ESTERHÁZI MIKLÓS, GRÓF: RÁKÓCZI GYÕRGY ERDÉLYI FEJEDELEMNEK ÍRT EGY- NEHÁNY INTÖ LEVELEINEK IGAZ PARIÁJA. 0002


ELSÕ LEVEL.

Illustrissime Princeps.

NYOLCZ hólnapig-valo betegségben
lévén, gyakor és bév Irásommal nem akartam importunus : lennem Kegyelmednek; kiváltképpen, mivel két, vagy három Levelemre nem-is jõve válaszom kegyelmedtõl. s' ha Nemzetemet, 's szegény Hazánkot utólsó runá-tól nem félteném, halgatnék most-is inkább, mint minden-felõl valami gyûlõlséges kérdésekbe bochátkoznám: de szeretetem, és Hazánkhoz- valo igasságom, 's kõtelességem-is, kedvem ellen-is szóltat. Im látom azért, a' Végezések-ellen-valo Fegyvert a' Kegyelmed kezében, mellyet én nem itélek ugyan, de jóra nem magyarázhatom. Mert, ha a' maga óltalmát nézné, a' Confaederatiók-szerént kõzleni kellene mí- velûnk-is Kegyelmednek: más kedvéért pedig, ennyi szép javát és állapattyát 's szerenchéjét, szerenchére, 's chak nem kockára vetni, Nemzetûnk veszedelmével; nem látom tanáchos dolognak; kiváltképpen azokért, a' kik mindenestõl Idegenek; és a' mi vérûnkel, 's veszedelmûnkel kívánnyák a' magok gonosságát elõ- vinni esztelen igéretekkel, magokkal-is jó tehetetlenek lévén. Õk azért magokat nézvén, mint érkezik Kegyelmed mind az õ, 's mind maga Kegyelmed ingyen chak óltalmára-is, nem hogy offensive hadakozhassék, meg nem foghatom! mert igen jól tudom azt én, ez a' kichiny Magyar erõ mit tészen; ha bár, mint Jägerdorff és Manzfeld a' mí ûdõnkben, valahány Ezer embert bé-kûldenének-is. De talám Kegyelmed-is [p 0003] perpendálta ezeket; és más, 's nem ez, czéllya a' Fegyvernek kezébe-vételének; kit el-is hittem: hanem nézheti talam Magát, és állapattyának nevelését: de arra-is kichinnek tartom a' Kegyelmed maga erejét, hanem-ha azokat vészi melléje, a' kik maga személyének-is ellenségei Kglmednek, 's szomjúhozzák kõzõnségesen-is Nemzetûnk vérét, és hátra maradott kis részetskéjét Hazanknak. De ez-is michoda Keresztyénség, vagy michoda jutalom, chak a' mí ûdõnk- béli peldák-is igen meg-mutattyák, 's nem hiszem, hogy a' természetnek szelídsége eñyire megvadult vólna Kegyelmedben, hogy Tõrõk praedája-alá kivánna vetni bennûnket, úgy-mint maga Vérét és Nemzetét.

Ezeken- kivûl, a' mint Kéri János Uramnak-is láttatott valami declaratiót tenni, nézhetné talám az Ország javát, és Nemzetûnknek Szabadságát Kglmed, mely talám az Ország javát, és Nemzetûnknek Szabadsagát Kglmed, mely talám magában gonosz nem volna: de fegyverrel azt sem viheti Kegyelmed végbe; sõt inkább involvál bennûnket, magunk-kõzt sem eggyezhetvén meg; 's elveszûnk úgy-is, és így, mind a felyûl meg-írt dolgok, és módok, nem egyebet néznének, e' szegény Hazánk, és meg-kevesedett, 's talám keseredett Nemzetûnk veszedelménél. Semmi úton nem javalhatom azért a' Fegyvert. Mert látom azt-is, hogy kemény Fegyvert készítenek ellene, kiváltképpen e' mostani nagy Victoria-után; kinek seriessét, a' mint nékem õ Fõlsége méltóztatott meg-kûldeni, úgy kûldtem-meg Kglmednek, a' honnét kûnyû meg-érteni, mint kellyen kardoskodnunk, most kiváltképpen.

Ha mi Difficultási vannak azért Kegyelmednek, meg-tartván ama' kõzõnséges Proverbiomot-is; hogy,Falu-fejében nem alkalmatos kardot vonni. Im én, Tisztem-is azt kivánván (noha gyûlõlséggel lészen-meg,) le-borúlok õ Fõlsége- elõtt, 's kõnyõrgeni fogok, chak értsem akarattyát Kegyelmednek; hogy az idegen Hadaknak bé-kûldését, kik már nagy részre el-is vannak rendelve, Puchaim Generalissága-alatt; 's chak tõlem-is várnak; hallaszsza [p 0004] kegyelmessen õ Fõlsége, míg Kegyelmedtõl válaszom jû, holott a' Végezésekben-is vagyon egy Articulus, hogy, ha Valamelly félnek a' másik-ellen, mi praetensio-ia volna, azt elõszõr placidis mediis igyekeznék componálni. Várom azért a' Kegyelmed jó válaszát ez-aránt. 's ne-is késleltesse, mert periculum in mora. s én kész vagyok, minden tekíntet hátra vetvén, tamquam Mediator inter Regem et Regnicolas, interponálnom magamat; 's- kõnyõrgenem õ Fõlségének-is, hogy kegyelmessen hajollyon inkább a' jó eggyességre, hogy-sem õ Fõlsége-is a' Fegyverhez nyúllyon, és a' két-féle Fegyver, utólso Rumá-ját causállya az õ Fõlsége Országáak. isten tartsa-meg Kegyelmedet. In Kis Marton, (2 ... ]

MASODIK LEVEL.

ILlustrissime Princeps.

Tar Caspár Kegyelmedhez kûldõtt Posta szolgám,
noha valamennyire késedelmessen, de békével meg-hozta a' Kegyelmed Levelemre-valo válasz-tételét: mellyet szeretettel és bõchûllettel vettem, és olvastam-is. Melyre hogy most mingyárt választ nemadhataok Kegyelmednek, kérem meg ne botránkozzék benne; tudván Kegyelmed, hogy nékem ezeket õ Fõlségével-is kõzlenem kell; de nem késve, írnyia fogok ismég Kegyelmednek. Azonban, mindenek chendességben maradván, hogy onnét-is valami ok ne adassék, kérem Kegyelmedet, légyen vigyázás e' dologra; és vegye oly tanáchkozásban-is ezen dolgokat, a' kiben tartassék-meg õ Fõlsége méltosága-is, mint illyen Monarchá-nak; 's vehessûk mí-is Nemzetestûl jó igyekezetûnket, és meg-maradásunkat, minden egyébb Praetensiók-nak, mellyeket a' jó Eggyesséh, ha meg-maradunk, mind igazitásban vehet. [p 0005] Egyéb-aránt, ha minden két pénz keresetûnkért Százat kõltûnk: elõbb el-fogyunk, hogy- sem némelly chekély keresetûnk hõz jutunk. melly talám tanáchos dolog-is; 's arra mind a' két részrõl-is kell vígyázni igen; melyre én ajánlom minden tehetségemet, 's kész-is vagyok ckelekedetben-is [!] azt vennem.

Az Svéncusok minémû impetussal rohantanak a' Daniai KIrályra, tudom érti Kegyelmed. kinek már-is nagy része Ditio-ját foglalták-el. mellyet õk nem most- is fõznek magokban. A' Király, õ Fõlségéhez, a' Lengyel Királyhoz, és a' Muszkák-hoz folyamodott. Chászár Urunk, hét Regiment Lovast és Gyalogot kûldõtt már a' Király számára: a' Muszkák azon-kivûl-is õszve akartak veszni vélek. a' Lengyel KIrály mit fog chelekedni, még nem tudatik: de a' Daniai KIrály fia, maga vólt õ Fõlségénél a' Lengyel Királynál; 's ad partem fogadott hadat nem keveset mondanak eggyûtt-is másutt-is. 's nem vélném hogy hívolkodó nézõje lenne õ Felsége-is a' dolognak. Tovább miben maradnak, nem tudom: de ezek, ki-ki maga dolgát forgattyák, a' mí példánkra-is. Tartsameg Isten Kegyelmedet jó egésségben. (2 ... ]

HARMADIK LEVEL.

ILlustrissime Princeps.

EGri István Uram, a' Kegyelmed jámbor szolgája, tegnap estve-felé, úgy-mint, 26. hujus, meg-adá nékem a' Kglmed Fejlér-várrúl, s. praesentis kõlt Levelét; 's értem panaszolkodását Kgdnek, az õ Fõlsége Nemes Vár-megyékre tett Kegyelmes Intimatió-ja-felõl. Tudom, nem ánnya Kegyelmed, ha azokban egy kis Informatiót adok Kegyelmednek.

Ami azért kegyelmessen Intõ Leveleit illeti õ Fõlségének; [p 0006] a' tõbbi-kõzõtt, a' mellyet de Insurrectione a' Nemes Vár-megyékre ír: arra a' Kglmed Hadban-valo Publicatoria-ja, mellyet az egész maga Provinciajá-nak írt, Magyar-orsz ágban-valo Had-fogadása; a' Tõrõkõk-hõz szokatlan ajándékokkal-valo kûldése; a' Svecusok- nak Kgdhez gyakorta-valo kõvetség-kûldések; Maga némelly idegen ûzeneti és irási, adtanak okot õ Fõlségének 's nem chudálhattya, sem gonosz néven nem veheti Kglmed, hogy a' maga Birodalmára, és Híveire vigyázni kíván õ Fõlsége. De azért ez, olly Conditióval vagyon; ha Kglmed, vagy Országát, vagy Hiveit õ Fõlségének, annyival inkább Magát, 's méltoságát, meg-bántani kívánnᐠés így ez-aránt, méltán nem neheztelhet Kglmed. mert még Julius Chászár-is, nem chak a' vétket, de a' véteknek gyanuságát-is távoztatni kívánta.

Az Szolgák állapattyát a' mi illeti; azok Két rendbéliek szoktak lenni kiváltképpen: Egy része; a' kik a' Jószágokat és jõvedelmeket administrálni szokták; 's azok nélkûl nem-is lehet Kglmed, 's õ Fõlsége sem tilalmazza: de hogy, egyébb szûkség- kivûl, és Fõ renden-valo szolgait, most tilalmazza õ Fõlsége a' Kglmed szolgálattyától; az-is abból származott, hogy a' maga Híveinek, maga õ Fõlsége- ellen, nem akarta hogy szolgálattyával éllyen Kglmed. Melyre azzal-is adott okot Kglmed;,hogy, nem hogy Szolgáját szedvedné õ Fõlségének Erdélyben: de itt azt ítélik, hogy, ha ki iñét bé-megyen-is, bár bizonyos dolga végett meñyen-is; vagy meg fogatik; vagy arestum-ba tétetik; vagy kergetik; 's ingyen chak beszélleni sem szabad a' Kglmed híveivel, és szolgaival. melly keménséget látván, nem chudálhattya ez-aránt lõtt declaratiótt-is Kglmed õ Fõlségéek. Ezeken-kivûl, úgy vagyon, az mint igen syncere detegáltam-is Kegelmednek, nem kichin Hadi készûletet-is tett õ Fõlsége itt a' szomszéd Provinciak-ban. mellyek mind azt nézték; hogy, ha Kglmed õ Fõlsége-ellen valami ellenséges dolgot mutatott vólna, és ezek a' készûletek, 's Expeditiók, az én [p 0007] Kgdnek tõtt Irásom-elõtt-is lõttenek; de az-után a' dolgok abban maradtaak, a' mint én meg-írtam Kgdnek. Chak maradgyon chendeszen azért Kglmed, és tegye-le Hadi készûletit; és nem mutasson Kglmed, se ne indíttson semmi-némû ellenséges dolgot az õ Fõlsége Birodalmi-ellen: itt-is le fognak tévõdni minden óltalmunkra fel-vett dolgok és készûletek; s jó Eggyességet és szomszédságot kivánunk viselni. Melyben, ha szûkséges lészen az én múnkám-is, és Intercessió-im tovább-is õ Fõlségénél, nagy készséggel kõzbevetem magamot: chak Kegyelmed-is, kérem igen, alkalmaztassa a' dolgot; vesse minden elmélkedését ad Pacifica media, és consulállyon, 's deserállyon ™ Fõlsége méltoságának; kit, meg-sértetnek vélnek itt-feñ lenni. Isten tartsa-meg Kegyelmedet. (2 ... ]

NEGYEDIK LEVEL.

ILlustrissime Princeps.

TAlám én ugyan importúnus vagyok gyakor Leveleimmel Kegyelmednek; de nem gondolom, hogy nehéz kedvel vegye Kegyelmed; mivel én jó szûbõl chelekeszem.

Egri István-tól, a' Kglmed jámbor Szolgajától, a' mint meg-írtam Kgdnek, még eddig mindenek az-szerént vóltanak: hanem Hódosi, a' Kglmed Ledniczei Capitánnya elegyítette valahány-számu emberét Kgdnek a' Morvá-ban Szetin-táján rebellált Oláhok- kõzibe; kiket fel-vervén, Ledniczébe-is szaladtak bennek. Utánnok ment vólt Gróf Puchaimb Uram, 's estenek hol-mi inconvenientiák; mellyekre Hódosi adott okot. 's meg-írta hiszem maga-is a' dolgot Kgdnek Puchaim Uram. de az a' két személy, a' kikrõl az emlekezet vagyon, tartotta rebelliójok-ban azokat az alkalmatlan tudatlan [p 0008] OLáhokat. De ebben nem kell meg-botránkozni Kgdnek; mert a' Hadi indúlatok magokkal szokták az illyetén alkalmatlanságokat hordozni, ha chak kichin-is az; egyéb-aránt, viszsza-mentek Morvá-ba ismét a' Hadak. 5 Ide még újobban kezték hirdetni, hogy Kgdned ugyan ellenségûl võtte ezt az szegény Hazát; melybe belé-is vetette Bakos Uram az ûszõgõt; valaki óltya-meg. Isten láttya, méltatlan dolgoknak láttzanak ezek, hogy-ím mind a'-Pogányok-tól, 's minden egyébb Nemzetségektõl-is békével vólnánk hanem magunk kívánnyuk fogyatni magunkat; arra ingerelvén az idegeneket- is'; sõt hívván-is õket a' természet-szerént-valo ellenséggel-eggyûtt Országunkra. Kinek óltására-e, vagy jobban fel-lobbanására, úgy látom, ezen Kgdmed chelekedeti tõbbeket-is vonszon-be. 'S adgya Isten chalassam vélekedésemben; de félek igen rajta, hogy az én jõvendõlésim bé ne tellyesedgyenek, a mellyeket, egy-néhány esztendõtõl-fogvást, egyszer-is mászor-is írtam Kgdnek.

A' Svécus nem Kgdet, sem minket néz, hanem maga alkalmatosságát keresi, a' mí vérûnkel és pusztúlásunkal. Nem széd a' Tõrõk-is mások kosárjába eperjet: kik nyilván mongyák, hogy õk békével vólnának; de Kglmed futtya és szorgalmaztattya nagy sok ajándékival õket, hogy õk-is fegyvert fogjanak ellenûnk; segétvén nem tudom michoda Confoederatusok-is, Kegyelmed-mellett szorgalmaztatni azon dolgokat. Melly chudára mélto, hogy Kglmed, mí Vérûnk és Nemzetûnk lévén, 's Keresztyén nevet viselvén, ily veszedelmes dolgoknak bochátkozott, mind a' maga, 's mind a' mí részûnkre nézve!

Az Gallusok dolgát nem chudálhatom: mert, ha valaki jól belé tekínt a' Historiákba, Károly Chászár-idétt, Ferencz a' Francziai Király, három ízben hozta-ki Szultán Szulimán Chászárt Magyarországra; 's akkor szaggatták a' Magyar Nemzetnek súgárját ki. és minden akkori veszedelmûnknek, õk vóltak okai. 'S a' mint mondám, [p 0009] õk kezdvén veszedelmûnket el; úgy látom, Kglmed-által a' Tõrõkõk szõvetségével, õk fogják szegény édes Hazánknak, és Nemzetûnknek kevés hátra-maradott részetskéjét-is utólsó veszedelembe hozni. Mellyet, mind kûnnyebb vólna szenvednûk, ha magok, vagy a' Pogánság-által chelekednék azt: de, hogy ezekben a' magunk Nemzete cooperállyon, 's javallást és segedelmet adgyon, fõlõtte keservesnek láttzik.

Es, noha talám Kegyelmed ez-aránt más-képpen gondolkodik, hogy java jõne inkább a' mí Nemzetûnknek ki belõle: de ezennel meg-tapasztallya Kglmed, kûlõmben lennxi a' dolgot. Mert a' Svecus, már-is el-hatta itt a' szomszédságot, a' maga alkalmatosságaért, 's Dantá-ba menmt. népet sem hagyott itt, 's el-kezdette ott-is az hadakozást: és tudgya mikor, és mint kezdte; de mikor, és mint végezi, az néki sem kezében, sem hatalméában ninchen. A' Franczúsnak-is népe semmi ki nem jûhet: 's nagy ûdõ-is kell hozzá, míg ollyan népet õszve-vernek, a' minémût le-vertek bennek. A' Tõrõk, kész szolga magáért: mert oly fel-fualkodott kevély bestye az, hogy másnak nem szokott szolgálni. Maga pedig, a' meg- bódúlt, és maga-kõzõtt-is meg-hasonlott kevés Magyar Nemzet, mit fog végbe vihetni, kûnyû meg-látni; kiváltképpen illyen Erõ-ellen, a' melly el vagyon rendelve e' végre; 's most heverõ, de gyõzedelmes Fegyver.

Forgattyák némelly Kglmed emberi azt-is, a' mit Levelében-is látom Kgdnek; hogy, õ Fõlsége Chászár Urunk Fegyvert akarván Kgdre vinni, kénszeríttetett Kegyelmed-is óltalomnak Fegyveréhez nyúlni. ezt olvastam Levelében-is Kgdnek, hogy Híveinek Publicalta. De, Bóldog Isten! hol vette Kglmed ezt-is? INnét igen bizonyos, hogy Kgdre senki Fegyvert nem kívánt vinni: mert, hogy Híveinek Insurrectió-ra-valo készûletet parancholt õ Fõlsége, látván a' Kglmed Hadban-valo Publicatoriáit, és már kezében-lévõ fegyverét-is: nem látom mint vehetett abból [p 0010] okot Kglmed: mert az jõvedõt nézett; és oly okkal-is vólt, hogy ha Kglmed mi ellenséges dolgot mutatna az õ Fõlsége Birodalma-, és Hívei-ellen.

Az Religio és Szabadság dolgában pedig, senki Kgdet, sem alatta-valóit, nem háborgatta: de Kgdtõl, sok meg-bántást vettek a' Catholicus Atyafiak Erdélyben; melyrõl innét chak egy szót sem tõttûnk, nem-hogy tõbbet. 'S mi igazgatása az-aránt-is itt Magyar-orszá gban Kgdnek, mint egy Privatus Urnak, nem tudom. 'S én úgy hiszem, ninchen-is ez-aránt elegendõ informatió-ja Kegyelmednek: mert én Magyar-országban-is, egy szóval, senkit nem tudok, sem az-aránt mind ennyi disceptatio- kõzõtt-is nem hallottam, a' kik az Statusok- kõzzûl, vagy a' magok meg-bántását, vagy Szentegyházoknak el-vételét praetendálták vólna, a' vagy alattok-valoknak-is háborgatását: hanem mí Catholicusok. Fundusink-ról, Jus Patronatusságunk-ról, és Pórjainkról vólt a' panasz, melyhez sem kõzõk, sem semmi igazgatásra-valo dolgok nem vólt; és semmiképpen a' Constitutiókkal-is nem ellenkeztenek. De ha ez-aránt mi oly dolog lõtt vólna-is: ez-e úttya annak, hogy valahány Pórnak tekíntetiért, egész Országot zavarjunk-fel, a' kinek nagyobb része nem-is tudgya mit hiszen?

Forog a' Szabadság-is némellyeknek elméjében: de szabadságot, sem a' Religio dolgában, sem egyébképpen nagyobbat sem hallotam, sem olvastam, mint itt Magyar-országban õ Fõlségek-alatt vólt, és vagyon; ki annyi-is, hogy félõ, ne légyen az-miatt veszedelme. De ebben-is, az Executiók-ban vagyon-e mi difficultas? Más az úttya annak-is; nem illyen veszedelmes Fegyver-fogás. és itt-is Kglmed, chak egy Regnicola mí-kõztûnk, 's minnyájunknál jobban ezt sem fájdalhattya hanem, velûnk-eggyûtt, ha mi Difficultásink vólnának, õ Fõlségének, mint kegyelmes Urunknak, eleibe adhattyuk, és nem kell sëmmit-is kételkedni benne, hogy, ha mit kõnyõrgésûnk-által eleibe térjesztûnk õ Fõlségének, mélto igazitást azokban ne vennénk.

[p 0011] Mellyek mind így lévén, itt kõzõnségessen mind úgy okoskodunk; hog minden Indúlatiban, maga czéllya Kglmed magának; az az, Magat, és kûlsõ világi javát nézi mind ezekben; 's azért kivánnya fogyatni ezt a' nyomorúlt Hazát, és Nemzetét: fondamentomúl vetvén, hogy, a' mit Kglmed maga állapattyában, vagy annak nevelésében jónak vél, mind Isten akarattya az. De meg- bochásson Kegyelmed; vagyon emberben, Isten akarattya-ellen- is, 's gyakran igen ellenkezõ: de el-szenvedi ideig õ szent Fõlsége, és így, Magáért, minnyájunkat kíván sanyargatni. melyben, lehetetlen hogy Isten áldását, és elõ-menetelét vehesse Kegyelmed.

De légyen szabad tovább-is szóllanom Kednek: Talám belsõ szorongatási- is lehetnek Kgdnek; 's kívánná mostani indúlati-által azoknak igazítását-is, szép maradékira nézve-is. Chak hogy em az annak-is az õ igaz rendi, és módgya; mert a' sebbe, olajt, és nem epét szoktunk tõlteni. Jól meg- lássa azért Kglmed, kérem, mit mivel, nem tévelyeg az, a' ki el-vesztett úttyát meg-talállya; még vagyon mód a' dologban: de ezennel em lészen. 's Protestálok én- is, mind Isten-, 's mind e' Világ-elõtt, hogy semminek oka nem lészek; 's nem kívánom, se vérét, se veszedelmét láti Nemzetemnek. és Kgdnek-is szolgálni, mint véteni, kívánok inkíbb. De, hogy-sem ily rút veszedelemnek bochássam Hazámat és Nemzetemet, mindent valamit fel tudok találni, hozzá yulok. 's valami ki-menetelét adgya Isten, de az Oltalomak Fegyverét fel kell vennûnk, ha kemény lészen-is az; unalmas-is az a' sok nyughatatlanság, melyben ennyi esztendõtûl-fogvást tart Kegyelmed bennûnket.

Még-is kérem azért Kegyelmedet, ha mód vagyon benne, és hagyott annyi szabadságot magának, hogy õ Fõlségével, és maga Nemzetével végezhessen, és meg-eggyesûlhessen; vagya más-képpen eleit a' dolognak, 's ne bochatkozzék ily rút veszedelmes állapatnak; [p 0012] és maradékit, 's minket-is egész Nemzetûl, ne vessen (hogy így szóllyak,) illyen Farkas- kaszára.

Sok, és nagy dolgok-is vannak titokban, a' Kglmed dolgaiban: mellyek ha nap-fényre kelnek, nem tudom azt én, michoda Magyar lészen, a' kinek gyûlõlségét nem fogja látni Kglmed. 's arra-is kell menni a' dolognak, úgy látom, és tartok igen tõle, hogy a' Tõrõk-is belé ne kapjon azokba. Jó azért gondolkodásban vanni Kgdnek ezeket-is; és tudni, hogy titkokat-is tudunk. 5 Tõbbel most nem terhelem Kgdet; noha vólna még mirõl írnom. hanem, ha én- velem Kglmed szolgáltatni akar, most még ideje vagyon; 's szolgálok-is. Az-után, kérem Kgdet, meg-bochásson, vétenem kell, mert nem látom semmi igaz és rendes ûgyét és Praetensio-ját Kgdnek. Protestálván még- is, hogy minden veszedelmes állapatinknak Kegyelmed egyedûl lészen az oka. De talám meg-eszméli a' Magyar Nemzet-is magát, 's eggyért minnyájan nem kívánnak el- veszni; melly úgy-is lészen; ezennel meg-láttya Kegyelmed. Ezzel Istennek ajánlom Kegyelmedet. (2 ... ]

EÕTÕDIK LEVEL.

Illustrissime Princeps.

NOha ím ki-mutatta Fegyverét Kegyelmed, 's talám alkalmatlan már az Okoskodás, és valami Békeséges Mediumok-ról-valo elmélkedés: mindazáltal szûkségesnek itélém ez Lévelemnek-is irását. nem kivánván semmi egyebet Kgdtõl, hanem elébbenyi Levelemre válaszát; mellyet, úgy tettzik, a' Fegyver-fogásokban még a' Pogányok-is meg- tartanak. melyre, kérem-is Kgdet; hogy tudhassam okát indúlatinak: mert itt kemény Hadakat, 's felest-is készítnek; és ím indítyák-is [p 0013] õket. Ezeket, 's másokat-is, fel-ûltetheti Kglmed, Hazánk- és Nemzetûnk-ellen; de mi lészen a' vége, nem tudom ugyan: mindazáltal kûnyû meg-arányozni. 'S ennek a' félelme, oka hogy Leveleimre-valo válaszomat-is szorgalmaztatom Kegyelmedtõl; látván, hogy ezennel tovább mégyen határánál a' dolog. Melyrõl protestáltam az- elõtt-is, 's protestálok most-is; hogy én semminek oka nem lészek: hanem, valami pusztúlás, nyomorúság, és veszedelem talállya szegény Nemzetûnket, és Hazánkat, mind azoknak Kglmed lészen az oka. Hitelt-is adgyon Kegd az én beszédimnek; hogy soha elõ nem mégyen ily formán dolgaiban; sõt mind magának, mind maradékinak ruinát szerez és kárt, 's nagy akadékot-is mi-nékûnk. de hogy, a' mint más Levelemben-is írtam Kgdnek, eggyért minnyájan el ne veszszûnk, gond- viselést kell az-aránt-is fel-vennûnk.

Tovább-is azért, még-is kérem, és szeretettel, 's jó igassággal íntem-is Kglmedet; jól meg-lássa mint nyúl oly dologhoz, a' melyben Királyok, és nagy Fejedelmek succumbáltak, 's feles Országok és Provinciák, ad extermam [!] ruinam jutottak; sokan, Tõrvényeknek, és Szabadságoknak el- vesztésével. De már sokszor sokat írván ezekrõl, ebben hagyom. Légyen Isten Bíro benne, ha mí-réánk-nézve, chak leg-kissebb oka-is vagyon e'hez az indúlathoz Kegyelmednek.

Mikor ezeket írom, hozának a' Daniá-ban- valo hadakozásról hol-mi híreket. 24. Januari, valami fõld népe lévén eggyûtt, fel-verték a' Svecusok õket. 29. ejusdem, mèg harczok vólt. kik mint jártak, ím iga Pariáját az onnét-valo Irásnak meg-kûltem Kegyelmednek. A' Dániai Király Fia, maga ment Muszka-országba; Leányát vészi annak a' Fejedelemnek; és onnét akar Sveciá-ba ki- ûtni. Lészen azon Dániai Királynak másunnét-is segétsége. és így. új Hadat kezdvén ott-is a' Svecusok, hihetõ nem most végezik-el. Nem alkalmatos azért semmit-is az õ dolgokon építeni [p 0014] Kgdnek: hanem, nékûnk chendesség kellene, 's egyéb sem tartya ezt a' mí meg-kevesedett Nemzetûnket meg. Jóllehet, ha ugyan úgy tettzik Kgdnek, ám feñ vagyon itt-is a' Fegyver; 's ottan válaszsza az el az igaz ûgyet. Kglmedet kérem, meg- bochásson gyakor és bév Irásimnak. Tartsa-meg Isten Kgdet jó egésségben. (2 ... ]

HATODIK LEVEL.

ILlustrissime Princeps.

BEteges ágyamból, és nyugodalmas helyembõl,
a' Kglmed fegyverrel-valo hozzánk jõvetele, engemet útnak-valo eredésre kénszerített; kire, meg- vallom, kedvetlen megyek: de Uram parancholattya, 's Hazámhoz- valo kõtelessége, erõt hágy vennem. Im azért én meg indúltam, 's meg-indúltak a' Hadak-is minden-felõl. Az ûdõ, úgy vagyon, alkalmatlan: de alkalmatlambak, hogy nékûnk Magyaroknak egymás-ellen fegyverrel kell mennûnk: Kglmed, Nemetet, Tõrõkõt, 's nem tudom mint michoda hadat hozott, és hozni kíván meg-romlott Országinkra. Kiben sem okát, sem semmi mentségét Kegyelmednek, a' mellyek ily rút veszedelmes pusztúlásra okot adtak vólna, nem látom. 's ím minket-is Oltalomnak fegyveréhez kénszerített nyúlni Kglmed. Melynek ki-menetele, úgy vagyon, Isten kezében vagyon: de nyugodgyék-meg Kglmed rajta; hogy, ha valaha ez szegény Nemzet veszedelemben vólt, most vagyon. Holott, noha én nem gondolkodom úgy felõle: de a' Lengyeleknél-is kõzõnséges hír ez, hogy a' mostani meg-vert Tatárok-által Kegyelmed kivánt distractiót tenni nékik. 'S úgy néki tûzesedtek, annyit tudok benne; hogy talám, ha nem híják õket-is, boszszu-állásra igyekeznek. híják pedig, úgy látom; 's vannak tõb egyébb [p 0015] káros Dispositiók-is; az mellyeket a' Kglmed jámbor szolgajától Baxa Istvan-tol, bévebben meg fogok írnom, 's meg-is ûzenek Kegyelmednek; kit nem én, hanem Béch-bõl tartóztattyák, el-fogom azért bochátanom, két, három nap- alatt; akarván, ha ez-alatt nem hordanók ez fel-lobbant tûzre a' száraz fát.

Irok az Sveciai állapatról-is Kglmednek; kik ha azt beszéllik, a' mit nékem Kegyelmed írt, elhalni kivánnyák abban-is Kegyelmedet, mint egyébb dolgokban Elég dolga vagyon, bizony dolog, Angliá-nak és Skotiá-nak magok-kõzõtt-is;'s Kalmárok segétségével, nem-is continuálhatni nagy hadat. Az Gallus távúlban vagyon, 's ha az Hollandusok, és valami Tenger-mellyéki Várasok segétik-is; nem tartom derék dolognak azt-is, mert magán-valo distractió-jok vagyon azoknak-is.

Ellenben vagyon pedig a' Svecusok ellensége, a' Romai Chászár, a' Muszka Chászár, a' Lengyel Király, és Dániai Király- is; kiknek mint felelhetnek-meg, nem kichin kérdés: mert tudgyuk minden tehetségét és erejét. annyira meg-is véresitették ezek egy-mást, hogy nem kûnnyen lészen vége ezeknek az õ hadakozásoknak. Ide Kegyelmedre nézve igaz elég az, hogy õ distractus, és beszédének, 's kõtésének eleget nem tett, sem tehet. 'S miért-kell egyéb-aránt-is õ érette így marczonganunk magunkat; holott sëm Kegyelmednek õk méltoságot nem keresnek, s18000410DUGONICS ANDRÁS: sem ennek a' nyomorúlt Nemzetnek Szabadságát, hanem a' mí veszedelmeûnkel-is a' magok javát czélozzák? Errõl, mint-hogy sokszor sokat írtam már Kegyelmednek, mostani Irásomat ebben hagyoym; 's a' mint írám, a' Kglmed jámbor Szolgája-által bévebben akarok írnom Kglmednek ezekrõl, 's egyébb dolgokról-is: Kérvén még-is Kglmedet, ha mód vagyon a' dologban, más-képpen gondolkodgyék; mert sokaknak, 's magának-is romlást szerezhet Kegyelmed mostani Indulattyával. Tartsa Isten Kegyelmedet jó egésségben. (2 ... ]

[p 0016] HETEDIK LEVEL.

Illustrissime Princeps.

LAtom magam-is, hogy gyakor és bév Irásimmal importunus
vagyok Kegyelmednek; 's talám kedvetlenséget-is szerzek vélle: de a' szûntelen-valo fájdalom, szûntelen-valo nyõgést szokott causálni. 's ez az oka, hogy ennyi szorongatások-kõzõtt, a' melybe most szegény Hazánkat és Nemzetûnket hozta a' Kegyelmed fegyvere, ennyit szóltat, sõt ugyan kiáltat velem. Noha talám Kegyelmednek más-képpen tettzik: de nyugodgyék-meg Kglmed rajta, hogy soha talám egyszer veszedelmessebb állapatban, ez a' szegény Haza és Nemzet nem vólt, mint most; melybe mindenestõl a' Kglmed indúlattya, és ki-vont Fegyvere, 's nem tudom michoda Idegenekkel-valo szõvetsége hozott bennûnket; holott a' Tõrõkkel-valo fenyegetõdzése, mellyet Levelében intimál Keglmed a' Vár-megyéknek, hogy-ha jó kedven Kegyelmed-mellé nem hajolna az Ország népe, hitek, obligatió-jok-, homagiom- jok-, és hívségek-ellen, a' Tõrõk fegyverével- is kénszeríteni fogja õket.

Más-felõl, a' mint minap-is meg-írám Kgdnek, el-adott és kõtõtt Kegyelmed bennûnket Erdellyel-eggyûtt, Hírûnk-, és akaratunk-, 's javallásunk-ellen, oly Végezésekbe és Contractusok-ba menvén, hogy azok-nélkûl ne végezhessûnk Kegyelmes Urunkkal akár-mi kérdésûnkben- is, hanem-ha õk-is accomodáltatnak az õ rosz hamis, és Isten-ellen-valo praetensio-jokban; azoknak-is erejõket, iga-képpen nyakúnkba kivánván Kegyelmed hozni.

Harmad-felõl-is, ezen Kegyelmed Fegyverének alkalmatlanúl- valo fel-vétele, ím az õ Fõlsége Chászár Urunk Hadát és érejét-is bé-vonnya az Országba. ki-felõl, noha Kegyelmed úgy gondolkodik talám, mint a' Kegyelmed biztatóinak intercipiált Leveleibõl-is láttuk; lehetetlennek vélvén feles-számu Hadainak bé-jõvetelét [p 0017] õ Fõlségének: de tudgya és érte én-általam Kglmed, hogy ez meg-válogatott Formalis Exercitus, kit ezennel károssan fog-experiálni Kegyelmed.

Negyedszer; Magunk-kõzt-is ezen Kegyelmed Fegyvere, és Tõrõkkel-valo fenyegetõdzése, 's Idegenekkel-valo szõvetsége, nagy hasonlást és szakadást chinál; Edgy-felõl azt publicálván Leveleiben, hogy senkit Religiojá-ban nem kívánna meg-bántani: 's más-felõl, az egész fel-vett Fegyverét, nem tudom michoda testi lelki Szabadságnak kereséseért mongya lenni Kglmed; mind a' Clerus, 's mind a' Saecularis Catholicus Urak-ellen Kemény panaszit adván-ki; taxálván Kegyelmed az én Személlyemet-is, és Hivatalomat-is, méltán meg-indúlhatunk rajta; 's ellene kell inkább az illyetén Kglmed Indúlatainak állanunk, mint annak javallást adnunk.

Eõtõdszõr; Nem tudom ha vagyon-e Kegyelmednek hitével; de Lengyel-országban, a' Nagy Emberek-kõzõtt-is nagy híre vagyon, hogy nem kissebb okot adott vólna másoknál Kglmed a' Tatárok-nak, Lengyel-országra-valo menetelekre-is: kiért, a' mint ez-elõtt harmad, negyed nappal- is meg-írtam Kgdnek, nagy neheztellést võttek-fel, 's félek igen, hogy onnét-is, mind Kglmednek, mind ennek a' szegény Országnak, nagy pusztúlása és romlása ne kõvetkezzék; 's Hazánk fiainak-is egy-nehánynak, személyeknek fenyegetõdzésével, és már-is nemellyeknek Jószágoknak el-foglalásával, okot adott reá Kglmed, hogy azok-is Vindictát, és óltalmat keressenek magoknak. Es így, mind a' Kglmed ki-vont Fegyvere vonnya ezeket a' szegény Hazára, és meg-kevesedett Nemzetre. kik, ha minnyájan eggyet értenének-is Kegyelmeddel, semmi-némû módgya, chak leg-kissebb-is, nem vólna a' Resistentiá-ban Kegyelmednek. 'S hát így meg- sokasodva, mit reménl Kegyelmed? Véli-e, hogy mind kedvek- szerént vannak azok-is, a' kik ott Kegyelmed-mellett vannak; a' vagy életeket le-tészik-, 's véreket kiontyák-e Kglmedért? Bizony meg se-gondollya.

[p 0018] A' Tõrõk, bár valami népet adna-is, hogy hiszi azt el Kegyelmed, hogy Kgdet nézné? magának keres bizony az-is.

A' Kegyelmed Confaederatusi-is, magokat, nem Kglmedet nézik: 's ím bé-vitték a' sárba, 's le-is tették Kgdet; 's egy chepet se bízzék Kglmed a'hoz, hogy magokat Kegyelmedért el-hadgyák azok; mert Nagy Emberekkel tettek-fel; 's nem-hogy a' Kglmed óltalmára, de a' magokéra sem elegek. Es, ha semmi egyéb nem vólna benne-is; már-is egy-nehány Punct-ban violálták õk a' Kegyelmeddel-valo Végezéseket; 's mit bízhatik a' tõbbihez-is? Láttam én- magam a' Sveciai KIrály Hit-levelét-is, a' mellyet Betlen Gábor-nak kûldõtt vólt; és az én Emberim el- fogván Kõvetit, kezûnkbe esett Hit-levele: ki az-is, Arany hegyeket igért Betlen Fejedelemnek; és hogy Slesiá- ba jõ, 's ott fog véle meg-eggyezni. 's fel-osztották vólt minden Országit a' Fõlségének, sõt az Imperiomot-is, magok-kõzõtt. De mi lõtt benne: Prusiá-ban alkalmatosság adatván néki, s hozzá hajolván némelly Tenger-mellett-lévõ Várasok sés Portusok; a' maga alkalmatosságaért, és hasznáért, ide hatta ezeket veszni; a' mint hogy mind el-is vesznek vala. Mert nékem ûzente azt Betlen Fejedelem, hogy láttya hogy Mészár-székre hozta azt a' Magyarságot; 's szánnyam nem chak azokat meg, hanem õtet-is. 's mint járának mind Tõrõkõstõl-is, 's miben halada veszedelmek, nyiolván vagyon Kegyelmednél. De mind elég e'hez az; hogy egy maroknyi chak a' Kglmed ereje; az-is egyenetlen népbõl áll: 's ím még-is minémû erõs, hatalmas roppant Hadakat vár mindenûnnét nyakába! mellyet, ki ne lásson, nyilván-valo Istennek ostorának Kegyelmeden? Holott, hidgye Kegyelmed, hogy, noha nagy dolognak látzanak Kglmednek, azok a' Punctumok-is, a' mellyeket ki-adott a' Nemes Vár-megyékre és Várasokra: de jól meg- fontolván, igen kichiny; a' vagy semminek tartathatnak azok, õszve-vetvén avval a' veszedelemmel, a' melybe ezt a' szegény Hazát, és meg-kevesedett Nemzetet akrja hozni Kegyelmed.

[p 0019] A' hol azért a' Nap-nyugati Birodalmoknak példájokról emlekezik Kglmed; akarnák bizony azok-is, ha álmokban látták vólna ezt a' Szabadság-keresést: 's ha praevideálni tudták vólna mások példajából azt, bizony nem ereszkettek vólna belé illyen vakúl; mint mí, látván-is az õ példájokat, minden rend-, erõ-, eggyesség-nélkûl; példánk lévén-is, láttatunk, chak ne mongyam, vakúl belé bochátkozni. 'S ha õk-is így jártak, a' kiknek sëmmi természet-szerént-valo Ellenség szomszédságokban nem vólt, se pedig más nagy idegen Erõ: mit vél Kglmed, mi találhattya Kglmedet feleivel-eggyûtt, az illyen Szabadság keresésben?

Igaz az-is, hogy a' Magyar Nemzet sok vért ontott a' Szabadságért; de nem az illyen Religio kereséséért, hanem más Catholica Raeligió-nak óltalmáért, és Tõrvényes, 's rendes Szabadságáért. De úgy látom, Kglmed chak Ezer hat-száz tizen-kilencz esztendõtûl-fogvást számlállya a' meg-bántst: jelentvén Kglmed, hogy ezeknek óltalmára, nem kichin õsztõni-is vóltak Kegyelmednek Magyar-országban. De lassu dolgok ezek-is, az egész meg-maradásunkat-nézõ dolgok-kõzõtt; 's nem nyereség, hanem veszély, ott Hazánkat, magúnkat, Tõrvényûnket, Szabadságunkat, Religiónkat mindenestõl koczkára vetnûnk, és utólso veszedelemre bochátnunk, a' hol nem tudom michoda Praetensiva Szabadságot keresûnk. Melly, tanáchos dolog-e? ám meg-láttyák.

Hogy valamelly Praelatus Ur, maga tudgya michoda tekíntetért, azon tanáchkozott, hogy az Austriai Háznak õrõkõs Országává tegye Magyar-országot: az, sem õ Fõlségét, sem a' Clérust, sem Minket nem illet; 's egy Privatus Ember opinió-ja, Fegyvert nem adhatott a' Kglmed kezébe. 'S én azt sem hallottam, hogy valami Végekben-valo Tiszteket, a' Clerus-kõzzûl chak eggy-is fel-vett vólna, a' vagy viselne; maga ím én itt õ Kegyelmek- kõzõtt lakom.

Az Ország Provintusi-nak administrartiojá-ban, tõbb difficultást látok, hogy-sëm akár-melly Magyar; és vagyon-is gond arra, [p 0020] hogy ez más rendben vétessék. De a' Kglmed Fegyvere, ennek igazitására nem szûkséges.

A' Jesuiták-ellen-valo panaszát-is Kglmednek a' mi illeti úgy tettzik méltán nékem panaszolkodhattanak vólna ellenek, a' kiknek mi injuriájok vólt vólna: de Szúnyog Gáspár Uram-kivûl, más senki nem vólt. 'S méltatlannak találtatott anak-is panasza; az mellyet azon Szendrõ-ben lakozo Nemesség-is meg-vallott. Senkinek oppressiojá-ra sem láttam õket lenni: mert hatalom és fegyver az õ kezekben ninchen, az mellyel másokat se Religiójok-ban, se egyéb-képpen Opprimálhat-nának. 's Tudományok-ellen a' kinek mi kérdéser vagyon, nyúllyon mèg tudománnyal hozzájok, 's ne karddal. 5 A' Palatinusság-nak Authoritássá-ról, mászor-is írtam Kegyelmednek; most sem tudok mit mondanom egyebet: hogy, a' menyiben ez a' szegény Haza és Nemzet vagyon, eñyi beszély-kõzt, el-tûrhettûk az azokban-valo fgyatkozásokat, ha mik estek-is; kik inkább a' Regnicolák-tól, mint másunnét estek: 's bár Kglmed ezért se fogott vólna Fegyvert.

Az Ezer hat-száz harmincz-nyólcz esztendõ-béli Gyûlésben-valo dolgokról-is, igen jól emlekezem: ott-is eggyik része a' Status-nak, mind chak a' Pápista Urak Fundusán-valo Templomokon, 's Jobbágyok Religio-ján veszekedtek, meg-fakasztván egy-másnak epéjeket; 's nem chudálhatom hogy gyûmõlchtelen vólt eggyûttlétek. De ezek-is mí dolgaink; 's méltán Kglmedet ennek el- igazitására nem híhatta, sem kívánhatta. A' Decretomot-is, a' mellyet õ Fõlsége adott, ha jól considerálya Kegyelmed, nem sok chelekedetet látunk az- ellen lenni: noha némelly gyûlõlséget-keresõ Emberek sokat beszéllenek, a' mint most Nádasdi Ferencz Uramról-is; az melyben semmi igaz ninch: kit declaráltunk, ez Levelûnk meg-ado Kglmed Emberének-is.

A' Testi Szabadságnak sérelmét, és Tiszteknek osztogatását-is [p 0021] a' mi illeti, chudálom ez- aránt-is, hogy Kglmed eleibe mentek a' panaszok. Adná Isten, vólnának mind a' két rendben elégedendõ Subjectumok! de azoknak szolgálattyával kell élni õ Fõlségének, a' kik meg-talállyák õ Fõlségét, és commendáltatnak-is. Nem tudom ugyan ki lehet az, a' ki ezen panaszolkodik: mert mind Grofságokat, Vár-megyék fõ Ispánságit, Baronatusságokat, és Tanáchságokat, 's Capitanságokat-is, eggy-aránt látom osztya õ Fõlsége, Hívei-kõziobe. De chak kákán-valo chomó-keresés ez-is, és Nemzetûnk-kõzibe- valo konkoly-híntés, hogy gyûlõllyûk egy-mást, és idegenedgyûnk Kegyelmes Urúnktól.

Irja kegyelmed azt-is; hogy kõzõnséges meg-bántásáról és Sérelmérõl, a' Tizen-három Vár-megye, mind õ Fõlségét, 's mind Engemet egy-nehány ízben meg-talált; de dorgálással, feddéssel, és pirongatással bocháttattanak chak viszsza, az Igasságnak kívánasáért; és hogy Kglmednek mind lelki isméreti, mind az Isteni tisztelethez-valo kõtelessége, 's mind Hazája, 's Nemzete szabadsága kívánta vólna Kegyelmedtõl; sõt, mind az Evangelicus Status, 's a' Romai Catholica hiten- lévõk-is, lelki isméreti-alatt kénszerítteték vólna Kegyelmedet,Szabadságoknak óltalmára-valo fel-kelésére.

Az mi azért a' Kõvetséget illeti, emlékezûnk némelly Requisitiójok-ra õ Kegyelmeknek; de a' dorgálásról és feddésrõl nem; hanem-ha valami Atyai íntést võttek, 's azt võtték dorgálásúl. Ez pedig, hogy Kegyelmed lelki isméreti-ellen, és Isteni tiszteleti kõtelessége-ellen lõtt vólna, nem tudom honnét itéli Kegyelmed: mert sëmmi kõtelessége Kegyelmednek e' hz nem vólt. a' kõzõnséges Szabadság pedig, nem Kegyelmedet magát chak, hanem minnyájunkat illet; az Kegyelmednek sem fájhat jobban, a' ki távúl nézi, mint mí-nékûnk, a' kik érezzûk: de idejét, 's jó rendit mindennek meg kell tartani; egyéb-aránt édes a' méz, de ártalmas annak-is a' soka.

Irja Kegyelmed azt-is, hogy tovább már nem nézhette [p 0022] vólna hívolkodó szemmel Hazánk veszedelmét, és Nemzetûnk oppressió-ját. De meg-bochásson Kglmed; bizony méltábban írhatta vólna azt, hogy tovább nem hallaszthatta Nemzetûnk veszedelmét és oppressió- ját: mert oly igaz az, mint isten vagyon, hogy az jõ-ki belõle; 's úgy-is beszéll ez-aránt Kglmed, mint-ha Absolutus Fejedelme volna ennek az Országnak-is: kit Mí, sem annak nem ismérûnk, sem ismérni nem akarunk.

Kéri János Uram-által tõtt Kegylmed ûzenetit-is, diligenter meg-is olvastam, 's prependáltam-is. Bánom, hogy egy Magyar Fejedelemségnek neve-alatt, illyen Irások, és ûzenetek mennek egy Romai Chászárhoz. Melyben expresè írja, Kglmed meg-bochásson, hogy az õ Fõlsége ellenségivel a' Svecusok-kal, semmi nem végezett vólna még akkor, maga egy-nehány esztendeig- valo Tractája-után, még in Septembr concludált Kglmed, minek-elõtte Kglmedhez ment vólna Kéri Uram.

Hol mi Privatus Embereknek beszédét-is, chuda mint sajnállya Kelmed; a' ki-nmélkûl soha sëmmi Fejedelemség nem vólt, 's nem-is lészen.

Homonnai Uram chelekedeteit a' mi nézi, a' vagy kiváltképpen Irásit, nem nagy botránkozásra-valo dologvólt az-is, hogy belé nem kapott a' Tõrõk-be, véllek-valo Frígyûnknek fel- bontásával; noha szolgálhatott vólna õ Kegyelme. de hiszem az õ Fõlsége Kegyelmes resolutió-ja más vólt Kegyelmedhez; 's az-szerént, szegény Cardinál- által tõtt Intimatioja-is. Es íhgy, azért sem tudom, miért kellett most õ Fõlsége-ellen Kegyelmednek Fegyvert fogni; holott szolgálni kellenék inkább érette. Mert, ha az a' Declaratio nem érkezik vólna Kegyelmedhez, hogy egy-nehány-ezer Német megyen a' kegyelmed segétségére: soha bizony Kegyelmedrõl el nem állott vólna az a' Tõrõk, sem az Erdélyi had meg nem maradt vólna Kegyelmed-mellett. Kõszõnetet azért, mint panaszt, érdemlene ez-is.

[p 0023] Izent Kglmed valami kis Kõnvyteskének ki-bochátásáról-is Chudáltam annak-is nagy szorgalmazását. Menyi, Hitûnk-, Emberségûnk-, bõchûlletûnk-terhelõ Kõnyveket adnak-ki a' Kglmetek részérõl, a' mellyekben minnyájunkat minket Catholicusokat gyaláznak: de ugyan nem kardoskodhatunk azért érette. Im én itt kõztõk vagyok ezeknek az Embereknek: de jó igassággal mondom, ma sem tudom annak a' motskos kis Kõnyvetskének kichoda Authora; 's nem tudom kit tudott hát õ Fõlsége-sis bûntetni, ha bûntetni kellett vólna-is valakit érette. nem ok azért ez-is a' Fegyver-fogásra; hanem, a' mint szokták mondani, chak ez; hogy, Qui vult recedere ab amico, quaerit occasionem.

Tészen emlekezetet Kegyelmed arról-is, azon Kéri János Uram-által tõtt ûzenetiben; hogy, hol-mi ijesztéssel, és fenyegetõdzéssel, Fejedelmi állapattyából-is igyekeztek némely õ Fõlsége Hívei Kglmedet ki-beszélleni. Ezt nyilván magamra veszem. S úgy- is vagyon; hogy, féltvén Kegyelmed-miatt ez szegény Hazát és Nemzetet utolsó veszedelemtõl, kinek akkor-is igen meg-valának jelei: bizonyos, hogy inkább kívánam vólna a' Kegyelmed Fejedelemségének Cessio-ját látnom, mint Hazánk és Nemzetûnk utolsó romlását. de, a' mivel akkor el-haladott; ím most, úgy látom hogy, a' Kegyelmed részérõl, inkább kivánna minket el-veszteni, hogy-nem maga Authoritassá-ban chorbát látni. és, meg- bochásson Kglmed, ha a' Kglmed akaratya-után indúlnánk, meg-is lenne.

Ezeket nem másnak, hanem Kglmednek magának akartam elõszõr meg-jelentenem: noha Kglmed nap-fényre bochátván Irását, kõztûnk-valo szakadást és gyûlõlséget chinálván azokkal, méltánigen béven ki- bocháthatnám éñis a' Replicát, 's meg-mutathatnám gyarloságát a' Kglmed Fegyver-fogásra-valo Rattói-nak. De várok Kglmedtõl, várok az ûdõtõl, 's várok õ Fõlségétõl-is. 's ha tovább kell mennûnk efféle írogatásokban és declaratiók-ban, [p 0024] magunk mentségeért a' Fegyver-mellett, meg kell azt-is chelekednûnk. Kérem még-is Kglmedet, ezeket-is vegye jó consideratió-ban. 's ne-is vegye gonosz néven, mert én jó szántomból chelekszem. Adgy Isten hogy legyek hamis Propheta ez-aránt, de, ha Kglmed még-is pertinaciter inhaereál ennek a' ki-adott vélekedésének, és igyekezetinek, ezennel veszedelmes gyûmõlchét fogja látni. Társa-meg Isten Kegyelmedet. (2 ... ]

P. S. Mint-hogy Kegyelmed a' maga Vár-megyékre publikált Irásit velem kõzlõtte nagy considenter; ím én-is az õ Fõlsége ki-adott Manifestomát kõzlõm Kegyelmeddel. Valamik ebben vannak, mind azokat szemmel láttam én-is: mellyek, úgy tettzik nem a' Kegyelmed Okai, noha Kegyelmed ártalmat és Infamiat kívánt reánk vetni; õ Fõlsége pedig, a' maga mentségét és óltalmát nézi ebben. [ A' Manifestum, a' Tizedik Levél-után vagyõ nyomtatva.]

NYOLCZADIK LEVEL.

ILlustrissime Princeps.

AZ Kegyelmed Cassá-ról tizen-hetedik hujus
írt Levelsét, Posta-szolgám itt Semtén tegna- elõzz adá-meg: ki, mivel hoszszi Declaratió-ból vagyon, mind a' dolognak mi-vóltára nézve, 's mind magam mentségeért; talám nékem-is bévebb Irással kellenék felelnem. D nem terhelem Kegyelmedet véle; látván, hogy a' tõbb Irásîmban-is únalmat szerzettem Kegyelmednek: rõvídeden mindazáltal, ne légyen ellene Kegyelmednek, ha tovább-is szóllok.

Elõszõr-is azért feddettem Kegyelmedtõl, hogy sokatr szóllok, és jõvendõlõk Hazánk- és Nemzetûnknek veszedelmes állapattyáról, de annak Orvoslásához nem nyúlnék. Orvosságot azért, [p 0025] meg-ismért betegségnek szoktak nyújtani. 'S ha efficiálhatom vala Kegyelmednél azt ennyi hoszszu Irásimmal, és Periculumok meg-mutatásával, hogy meg-ismérje, hogy betegségbe estûnk. bévebben szóllottam vólna annak Orvoslásáról-is. de nehéz ott Orvosságot adni, a' hol a' Betegségnek meg-ismerése ninchen. Mindazáltal, ha az én Leveleimet, sok és nagy gongyai-kõzõtt meg-olvasni és perpendálni érkezett Kgld, ennek a' nyavalyának elegendõ praeservativomot mutattanak; ugy-mint, hogy Hazánk békeségét ne háborította vólna meg Kegyelmed; 's arra kérném most-is Kegyelmedet: mert, akár-mint gondolkodgyunk-is felõle, semmi ezt a' mí Nemzetûnket, és édes Hazánkat meg nem tartya, hanem a Békesség, és jó Eggyesség, és Chászár Urunknak hozzánk-valo Atyai szereteti és óltalma. De mind ezt a' három rend-béli dolgot meg-veté Kglmed: mert Chendességûnket fel-háborítá; Magunk-kõzt nagy szakadást és gyûlõlséget chinála: 's Minden ok- nélkûl õ Fõlségét-is Chászár Urunkat mélto neheztellésre indítá.

Most sem tudok azért én mit egyebet mondanom; hanem, hadgyon békét mi-nékûnk, kérem, 's maradgyon hatzárában: na sanyargassa tovább ezt a' Nemzetet, a' ki annélkûl-is elég el-keseredett és meg- oszlott; 's tegye-le ki-vont Fegyverét-is. 's ez lészen Eggyik Orvossága mostani nyavalyánknak.

Másik; Szûnnyék-meg Kegyelmed a' Magunk-kõzt-valo Fegyver- fogásnak egy-más-ellen-valo ingerlésétõl; hadgyon békét a' másénak; 's hol mi egy-más-gyûlõltetõ igyekezetit, Irásit, és chelekedetit, fordíttsa a' kõztûnk-valo Eggyességre Kegyelmed. 's ez lészen a' Másik Orvosságra ezen dolognak. 5 Az Harmadik; Meg- bántódott, 's igen méltán-is, Kegyelmedrõl, méltoságának és igasságának nem kichin sérelmével, õ Fõlsége: kedvét kell azért ott-is keresni, 's meg- alázással pedig. Mert, ha semmit õ Fõlsége-ellen nem vétett vólna-is Kglmed, meg-érdemlette az õ Fõlsége m,éltósága, és Nemzetûnkhõz nagy kegyelmessége, [p 0026] 's Kegyelmeddel-valo jó-téte-is, hogy utánna járjo Kegyelmed õ Fõlségének, és kedvére keresse. Mellyeket meg-chelekedvén Kglmed, a' tõbb ezekhez-valo Requisitumokkal-eggyûtt, Orvoslást adhatunk mostani Hazánk és Nemzetûnk veszedelmes nyavalyájának.

Ezeket én az-elõtt-is meg-mondottam; 's bár akkor éltûnk vólna véle, nem esettt vólna sebûnkbe a' fene; mellyet már, félõ hogy étetõvel ne kellessék ki-vennûnk. Mindazáltal, Kegyelmes Urunkal vagyon dolgunk; 's az felyûl meg-írt dolgokat kõvetvén Kglmed, fel-háborodott állapatunknak chendességét reménlhettyûk. Egyéb-aránt, a' mint mászor-is írtam Kegyelmednek, ha még tõbb epét tõlt Kglmed olaj-helyett e' mostani Hazánk sebébe, és továb-valo offensákkal-is gerjeszti tûzét; a' mint ím hallom most-is, hogy Bakos Uram eléb-elébb nyomtat, és a' Bányák-fel igyekezik: nem látom semmi módgyát, miképpen nyúlhassunk chendes Orvoslásához mostani fel-háborodott állapatunknak. egyébaránt, meg- nyugodgyék Kglmed rajta, hogy feñ lévén kõtelességem-is, annyi szeretetem és igasságom vagyon nékem Hazámhoz és Nemzetemhez, 's annak Eggyességéhez és Tõrvényéhez; hogy, ha azzal helyre állathatnám, véremet, 's életemet-is ki-adnám érette, melly, nam-is szó chak, hanem kész vagyok chelekedetimmel-is azt meg-mutatnom.

A' Kardal-való chomó-óldásról nem írok; mert azt láttyuk, 's érezzûk- is. nem-is minden Praetensio és Panasz szokott helyes lenni; 's fogyatkozások esnek gyakran az Informatiókban-is a' mint most-is, a' Dunán-túl-valo példát emlegeti Kglmed. kit értek, de nem úgy vagyon az- is. melyrõl Baksai-tól, a' Kglmed jámbor szolgajától írtam-is, 's ûzentem-is Kglmednek: 's azoknál a' Praemissák-nál, tõbb dolgot kívánt vólna a' Karddal-valo chomó-óldás. noha a' Kglmed ad partem lõtt Confoederatiói, nem ezeket mutattyák az Okokat, a' mellyeket Kglmed elõ-számlál, hanem [p 0027] a' Religio-helyett, Religiót czéloznak. Melybõl ha fel nem szabadítja Magát, Erdélyt, és Feleit Kglmed, kiknek Békességre-valo szabadságokat le-kõtõtte az Idegeneknél Kglmed; nem látom mint nyúlhassunk mí a' mí Békeségûnkhõz.

Nem disputtálom tovább a' Catholicus Urak Jószágában-valo Templomokat-is, a' vagy Jus Patronatusságokat; mert elég Templomainkat bírják most-is a' mí Pórjaink: mellyet, propter bonumpacis, õrõmest szenvedûnk-is. De ha chak vakarítást mutat-is valaki, akárminémû Concessiók- ban, hogy hasonlóvá tétettenek a' Pórok a' Statusok-hoz a' Templomok dolgában; kész vagyok engednem néki: hanem, in Libero Exercitio Religionis, úgy vagyon, szabadság adatott a' Póroknak-is: de ki ne lássa, hogy a' Templomok-nélkûl-is meg-lehet az Exercitium Religionis, és Administratio Sacramentorum? a' melly, kiváltképpen Kegyelmeteknél, igen kõz dolog-is: mert sok helyen, a' hol Templom vagyon-is, 's bé-dõlt ajtaja, heazattya; vagy Szín-alatt, vagy Bíro házánál vagyon, az õ módgyok-szerént, isteni szolgálattyok; és így, nem necessitállya Liberum Exercitium Religionis az Templomok úsusát.

Az más dolog, a' hol cum specificatione usus Templorum, Concessio adatott a' Statusok-nak; 's ebben kûlõnbõznek-is a' Statusok a' Póroktól. Es így, mí a' Pórokat inter Status nem tartván lenni, a' Statusok-mellett Kglmed Fegyvert nem foghatott Religiojok-ra nézve-is;mert azok meg nem bántódtak. 's ha ki meg-bántódott, a' mint másszor-is írtam, tegye-le Panaszát, és Satisfactiója lészen. Es így, feñ marad az, hogy a' Catholicusok Pórjai-mellett, 's nem Religiójok-mellett azoknak-is, vonta Kargyát ki ellenûnk Kegyelmed; hanem hogy a' mí Fundusinkon-valo Templominkat, cum praejudicio Juris Patronatus nostri, Pórjainknak adgya Kglmed. Itéllye-meg Isten, ha elég, és igaz Ok-e ez, illyen rút Fegyver-fogásra? 5 A' mí Nemzetûnknek régi Szabadságát a' mi illeti, hogy Conditiók-kal választván Királyt magoknak, arra-nézve szabad resistálni, [p 0028] ha Szabadságokban meg nem tartatnak; nagy Kérdés, mint kell vennûnk 's értenûnk; annyival inkább, véle élnûnk? Mèg-is lesz bizony, ha valami Privatus ember, vagy Pór offensioját, tartván a' Királytól, ottan Országostól opponállyuk magunkat õ Fõlségének, vagy rebellyállyunk, 's Tõrõk-kel, és hol-mi Ellenségével-valo SSzõvetségekkel mennyûnk ellene. Nem kívánt soha illyen Szabadságot a' Magyar Nemzet; ninchen-is az a' mí Tõrvényûnkben: 's ebben-valo munkálkodásomat, sem nékem, sem másoknak nem kívánhattya Kglmed. 'S Isten óltalmazza minden Fejedelmek Híveit illyen elmélkedéstõl: mert így, soha a' Király- , 's az Ország-kõzõtt a' fegyver le nem szállana.

Mást-is látok én, mind az Isten Tõrvényében, 's mind a' mí Tõrvényûnkben. Mert az Isten Tõrvényében az vagyon; hogy, Qui Potestati resistit, DEI ordinationi resistit. Országunk Tõrvényében pedig, számtalan helyen az vagyon; hogy, Ha kik Privatusok, vagy valamelly része-is az Országbélieknek, ellene-támadna Fejedelmének, 's Fegyvert vinne kiváltképpen arczúl reá: incurrat Notam perpetuae infidelitatis. Nem-is valahány Emberért-, 's annyival inkább, valami Póroknak tekíntetiért- valo az a' Resistentia; a' mint talám ott némellyek gondolkodnak kegyelmeteknél felõle. De késõ most azokat erre tanítani, kik igen el kezdék szokni az illyen rendetlen Resistentiákat; mellyekért mint-hogy Amnistiák lettek, sokakat annak reménsége hordoz most-is.

A' mi az Evangelicus Status-nak nevezetit, nem mondhatok most-is egyebet annál, a' mit az-elõtt írtam Kegyelmednek; hogy, soha nem hallottam, sem in Quaestione nem emlekezem hogy vólt vólna a' Status Evangelicus-nak nevezeti: holott nem nevezi az Articulus-is Status-nak a' más félt, a' hol a' Palatinusságról-is vagyon a' Kérdés; hanem, hogy totidem Evangelicae Confessionis personas nevezzen õ Fõlsége. Ninch azért itt-is a' Status néve; 's annyival inkább, Pórjaink nem értettek oda. noha az utólszori Gyûlésben. [p 0029] állatták némellyek, és õket-is a' Statusok-kõzibe akarták számlálni: de akkor-is azt mondottam; hogy, Nem hallottam; 's ninch-is semmi Végezésûnkben. Akár-mit vallyon-is azért a' Pór, de azzal ugyan nem lészen Státussá.

Az Evangelica Professió-ról, úgy vagyon, vagyon emlekezet; 's nem-is tagadgyuk, hogy ne éltek vólna azzal a' nevezettel. most sem tõrõdûnk rajta, sem nem mongyuk hogy Irásunkba nem vólna.

Hogy pedig azokat a' Panaszokat, nem akarta nagy része az Országnak a' Statusok nevezeti-alatt bé-adni, annak-is az vólt Oka; hogy, nema' Statusok, sem azok-kõzzûl némellyek, adták azt bé úgy, mint magok Gravaminájokat; mert ollyan sëmmi nem találtatott: hanem, a' mí Pórjaink híre- nélkûl, és akarattyok-ellen, úgy-mint õ Praetensiójokat. Melly, mivel illetlen-is vólt, nem akartuk a' Statusok nevezeti-alatt bé-adni. 'S nem kérvén a' Pórok-is reá, sem nem panaszolkodván; magok- elõtt-is alkalmatlan tõrekedõknek itéltethettûnk vólna. 'S annyival inkább, bár Kglmed ezeknek a' dolgoknak igazitására ki ne jõtt vólna Országunkra, 's ne támadott vólna õ Fõlsége-ellen-is. mert az a' ki-vont Fegyver, nem Medium a' dolgoknak igazitására; hanem inkább keményben-, és mélyebben-valo involutió-ja. kit, ha nem kezdete, ottan mutasson-meg a' vége.

Irja Kegyelmed azt-is; hogy: ha nékem ugyan nem tetzenek ezek a' Mediomok, Religiók és Hazánk Szabadsági defectusi-nak meg- orvoslására; mutatnék más jobb, 's alkalmatosb Mediomot: õrõmest érti Kegyelmed. Mellyet, mingyárt ezen Irásomnak elein ím most-is meg-chelekedtem. Egyebet itt sëm mondhatok; czéloztam azokra. 'S meg-maradván a' Ház, és annak fondamentoma, sepregethetûnk abban, és igazgathatunk-is: de, ha az el-dõl, haszontalan minden munkánk és orvoslásunk, 's hol-mi Mediomok-nak keresése. Azt kell azért elõszõr meg-tartani: kihez az [p 0030] felyûl meg-írt fondamentomok kívántatnak. Egyéb-aránt, mit tudgyak egyebet mondanom? mert azok-nélkûl, chak el-kezdeni-is e' veszedelmes Indúlatnak le- szállítását, chak nem lehetetlennek látom: 's annyival inkább, annak chendessebb véghez-vitelét. 'S meg-láttya Kglmed, chalatni-fog másuvá-valo bizodalmában-is.

A' Tõrõk Kglmedhez-valo jó akarattyáról, írja Kglmed hogy Tàr MIhály-tól érthetem. Ertettem; de bár ne érthettem volna: mert azt ûzente a' Budai Vezér; hogy Kglmed a' Hatalmas Chászár Birodalmát terjeszti, és a' Hét Vár-megyét alája-hajtya. Erre az igére-nézve, Kglmednek nem lehet gonosz akaroja. Effélével akár-is kellethetné magát, 's kedvesse-is lehetne a' Tõrõk-nél: de, michoda Keresztyénség, a' vagy Haza-fiúság légyen ez, itélye-meg akár-ki.

Irásit és Tractáit Kglmednek, nem kûlõmben értettûk, 's võttûk, a' mint vannak. ki oly nyilván-valo dolog-is már, mint a' Nap-fény: mert, sem Erdély-nek, sem a' Magyar-országi Adhaerensi-nek nem tõtte hírévé azt Kglmed, hogy le- kõtõtte Magát, 's õket-is; és, hogy õ-nálok-nélkûl sëmmit õ Fõlségével a' Romai Chászárral nem akar végezni akár-mi Kérdésben, és Fegyver-fogásban-is, hanem ha azokkal a' Kglmed Confoederatusival-is végez õ Fõlsége. Mellyet, bizony méltán érezhetûnk: mert az nem-is vólt hatalmában Kglmednek, hogy Felei híre-és javallása-nélkûl chelekedgye azt: 's veszedelmes kõtés-is ez a' mí Nemzetûnkért (a' mint az elébbenyi Levelemben bévebben írtam.
mí itt a' Tõrõk torrkában lévén. a' ki õtõd nappal-is ez-elõtt, négy Falut rabla itt Nitra-táján el, feles Gyermekeket és Aszszony' embereket vívén-el, sok-számu barommal. Azok pedig a' Kegyelmed Confoederatusi, a' Tenger vizében úszkálnak azonban.

Hogy s18000410DUGONICS ANDRÁS: ajnáltam Kálló-ból valo Kegyelmed Datumját, és Irását; bizony méltán sajnáltam, 's sajnállom most- is. kirõl mit írjon az utólso Levelében Kglmed, ím értem: de mostani Levelében [p 0031] Kglmednek annál nagyobbat látok; és KIrályi Titulus-sal kezdette magát illetni, azt írván; hogy Datum in Libera Regia Civitate nostra Cassoviensi. Melly, úgy vagyon hogy Regia Civitas; 's úgy vagyon az-is, hogy Kglmed tûzzel, vassal, fegyverrel-valo fenyegetésével, ím maga-alá hajtotta õket: de ugyan nem bírja azért azt úgy Kglmed, mint Magyar-országnak, a' vagy az helynek Fejedelme. Ujobban meg- põsdûl azért ez-aránt-is a' vér az Emberekben, 's nehezíteni fogja a' dolgot.

En mindazáltal, Uramhoz-, Hazámhoz-, és Nemzetemhez-valo kõtelességembõl, a' mit ez fel-háborodott állapatnak le-szállításáera, és le- chendesitésére-valót fel-találok, jó igassággal meg- chelekszem; chak szûnnyék-meg Kglmed-is a' tûzbe-valo Olajõntéstõl: mert egyéb-aránt, kõvekké kellene lennûnk, ha ezt nem érzenõk, a' Kglmed sok rendbéli hostilitásit, mellyet e' szegény Hazára, és Nemzetre, 's minnyájunkra hozott. 'S ám Nékem-is minden Jószágomat, 's még Gyermekeim Jószágát-is el-foglalá Kglmed, 's Váraimnak falait-is álgyúkkal-valo meg-rontással fenyegeti Kglmed: 's még-is azt kívánnya Kglmed tõlem, hogy ebben a' Kglmed igyekezetiben én-is cooperállyak Kegyelmeddel; azt kivánván tõlem Kglmed, hogy ne azt, a' mit károssan látok és tapasztalok, hidgyem, hanem a' mit Kglmed mond. Kérem azért Kegyelmedet, ne sanyargasson szintén ennyira, mind tisztemben, bõchûletemben már ennyire diffamál-ván, 's oda-alá-valo Jószágomat-is el-foglalván a' Szabadság keresés-mellett, ne infestállya Hazámat-is. Mert azt szokták mondani, hogy a' Hangyának-is vagyon haragja. 'S tuddományt tészek, mind Isten-, 's mind Kegyelmed-elõtt, hogy, ha azt chelekszi Regécz-vel, a' mint fenyegetõdzik; minden extremumot meg kell nékem-is chelekednem. 's meg-is chelekszem, ez nagy és rút contemnusért. Egyéb-aránt, a' kõz Jónak szolgálván, kívánok vala szolgálnom Kegyelmednek-is. [p 0032] Tártsa-meg Isten Kegyelmedet. (2 ... ]

KILENCZEDIK LEVEL.

Illustrissime Princeps.

CHudálva olvastam a' Kegyelmed õ Fõlségének Posta- szolgajától
kûldõtt Levelét, melyben, mind Magát, 's mind Híveit, láttatik vádolni Kegyelmed õ Fõlségének. 'S Elõszõr, in communi szólyán Offensái-ról Kglemd, végre specificatiókra megyen. 'S hozza-elõ Praepostvári Uramat, Székely Moysest, Betlen István Uramat; hogy ezeket, mind az õ Fõlsége Ditiójá-ból ingerlették vólna Kglmed- ellen. Melly, chak kákán-valo chomó-keresés vólt akkor-is; 's most-is chakaz: mert hiszem élnek õ Kglmek, 's mongyák-meg Lelkekre, Istenekre, ha chak leg-kissebb izgatások-is vólt-e innét. Es ha, a' mint írja Kegyelmed, Levelei vannak errõl; miért nem producálta Panaszi- mellett? A' vagy hozza nap-fényre most-is Kglmed; 's szégyenûllyõn-meg a' hamis ûgy. Da chak vádlani, és semmit sem bizonyítani, nem Fejedelmek-kõzibe-valo dolog. Es bár én hallyak-meg, ha chak leg-kissebb Ok-is ezeknek indúlattyára innét adatott; a' mint hogy Leveleit-is Kglmednek, vagy dolgait, vádlás-képpen ínnét a' Tõrõk-nek kûldõtték vólna: chak merõ Suspicio vólt. 's azzal innét senki nem-is kívánt kedveskedni, a' mint-hogy semmi nem-is vólt abban-is.

Irja Kglmed azt-is; hogy az õ Fõlsége Tanáchában, régen Tõrvényt tõttek vólna Kglmedre, ésGyermekire: 's érdemesnek itélvén Kgldet Feje Jószága vesztésére, más alkalmatos ûdõre hallasztatott añak Executió-ja. De ollyan igaz ez-is, mint a' tõbbi. Melly, mivel õ Fõlségenek-is sérteti Méltoságát; a' Deláttor- nak kivánhattyuk Autorát. kit, kérem, nevezzen meg-is Kglmed: mert egyéb-aránt, [p 0033] magáról talált dolognak fogják tartani, Kglmed Fejedelmi állapattyának meg- jegyzésével ezt-is, noha Kglmed-is, úgy-láttom, nem tartya nagy és mélto Okainak ezeket, mostani Indúlattyának. Hanem, tészi ezeket az Okokat fel Kglmed, kirõl nékem-is ír:

Elõszõr; Hogy az Clerus-sal-eggyûtt, extripálni kívánta vólna az Országból a' Kglmetek Religió-ját õ Fõlsége. Másodszor; Hogy a' Religió-ról- valo Articulusokat, és a' Tizen-hét Conditiót-is, mindenestõl tollálni kivánta vólna õ Fõlsége. Harmadszor; Hogy Országunkat-is, Õrõkõs Országává kívánta vólna tenni õ Fõlsége. Mellyek ha így vólnának, méltán meg-indúlhatott vólna Kglmed rajta; 's érezhetnõk mí-is; nékem-is kellene ebben tõbbet tudnom másnál. De, Istent hívom bizonyságúl, semmi sinch ebben-is; és, sem eggyikben, sem másikban, sem harmadikban, soha sem Tanáchban, sem Tanách-kivûl nem hallottam, hogy ezekrõl chak Discursusok-is lõttenek vólna. hanem, eggy kezdett vólt a' Clerus- kõzzûl úgy okoskodni, hogy, Jobb vólna a mí Nemzetûnknek, ha Hereditariumjá-vá tenné magát õ Fõlségének Országunk. De, hamar el-nyeletõk avval-is; és feddést võtt, nem chak én-tõlem, de a' Clerusnak-is nagy részétõl.

Semmit azért ezekben ne hidgyen Kglmed: mert a' Religio dolgában-is, ha mí egy-mást fegyverrel akarnók persequálni; ki ne lássa, hogy ottan mind a' két-fél, Religióstól és Regióstól a' Pogányok kezébe esnénk, utolsó ruinánk-val és veszedelmûnkkel. A' Conditiók-nak mi-vólta pedig, minnyájunkat eggy-aránt illet: szerettyûk mí-is a' Szabadságot; 's azért készek-is vólnánk meg- szóllalni. De chak kõltõtt, és gyûlõlséget nemzõ beszédek ezek-is.

Irja azt-is õ Fõlségének Kglmed; hogy per Placida remedia semmi reménség nem lehet abban, hogy a' Religio dolga kõztûnk igazitásban vétethetnék; Példákat-is, valami Decretom ki- adásában, hozván ez aránt Kglmed elõ. Ugy-is vagyon; hogy, soha az ebben-valo Kérdések, mind világ végéig sem igazodnak-el, sem Placidis [p 0034] remediis, sem Fegyverrel. Mellyet, hiszem meg-próbált a' mí Nemzetûnk-is; 's mind Tõrõkõt, Tatárt, Nemetet, bé-hozott a' végre Országunkba: de mit vívének végbe? arra már emlekezeik Kglmed-is. Religiót azért, a' mint mí nem adhatunk Kegyelmeteknek, úgy nem adhat Kegyelmetek-is nékûnk. Isten ajándékja-is a' Hit. 'S ám vallya Kglmetek a' mit akar, 's hadgyon békét nékûnk-is in Avitâ nostrâ Fide. meg-is eggyeztûnk annak módgyán-is már; és ne kívánnyon tõbbet annál Kegyelmetek; 's nem lészen szûkséges a' kard-fogás. 'S azon-kivûl-valo Kérdéseket, mellyekrõl más Levelemben béven írtam Kglmednek, kûnnyen el-végezhetûnk. 5 Az egyébb apró Panaszok-ellen, tíz annyi Panaszunk vagyon nékûnk Catholicusok-nak: de, propter bonum pacis, el- szedvedgyûk. Egész Laistrom vagyon ckah én- nálam-is róla, mint bántak Halottainkal; 's a' Patronusok Testének-is, hogy sírokba akarták vinni, mint resistáltanak
fegyverrel ellenek. De, a' mint mondám, ily rút és veszedelmes Fegyver-fogásra, egy-felõl sem elég Okok effélék: 's más Tõrvényes, és rendes Igazitások-is lehetnek ezekben; mellyekhez méltábban nyúlhat Kglmed-is, mint a' Fegyverhez.

Ezeken-kivûl-valo Punctyai-ról, mellyeket insinuál Kglmed õ Fõlségének, írtam más Levelemben Kglmednek rólok; 's nem akarom reiterálnom. elég az, hogy semmi azokban ninchen, úgy a' mint Kglmed informáltatott, vagy apprehendálta a' dolgot. Es méltatlannak láttzik ez a' Kglmed Fegyver-fogása, mind azoknak, valakik túdói ennek a' Kérdésnek; 's ki-is fog már menni és nyilatkozni a' dlog. 's bizony ezekkel-is nem enyhíti a' sebet Kglmed.

Még-is más módot vegyen azért fel Kegyelmed. 's kérem Kglmedet, ne bízzék se a' Tõrõk-hõz, se a' Svecusok- hoz. Huszonnyólczadik napján praesentis Mensis, vólt a' Dániai Király kõvetének Audientiá-ja õ Fõlségénél, egy-nehány meg-eggyezõ Fejedelmek és Varasok Consensussá-ból; derekas Végezéseket kivánnak tenni, cum Exterminatione Svecorum. Melly meg-is lészen; 's mennek-is már affelé [p 0035] a' Hadak. A' mely kevés Népek pedig nékik Slesiá-ba, Glogovia-felé nem régen érkezett, melly mind-is két, három ezer Ember, ellene mentenek annak-is. nem építhet azon-is Kegyelmed.

Mind ezeket, Isten láttya, jó szívbõl írom Kglmednek, 's jó igassággal-is. Ne praecipiálya azért tovább-is dolgait; 's ha nem Magáért, ottan szép Maradékiért, és Nemzeteért. 'S nyisson útat a' dologra Kglmed, hogy szolgálhassunk mí-is, ez szegény Hazánk ne romollyon ily rútúl el. Kgldnek-is kell erre a' Pacifica remediomok-ra okot adni, Kglmed kezdvén a' Fegyvert-is ellenûnk ki-vonni; és meg-gondolván méltoságos állapattyát-is õ Fõlségének. Nem kétlem, írni-fog õ Fõlsége-is Kglmednek: de talám nem ily explicatio-val mint én, ki- nyitván meg-maradásunkért mindenestõl szívemet. Tartsa-meg Isten Kegyelmedet jó egésségben. (2 ... ]

TIZEDIK LEVEL.

Illustrissime Princeps.

AZ Kegyelmed Jámbor szolgája, Trauzner János
Uram, viszsza menvén Kglmedhez, ez egy-nehány szóval, tartozásomnak vélém, hogy írjak még-is Kegyelmednek. Válasza minémû lõtt Kglmednek õ Fõlségétõl, meg fogja érteni; mellyet, ne másnak, hanem a' sok rend-béli Offensák-nak tulaidoníttson, kérem Kglmedet.

En már sokat nem szólhatok, mert ki-mondtam a' mit mondanom kellett: hanem a' chelekedethez kell nyúlnunk; mellyekben semmit hinni nem akart eddig Kglmed.

Tovább mit chelekszik Kegyelmed, az a' Kglmed akarattyában áll, de sok ez a' terh, a' mellyet Kglmed magára, és erre a' szegény Nemzetre vonya; melyben veszély a' reménség-is.

En mindazáltal, tudván kõtelességemet ez szegény Hazához [p 0036] és Nemzetemhez, meg-tartására mindent meg-chelekeszem, a' mit meg-chelekedhetem; kérem, mivellye azont Kglmed-is.

Considenter szollottam ez Levelem meg-ado Kegyelmed Hívével-is; kérvén, hogy azokat kõzõllye Kglmeddel: mellyeket, Kglmed-is kérem, vegyen-bé, 's meg se vessen. Isten Kglmedet tartsa-meg. (2 ... ]

Chászár és Király Urunk Õ FÕLSEGE MANIFESTUM-ja

Magyar országhoz, az Erdélyi Fejedelemnek Rákóczi
Gyõrgynek, Hazája-, Nemzete-, és Királya-ellen-valo veszedelmes Practikáiról.

MI Harmadik FERDINAND, Istennek kegyelmébõl Választatott Romai Chászár, és Nemet, Magyar, Cheh, Dalmatia, Horvát, és Tót-, etc. Országok KOronás KIrálya; Austriá-nak Fõ Herczege, Burgundiá-nak, Styriá-nak, Carinthiá-nak, Carniolá-nak Herczege, Mórvá-nak Marchiója; Tyról-nak, és Goritzá-nak-õrõkõs Gróf-ja, ec. A' mí Híveinknek kõzõnségessen és fejenként, Praelatusok-nak, Zászlós és Nagõs Uraknak, Nemesseknek, és minden egyébb Rendeknek és Statusok-nak Magyar-országban-, 's hozzá-tartozó részeiben, Kõszõnetûnket és Kegyelmûnket.

Mely nagy szorgalmatossan munkálkodott légyen abban, Birodalmunknak kezdetitõl fogva, a' mí Atyai gond-viselésûnk és [p 0037] vigyázásunk, hogy ez a' mí meg-fanyarodott Magyar- országunk, ugy-mint a' Keresztyénség-elõtt-valo Bástya, tõbb egyéb Tartományoknak mind ennyi háboruságiban és zûr-zavárjában-is, chendességben és békeségben meg-tartatnék; úgy véllyûk, hogy Országunk-béli minden Híveink-elõtt tudva és nyilván vagyon. E' végre-is, nem sok idõvel az-elõtt, a' Tõrõk-kel Tractá-ba indúltunk-vala, és semmit el nem mulattunk azoknak szorgalmatos véghez-vitelében, mellyeket a' Békeség meg-erõssítésére, és Országunk bóldog meg maradására hasznosnak itéltûnk lenni. 5 Holott azon-kõzben az Erdélyi Fejedelem Rákóczi Gyõrgy, nem tudgyuk michoda okotúl és tekíntetektûl viseltetvén, keresztûl állott a' dologban. Es noha a' mí részûnkrõl semmi ok néki arra nem adatott, sem boszszúsággal, vagy valami tõrvénytelenséggel tõlûnkn meg nem bántódott: mindazáltal a' mí Ellenséginkkel, ugy-mint a' Svecusok- kal, és Franciák-kal, fõlõtte veszedelmes és ártalmas szõvetséget vetvén, azon igyekezett, hogy Magyarországot, melly mostanában, istennek kegyelmes jó- vóltából, chendességben vala, nagy zûrzavarba, és félelmes haboruságokba (mellyekben a' Keresztyénségnek egyéb részei e' mái napig-is torkig úsznak) hozná és keverné: el-annyira, hogy mingyárt a' Confoederatió-nak kezdetin, a' maga két Fiát erõs hittel arra kõtelezni nem általlotta, hogy tellyes életekben az õszve-éskûtt Confoederatusok elõ-menetelét, minden tehetségekkel segétenék. Melly õ Lévelõk, és egy-más-kõzõtt tõtt Végezések és kõtések, Istennek kegyes rendelése-által, in specie kezûnkbe akadtak, és most-is In Originalibus nálunk vannak.

Mellyekbõl, elsõben világoson ki-nyilatkozott, minémû serénységgel, és nagy chelekedetinek igéretivel, és sok gazdag ajándékival-is, szorgalmazta légyen a' Portán, a' Tõrõkõk Consensussát a' Fejedelem; és xmind Kõveti-által, mind a' mí Ellenségink- és Pártosink-által unszollotta-légyen, hogy annak engedelmébõl, õ, elõszõr [p 0038] Magyar-országot; az-után a' tõbb Birodalminkat, és Híveinket-is, fegyverrel és haddal szabadgyában nyomorgathassa, és a' kõzõnséges Békeséget és chendességet fel- zúrhassa 's zavarhassa. Oly erõs szõvetséggel kõtelezvén magát; hogy, sem álhatatos Békeséget, sem bizonyos ideig-valót, se õ, se az õ Successori, és az Erdélyi Statusok; sõt még a' Magyar- ország-béliek-is, kik tudnia-illik õhozzája pártoltak vólna, a' Mí Fõlségûnkel ne szerezhessenek, a' Confoederatusok híre- és akarattya-nélkûl.

Továbbá, azon Irásokból az-is nyilván ki-tettzik, miképpen a' Fejedelem a' mí ellenséginket a' Svacusokat, és azoknak rontó 's pusztitó hadait, nem chak Országunkba bé akarta hozni; hanem annak-fõlõtte bizonyos helyeket-is igért nékik; nevezet-szerént, a' mí Szabad és Királyi Várasinkat, Nagy-Szombatot, és Posont a szent Coroná-nak tartó helyét: ekképpen tapasztalhato veszedelembe akarván ejteni Országunk drága és meg- bõchûlhetetlen kinchét; mellyet eleitõl-fogva, ennyi sok vér-ontással a' Magyar nemzet meg-õrzõtt és meg- óltalmazott; hogy ne-talám kûlsõ és idegen Nemzetség kezébe esnék, és meszsze-fõldre, tengeren-túl valo Tartományokba vitetnék. 5 Es, hogy ennyi sok háboruságokba, és veszélyekbe, annál mélyebben, mind magát, mind Országunkat bé-keverné; arra igérte és kõtõtte magát a' Fejedelem; hogy, valamikor a' mí Ellenségink-ellen had indíttatik; mind annyíszor tartozzék õ-is fegyvert fogni, és az meddig a' szûkség kivánnya azoknak segétséggel lenni. Azt-is bévebb szóval hozzá adván; hogy õ sëmmit inkább nem kíván, mint hogy Fõlségûnk- és Országunk-béli Híveink-ellen mentõl hamarább Haddal jõhessen, és ez Országban a' mí Ellenséginkel erejét egybe-hozhassa. a' mint ezek, és tõbb effélék, mind a' Confoederatió-nak czikkelyiben, mellyeknek Confoederatióját és meg-erõssítését, a' Francziai és Svecziai Coroná-nál minden úton és módon szorgalmazta a Fejedelem; mind pedig a' meg-nevezett Fejedelemnek, [p 0039] Bistersé1ldius-nak, és a' mí Ellenséginknek Leveleiben, bévebben meg vannak magyarázva.

Ezekbõl, világossan ki-tettzenek ezen Fejedelemnek ártalmas tanáchi, és gonosz szándéki, mellyekkel Hazánkban a' támadásokat gyulasztotta, és a' kõzõnséges Békeséget, 's Híveink-kõzõtt-valo chendességet fel-zavarta: és Hazájához-valo kõtelességérõl el-feletkezvén, az Erdélieket a' Magyarokkal ûstõkbe bochátotta; hogy egy-más hajába kapván, tûzzel-vassal magokat emésztenék, és, mint-ha az el-múlt idõ-béli sok romlások-kõzõtt, még elégendõ-képpen meg nem sanyaríttatott-vólna a' Magyar nemzet, azt egy-más-ellen-valo kardoskodásra kõszõrûlte; hogy magok saját Nemzetségének, sõt test-szerént-valo Attyafiainak vérével, kezõket és fegyverõket ferteztetnék.

Mit mongyunk azon Erdélyi Fejedelemnek Mí-hozzánk, és a' mí Fõlséges Austriai Házunkhoz-valo temérdek hálá-adatlanságáról? kitõl, menyi sok jokat vettenek-légyen az õ Elei, az egész Országnak tudtára vagyon. kiket igen chekély és kõzõnséges állapatból, nem chak Zászlós Uraságra, és méltoságos Tisztekre emelt; hanem annak-fõlõtte, mind ennek az Attyát, a' néhai Rákóczi Sigmondot, gazdag Uraságokkal. Jószágokkal, és sok Jõvedelmekkel az Austriai Fejedelmek fel-tisztelték; mind magát minap a' Fejedelmet, ama' szép, és síros Munkáchi Urasággal, 's egyebekkel-is, nagy kegyelmessen meg- ajándékozták.

Mindazáltal, ennyi kegyelmességûnkrõl nagy háládatlanul el-feletkezvén, minden Isteni és Emberi Tõrvények-ellen, meg-szegvén Hitit, Hívségét, pechétes Diplomáit, és személye-szerént tõtt Eskûvését, mellyel a' mí Fõlségûnknek, és a' Magyar Coroná-nak egy-nehány ízben, szentûl, és meg-másolhatatlanúl kõtõtte vólt magát; olly Confoederatió-ba bochátkozott, melly, mind a Mí Királyi Méltoságunknak nem kichin sérelmére vagyon; mind pedig a' Magyar Nemzet 's Ország nyomoruságára, és Szabadságának [p 0040] meg-rontására: sõt még Erdélynek-is talám utólso veszedelmére néz.

A' mi lttei a' mí Kiirályi Méltoságunkat, azt meg-sértette: mert a' Fejedelem arra ajánlotta magát, hogy, nem chak erre a' mi Magyari Országunkra, hanem egyébb Tartományinkra-, és õrõkõs Országinkra-is, tûzzel 's fegyverrel jû, és el-foglallya. A' Magyar Nemzet-ellen-is vétett: mivel ezek a' Hadak és belsõ viszszavonyások, egyebet nem serezhetnek édes Hazánkban, dúlásnál, kóborlásnál, pusztításnál, rontásnál. Ugyan-azon Magyar- országnak Tõrvényit és Szabadságit-is meg-bántotta: mert az Ország népét, hírek-'s akarattyok-nélkûl, a' maga Pártolkodásiba, és ártalmas Confoederatiói-ba és szõvetségibe bé írta és foglalta, és azoknak nevével practikált, hogy úgy, gonosz szándékát annál színesebben el-palástolhassal, és bûdõs borát tekíntetesb czégér-alatt árúlhassa. Végtére, ezen dolog Erdély Tartományának-is bõrében jár. Mert, ha ugyan szemessen meg-tekíntyûk, ez az õ egész Condoederatió-ja a' mí Ellenséginkel, és a' Magyar Corona ellenségivel, arra néz, hogy Erdélyt magáévá tegye, úgy hogy maradékának-is õrõke léygyen: mivel a' Francziai és Svecziai Coronát kiváltképpen arra kõtelezte, hogy az õ Successorit, õrõkõsit, és minden Maradékit, a' Fejedelemségben, Fegyverrel-is tartozzanak meg-óltalmazni; melly Conditio, igyenessen ellenkezik avval a' Libera electió-val, melly még eddig mindenkor feñ vólt Erdély-ben.

De mind ezekkel sem elégedett-meg a' Fejedelem, hanem minden elméjét és tehetségét arra fordította, sõt gazdag ajándékokkal, és nagy somma pénzel azon mesterkedett: hogy, a' melly Békeséget a'Tõrõk-Chászárral, sok kõltséggel, fáratsággal, és vérontással szerzettûnk, és eddig majd nem kevesbb munkával meg-is óltalmaztunk, fel-bontsa; és annak fel-bontására a' Tõrõkõt, mind egy3Képpen, mind más-képpen reá bírja a' maga saját Nemzetének, Vérének, Hazájának, meg-bõchûlhetetlen kárával, és talám [p 0041] (kitõl a' jó Isten óltalmazzon) utlso romlásával-is.

Ezek így lévén; kõvetkezik, hogy mind ennyi veszedelmeknek, kár- vallásoknak, kóborlásoknak, romlásoknak, pusztításoknak, Keresztyén vér-ontásoknak, mellyek efféle támadásokból és indúlatokból szûkséges- képpen szoktak áradni, semmi nem egyébb az oka és eredete, hanem a' Fejedelemnek magános 's rendetlen vágyodása, és az õrõkõs Fejedelemségre-valo éretlen kivánsága. 5 Azért, az mi a' mí Fõlségûnket illeti, mind Isten- mind az egész Világ-elõtt tudva vagyon, hogy Mí erre a' háboruságra sëmmi okot nem adtunk a' Fejedelemnek; hanem Királyi Jusunk-nak, mellyet Istentõl võttûnk, és azon Istentõl gond- viselésûnk-alá bízatott Népeknek, 's Híveinknek óltalmáért, erõszakkal kénszeríttettûnk Fegyverhez nyúlni. Az-is továbbá mindeneknek tudtára adván, és a' mí Hûv Statusinkat assecurál-ván; hogy mí ebben az egész Hadi készûletben 's fegyver-fogásban, és a' Nemet segétség alá-kûldésben, nem egyébre szándékozunk: hanem hogy, minden zenebonát az Országban le-chillapítván, azon Hívek, Statusok, és minden Rendek, az õ Igasságokban; Tõrvényekben, Szabadságokban, és Privilegiomok-ban, sérelem- és bántódás-nélkûl meg-tarthassanak.

Annak-okáért, Magyar-országbanm a' mí hívségûnkben-lévõ minden Rendeket, Praelatusokat, Zászlós és Nagyságos Urakat, Nemesseket, Vár-megyéket, Várasokat, Vég- bélieket, Hajdúkat, és Katonákat kegyelmessen íntûnk, hogy abban a' hívségben, mellyel Nékûnk, és a' szent Coroná-nak, Isten-szerént tartoznak, álhatatossan meg-maradgyanak; és semmi ok- vagy szín-alatt, a' Fejedelem részére ne állyanak, se hittel magokat hozzá ne kõtelezzék: hanem inkább, bátran és szívesen fegyverhez nyúlván, mindenûtt ellene állyanak; a' kóborlásokat tilalmazzák; és valami az [p 0042] igaz hívséghez kívántatik és szûkséges, azt minden vigyázással, serénységgel, és minden félelem- nélkûl véghez vigyék.

Ha pedig ekkoráig, vagy félelemtõl hordoztatván meg-tántorodtak vólna, vagy erõszaktúl kénszeríttetvén, a' Fejedelem részére állottak vólna: azoknak még most Gratiánkat, és kegyelmességûnket nyújtyuk; adván értésekre, hogy ebbéli chelekedetekre nem tulajdoníttyuk Hit-szegésnek, se Nótá-nak: chak hogy magokat meg-eszméllyék, és el-álván az el-pártoltak részérõl, a' Mí szolgálatunkra, és Hívségûnkere leg-ottan viszsza- térjenek, és a' mí Tekíntetes és Nagõs Gróf Galántai Eszterházi Miklós Magyar-országunk Nador Ispánnya- elõtt, a' vagy más Generalisink-elõtt, magokat praesentállyák, 's bé mutassák.

Holott pedig valakik találkoznának, kik sem Istennek Tõrvényével, sem Koronás Királyoknak adott hitekkel nem gondálnának; hanem temérdek vakmerõségtõl viseltetvén agyaskodnának, és a' Fejedelem pártyáról el-állani nem akarnának; sem illyen Atyai intésûnk-után a' mí Hivségûnkre nem térnének: tudgyák 's értsék ezek, hogy, mint hiti-szegett Pártosok, Fejõkkel 's Jószágokkal játtzanak; és a' Mí kemény haragunkon-kivûl, Fegyverûnknek-is erejét, és pártolkodásokkal érdemlett mélto bûntetéseket-is, rõvid nap fejõkre várják.

Anak-fõlõtte, az Erdélyi Tartománynak Rendit és Statusa, kiknek a' mí Fõlségûnkel, és a' szent Coroná-val sok- féle erõs kõtési és szõvetségi vannak, kegyelmessen intyûk; hogy, Hit-Levelõkrõk, és kõtelességõkrõl meg-emlékezvén, minden kóborlástúl meg-szûnnyenek; és se az Országot ne pusztíttsák, se Híveinket ellenkezésekkel ne károsíttsák: hanem inkább, az egy-más-kõzõtt-valo Békeséget szentûl meg-tartsák; és se Magokat, se Országokat, minden ok-nélkûl koczkára ne vessék; a' vagy, valakinek magános indúlattyát és hasznát kõvetvén, a' hadakozásoknak veszedelmes és bizonytalan habjaiba, mellyektõl a' Keresztyénség még most-is [p 0043] tétova hánnyattatik, édes Hazájokat 's Nemzetõket bochássák. kik (a' mint tudva vagyon nálunk,) mivel kételenségbõl, és a' Fejedelemtõl-valo félelmekbõl inkább, hogy-sem mint magok kínnyén ereszkedtek ebbe a' galyibás zendûlésbe: ha mingyárt honnyokba viszsza- térnek; és a' fegyvert le-tévén, magok határában chendességgel maradnak; ez mostani chelekedeteket, inkább a' Fejedelemtõl származott erõszaknak és kénszeritésnek, hogy-sem-mint magok gonosz szándékának tulajdoníttyuk. Kõlt Béchi Várasunkban, Bõjt-elõ hónak huszon-harmadik napján. Urunk Szûletése-után Ezer hat-száz negyven-negyedik esztendõben. Romai Chászárságunknak, nyólczadik; Magyar-, és egyébb Országink birodalmának, tizen-kilenczedik; Cheh-országi Királyságunknak pedig, tizen-hetedik esztendejében.

Ferdinandus.

(2 ... ]

TIZEN-EGGYEDIK LEVEL.

ILlustrissime Princeps.

OSgyánból 14. Mensis Apr.
írt Kegd Levelével tegnap estve érkezett-meg Posta- szolgám. En az én Leveleimben, az mellyeket Kegdnek írtam, nem pántolódást, sem idõ-vesztegetõ Ratiocinálkodásokat forgattam; hanem igaz értelemmel a' dolognak valóságát, és [p 0044] a' Kegdtõl le-tõtt Okoknak (a' mellyekre-nézve ily rút veszedelmes és gyalázatos állapatra hozá Kegd szegény Hazánkat 's Nemzetûnket,) hiteletlenségét mutattam-meg; és hogy, a' mit mond, es ír Kgd, 's másokra fog, azt hozta vólna világosságra. Holott, nem elég chak mondani, vagy diffamálni valakit: hanem azt meg-is kellene mutatni, 's ez az, a' mit én Kegdnek tõtt Irásimban kerestem, de mind eddig-is, ím nem obtineáalhattam: hanem, nem tudom michoda idõre, most-is hallasztya Kegd azoknak ki- mutatását. Jelentvén mindazáltal, hogy ide felénk jõ, 's kõzelebb jõ hozzám-is; és Okait chelekedetinek jobban declarállya. Mellyet, ennyibe menvén már a' dolog, õrõmest értettem. 'S nem-is akarjuk meszsze fárasztani Kegdet; hanem ím mí-is meg-indúltunk Isten hírével; 's Kegd-eleibe megyûnk. noha bizony, POgányokra mennék õrõmesben, mint magam Nemzetére: de így akarja, úgy látom, Kegd; az õ Fõlsége Chászar Urunk Resolutióját vévén-is.

Protestálunk azért még-is, mind Isten- 's mind e' Világ-elõtt, hogy minden Vér-ontásnak, romlásnak, 's pusztúlásnak, valami szegény Hazánkra és Nemzetûnkre kõvetkezik, egyedûl Kegd lészen az oka. Sõt már-8is, a' minémû hatalmas ínségbe, bódulásba, romlásba, és pusztúlásba, 's tûzbe hozá Kegd ezt a' szegény Hazát, Nemzetet, és eggyûgyû ártatlan kõsséget, nem tudom mint ád Isten-elõtt-is számot rólla: a' ki-után, félõ hogy utólso veszedelme-is ne kõvetkezzék ezen szegény Hazának, és Nemzetnek. Addig-is kardoskodik Kegd a' Szabadságért, és Evangéliomi hitért, a' mint móngya; hogy ím ezennel rabbá tészi Nemzetét; 's az Evangéliom helyett, Alkoránt hoz-bé: minthogy az Alkoránistak óltalma- és Fegyvere-alatt-is mongya Kegd hogy hadakozik. 'S még-is Jónak, 's szépnek akarja mondatni Kegd velûnk chelekedetit! 's most-is nem Egret, hanem Fileket sarkallya Kegyelmed, a' melyben Keresztyének és Magyarok vannak; Tatárnál-is rútab Pusztúlásokat, és égetéseket tévén a' Kegd Hadai kõrûlõtte.

Utóllyát a' Kegd Levelének nem értem, a' hol Tar Gáspár-által tõtt Irásáról emlekezik, hanem-ha jobban declarállya Kegd. 'S chak légyen Istenes jó rendes dolog az, idegennek minket sem fog találni Kegd. chak valamint késõ ne légyen: ha az-elõtt, fegyver kezdi azt el-választani. Isten Kegyelmeddel. Nitra, die 20. Aprilis. Anno 1644.