KEMÉNY JÁNOS: GILEAD BALSAMUMA. 006


Fényes és Méltoságos Fejedelem-Aszszonyhoz, LORANTFI SUSANNAHOZ;

Fényes és Méltoságos boldog emlekezetõ idvezûlt Fejedelem

IDÕSBIK RAKOCI GYÕRGY,

Erdély Országának néhai Fejedelme, Magyar Ország Részeinek, Ura és Székelyek Ispánnya; meg-hagyot õzvegyéhez, mint sok idõktõl fogyva szolgált jo kegyelmes Aszszonyához, az Autornak elõl járo beszéde.

NOha
a' Szent Dávid király és Prophéta, az Ur Istennek oly kiváltképpen valo kedves embere vala, hogy maga tanibizonyságot tenne mindenek elõtt: találtam szivem szerint valo férfiat (eszt mondván felõlle) és fel-is ruhászta vala mind királyi Méltosághoz szûkséfges joszágos cselekedetekkel, s'-mind Prophetiai lélekkel; mindazáltal sem az embert gyarloságtol és indulatoktol ûresse; sem pedig lelki, s-testi probák és nyomoruságok szenvedésiben részetlenné nem tõtte, s hadta vala; a' mint [p 0007] ezek szent irásbéli más historiákbol-is ugyan, de az maga kûlõmb kûlõmb féle alkalmatosságokban irt, s-szerzett szép énekeibûl-is ki-tetczenek. Mellyekben néhol maga esetit, gyarlosagit, bûneit megvallya, azokbol valo fel-serkenésével poenitentiajával és kegyelem kérésével edgyût. Másutt sok nyomoruságit számlállya, és nyilván,s-titkon valo ellenségi ellen-is kõnyõrõg. Sok hellyeken az Istennek kegyelmével, irgalmas voltával magával edgyûtt minden keresztyéneket bisztat, hatalmát, csudálatos voltát hirdeti, és az Isteni dicsiretre buzgolkodásra serkenti. Némellyekben Istennek lelkétõl indittatván prophétál, az mint mind ezek, s-tõbbek-is az emlitett szép Soltarokbol ki-tetczenek. Azok pedig a' mint hogy a' mi tanuságunkra-is irattattak, ugy minden lelki s-testi szûkségeinkben valo Isteni szolgálatra oly igen alkalmatosok, hogy akarki-is ez fõldi emberek kõzzûl szeb és buzgoságosb Imádságokat s' Enekeket a' Szent Dávidnál, mint nem csak kõz ember hanem egyszer s-mind Prophétánál-is, nem formálhatott. Es mivel azokat a' Szent Király és Prophéta, az maga ûgyének és szûkségeinek mivolta, ideje, és helye szerént irta s-éneklette s-az [p 0008] kõzõnséges ki-nyomtatásban-is az szerént vadnak helyheztetve; ahoz képest azokkal élni és buzgolkodni, akaró némely eggyigyû keresztyének, csak folytában olvasván avagy énekelvén, magoknak meg-fogyatkozhatnak. Mert noha azok mind igen jók, szépek, és Isten dicsõsségére tiszteletire irattattak, s-az Anyasznetegyház részérõl, (melynek az õ sok felé el-szélyhedett állapattyához képest e' fõldõn, kûlõmb kûlõmb sorsa vagyon) akarmellyiknek-is éneklése illendõképpen esik; mindazáltal, a' kûlõn kûlõn valo Ecclesiáknak, annál inkább szemelyeknek állapatihoz képest, a' szent Pál intése szerént mint az Ecclesiákban mindeneknek szép illendõséggel és rendességgel, ugy szûkséges minden imádkozásokkal, isteni szolgálatokkal és ez szent Soltárokkal valo élésnek-is lenni; nem pedig viszszáson, avagy ugy mondva, tõvel hegyvel õszve. A' mint hogy némely igyigyûvek elõ vévén valamely egyéb iránt szép imádságokkal tellyes kõnyvecskét, és folytában olvasván, reggelre avagy délre rendelt kõnyõrgéseket, estve: estvelit, reggel mondgyák néha asztali háládásokat és imádságokat olykor, mikor kenyeret sem láttak, nen hogy jól lakhattanak volna. Némelykor a' nagy [p 0009] zápor essõ le-szakad, s-essõt kérnek: némellyek az tiz parancsolatokat, Apostoli vallástételt, és szent Szûznek kõszõntését imádságok helyén mondják, és tõbb efféle fogyatkozások-is esni szoktak. Igy ez Psalmusokkal valo élésben-is, ha az rendesség meg nem tartatik, tõrténhetik az hogy némely nagy boldogságban élõ ember, nyomoruságirol valo méltatlan panaszival busitsa Istent, azokban lévõ szóknak folyási szerént; midõn inkább buzgo háláadásokkal tartoznék. Másnak senkitõl semmi bántodása, avagy talám õ háborgat egyebeket, még-is ellenségitõl való szabadulás, azokra bûntetést keres felõl békétlenkedik: avagy az nyavalyákban fetrengvén, nen Prophétiai lélekkel, sem az reménséget meg-nyert dolog helén tartással, hanem tudatlanságbol már az meg-nyert dologért ád hálákat. Sokak még bûnõknek isméretire sem jutván, melynek elõl járása, s. azt kõvetet poenitentia nélkûl senki bûn bocsánatot nem nyerhet, már bûneinek kegyelmét énekli és tõbb efféle rendetlenségbõl valo fogyatkozások szoktanak tõrténhetni.

HOgy azért az egygyigyûvek s-kiváltképpen penig ez elõt-is velem eggyût katonai állapotban inkább forgott, mint sëm kõnyvek olvasásiban [p 0010] magokat gyakorlott, effeléknek visgálásihoz keveset érthetõ, azok kõzzûl penig sok ezerek mostan-is velem eggyût sanyaru rabságot viselõ Magyar Vitézlõ Rendek az emlétett és egyéb fogyatkozás tételek nélkûl olvashassák, halgathassák, és magok szûkségekre szabhassák az szent Soltárokkal valo éléseket; azoknak értelmek s' kûlõmbségek szerént igyekeztem alkalmaztatni meg-szaggatott Részekre, azon Soltárokat. Mely dologban, mint nem világi hivatásom, sem arra valo elégségem szerént magam egyvelitése, noha talám itiletben vétethetik valakiktõl; mindazáltal ez mostani rabságomban valo idõ tõltésem, mint sem avagy csak henyélésben, avagy Isten titkában rejtetett szabadulásom, s-hazám állapottya felõl valo szûnetlen és haszontalan tõrõdésben mullyék: illendõbnek ismértem és szivem csendesitisireis orvossagosbnak e' szent Soltároknak olvasásában, visgálásában valo foglalatoskodásomat. Nem irogyelvén, sem szégyenelvén ha ki Isten lelkitõl inditatván, ez után vagy hivatally, vagy Istentõl bõveb tudománnyal fel- ruháztatása szerint, hellyesben munkálodik ezen szent dologban. En pedig az Olvasokat kérem, ezekben tõrténhetett fogyatkozásokrol [p 0011] bocsánatosok legyenek, ugy mint ki-gyermekségembeli tizenõt esztendõs koromtol fogva, nem a' tudományoknak tanulásában, hanem katonai, udvari, és egyéb világi, kûlsõ dolgokban tõltõttem idõmet, s gyakorlottam magamat. Egyébiránt-is pedig efféle munka csendes elmét, szivet, jo eszkõzõket és alkalmatosságokat kivánván, mindazokat Isten el-rekeszteté mostan én tõllem, a' rabi sanyaruság, és aszt nevelt sokféle gyõtrõdések által. Ajánlvan mindazáltal ez kis munkát, az én (mar sok idõtõl fogva szolgáltam) mindenkori jo kegyelmes Aszszonyomnak; az én Néhai szolgált Kegyelmes Uramnak idõsbik Rákoczi Gyõrgy ERdélyi Fejedelem szomoru Eõzvegyének, az méltoságos Lorantfi Susánna Fejedelmi Aszszonnak: mint ki a' szent irásnak egyéb részei kõszt, a' Szent Dávid Soltárinak olvasásában, azoknak énekeltetésiben, s-halgatásában, mely igen gyõnyõrkõdgyék, magam látásibol, s-hallásibol-is jol tudom. KInek boldogjab napokra jutását, és minden idvességes jokat Istentõl buzgoságoson kiván, az õ Nagysága régi igaz és máig-is azon tõkélletességben maradott.

Szegény Rab szolgája

KEMENY JANOS.