KECSKEMETI A. IANOS: AZ DANIEL PROPHETA KÕNYVENEK, AZ SZENT IRAS SZERINT VALO IGAZ MAGYARÁRATTYA 0028


Mit akar tehat az Kiraly?

Azt parancsollya Aschpenaznak az õ szolgajanak, hogy tanitassa az Deaki tudomanyra, az Chaldaeusok nyelvere az Rab gyermekeket az Scholaban.

Mit tanullyunk innet?

Elõszõr ezt: Az hol az nagy Nebuchadnezar az Rab gyermekeket Scholara erõltetteti, vegyûk eszûnkben, hogy az scholai oktatas, tanitas nem uysag, de felette reghi szokas minden nemzetsegek kõzõt: Mert azt olvassuk az Moses felõl-is, hogy oktattatot az Egiptiusok tudomanyaban. Alexandriaban, Antiochiaban fõ Scholak voltanak, es az nagy Nebuchadnezarnak-is bõcsûletes Scholaja, Collegioma volt, es az Nebuchadnezar Kiralynak erre fõ gondgya volt. Igy kellene azert most-is, hogy az Scholakra fõ gondunk volna, kivaltkeppen pedig az Kiralyoknak, Fejedelmeknek tisztek volna az: De igen el feletkeztûnk felõle. Serkennyûnk fel haat, hogy Isten abbol valo Keresztyeni munkankat kedves aldozatul vegye.

Masodszor, Ahol az Nebuchadnezar az eszes-tudos, bõlcs Aschpenazra bizta az iffiakat, tanullyuk megh, hogy nem tudatlan embernek valo az Scholai gondviseles: hanem tudosnak, eszesnek bõlcsnek. Feddesre meltok azert itt azok, az kik tudatlan praeceptorokra bizzak az Scholakat: az mint szoktak az Magyarok szollani, de nem igen helyessen: Az Mester csak tudgyon Enekelni s levelet irni magyarazni, megh erjûk vele. Hallád, nem ugy kellene lenni.

[p 0029] Harmadszor, Ahol azt parancsollya az Kiraly Aschpenaznak, hogy az Kiralyok es fõ emberek fiai kõzzûl valaszon, kiket be vegyen az Scholaban. Tanuld megh elsõben, kiknek kellene gyõnyõrkedni az Deaki tudomanyban, bizonyara az Urak gyermekinek, fõ-fõ emberek gyermekinek, fiainak, hogy Nemzetjõket tudomanyokkal-is ekessitenek. De most nem kel ez az Urak gyermekinek, hanem az táskás Mendicans inasokra szorult az szep Deaki tudomany. Nem csuda haat hogy enni sok zenebona vagyon; mert nagyob reszre az fõ-fõ emberek tudatlanok, Deaksag nelkûl valok, mas szegeny ember, tudos fia, szajaval elnek, még csak Orszagunk tõrvenye dolgaban-is, az mely nem kitsin kissebsegh, hogy az Urnak jobádgya fia utan sûveg vetve kel supplicalni: de Istennek melto bûntetese: Mert magok-is nem tanultak, es gyermekõket sem tanittattyak, : Melto haat s-illendõ hogy elsõk leven, az utolsoknak szolgallyanak.

Negyedszer, Azhol azt parancsollya az Kiraly, hogy oly gyermekõket válaszszon az Aschpenaz az Scholara, kik macula nelkûl vadnak es ekessek tekentetre: Tanullyuk megh, hogy az Deaki ifiusagnak kûlsõ fogyatkozas nelkûl kell lenni, ékes tekintettel, kegyes abrazattal. Mert noha az rut abrazat alatt gyakorta szep tudomany vagyon, de viszontak ismet gyakrabban az kûlsõ abrazat, az belsõ feslet erkõltsnek jegyet czegerûl viseli. Alkolmatlanok azert az Deaksagra az sántak, bénnák, vakok, kancsalok, arczul vagattak, szeme fajok es az rebõgõk akadozo nyelvek, selpek tõb ezfelekkel egyetemben.

[p 0030] Õtõdszer, Azhol azt parancsollya az Kiraly, hogy az tudomanynak ertõi legyenek azok az gyermekek: Tanullyuk meg, hogy az Deaki tudomanyhoz elme kivantatik. Alkolmatlanok azert erre az kesõdelmes elmejû es butifant fejû gyermekek, hanem az illyenek kûlsõ kezi munkara szoktassanak.

VI. Ahol azt parancsollya, hogy tanitassanak az Chaldaeusoknak nyelvere, tanullyuk megh, mit kellyen az Scholaban az ifiusagnak tanulni: kûklõmb [!] kûlõmb fele nyelveket. Melyben most igen meg fogytakoztak az tanitok es tanulok. Nem kel most az Gõrõgh es Sido nyelv, maga azok altal jelentette ki Isten az û igeje szerint valo akarattyat, eleg ha valami keves Deaki csátsogast tanulnak az Deakok. Maskepen kell haat az tanulashoz latni mindennek. ha tudos nevet kivan akar ki-is viselni. Vay ki haszontalan tanito az, bator nagy rikkanto torka legyen-is, es kialtson mint egy Orias, ha nyelveket nem tud: Mert csak maas szajaval eszik, azt sem tudgya mit mond, hanem valami az nyelvere jû tellyes torokkal kialttya, azt alitvan hogy igen hasznos dolgot forgat, maga kõzel sints oda, az mit akarna tanitani. Annak okaert az Scholakban tanulok, eyel es nappal tanullyak az nyelveknek ertelmet, hogy az Isten hazaban jõvendõben hasznos edenyek lehessenek.

VII. Vegezetre, azhol azt parancsollya az ifiaknak tanusagoknak vege felõl, hogy allyanak az Kiraly elõt, Az az, szolgallyanak û neki: Tanullya meg az ifiusag: Micsoda az û tudomanyanak vege. Ez tudni illik, hogy szolgallynak Isten elõt, szolgallyanak az Ecclesiaban, az kiket Isten arra hivot. Nem meltok azert azok az Scholara [p 0031] az kik soha nem akarnak szolgalni, hanem csak az Scholaban akarnak henyelni: es az kõvetkõzendõ munkatul felven, Vamossagra, Harminczadossagra akarnak ki menni, maga egyeb arant-is szolgalhatnanak az Isten hazaban. De az jo ifiusagnak ez fõ czellya az Scholaban, hogy szolgallyon Istennek az û hazaban az Egyházi rend szerint. Mind ezek pedig felette szepen illenek az Urak udvaraban szolgalo ifiakra-is. Meg lássak haat az Urak-is, hogy magok kõrûl kûlsõ nagok viselese szerint jo erkõltsû, jozan eletû, tiszta es igaz mondo inasokat, szolgakat tartsanak, az kik belsõkepen legyenek Deakosok, hogy haszonnyal tudgyanak forgolodni, es nagy dologban szolgalni. Melyre vezerellyen Isten minden rendeket, Amen.

IIII: PRAEDICATIO.

E S Renedele õ nekik az Kiraly minden-napi elest az õ Kirali etelebõl, es az ü bor italbol: es hogy õket tartsa harom esztendeigh, es az utan allananak az Kiraly elõt. Tovabba, valanak ezek kõzõt Iuda fiai kõzzú1l, Daniel, Ananias, Misaé9l es Asarias: kiknek az Komornikok fejedelme neveket ada. Es az Danielt Balthasarnak, es Ananiast Sidrachnak, Misaelt Meschachnak es Azariast Abdenagonnak neveze.

[p 0032] SUMMAJA.

Summa szerint ezekben ez jelenvalo igekben immar megh irja az Propheta az nagy Nebuchadnezarnak az Rab gyermekeknek testekre valo gongyaviseleset, kiket az Babyloniai fogsagra vitetet vala, ugy mint az kiknek, honnan es mimodon lenne naponkent valo taplalasok, etelek es iatalok &c. Egyszer s mind penig meg jelenti azt-is, kicsoda volt az el valasztot gyermekeknek Sidojul nevek, es mikepen valtoztatta az Komornikok Fejedelme azoknak nevet Chaldaeai nyelvre. Ez az summa.

RESZEI.

Ket reszei vadnak ez igeknek, tudni illk [!] :

I. Az Nagy Nebuchadnezarnak, az Rab gyermekek etelekre es italokra valo gonviselese.

II. Egy nehany Rab gyermekek Neve, es azoknak Neveknek el valtoztatasarol teszen emlekõzetõt.

Lássuk az Propheta beszedet veresek szerint: Igy vagyon azert az õtedik vers bõtû szerint:

Es rendele az Kiraly õ nekik minden-napi elest az û Kirali etelebõl, es az û bor italabol, es hogy õket tartsa harom Esztendeigh, es az utan allananak az Kiraly elõt.

Mit akar az Propheta?

Hármat jegyez meg ebben az õtõdik versetskeben. Elõszõr azt irja megh: Mikeppen viselt gondot az Kiraly az Rab gyermekeknek etelere italara, igy tudni illik, hogy minden napra eledelt û nekiek az õ maga etelebõl italabol, az mellyel û maga az Kiraly él vala. De [p 0033] bizonyara nem az õ kegyessegenek ki jelentesere nezve az szegeny szamkivetesben levõ nyomorult rabokhoz; hanem hogy az õ alnok mestersegevel, udvari fenyes dicsõsegevel, jo tartasaval, el vonna az rab gyermekeknek sziveket, mind keresztyeni vallasoktul, s mind pedig Hazajoknak szeretetitõl; es vinne arra, hogy inkab akarnanak szamlaltatni az Chaldaeusok kõziben, hogy nem mint haza kivankozni Jerusalemben: es inkab akarnanak elni az Chaldaeusok kõzõtt gyõnyõrûsegben, hogy nem mint az ehezõ Sidok kõzõtt nyomorusagban.

Masodszor, megh irja az Propheta idejet: meddigh kellet tartatni, neveltetni ekkepen az gyermekeknek az Chaldaeusok tudomanyaban, Scholajaban: Harom Esztendeigh tudni illik: Mivel hogy az elegseges vala az Chaldaeusok nyelvenek es tudomanyanak megh tanulasara, ugy mint, kik annelkûl is ertelmes ifiak volnanak, es az nyelveknek es tudomanyoknak be vetelere felette gyorsak elmejõkben.

Harmadszor, Meg jelenti veget, az melyre ezeknek az gyermekeknek fel tartasa rendeltetet vala, hogy tudni illik, allananak az Kiraly elõt, az az, szolgalnanak õ neki. Mert állani valaki elõt, az Sido szollasnak formaja szerint, annyit teszen, mint valakinek szolgalni. Az mint az Angyalok is mondatnak allani Isten elõtt, az az, szolgalni Istennek. Ezek vadnak az õtõdik versben.

Mit tanullyunk innet?

Elsõben Tanullyuk megh innen, Azhol az Kiraly gondot visel az Rab ifiaknak etelere italara, az kiket tanittatot az Chaldaeusok nyelvere Scholaban; hogy az [p 0034] Fejedelmekhez, Urakhoz, gondviselõkhõz illik az Scholaban levõ ifiusagnak etelere, italara, ruhazattyara gondot viselniek. Es az kik az Anyaszent-egyhazban kõzõnseges helyen szolgalnak, azokra kõzõnsegessen minden rendeknek gondot viselniek. Hogy az û ehsegõk, ruhatlansagok miatt az szep tudomanyok mellõl se el ne allyanak, se abban hatra ne maradgyanak. Erre int az szent Pal, azhol azt mondgya: hogy az ki az Evangeliomnak szolgal, az Evangeliombol ellyen. Isten is pedig bizonyos jõvedelmet rendelt volt az Scholaknak es az ifiusagnak az O tõrvenyben. Ha pedigh ez az gonviseles [!] leszen, igy az tudos bõlcs emberekben, ertelmes ifiusaghban semmi hatra maradas nem leszen. Az mint szoktak kõzõnsegessen mondani:

Sint Maecenates, non decerunt Flacce Marones.

Legyenek csak Patronusok, lesznek Poëtak, s lesznek ekessen szollo emberek. Minemû volt Horatius es Cicero.

De itt ez arant felette igen vetkeznek ez mi idõnkbeli Urak es gondviselõk: Mert sokaknak semmi gondgyok az Scholakban levõ ifiusagnak etelere, italara, ruhazattyara: Hasonlatoskeppen az Egyhazi szolgakra. Innet vagyon hogy mind az ifiusagh meg fogyatkozot s-mind pedig az tudos bõlcs tanitok kevessen talaltatnak, mert nincsen semmi gondviseles reajok. Nem kõvetik az gondviselõk Nebuchadnezart, az ki gondot visel az û ifiainak etelere es italara.

Masodszor tanullyuk megh, ez vilaghi bálvanyozo Fejedelmeknek termeszetyõket miben allyon az vilagh szerint: Ebben tudni illik, hogy mindenekben csak az û magok hasznat keresik: az mint cselekeszik ez Nagy [p 0035] Nebuchadnezar, akki ez okon neveli s tartya az Rab gyermekeket, hogy mindenekben szolgallynak õ neki, es el vonyattassanak az õ keresztyeni vallasoktul. Annakokajert meg lassak az Atyak es Anyak, hogy ugy adgyak balvanyozo Uraknak udvaraban magzattyokat, jol meg lassak hogy testet es lelket ne veszessenek: Az balvanyozo Uraknak adomanyaval el vonyattatvan az õ magzattyok az igaz keresztyeni vallastul. Latode mely õrõmest kapjak imez balvanyozo Papista Urak, az Keresztyen atyaknak anyaknak magzattyokat: De bizonyara nem egyebert, hanem hogy magokhoz hasonlo balvanyozokka tegyek azokat-is: De felette nagy számadasok vagyon az ollyaten Atyaknak es Anyaknak Isten elõt, az kik az keresztyensegben szûletõt magzattyoknak alkolmatossagot adnak, az Keresztyeni Hittûl valo el partolasra. Az melynek peldajaval az mi szegeny Hazank rakva; mert sok Keresztyen atyaknak anyaknak, magzattyok, az balvanyozo Urak udvaraban, urokhoz hasonlo balvanyozokka lõttenek.

Harmadszor, Tanullya meg az ifiusag innet; ahol az Nebuchadnezar harom Esztendõt hádgy az Rab gyermekeknek tanusaganak, hogy azok el telven testek meg probaltattasok utan, mint eppûltenek. Tanullyak meg mondom az Deakok, hogy az idõvel jol ellyenek, es az õ tanusagoknak bizonyos ideje es esztendei legyenek. Az mellyek el telven, proballyak meg magokat, mire valok es menyire eppûltek. Ha kik elegtelenek, ne mulassak az idõt hejaban, se pedig ne kõltsenek haszontalanul, hanem valaszszanak oly eletnek Nemet magoknak, az mely legyen [p 0036] Isten tisztõssegere, es magoknak-is mind idvõssegõkre s-mind bõcsûletõkre.

Mert haszontalanul az Scholaban megh venhõdni rut dolog, es affelekert gonoszul hallanak, még az jol indult ifiak is. Ide valok amaz falusi Mesterkek, kik csak jõvedelemert hevernek az Scholakban, sem tanulnak sem tanitanak; s-vegezetre Dezmasok, Harmintzadosok, Vamosok avagy gonosz Ispanok tisztartok lesznek belõlõk. Effeleket sem kellene Hazankban szenvednûnk; hanem az Scholai gondviselest oly ifiakra biznok, az kik felõl jo remensegûnk, lehetne jõvendõben.

Negyedszer. Tannllya [!] megh az Ifiusag ezt-is, ahol ez vegre taplallya az Nebuchadnezar az Rab gyermekeket, hogy jõvendõben szolgallynak û neki: Micsoda legyen az tanulasnak vege? ez tudni illik, hogy szolgallyank Istennek az Ecclesiaban. Ha pedig azt fel nem vehetik, jo edejen mennyenek az Poilitiara, szolgallyanak ott azzal az ajandekkal, az mellyet võttek Istentûl.

Az Rab gyermekeknek kivaltkeppen valo fel neveltetesekrõl.

Jelentem Masodszor, minek utanna megh monda kõzõnseges gondviseleset az Rab gyermekeknek: Nevezet szerint Negy kivaltkeppen valo ifiakrol emlekõzik, kiknek Nevõket is megh mondgya es Neveknek el valtoztatasat. De lassuk versek szerint ezõket-is.

Mond az Propheta:

Valanak ezõk kõzõt Juda fiai kõzzûl, Daniel, Ananias, Misaé9l es Azarias. Mit akar?

[p 0037] Azt irja megh micsoda nevel neveztettek azok Sido nyelven, s azt mondgya hogy Danielnek, Ananiasnak, Misaelnek, Azariasnak hivattattak.

Mit jegyõznek ezek?

Az Daniel annyit teszen magyarul, mint erõs Istennek iteleti, à radice Dun, judicarit, & El. Deus fortis Chanania annyit teszen magyarul, mint az kit Isten kegyelmeben bevõtt, qui est in gratia Dei, avagy, az kivel Isten kegyelmet kõzlõtte, à radice Chanaa, gratiam fecit, & jah, quod est, unum ex Nominibus Dei.

Mischael annyit teszen Magyarul, mint ha mondanad, Az ki az erõs Istene, qui est Dei fortis, à radice Jascha id est fuit, a que est jisch ( significans itidem fuit, & El, hoc est, Deus fortis, ut in Nomine Daniel.

Azaria, annyit teszen Magyarul, mint az kinek segitseggel vagyon az Isten: cui est adjunento, [!] jah, à radice gnazar, adjuvit, & jah, ( quod unum est ex Dei Nominibus. ]1 ]4 Elõl vettetik pedigh ezõk kõzõt az Daniel avagy ez okon, hogy Kiralyi Nembõl valo volt, avagy hogy bõlcseseggel es lelki ajandekkal fellyeb valo volt az tõbbinel.

Tanusag.

I. Tanullyuk meg innet, hogy az Hivek-is gyakorta az kûlsõ nyomorusagokban be õlgyelõdnek az tõb emberekkel eggyût, az mint meg tetzik az Danielnek es az õ tarsainak peldajabol: sõt gyakorta az Istennek iteleti az û Anyaszentegyhazan, az Hiveken kezdetik. Annakokajert, nem kell gonoszul itelnûnk, az nyomorusigban levõ emberek felõl: mint ha mind Hitõtlenek volnanak [p 0038] azok, akkik az nyomorusag alat vadnak: Mert nyomorusag alat vagyon az Daniel, az ki mind azon altal Isten elõt kedves vala.

II. Tanullyak meg minden Hivek, hogy mikor nyomorusagban vadnak, nem kell û nekiek Isten ellen zugolodniok, hanem mindeneket bekeseggel kell inkab szenvedniek, az mint cselekõszik az Daniel. De nem igy cselekõsik az Titus Imperator, az ki kõzel leven halalahoz, siralommal mond: Me, ne mori oportet, qui non sum commeritus? Ennekem meg kelle halnom, az ki nem erdemlõttem egyebekkel azt? Az Hivek pedigh zugolodas nelkûl adgyak meg lelkõket Istennek, hadgyvan magokat az Istennek tetzesere.

III. Tanullyak meg az Hitõtlenõk: Ne remenlyenek magoknak az õ gonossagokban szabados elõmenetelt: Mert ha Ist4en nem kedvez az õ Hiveinek, az mint meg tetzik az Danielnek, es az õ tarsainak peldajabol: sokkal inkab bizonyara nem kedvez az Hitõtleneknek az õ gonossagokban. Az mint meg tetzik Neronak, Dariusnak, Julianus Apostatanak, es sok rendbeli kegyõtlenõknek peldajokbol. Lassuk az utolso verset.

Es az Komornikoknak fejedelme, neveket ada nekiõk: es Danielt neveze Belthazarnak, Ananiast Sidrachnak, Misaelt Mesachnak, Azariast Abdenagonnak.

Aholot kettõt kell meg jedzenûnk: Elõszõr, ezõk Nevenek el valtoztatasanak okait: Masodszor, az nevezetõknek ertelmet.

Zõrzõ oka, az az, az ki uy neveket ád az gyermekeknek, õnnõn maga az Nebuchadnezar: szolga benne az Aschpenaz az Nebucadnezar akarattyabol.

[p 0039] Indito oka az Sido nevezetnek gyûlõlseges volta, mivel hogy azokban, az igaz Istennek Neve be volna foglaltatvan, tudni illik, El, es Jah.

Vegei neveknek el valtoztatasanak ezõk valanak. Elsõ, Hogy az Nebuchadnezar uy neveket advan nekik, ezzel az û hatalmat û raytok megh jelentene. Masodik; Hogy ezek az Rab gyermekek; vennek eszekben, hogy ûk rabok, es maás hatalma ala vettettek volnanak. Harmadik, Hogy igy az õ Hazajokrol s- Nemzetsegõkrõl el feletkõznenek. Negyedik, Hogy igy az Israé9l igaz Istenenek tisztõleti-is ki gyomlaltatnek szivõkbõl. Ezek az õ Neveknek el valtoztatasanak vegei es okai.

Magyarazattya pedig es erteleme az uy Nevezetõknek ez; Daniel nevesztetik Beltschatzarnak, az mely Magyarol annyit teszen, mint ha mondanad, az Baal Istennek takar kentsõt: avagy nagy kentsnek õrizõje Componitur ex Nomine Bel, id est, Iupiter Belus, & verbo Thesa, id est recondidit, & Nomine Atzar Thesaurus.

Chananias neveztetik Sadrachnak, az mely Magyarul annyit teszen mint, Napnak szellõje, Kiralynak lehelleti, az mely Nap Isten gyanant tisztõltetik vala az Chaldaeusoktul. Componitur à radice Sedah, inspiravit vel afflavit, & ex nomine Rach, quod significat Chaldais, Regem, deinde Solem, quia est Rex Planetarum. Nemellyek azt mondgyak hogy az Schadrach annyit teszen mint, ( 4 Mamilla tenera, aut ager delicatus, Gyõnge emlõ, avagy kies mezõ.

Mischael nevesztetik Meschachnak, az mely annyit teszen Magyarul, mint ha mondanad; akki az Schacha Isten Asszonye, akkit az Chaldaeusok Isten Aszony gyanant tisztõlnek vala.