REGULAI AVAGY REND-TARTASI NEMES PRIVILEGIOMOS REV- KOMÁROM VAROSÁBAN LÉVÕ SERÁPHICUS SZ: FERENCZ CONGREGATIOJÁNAK. Ö


[ a bevezetés lapszámait átszámoztam ] MInden Méltóságos Fõ-Fõ Rendeknél, Minden ûdõben mindén Nemzeteknél, ugy az hatalmas Czászároknál 's Királyoknál mint más egyéb e' világi Monárkáknál, 's Fejedelmeknél bé-vett szokás az, hogy ki ki maga Zaszlojára vagy ki irattya, vagy ki meczeti vagy ki abrázoltattya czimmerit, mely mint egy élõ nyelv gyanánt hirdeti kinek kinek az õ dûctõségét, és Méltoságat. Erre nézve az AEgyptumbeliek jelenteni akarván fenevad boszuallo természeteket, mérges irott Sárkanyokat hordoztak Zászloiókon: Az Francziay népek három varas békákat mellyek idõ jártával harom feir liliommá fordéttatta; Az Romaiak Sast; Az Persiaiak kéziiat, Tegeszt, 's nyilakat. Az Assyriusok, és Chaldaeusók fejér Galambot Semireis Királyne emlikezetére nézve; Némellyek koronás Oroszlányokat; [p [&Ot] ilde;] Némellyek Tigriseket; Némellyek csillagokat, melyekkel vagy Méltoságokat, vagy erõsségeket, vagy vitézségeket, vagy diadalmokat világ eleiben nagy bátran térjesztették. De ámbár dicsekedgyék akárki mérges Sárkánnyáival, Vetekedgyék akarki erõs oroszlánnyival, Fejér liliomaival, Fenlõ holdgyaival, kézíja Tegez 's nyilaival, magassan rõpûllõ sasaival, koronás oroszlányokkal, fenevad Tigrisekkel, fényes Csillagokkal irott, és festet Zaszlojával, õrvendezzen akarki, nem irigylem. Mert imé nem fõldi, hanem az Mennyei Királynak, ugy mint, a' Kristus kénszenvedésinek Zászlojat eresztette meg Dûcsõséges Seraphicus Szent Ferencz, melyben az Istennek titkai, az Mennyei titkoknak Szentségi, a' Szentségnek mélységi, a' Dûcsõségnek jelei, a' szeretetnek, 's gyõzedelemnek billegi, nagy ékessen fémlenek. Eztet a' Szent-Zászlot nem érzéketlen hanem eleven-tagokbul formálta. Nem Zeuxis kép iro penniczillussával; hanem õnnõn maga Figura Patris az Atyának ábrázattya, és Digitus Paternae Deyterae jób kezének ujá csudálatossan irta; nem valamely kûlsõ szint mutato 's ûdõvel el mulando fõstékkel hanem az isteni szeretetnek gõrjesztõ malásztyával ékesitette; Mikor Szent Ferencz Alverniay hegynek oldálán méllyen imádkozván, 's az kénszenvedõ Kristusnak szemlélésében és látásában gyulladozna lõlke, azonnal az Egek magasságibol hat szárnyu Seraphim Angyal képében hozzá rõpûlvén a' megg testesûlt Fõlséges Ige, az õ Malasztyának sugárival illette testét, mint eleven võrõs keresztben, ugy meczette ki abban a' keresztfán vett õt melységes sebeit, eggyût azokban valo hathatos fájdalmakkal, kezeit, lábait, 's oldalát meg nyitván Sz: Ferencznek, ugy hogy éppen vérõs, de a' mellet Gyõzõdelemnek Zaszlojává csinalta az õ testét, ki formálván, 's ki ábrázolván abban keserves szenvedésének õt jeleit heleit és billegeit. Oh áldott Kristus ujaival irt 's szeretetinek eleven põczettivel meg bilyegeztetet Zaszlo hordozoja SZ: Ferencz! Fõl teczet ez a' Seraphimos Zaszlo széles világon, mivel sok ezernyi ezrem íratták be magokat az ála, mellyek [O4] kõzzûl, sok számtalanon a' Vitézkedõ Anyaszentegyhaznak igasságáért, az igaz hitért, az Istennek szeretetiért, véreket ontani nem szánták, sõt ugyan keresve keresték az Martyriumságra vivõ utat. Fõl teczet ez a' Seraphímos Zászlo, az egész Anyaszentegyhaznak minden határiban, mivel ez alatt vitazkadõ Baynakok tulajdon saját pirós vérekkel nevelték fiait 's hiveit. Fõl teczet mind Indiaban, 's mind Japponiában, mind Szereczeny Országban, mind Spanyol Országban, mind olasz országban; hogy a' tõbbit rõvédségnek akáért el-hagyam. Fõl teczet édes Hazánkban Also 's Fõlsõ Magyar Országban is, és annak számos heleiben, meg eresztetet ez a' Seráfimos vérrel fõstetett Zászló: Nem kûlõmben itt is a' Nemes Privilégiúmos Rév Comárom Várossában lobóg Dûcsõsséges Szent Ferencznek Zászloja, mikor ez alatt Vitezkedõ Szerzetes Atyák Kalastroma, azon Szentnek, tészteletire fondamentomostul fõl épétteték, és ugyan azon helyen, mellyen az elõtt az idegen viszálkodo kalvinista Atyafiak a' sõtétségnek és tévelygésnek barlangjában tévelyegvén, az Istennek Igéjét meg foitván, kónkolyt hintettek 's nem eltek [!] lõlkõk veszedelmléveli, most pedig ejel nappal szûntelen az Istennek Igéeje a' lelkek ûdvõsségével szaporán nevelkedik 's szent neve aldatik és magasztaltatik. Fõl-teczet továbbis ugyan ezen helyûnkben, mikor fõl emelteték az Istennek nagy tiszteletire a' világi buzgo aitatatos személlyek kõzt, az Seráfimos Zászlo alatt lévõ Attyafiak Congregátioja, és Szent Gyûlekezete, mellyet a' Szentséges Pápák még régenten sok szép Privilegiomokkal lõlki kincsekel, tellyes buczukkal meg ajándékoztak Atyai áldással meg áldottak. Méltán téhát õrvendezhetni ez a' Serafimos Zászlo alatt, a' mellyen nem az el mulandó hivságnak czimerei, hanem a' Mennyei Fõlséges Kiralynak, mellekkel billegéztete azoknak házában, kik õtet szerették, tûndõklenek és fémlének. Nektek tehát Seraphim sebeivel meg jegyeztetett Gyûlekezetben lévõ Atyafiak, hogy nagyob ûdvõsségtekre lehetnék és meg tanithatnálak mind azokra (mivel még uj nevendék [p [O5]] ûltetések vadtok e' Szent Gyûlekezetben) mellyek e' Szent Congregatióhoz kévántatnak, ugy itéltem hogy ez a Kristus billyeges Bájnakja Zázloja alatt, az meg-csálhatatlán hármos Seraphimos Rendtarto Igazgatást elõtõkben adnám, és terjeszteném, a' mint hogy is ím kezetekben nyujtom: kévánván, hogy a' mint a' kénszenvedõ Kristusnak eleven Zászloja alá, tudni illik Seraphicus kisded Szent Ferencz sebeinek gyûlekezetében aétatossan be irattátok neveiteket, ugy munkalkodgyátok abban lõlketek ûdvõsségét, és oly serénységgel, hogy az élõk kõnyvében, az Mennyei seregeknek Gyûlekezetében méltán be irhasson benneteket az Atyának uja. Igy kévánnya mindnyájatoknak.

A' Szent Congregatziónak

Alázátos, Isten imádo szolgája és Directora


Pr. Bernárdinus Taynay.

[p 0001] Kõnyõrgések

A Congregatio, avagy, a' Gyûlekezet kezdetin.

Jõj-el
szent Lélek Isten, tõlcsdbé à te hiveid szivét, és à te szerelmednek tûzét gõrieszd fõl bennek.

Uram irgalmaz nékûnk

Kristus kegyelmez nékûnk

Uram irgalmaz nekûnk

Mi Atyánk &c. halkal.

v. Es ne vigy minket à Késértetben.

R. De szabadics minket à gonosztol.

v. Emlekezzél meg Gyûlekezetedrõl

R. Mellyet eleistõl fogva birtál

v. Uram halgasd megk [!] Kõnyõrgésûnket

R. Es az én kiáltásom jusson elõube.

Kõnyõrõghjûnk.

Erûnk
Uram világosicsd megh elménket à te vilàgossagod fényével; hogy láthassuk mit kellyen cselekednûnk: és à mik igazak, [p 0002] azt cselekedgyûk. Ami Urunk JEsus Christus altal. Amen.

Megh csalhatatlan Hármas Seraphimos rend tarto igazgatás. Az az: Miéppen kell ebben à megh szenteltetett orda õv legh fõbb Atyafiságában, á-vagy Christus Urunk õtt mélységes Sebeinek, és szent Ferencz Bellyegeinek gyakorlásában inek kinek magát foglalni a Korda viselõ Gyûlekezetben lévõ Atyafiaknak, és Néneknek lelki Vigaztalására.

Elsõ Rend tarto Igazgatás, Avagy à Sz. Korda õv hordozásának Modgya.

I. SEmmi
iváltképpen- valo parancsolat, à vagy hagyomány az õtõdik Sixtus Papa Levelében nem találtatik, à mely az Atyafiakat, és Nénéket à tõbb keresztények fõlõtt kõtelezné. Ez à Gyûlekezet bé vészen kûlõmbféle keresztenyeket, à mint à gazdagokat, ugy à szegényeket, nagyokat, õregheket, és kicsinyeket, világhiakat, Lelkieket, avagy Egyháziakat.

[p 0003] 2.

DE azt kiváltkeppen illeti az õtõdik Sixtus Papa Privilegiumja, hogy à ki az Atyafius àghnak taghja akar lenni, el vegezvén gyónását, és Adozattyát, a' megh szenteltetett õvet valakitõl a' szent Ferencz szerzetébõl, ez Atyafiusághnak Directoratol, bõcsûlettel hozzá járulvan, szokot Czeremoniakkal fõl vegye, maga tulaidon vezeték, és kõrõszt Nevét a' Gyûlekezet Kõnyuében irattassa, a' mint hogy mégh azt is tudni kell, mindeneknek valahol ez a' legh fõbb Atyafiságh a' Pater Franciscanusoknál fõll állatott, és fundáltatott, mint itt is találtatik ebben a' Varosban, és helyben, a' megh mondott szerzeteken kivûl senkitõl egyébtõl fõl nem veheti, a' kordàt, ezen Gyûlekezetbe sem bocsátathatik bé az õtõdik Sixtusnak-Levele szerént.

3.

EBben a' Gyûlekezetben ne vétessék bé, ha valaki czégére vétekben vagyon, a' vagy nyilván valo gyanoságh vagyon tiszta elete felõl. Ha pedigh a' korda fõl vetele után a' féle vetekben esik, azt a' gondviselõk háromszor megh incsék, és ha megh [p 0004] nem jobbéttya életét a' kordát vegyékel tõle, és a' Gyûlekezet kõnyvébõl terûltessék ki az Neve.

4.

JOllehet a' szent Pápa Levele arrul is tézen emélkezetet, hogy à korda õv nyilvan hordoztassék, de fõképpén az hold uysághokban rendeltetett Processiokban, minden vi lági tekéntet, és szemérmetességh nélkûl, aitatossan làthato képpen kõll hordozni; Mivél Császárok, és királyok, Pûspõkõk, Cardinálok, és Pápák, nem csak az korda õvet, de egész szent Ferencz ruháját is nagy tisztelettel, S, dicsirettel hordozták es véle éltek.

5. ESzûnkben kõll vennûnk, hogy ezenn korda õvnek semmi féle, lo, teve, s. más szõrbõl, sem haybol, a' vagy bõrbõl, hanem csak fonálbol kõll csináltatua lenni: Nagyságá, és vékonyságha, kinek kinek akarattyára hagyatik, csak arra a' módra legyen, miképpen az Pater Franciscanusok élnek vele.

6. HOgy mindenik tudná, Parancsoltatik azoknak, kik a' Korda õvet Kivánnyák, [p 0005] s, fõl vészik, a' fõl-vételkor õnnõn magokat bõcsûlletnek okáért által õvedzék, a' Praelatus es Director pedigh megh kõsse, s, megh õvedze.

7.

MIkor a' megh szenteltetett Korda õb è nõvetett, és úgy el romlott, hogy továb azzal nem élhetni a' vagy veletlenûl el vesztetik, akkor annak helyében, mást megh nem szenteltetett vehetni fõl, mert elégh ha egyszer megh szenteltetett, a' megh nevezett szerzetnek Superiorátul: mind azon által jobb meg szentelt kordát viselni.

8.

EZen korda õvnek fõl vételeor pedigh, mindeniknek igen igen kõll vigyázni, hogy Atyafiui szeretetétt mutassa felebaráttyához, fõképpen az korda viselõ Atyafiakhoz, és Nénékhez: a' jó cselekedeteket szentségheket; Isteni szolgálatokat, és a' Processiokat szorgalmatossan gyakorollyq, gyakran megh gyónván, az Ur Testét magához vegye. Ehez képest à' lelki Atyától, a' szent korda õvnek fõl vétele után rõuid oktatása lészen, és â tellyes búcsúrúl, kit azon napon [p 0006] egész életének minden bûneirûl veszen, megh tanittatik.

Második Rend tarto Igazgatás. Az Atyafiak búcsújárul. Azzal mint kell élni.

I.

MInden
rendbély keresztény, akárminémû allapotban, és Méltoságban legyen is, tellyes búcsút veszen azon a' napon, mikor fõl vészi magára a' szent korda õvet (a' mint már oda fõl megh mondatott) és minden bûneinek bocsánattya vagyon, a' mint V. Sixtus, es Leo X. megh engedte.

2.

EZen kivûl halálok órájan, vagy elõtte nehéz betaghséghben tõrõdelmes szivel megh gyónnak, és áldoznak, a' vagy hertelen beteghségh, és halál miatt megh sem gyonhátnak, sem aldozhatnak; ha nyelvel sõt szájal sem, csak szivekben a' szent Jesus Neuét segétségûl hyák, s. emletik, minden bûnõktõl tellyes búcsújok lészen. Engette ezt Sixtus V. Pál. V. Leo X.

[p 0007] TEllyes bucsut nyernek valahányszor az uy Hold vasárnapon rendeltetett Processioban jelen vannak. A kik pedigh nem kordassak, s. jelen vannak. száz napi búcsút nyernek, csak tõredelmessek legyenek. Engette ezt, V. Sixtus. V. Pál. X. Leo.

4. ( POrtincula, a' vagy szûz Maria Angyalok Ûnnepe napján, mind a' jo Atyafiak, mind a' nem kordások tellyes búcsút nyernek, melyben a' megh holta is részesûlhetnek. Igy Sixtus V. Leo X.

Ami Urunnak minden ûnnepén, szûz Marianak, szent szerzetûnk Patriarkájának, és a' fõbb szenteknek Ûnnepe napján, a' mint itt a' Calendariumban jegyezve szemlélhetni; tellyes búcsút nyerhetnek.

A kik pedigh az Atyafiak, és Nénék kõzûl szegénységhek, beteghseghek, à vagy más akadályok miatt valami modon megh tartóztatnának, és a' megh nevezett napokon Templomokat nem látogathatnának, az Isteni szolgálaton, és Processiokon jelen nem lehetnének, elégh nekik ha õtszõr a' Mi-Atyánkat, annyszor az ûdvõz légy Mariat, [p 0008] Urunk Jesus Christus õtt Sebeinek, és szent Ferencz Bellyegeinek tisztességhére, s, emléezetire: és Dûcsõsségh Atyának, és Fiunak &c el-mondgyák, hozzá adván utólszor az édességes Jesus szent Nevét: Akkor is ollyan tellyes bucsut nyernek, az azon Indulgentiakat, mellyek Assisiumban, Romában, Compostellaban, és Jerusalemben vannak, szintén ugy, mintha ott személlyek szerént jelen volnának.

Ezt eszûnkben kõll venni, hogy mindnyájan tartoznak el mondani minden nap a' Mi Atyánkat õtszõr, ûdvõz légy Mariat is anannyiszor, [!] egyûtt a' Dûcsõsségh Atyának, és Fiunak &c. hozzá adván mégh egyszer a' Mi-Atyánkot, és ûdvõz légy Mariat: A' szentséghes Pápájért, a' Kõrõsztény Anyaszent Egyháznak fõl magasztalásàjért, Ezt ugyan nem valami vétek alat, de ha el nem végezik, õk is érdem nélkûl maradnak, bucsut- sem nyernek.

A' fõllyûl megh nevezet Búcsukat, és bûnõk bocsánattyát, á mellyeket (itt rõuidséghnek okáért nem hozok, se nem specificalok) a' megh holtakért is rendelhetni, és azon jmádsagokat érettûk mondhatni, X. Kelemen, [p 0009] 3. Miklos, V. Orban. X. Leo: Pápák Decretuma szerént, sõt azok is reszesûlhetnek ezekben a' Búcsukban, kik beteghséghûkben halálokhoz kõzel lévén a' szent korda õvet fõll venni kivánták a' ki-adot Lelki ajándékok, s. Privilegiumok szerent a' mellyeket Innocentius VIII. Alexander VI. Calixius III. Leo X Eugenius IV. Sixtus V. Benedek XI. es XII. Innocentius IV. V. es VIII. Mártony IV. és V. Pápák ki-adtanak. Azonkivûl a' Szerzetnek jótévõi, Orvossai, szûléi, és Attyafiai; Viszont meghint azokis, kik a' megh emlétett szerzetes személlyekkel jót tésznek, hozzájok segétségel vannak-gyakorta; Hogy ha ezek a' megh nevezet szerzetessek Templomában egyszer a' Mi Atyankat el mondgyák, a' szent Jesus Nevét háromszor emlétik, azt pedigh akár mellyik napon, mind annyiszor három száz esztendeigh valo búcsút, halálok oraian tellyes búcsút, eletekben pedig két izbén Generalis absolutiot vehetnek ennek a' szerzetnek valamellyik Papjátol.

[p 0010] Tellyes Búcsuk.

I.

VAlakik
a' kordások kõzûl más Congregatiok Processiojában jelen vannak száz napigh valo bucsujok lészen.

2.

VAlaki az Ur Testét midõn beteghez viszik, és el késértik száz napigh valo búcsút nyernek.

3.

!9 ANny napigh valo búcsúja lészen, valaki a' kordások kõzûl, valamely kõrõsztény halott temetésén jelen vagyon.

4. UGyan azon búcsúját nyeri, valaki irgalmasságot tészen valami kõrõsztény nyomorultal.

5.

VAlakik az háborgo, és ellenkõzõ személlyek kõzõtt bekeséget szereznek, száz napi búcsut nyernek.

6.

GErgely XV. Papa Minden kordás Atyafiakat, és Nénéket reszessé tészen azon jo cselekedetekenek [p 0011] érdemiben, mellyeket é' vilagon az egész szent szerzet cselekszik, es vegben viszen.

Harmadik Rend tarto Igazgatás, Melyben a' Regulák megh tartása, és a' Lelki dolgok gyakorlásá commendaltatik.

I.

MIvel
a' szentséges Otõdik Sixtus Pápa kiadott Levelében hadta, hogy egy holnapban egyszer a' Processio el végezõdgyék, innét nem csak dicsiretes, sõt kegyes is lészen, hogy ha ugyan azon Processio végben vitettetik nagy aitatossággal: Azért legh elsõ vasárnapon az hóld uyságha járása szerént (ehez alkalmaztatván magát mindenik) itt mi nàlunk el végezõdik: ez pedigh az kordás Atyafiak, és Nénék jelen létéuel rendeltetett a' tellyes bucsuknak el nyeréséjért. A' kik pedigh jelen nem lehetnek akadályok miatt, elégh lészen ha õtszõr a' Mi Avyankot, annyiszor az Angyali Udvõzletett, es Dûcsõsségh. Atyanak, és Fiunak &c. el mondgyak, mint oda fõl megh mondatott) akár háznál, [p 0012] akár valamellyik Templomnál mondgya el hasonló képpen tellyes bucsuja lészen.

2.

EL végezvén Vasárnap a' Processiot, Hetfûn (hanem ha nagy kettõs ûnnep miatt tovàb kellene hallasztani) szent Mise énekeltetik mind az egész megh holt Atyafiakért, és Nénékert. E' mellett a' mely Atyafiak oluasni tudnak, a' megh holtak solosmáját; a' kik pedigh irást nem tudnak, maguk Rosariumjan, s oluasóján, a' Mi Atyánkot, az Angyali Udvõzlettel eggyût, azokért mondgyák el. A megh holtaknak Nevei szorgalmatossan fõl jegyeztessenek, és az Gyûlekezetben el oluastassanak; A' megh holt kordás Atyafiakért, és Nénékért intetnek, hogy à mivel érettûk tartoznak el vegezzék, és azokat, hogy bé tõlcsék mindnyájuknak Commendaltatik.

Azt szûkségh itt megh tudnunk, hogy ezen korda õvv, sok titkot, és lelki ertelmet foglallyon magában.

I.

JElenti
azokat a' kõteleket, kikkel a' mi Udvõzitõnk a' kertben meg fogattatuán, megh [p 0013] kõtõztetett, Jerusálemben vitetett, az után Pilatus házában kegyetlenûl az oszlophoz kõtõztetett; Azért a' kik a' kordás éijel, és nappal testeken hordozzák, emlékezetett tésznek, hogy a' mi megh váltonk, nem csak az oszlophoz kõtõztetett, sõt egész éczakán is kõtõzue tartattatni méltoztatott: azért a' ki reggel magát ezzel fõl õvedzi, repraesentállya, és jelenti Ghristus [!] Urunknak az oszlophoz valo kõtõzését, estue pedigh mikor alunni mégyen, és ágyára készûl, jelenti Christis Urunknak megh oldozását, minek utánna kegyetlenûl megh ostoroztatott volna; és nagy lankatt fáradságát, mikor az oszlopnál fõldre esett volna.

2.

MElységes alázatosságnak jeleit, mert megh õvedzvén magát ezzel nagy bûnõsnek, és Isten Tõruénnye megh szeghõjenek vallya magát, az Isten elõtt megh ismérvén vallya magát, az Isten elõtt megh ismérvén szant szandékkal kõtõzi, hatalmában aduán, kezében vetuén õnnõn magát kegyelmet keres, hogy jõvendõben megh kõtõtt kezekkel, és lábokkal a' kûlsõ sõtetséghre (az Isten igazságátol megh itéltetuén) ne vettetnék. Mat. 22.

[p 0014] 3.

A' Purgatórium és ûdõ szerent valo bûntetések le- szállitásának, sõt az õrõk, karhozattul valo megh oltalmazàsnak is jele: Mert hogy ha Jeriko Varosában régenten amaz ablakon-ki fûggõ karmazin szinû sinor Raháb Aszszont egész háza népéuel megh oltalmazta az haláltol, és minden veszedelemtûl, Jos. 2. sokkal inkáb ez az szent korda õv, mivel à Christus Urunknak véres szenuedésének, az egész emberi nemzet váltásának jelei; agyékat ezzel fõl õuedzvén, megh oltalmazza õtet az õrõk haláltol, ugy az Purgatoriumnak Kinnyátol a' fõllyûl megh mondott búcsúk által. Midõn szent Gyonása után maga aitatosságha szerent cselekedik, azokat el nyeri.

4.

A Három Csomo jelenti a' szent Háromságot, kihez ragaszkodnunk kõll, az Hit, az Reménségh, es szeretet által: Az szeplõtele szûz Mariat is, miuel a' Menybély Atya Istennek Leánya, a' Fiu Istennek Anya, a' szent léleknek Matkája, Innét é harom csomok képzik, és jutattyák eszûnkben a' Boldogh Aszszonnak három kiváltképpen valo nagy sziv fáidalmát. [p 0015] Elõszõr midon hallotta, hogy éczakán az eõ szerelmes Fia megh fogattatott, kegyetlenûl kõtõztetett, az után mikor keservessen a' bõntetésnek helyére kõvette volna.

Másodszor. Mikor a' kereszt fán fûggeni és Keseruessen megh halni szemlélte.

Harmadszor. Mikor a' kerszt fárúl letévén csokolgatta, S. koporsoban tévén, viszont el hatta, keseruessen siratuán, és naggy keserû fáidalomban egész fõl támadásáigh maradott; Az eõ kedvessének Myrha kõtését Cant. I. Szivét által járo fáidalomnak tõréuel egyûtt. Lucae 2. sziueben hordozta. Innét nem ok nélkûl mindeik Mi Atyánkhoz az Angyali ûdvõzlet adatik (mint fõllyeb megh mondatott) a' B. Szûz Mariának szivében lévõ fáidalmaknak emlékezetiért, Némellyek pedigh a' korda õvet, õtt kõtessél, es csomokkal hordozzák, Christus Urunk, õtt mély Sebeinek emlekezetire. Megh értvén tehát a' kordában é titkos dolgokat foglaltatni, senki ne restellye, se ne szemérmeteskedgyék azt hordozni, nem csak belsõ, de láthatokeppen is: mind azon által kinek kinek aitatosságára, es szabad akarattyára hagyatik.