisságnak el-hitetésében meg ne tántoritassunk: Ne-is vétessûnk kõrnyûl a' tudománynak minden szelétûl az embereknek gonosságoknak, és álnok vétkeknek csalárdúl való meg-kõrnyékezése miatt. Oh kegyes Ur Isten! óltalmazd-meg a' te választottidat, hogy ez csalárd idõben valamelly tévelygésekre ne csábitassanak: Rõvidits-meg Izraelnek Istene ennek a' veszedelmes idõnek gonosz napjait: A' veszedelemnek Fiát a' te szádnak lelkével õld-meg: és azt a' te szerelmes Fiad el-jõvetelinek meg világositásával ronts-el; és óltalmazz minket, minden szakadásoknak, és viszszá vonásoknak lelkétûl, mellyek a' te nyájadnak nem kedveznek; az emberektõl, kik gonosságokat szóllanak, hogy a' te hiveidet magok után vihessék. A' meg-veszett elméjû emberektûl, kik az viszszá vonásokat, és a' [p 0027] botránkozásokat tanittyák; a' konkolyoktúl, mellyeket az ellenséges ember hint, a' léleknek lopóitúl és tolvaitúl oltalmazz-meg minket mi kegyelmes Istenûnk. Engedgyed mi Urunk, hogy csak a' te szódat hallyuk, s' azt szivûnknek belsõ indulattyábúl, igaz hittel, és tiszta engedelmességgel kõvessûk; hogy egyedûl a' te igid légyen mi nékûnk régulánk, és sinór mértékûnk, mellyhez minden tudományunkat igazgassuk. Az idegen tudományuakat penig el-távoztatván, semmi hamisságnak szeretetitõl meg ne fogattassunk. Add-meg kérlek ezeket minékûnk, oh mi kegyelemes Istenûnk a' te szerelmes Fiadnak a' mi Urunk Jesus Christusnak érdemeért. Amen.

VIII.

Estvéli Hálá adás, Vasárnap.

ÕRõkké
való, és kõnyõrûlõ isten, igazgassad az én kõnyõrgésemet, [p 0028] mint az égõ áldozatot, a' te tekinteted elõtt; az én kezeimnek fel-emelése légyen estvéli áldozat. Tégedet dicsirlek és imádlak Uram, és a' te Isteni Felségednek hálá- adást mondok, hogy engemet életemnek minden idejében, s' e' mái napon-is, minden gonosz úl, [!] és veszedelemtûl, a' te szent Angyalidnak bé-fedezések által az õrdõgnek minden incselkedési ellen kegyelmesen meg-óltalmaztál. Oh édes Istenem alázatoson kõnyõrgõk te szent Felségednek, hogy énnékem minden én bûneimet valamellyekkel életemnek minden napjaiban, s' ü mái napon-is meg-bántottam te szent Felségedet bocsássad-meg a' Jesus Christus érdeméért kegyelmesen énnékem, és engemet ez étczaka és életemnek hátra maradott idejében-is a' te Sz. Angyalidnak gõdviselésekkel végy kõrnyûl, azok én mellém állyanak és bástya módgyára meg-erõssitsenek, [p 0029] hogy a' látásnak cslárd hálóit és alattomban való leseskedésit el-távoztassam: Legyek Uram én a' te kezednek munkája a' te jóságodra, és irgalmasságodra bizatatván. Terjezd-ki édes Istenem én reám ez éjjel a' te áldott karjaidat: mert étczaka is az én szivemnek belsõ indulattyából kereslek tégedet, az honnan lelkemmel-is te reád vigyázok, a' te jó-ágodat várom, és az én lelkem te benned élõ Istenben reménl: mert te én óltalmam és idvességem vagy. Im hol Uram, vagy aluszom, vagy vigyázok, mindenkor tiéd vagyok, akar éllyek, akar hallyak, te bizony én Istenem vagy, ki engemet teremtettél Tégedet hijlak azért oh én édes Istenem! kérlek legyen jelen énnékem a' te kegyelmességed, a' te paisoddal fedez-bé engemet, és tarts-meg engemet, hogy csendesen nyugodgyam, édesden s' bûnnélkûl aludgyam, és ismét fel-serkennyek jó [p 0030] egésségben. Rejts-el édes Atyám engemet a' te hajlékodban; a' gonosznak idején óltalmazz-meg engemet a' te hajlékodnak rejtekében a' kõ-szálra emely-fel engemet, és én nem félek a' gonosztúl. Mert, ha az halál árnyékának kõzõtte járók-is, nem félek a' gonosztúl, mivel hogy te én velem vagy; a' te veszõd és a' te botod meg-vigasztalnak engemet; Nyujtsad édes Istenem a' te kegyelmedet, és adgyad, hogy a' test aluván, a' lélek mindenkor te reád vigyázzon, hogy tégedet mindenkor az én szivemnek belsõ rejtekében tartsalak, és soha az én elmémbõl ki ne essél. A' gonosz és rút álom látásoktúl, a' nyughatatlan vigyázásoktúl, az haszontalan gondoktúl; a' gonosz és ártalmas gondolkodásoktúl, és végezetre minden szorongattatásoktúl: Kérlek édes Istenem, engemet tarts és óltalmazz-meg. Imhol édes jó Istenem, a' te kegyelmes gondviselésedben [p 0031] ajánlom, lelkemet, és testemet, szerelmes atyámfiait, rokonaimat, minden jó akaróimat, és mind azokat valakik atyafisággal, és szógorsággal én hozzám kõtettek: Hûséges Istenem és kegyelmes Atyám, te alkuttál minket, a' te kezeidnek munkái vagyunk, és a' te legeltetésednek juhai: Terjezd-ki mi reánk a' te Atyai kezeidet, és a' te jósagoddal ez étczaka minket fedezz-bé; végy környûl minket minden felõl, à te kegyelmességeddel; Tegyed mi alánk a' te kõnyõrûletességednek kezeit hogy lelkûnkben, és testûnkben meg-óltalmaztassunk, és a' holnapi napra-is a' te dicsõséges anagy nevednek magasztalására õrvendezõ szivel fel-kelhessûnk, a' Jesus Christus által, Amen.

I. REGGELI HALA-ADAS.

Hétfõn.

DIcsirlek
tégedet, aldlak tégedet, [p 0032] és fel-magasztallak tégedet, minden idõben, oh én mennyei Atyám és Istenem! a' te Dicsireted mindenkor az én számban lészen, te benned dicsekedik az én lelkem hogy a' te véghetetlen kõnyõrûletességedbõl és kegyelmedbõl, ez étszaka minden lelki és testi gonosztúl engemet meg- tartottál és az én ellenségem a' Sátán ellen igen Atyaik éppen meg-óltalmaztál; mert Uram hogy ha te nékem paisom, és segedelmem nem lettél vólna a' véghetetlen gonoszok engemet el-vesztettek vólna, és ennyire való egésségben fel nem kõltem vólna. Oh! bizony méltán adok azért én te néked a' te óltalmazásodért hálákat: mert mindenkoron csak te viselted gondomat. Oh édes Istenem! az én lelkemnek belsõ részébõl hilak most-is tégedet segitségûl, az én kõnyõrgésem tégedet reggel elõl végyen. Uram jó reggel kereslek, és kérlek tégedet, [p 0033] hogy engemet, és mindenemet az õrdõgnek incselkedésétûl, kegyetlenkedésétûl, a' bûnõktûl, gyalázattúl és végre minden meg-érdemlett veszedelmes gonoszoktúl ma és mindenkoron õrizz és óltalmazz; a' te reggeli kegyelmeddel engemet ez órában elõl végy, mivel te nálad nélkûl tellyességgel semmit sem cselekedhetem, cselekedgyed édes jó Istenem hogy mindenkoron, e' mái napon-is minden én munkámat a' te szent nevedben, Isteni félelemmel kezdgyem, és a' te Isteni Felségednek tiszteletire és felebarátomnak hasznára kegyesen el-is végezzem. Az én lelkemet, értelmemet, elmémet, érzékenységimet, gondolatimat, minden munkáimat, és minden el-hagyásimat õrizzed, hogy a' lator õrdõg énnékem ne árthasson; óltalmazz-meg Uram engemet ellenségemnek reám jõvetelitûl, s' a' déli õrdõgtûl, és minden látható és láthatatlan [p 0034] ellenségimtûl; õrizz-meg Uram hogy az õ incselkedésekkel és ingerlésekkel engemet kõrnyûl ne vegyenek, vagy meg ne csúfollyanak-sem az õ hatalmokkal vagy ggonoszságokkal nékem vagy nyilván énnékem kárt ne tehessenek, se ne árthassanak. En Uram Istenem kegyelmes Atyám, és az én életemnek egyetlen az Ura, õrizz- meg engemet az illetlen tekintettûl-is, és minden gonosz kivánságokat én tõlem távoztass-el, cselekedd-meg kérlek édes Uram hogy a' tobzódásokban, avagy mértéktelenségben meg ne fogattassam, a' szemtelen és szemérmetesség nélkûl való lélektûl és minden bûntûl, én Istenem engemet kegyelmesen óltalmazz-meg. Adgyad kérlek édes atyám a' te kedvezõ kegyelmedbûl, hogy az engem meg botránkoztató szemt ki-vájjam és tõlem el- vessem, a' szivnek gonosz és ártalmas kivánságának ellen állyak. [p 0035] Vidde-el Uram én tõlem valami néked bántásodra és nékem ártásomra lehet; valami penig tenéked kedves s' kellemetes, és énnékem idvességes add- meg, hogy igaz hittel szolgállyak tenéked. Ihol hûséges Istenem! tenéked ajánlom és szentelem ma és mindekoron én magamat, és minden te általad nékem adott javaimat; adgyad Uram hogy a' te akaratod szerint éyllyek, készits-el engemet hogy tenéked kedves áldozat legyek, melyb az én szolgálatomnak engedelmessége tenéked légyen kedves: a' mi Urunk Jesus Christusban, Amen.

II.

A' meg- váltásért való Hálá-adás: Hétfõn.

OH
Uram Jesus Christus elõ Istennek szent Fia, a' ki képe és fényessége vagy a' te õrõkké való szent Atyádnak, ki nem lõttél sem teremtettél; hanem õ tõle õrõk [p 0036] idõknek elõtte szûlettél, azon Istenséggel, el-válhatatlan természettel, (álattal) egyenlõ méltósággal és dicsõsséggel. Oh édes Idvezitõm! imádlak tégedet, hirdetlek, és tenéked háládásokat nyujtok minden te jó téteményidért, kiváltképpen penig hogy a' te mennyei akaratod és jó tetczésed szerint a' te akaratodnak el-rendelt idejében a' tiszta Szûz Máriának méhébûl igaz emberi természetet vettél-fel, és engemet szegény el-veszett és kárhoztatott embert meg-váltottál, minden bûnõktûl; az Haláltúl, és az õrdõgnek kegyetlenségétûl engemet meg-tartottál, nem aranyon sem ezûstõn, hanem a' te drágalátos véreden, és szent halálodon, mellyet egyedûl csak, a' te tiszta véghetetlen szeretetedbûl, kegyelmedbûl és irgalmasságodbúl minden jó cselekedetim és érdemem kivûl cselekedtel. Oh szerelmetes Istenem! melly nagy [p 0037] a' te szereteted az emberi nemzetséghez! holott te igaz lévén az hamissakért, és a' hitetlenekért meg-hóltál. Oh mi lehet valaha nagyob szeretet mint ha valaki az õ lelkét barátiért le-tészi! Immár penig a' te nagy és véghetetlen szeretetedt édes Istenûnk, mi bennûnk ajánlod; mivel hogy mikor még bûnõsõk és te ellenségeid vólnánk mi érettûnk meg-hóltál, és minket a' te mennyei Atyáddal, a' te tulajdon halálod által meg-békéltettel az õ igasságos haragjat meg-cseendesitetted, el-tõrûlvén a' tõrvénynek ellenûnk való kéz irassal, melly mi velûnk ellenkezik vala, és azt el-vitted mi kõzzûlûnk, a' keresztfára fel-feszitvén, meg-fosztván a' Birodalmokat, és a' Hatalmasságokat, és azokat bátorságosan magaddal, el vitted nyilván gyõzedelmeskedvén rajtok magad által; Ennek felette a' te halálbúl való idveséges fel-támadásoddal, ártatlanságot, [p 0038] õrõk életet, bizonyos igasságot, és idvességett osztogattál nékem, és mindeneknek valakik ezeket tellyes szivbõl hiszik és alázatosan kérik. Oh én édes Idvezitõ Uram Jesus Christusom, nagy lelki tõredelmességgel kérlek tégedet, hogy a' te szentséges szenvedésednek érdeme én reám gonoszúl és hijában ne kõltessék: cselekedd- meg édes Idvességem hogy már aez után, ne nékem; hanem tenéked éllyek, ki én érettem meg-hóltál, és fel- támadtál, hogy én-is a' bûnõkbûl fel-kelvén te benned meg-ledgyek, tiéd légyek, a' te országodban, a' te óltalmad alatt éllyek, és tenéked õrõkké való igassággal szolgállyak, ki fel-menvén menyben; a' mennyégben ûlsz az Atyának jobján mind õrõkké, Aman.

III. Az igaz Hitért való Kõnyõrgés: Hétfõn.

URam
mindenható Isten világosságnak [p 0039] Attya, a' kinél nincsen változás, sem az változásnak árnyéka, vagy setétség, a' kitûl minden jó adomány és tõkélletes ajándék száll mi reánk. Kérlek Uram tégedet (mivel hogy nem mindeneke az hit) méltóztassad a' te Sz. Lelked általl, a' te szerelmes Fiadnak a' Jesus Christusnak isméretit, az én elmémben plántálni és meg-tartani, és egy naprúl, másra nevelni; hogy a' te isméreted által minden lelki bõlcsességgel és értelemmel bé-tõltessem, hogy illendõképpen járjak, az istennek mindenekben teczvén, minden jó cselekedetekben gyûmõlcsõzvén, és ezekben nevekedvén, a' te hatalmadnak és tisztaságodnak gazdagsága szerént, minden békeséges tûrésben, és hoszszú ideig való tûrésben; Adgy erõt énnékem én Istenem, a' te dicsõsségednek gazdagsága szerint, hogy meg-erõssitessem à belsõ emberben a' te lelked által a' Christusnak [p 0040] hit által szivemben lakása felõl. Oh én Istenem! mivel hogy senki nem isméri a' Fiat; hanem csak te Atya egyedûl, és senki téged Atyát nem ismér; hanem ama' te szerelmess Fiad és a' kinek õ meg-akarja jelenteni: én Istenem vonny engemet õ hozzá, és õ engem vigyen te hozzád; az idvességnek meg-ismérését engedgyed, melly a' bûnõknek bocsánattyaban áll: Az én erõtelen hitemnek légy segitségûl, melly a' mustár magnál kissebb, hogy nevekedést végyen és én te benned meg-gyûkerezvén, meg-mozdúlhatatlanúl és erõssen meg-állyak; Oh! kegyességes Istenem, ki az hitnek szikráját egyedûl szoktad mi bennûnk való jót-is el-kezdeni; te hozzád fohászkodom, cseleked-meg hogy mind végig tiszták, és egyebeknek meg-bántása nélkûl valók legyûnk, mind à Christusnak napjáig tellyessek lévén, az igasságnak gyûmõlcsével, a' te [p 0041] dicsiretedre, és dicsõsségedre. Erõssits meg engemet-is én Istenem az igaz keresztyéni vallásban, hogy az idvességnek el- rendeltetett czéllyát meg-nyerjem; Oltalmazz-meg engemet édes Istenem, hogy è világnak ennyi sok tévelygèsi, szakadasi, és eretnekségi kõzõtt el ne hitettessem; A bálványozó és hitetlen isteni tisztelettûl, én Istenem óltalmazz-meg engemet, hogy az hitnek valamelly czikkelyében ne vétkezzem, és ne kételkedgyem. Ennek felette, oh édes Uram nyujtsad éñékem a' te mennyei kegyelmedet, hogy az én hitem hóltnak, jó cselekedet nélkûl valónak, mezitelennek, és haszontalannak ne találtassék, sõt inkáb kegyes cselekedetekkel meg-ékesitessék, a' szeretet által ki-ontassék, hogy innét az én hitemnek végét, tudni illik az én lelkemnek idvességét el-vegyem, az Ur Jesus Christus érdeme által, Amen.

[p 0042] mIV.

Az Isten országának meg-nyeréseért való imádság: Hétfõn.

KEgyes
és kõnyõrûlõ Isten! ki zanitottál árra, és meg-parancsoltad minékûnk hogy mindenek elõtte az Istennek országát és annak igasságát keressûk; Adgyad édes Istenem, a' te mennyei kegyelmedet, hogy a' te szent igid az egész világon tisztán és világosan tanitassék, mi is a' mi értelmûnket fogság alá hajtsuk az hitbéli engedelmességre: Es a' szerint szentûl mint Istennek Fiai a' te jo tetszésed szerént éllyûnk; hogy a' te országod mi hozzánk jõjjõn, és õregbedgyék, hogy azok kõzzûl-is kik még az iginek nem hisznek, a' mi velûnk való keresztyéni társalkodás által, oda sokan bé-vitettessenek. Engedgyed kérlek, oh én Istenem! hogy a' kik a' te kegyelmed által a' setétségnek hatalmából [p 0043] ki-ragadtatunk, és által vitettûnk a' te szerelmes Fiad országában, mellyben vagyon váltságunk az õ vére által, tudni illik bûneimnek bocsánattya; hogy az õ országában meg-is maradgyunk, a' tiszta és idvességes tudományban, álhatatoson mind végig meg-állyunk, illendõ képpen, mint világosságnak fiai, minden kegyességben és jámborságban járjunk. Mivel penig az Istennek országa az emberi találmányokkal és beszédekkel meg nem egyezhet; hanem lélekben és igasságban áll: engedgyed azért Uram a' te kegyelmedet, hogy a' te idvezitõ igédnek és Szent Lelkednek mennyei kegyelme által viszontag onnan fellyûl meg ujittassunk, és ujjá szûlettssûnk, mint a' menyországnak õrõkõssi elménkel társalkodgyunk az egekben, a' meg-romolhatatlan, fegyhetetlen, és meg- hervadhatatlan menyben õrõkké nékûnk tartatott õrõkséget [p 0044] szûntelen (mindenkor) kivánván. Adgyad édes atyám, hogy lelki szegények legyûnk, és alázatosok, és a' mi bûneinket meg-sirassuk: cselekedgyed hogy mi éhezzûnk és szomjúhozzunk, és a' belsõ igasságot ohajtsuk; adgyad hogy szelidek, kõnyõrûletesek, tiszta szivûek, és békeséges tûrõk legyûnk, és hogy az igazságért való ûldõzéseket, ellenkezéseket, gonosz rágalmazásokat, és csúfolásokat, békével, meg- gyõzzûnk; minden botránkozásoktúl, mellyekkel a' te szentséges neved, káromoltatni, meg-sértõdni, és bestelenkedni, és à te országod meg bántódni, avagy meg- botránkoztatni szokott, minket óltalmazz-meg. Nyújtsad, oh édes Istenûnk! a' te kegyelmedet, hogy a' mi hitûnket mindenek kõrûl szeretetnek és irgalmasságnak munkáiban gyakorollyuk, és az itiletnek végsõ napján, a' te szerelmes Fiadnak, a' mi Idvezitõ Jesus Christusunknak [p 0045] ez idvességes, és szerelmetes szavát hallyuk: Jõvetek-el Atyámnak áldottai, és a' világnak kezdetitûl fogván néktek készittetett országot birjátok, mind õrõkké, Amen.

V.

A' kûlsõ Magistrátúsokért való Kõnyõrgés: Hétfûn.

OH
õrõkké való Isten! te parancsoltad a' te Szent Lelked által, hogy kérések, kõnyõrgések imádkozások, s' hálá-adások legyenek a' Királyokért, és minden felsõ méltóságban helyhesztettekért, mivel hogy ezek mind a' te rendelésidbõl vadnak: mert senki felsõ méltóságban nem helyheztetett; hanem az Istentûl, ez te parancsolatodtúl inditatván, kõnyõrgõk minden keresztyén Császárokért, Fejedelmekért, Királyokért, és Urakárt, azoknak Tanácsossiért, és Tiszt- viselõiért. Elsõben penig a' mi Kegyelmes Urunkért, és Fõ-Rendeinkért, kiknek óltalmok alat élûnk: Ennek a' városnak tisztességes Tanácsáért, hogy mind õket szerencsés egésségben, és tiszteknek kegyes ki- szolgáltatásában tarts meg, minden lelki és testi gonosztúl kegyelmessen õket óltalmazzad; Adgyad Uram nékiik mindnyájan a' te kegyelmedet, hogy a' te mennyei igédnek isméretivel meg-világositatván, szorgalmatoson, és hiven kõvessék tiszteket, és minket az Evangéliomnak tiszta tudományában, meg- õrizzenek, és meg-óltalmazzanak. Tõlts-bé õket a' te mennyei tanácsoddal, bõlcsességgel és értelemmel, hogy a' jámborokat és az ártatlanokat óltalmazzák; az ártalmasokat és gonoszokat meg-bûntessék, a' kõzõnséges társaságnak, és békességnek meg- tartására, illendõ dicsiretes rendeket állassanak, és tartsanak, hogy az igasságnak egyenlõ ki- szolgáltatására, és az alattok valóknak [p 0047] békességes óltalmazásokra alkalmatosok legyenek, hogy mindenekben a' te mennyei Felséges nevednek tiszteleti, a' kõsségnek békessége, és haszna, becsûlet, jámborság, és a' kõzõnséges jó, kerestessék, és elõ mozditassék, hogy igy békességben, és csendességben a' mi hivatalunkban bátorsággal, és minden kegyességgel éllyûnk. Mivel hoygy penig Uram, a' Királyoknak, és minden embereknek szivek, a' te kezedben vagyon, és valahová akarod oda hajthatod.

Oh mindenható Isten, minden kegyetlen, és kemény Uraknak meg- engesztelhetetlen elméjeket, és az õ kegyesség nélûl való értelmeket (mellyeket mi a' bûneinkel érdemlettûnk) a' te irgalmasságod szerint kegyelmessen meg- változtatni, és meg-engesztelni méltóztassál; hogy a' szûkõlkõdõket és szegényeket, a' kõsség kõzõtt meg ne nyomorgassák, vagy gonosz cselekedetekkel [p 0048] meg ne terhellyék, ha nem meg- gondollyák hogy nékik-is Urok vagyon menyben, a' kinél nincsen semmi személy válogatás, kinek még valamikor számot adnak mindenek azokrúl, a' mellyekett itt e' fõldõn cselekedtenek: Adgyad Uram, hogy õk ezeket figyelmetessen meg-visgállyák, és engedgyed a' Jesus Christus érdeméért, a' ki birája mind az élõknek, s' mind a' hóltaknak: Kivel élsz és uralkodol a' Szent Lélekkel azon egyenlõ Isteni állatban, Amen.

A' Méltóság alá vettettekért való Kõnyõrgés: Hétfûn.

OH
kegyelmes Atya Iste! ki meg-parancsoltad az alsó rendeknek, hogy minden lélek az hatalmasságoknak, és felsõségeknek alája légyen vettetve; azt penig hadtad az embereknek, nemcsak a' kûlsõ bûntetéseknek el-távoztatásáért, hanem a' lelki isméretért-is. [p 0049] Engedgyed Uram lérlek minden alsó rendeknek, hogy ezt a' te mennyei akaratodat ismérjék- meg, minden az õ szivének edgyûgyûségével, mind azokban valamellyek a' te igéddel nem ellenkeznek, az õ rendelt Magistrátussának engedgyen, es azt tisztsséggel illesse, mint a' te jó és szent rendelésedet: Kõnyõrgéseket õ érettek vigyen és adgyon õrõmmel és kész akarva, mellyet ki ki vinni, és adni tartozik. Oltalmazzz-meg minket õrõkké való Isten! hogy a' felsõ Rendeket valaki meg ne utállya, vagy nékik az õ szivében átkot kérni ne mérészellyen, holott õket isteneknek szoktad nevezni, ugymint kik a' te ajándékoddal élni, és a' kõzõnséges jót e' fõldõn ki szólgáltatni tartoznak; a' kik penig ellenek szóllanak és ellenek állanak, magoknak rettenetes kárhozatot keresnek, mivel ez õ cselekedetekkel a' te rendelésednek támadnak [p 0050] ellene; Nyújtsad azért Uram a' te kegyelmedet nékik, hogy a' felsõ hatalom alá vetettek, új végezésekkel, kemény és el-viselhetetlen szolgálatokkal, ne terheltessenek, vagy valami erõvel, és kegyetlenséggel el ne fojtassanak, hogy igy minden javokból szegények ki ne sákmányoltassanak, és fosztassanak; Az hol penig valakik a' fel-fuvalkodot Magistrátusoktúl, a' kegyetlenségnek kemény vazérlése miatt, gonosz tõrvény szerzésekkel, és az igazság kivûl való terhekkel, nyomorgattatnak. Oh õrõkké való Isten! ezeknek a' szegény alsó rendeknek adgyad a' te kegyelmedet, hogy azt a' keresztet szel dséggel, [!] ugy mint hitekben való probaltatásokat, békességes tûréssel visellyék, az õ nyõgéseket, és kõnyvhullatásokat meg-hallani, és az õ igyeket forgatni, és kéréseket meg-halgatni méltóztassál, a' mint cselekedtél az Izraelitákkal a' te fiaiddal [p 0051] AEgyiptomban, kiknek nyõgéseket, fájdalmokat, és szorongattatásokat meg-tekintvén, õket a' nehéz terh alól, mellyel Pharahó alatt el-nyomatattak vala, a' te erõs kezeddel Atyai képpen meg-szabaditottad. Oltalmazz minket oh mi kõnyõrûlõ Istenûnk! a' Pogány, hitetlen, és keresztyénség nélkûl való Magistrátustúl, a' jõvevény, idegen, kivûl való, hitetlen és bálvanyozó Felsõségektûl, hogy a' dõgletes szolgálatra viszá ne térjûnk, és tarts-meg minket a' bûnõknek minden jármátúl, hogy a' mi tagainkat hamisságnak szolgálattyára ne bocsássuk, és ne Uralkodgyék a' bûn a' mi halandó testûnkben, hogy lelkûnkben és testûnkben, meg ne terheltessûnk; óltalmazz-meg minket oh mi édes Istenûnk! minden némû lelki és testi gonosztúl és fedez-bé minden veszedelmek ellen, a' mi Urunk és meg váltó Jesus Christusunk érdeméért, Amen.

[p 0052] VII.

A' Keresztyéni hitnek ellenségi ellen való Imádság: Hétfûn.

OH
én Uram Istenem! miért zugolódnak az hitetlenek ok nélkûl, és az hatalmasok miért gyûlnek egyben te ellened, és a' te Fiad Jesus Christus ellen? oh Uram melly sokan vadnak az ellenségek, kik a' te szent igédnek magokat ellenében tészik, hogy azt tellyességgel meg-fojtsák, és a' helyet útálatos bálványozásokat, és hamis tudományokat hozzanak-bé az Ecclésiában; el-fedezett és el-rejtett csalárdságokat gondolnak, miképpen a' te igédnek vallóit, meg-ejthessék, hamisságot forralnak szivekben, álnokságot fogattanak, de hijában valoságot szûllyenek; A' mint a' préda kivánó oroszlán, uygy leseskednek a' mi lelkeink után, torkokat mint a' nyilt koporsót ki szélesitik, hogy minket el- nyellyenek. [p 0053] Oh én Uram, Istenem! ne bocsáss minket az õ akarattyokra: mert imé a' gonoszoknak gyûlekezete az õ szivében azt mondgya, hogy el feletkeztél mi rollunk, és el-forditottad a' te orczádat mi tõllûnk. Annak-okáért kelly fel, Oh én Uram Istenen! magasztaltassék-fel a' te kezed, ne feletkezzél-el a szegényrõl, kelly-fel Uram, és ne vess-el õrõkké: Miért forditod-el à te orczádat, el-feletkezve à mi szûkségûnkrõl és nyomoruságunkról? Kely-fel Uram! és segély-megg minket a' te jóságodért, hogy minékûnk ne ártson a' mi ellenségûnk, és a' Beliálnak fiai meg ne sértsenek, szabadits-meg minket az idegeneknek kezektûl, kiknek tudományok haszontalan, és az õ cselekedetek gonoszok: mert nem szenvedik el a' tanitást, hogy jót cselekedgyenek, sem tégedet uralkodóknak Urát, sem a' te kezeidnek munkáját nem gondollyák-meg, annakokáért el- rontod, [p 0054] és nem épited-meg õket. Oh Uram Zebaoth Isten! harczoly minden minket ostromlók ellen, adgy a' mi keresztyén Magistrátusinknak gyõzedelmet a' te nevednek ellenségi ellen: mert minden gyõzedelem onnét fellyûl vagyon, és nem az embereknek hatalmokkal avagy sokaságokkal szereztetik; mert az kevéssel szintén ugy meg- segithetcz, mint a' sokkal; ronts-meg azért karjokat az hitetleneknek; légyen haszontalan az õ szándékok, hogy azt véghez ne vigyék, szégyenûllyenek és háborodgyanak- meg, mind hátra térjenek, valakik a' te idvezitõ igédet el- igyekezik forditani; legyenek ollyak mint a' por, mellyet széllyel hány a' szél a' fõldnek szinérûl; a' te szent Angyalod rontsa-meg az õ igyekezeteket, hogy te ellened fel ne emelkedgyenek, ezt mondván: A' mi kezûnk cselekedte ezeket! Annak okáért a' dicsõsséget és tisztességet [p 0055] néked tulajdonitván, segély- meg minket a' te szentséges nevedért, hogy az meg ne ferteztessék, vagy valmi káromkodással meg ne mocskoltassék, Amen.

VIII.

Estvéli Hálá adás: Hétfõn.

OH erõs és kegyes Isten, mi Urunk Jesus Christusunknak dicsõsséges szent Attya hálát adok te néked, hogy engemet e' mái napon a' te mennyei óltalmaddal; minden veszedelemtûl és kártúl meg-óltalmaztál; áldott légyen a' te nagy neved édes jó Istenem, hogy sem a' tûznek veszedelmében nem esten, sem a' vizeknek habjaiban nem merûltem, sem az vadaknak kegyetlenségek miat meg nem emésztettem, sem a' fegyver által meg-nem õletettem, és hogy az én ellenségim engemet el-nem fogyattak, sem a' gonosz emberek engemet meg nem sebessitettenek; hogy a' lopók és ragadozók én reám valami [p 0056] gonoszt nem hoztanak; áldott légy Uram, hogy meg-õriztél, hogj hirtelen és reméntelen halálban nem estem, avagy valami egyéb dologban meg nem sértettem, végezetre hogy testemnek és életemnek semmi veszedelmében nem estem. Oh édes Istenem, mind ezeket a' te Atyai kõnyõrûletességednek tulajdonitom, ki minden én útaimban engemet fedezgetcz. Kõnyõrûlõ édes Atyám, nagy alázatossággal kõnyõrgõk Felségednek, hogy minden én vétkeimet; valamellyekkel Felségedet életemnek minden idejében, s' e' mái napon-is meg-bántottam, az én édes kinszenvedésének érdeméért énnékem kegyelmesen bocsássad-meg, és engemet, s' minden vér-szerént és jó akarat szerint hozzám tartozókat ez étszaka, és életûnknek minden napjaiban kegyelmetessen meg-tartani méltóztassál, minden szorongattatástúl, [p 0057] szomorúságtúl, csalárdságtúl, és az õrdõgnek ostromlásitúl, mellyekkel éjjel és nappal kõrnyûl venni igyekezik; tarts-meg, és óltalmazz-meg minket minden setétségben járó dõgletes minkáktúl, nehéz betegségektûl, és a' mi ellenségûnkrõl való félelemtûl, végezetre minden lelki és testi veszedelmektûl: mert te énnékem hatalmas óltalmazóm. erõsségem, a' napnak melegségében árnyék tartó hajlékom, az én erõmnek meg-erõssitõje, az hévségben bé-fedezõm, meg-bántódásomban és esetemben kõnyõrgésemnek segedelme és meg-halgatója vagy. Légj azért én Istenem énnékem hûséges õr-állóm, végy kõrnyûl engemet a' te óltalmazásoddal, hogy az õrdõg énnékem ne árthasson; mert csak te nálad vagyon egyedûl az én idvességem, csak egyedûl te hozzád emelem-fel az én szemeimet, az honnét jû énnékem az én segedelmem; [p 0058] az én segitségem az Urtúl, a' ki teremtette a' mennyet, és a' fõldet. Imé miképpen a' szolgaknak szemei az õ Urokrá néznek, és mint a' szolgálóknak szemei, az õ Aszszonyokra; Ugy a' mi szemeink a' mi Urunkra Istenûnkre, miglen kõnyõrûl rajtunk; Kõnyõrûly rajtunk, mert igen bé-tõltûnk gyalázattal. Világosits-meg Uram az én szemeimet hogy az halálban soha el ne aludgyam. Ki élsz és uralkodol, mind õrõkkõn õrõkké, A.

I.

REGGELI HALA-ADAS. Kedden.

OH menynek és fõldnek ditsõséges Teremtõje, áldot szent Ur Isten; a' ki nagy és csudálatos dolgokat cselekszel egyedûl, és áldott a' te Felségednek nagy neve mind õrõkké, ki a' napot és az étszakát a' te mennyei bõlcsességeddel teremtetted, és egymástúl el- választottad, és el-rendelted, hogy [p 0059] az fõldnek minden napjaiban az éczaka és a' nap meg ne szûnnyék; melly éczakának idején az embereknek alunni, nappal penig munkálkodni szabd légyen. Melly nagyságosok a' te munkáid Uram! mindeneket a' te bõlcsességedben cselekedtél, bé- tõlt Uram e' fõld a' te jóságoddal; Ezekért, és tõbb velûnk kõzlõtt jó téteményidért, meg kell elõzni a' napot a' te áldásodra, és a' világosságot a' te imádásodra. Annak-okáért édes Istenem, imé én-is nyomorúlt féreghez hasonló bûnõs, csak a' te irgalmasságodnak sokságában reménlvén, a' kegyelemnek széki elõtt le-borúltam, és dicsirlek tégedet, hogy ez éczaka engemet bátorságoson nyugodni és alunni engedtél, hogy ágyamból ismét egésségessen és serényen fel-serkentettél; ennek felette hogy minden ellenségimnek hatalmoktul és gonoszságoktúl, Atyaiképpen kegyelmessen meg-óltalmaztál.

Nagy alázatossággal esedezem [p 0060] tenéked Uram, Istenem! hogy az én lelkemet a' te kezeidben el-rejteni, az én testemet a' te jó tetczésed szerint egésségben meg-tartani, engemet penig minden gonosztúl és veszedelemtûl meg-óltalmazni, méltóztassál. Oh kegyességes édes Istenem! imé már az óra jelen vagyon, mellyben a' mi bûneinknek és hamisságinknak álmából fel- serkennyûnk, mivel hogy a' mi idvességûnk kõzel vagyon. Légy segitségûl azért, hogy a' setétségnek cselekedetit le-vetkezvén, a' világosságnak fegyverét fel- õltõzzûk, mint nappal ékessen járjunk, nem tobzódásokban és részegségekben, mértékletlenségben, és versengésben; de igaz hittel, és keresztyéni magunk viselésével õltõzzûk-fel à mi Urunk Jesus Christust; serkents-fel azért Uram engemet minden napon; serkents-fel fûleimet, hogy hiv szivel halgathassam a' te szent igédet, és azt az én elmémben te [p 0061] általad erõssen meg-tartsam. Adgyad Uram, hogy az én fûlemet a' szegényeknek és a' nyomorúltaknak kiáltásokra, lés nyõgésekre hajtsam, és õket az õ el-nyomattatott fogyatkozásokban el ne hadgyam. Uram mikor az én nyomorúságomnak idején te hozzád fel-kiáltok, ne útáld-meg én Istenem az én nyõgésemet: hanem inkáb a' te irgalmasságodért, vedd fûleidben az én számnak kõnyõrgését. Vegyen elõl Uram reggel az én kõnyõrgésem tégedet, hajts én hozzám a' te fûledet és halgasd-meg az én beszédemet: Tõlts bé Uram reggel a' te irgalmasságoddal, hogy õrvendezzek és gyõnyõrkõdgyem a' te jóvoltodban, ma és életemnek minden napjaiban a' te szerelmes Fiadnak az Ur Jesus Christusnak érdeme által, Amen.