WERES BALÁZS: MAGYAR DECRETVM. [0050]
Titulus Lxxxii.

IDEW MWLAS SZALOGOS IOZAGBAN HGY NE LEHESSEN WGY KELY ERTENY,
hogÿ az ado, wagÿ szaloglo felewl, soha idew mwlas nem lezen, meeg haszaz wagy thewb eztendeÿe wolnaÿs, hogÿ szalogba wagyon walamÿ iozaga, Merth ezek az kÿket illeth, az iozagnak meg walthasat, mÿndenkor meg walthatÿak, ha meg bÿzonÿthattÿak hogÿ ewket illethÿ, Ees az al peres tartozyk à pÿnzth fe wennÿ, ees az iozagoth megh ereztenÿ, (ha ewrewkbe ewweÿe nen tewtte, mert ha ewrewkkeÿe tewte, nem tartozÿk meg ereztenÿ) ees ha walamÿ kewzÿth mongÿa hozzaÿa, azth ozthan az iozagnak bÿrodalma kÿwewl keresse tewrwén szerÿnth, Ha kedeg az szaloglonak successorÿ azth mondanak hogÿ az ew karokra ewewk aron el nem kewthette wolna, annak az tewrwynÿben azon modon iarÿanak el, mÿnt szoktak ewrewksÿgnek ees iozaagnak perÿben el iarnÿ, Merth senkÿ walamÿ iozagoth keeth szÿn alath nem tarthath egyzersmÿnd, thudnÿ illÿk, mÿnth szalogoswl, ees ewrewksÿgnek tÿtulussawal, De mÿnek watanna akkÿ az iozagoth ewrewksÿgnek titulussawal kezdÿ bÿrnÿa, azonthol az szaloglasnak ereÿe meg szewnÿk, ees mÿndenestewl fogwa kÿ telÿk, A wÿwew felewl kedÿg, az az, à kÿnek szalogba wethÿk, eidew mwlas, iol meg lehet, Merth ha az fel peres walamÿ regÿ leweleth hoz elew, melÿ az idew mwlasnak ideÿeth el halatta [p [005] 1] melÿ lewellel walamÿ iozagot szalogoswl ewweÿe akarna tennÿ, az az, hogÿ szalogba nala wolth wolna, erewthlen lezen à lewel, Hanem ha meg bÿzoncÿthathnahogÿ az szalagos iozagoit az ew kezebewl erewwel wewtték kÿ, Mert az illÿen dologban nem latthatÿk igaznak walakÿth az ew penzethewl meg foztanÿ, De effeele régÿ szalagos lewel ellen, nem tartozÿk senkÿ menedék leweleth adnÿ, ielesben idegen nemzeth, Hanem ha, tewrténet szerÿnth, az szalogos iozag, à kezebewl kÿ szalogoswl bÿrta, erewwel ees nem igazan wétetet wolna el, WERBEWCZY elsew Decretomanak 82. rezeben.

HOGY IOZAGOK KEWZ BEWchnek felette el nem szalogosultathathnak.

Titulus Lxxxiii.

SZALOGLAST IOZAGAROL, AKARMYNEMEW DOLOGBAN KEWZ BEWCHNEK FELETTE
senkÿ nem teheth, De maga, ha az iozagnak kewz bewchÿnek felette wettethnék az iozag, tehat az, à kÿ az iozagoth masnak kewtewtte, é33lteben ew maga altal, kewlewmben meg nem walthattÿa, hanem ha azt à pÿnzt, à kÿth ew fel wewth summa szerÿnt le tezÿ, ees wgy hozza walthattÿa, De holta wtan, awagÿ kedeeg meeg éltebenÿs annak fyaÿ, awagÿ attyafyay, à kÿ el szalagoseÿtotta tudnÿ illÿk, az kÿkre ez feele meg waltås nÿz, az fellÿewl meg mondoth kewz bewchÿel meg walthattÿak, az el adasban ees szaloglasban walo szertartasth myndenkor meg tarthwan, Az kewz bewchÿewn kedÿglen it è helyen erchÿed, nem az ewkrewkewth, lowakath, teheneketh, iwhokath, awagÿ egÿeb ez feele el ado marhath, de az szalaglot iozagnak eertekeeth, tudny illÿk, Menÿben kewz bewchnek altala az iozag magat mwtattÿa, be rekezthwén még fewldeÿwelys, erdeÿwel, ees réteÿwel, ees egÿeb hozza tartozandoÿwal, ees haznalatossagÿwal, Mert efféle érteke szerÿnth az fÿzetesnek annak wtanna pÿnzel kelÿ meg lennÿe, WERBEWCZY elsew Decretomanak 83. rezeben. [p [005] 2]

HATHAROKNAK KEWZEWNseges keppen walo walaztasarol, ees igazeytasarol.

Titulus Lxxxiiii.

IDE FEL MEG MONDANK HOGY AZ HATOROKNAK IGAZEYTHASABANYS AZ IDEW MWlas
nen lezen, es nen folÿ, azert az hataroknak iarasarol, es egÿetenbe igaseÿtasarol rewÿdeden nemellÿeket ide ala irok, Honnat kelÿ ertenÿ hogÿ ZENT ISTWAN, ES ZENT LAZLO Kÿralÿ, ees annak wtanna, ez Magÿar orzagÿ zent Kÿralÿok sokan, tudnÿ illÿk, wtannok kewwetkezewk, sok fewldeketh, (kÿket most falwknak hÿwnk) az Kÿralÿ, waraktol, mellÿekhez, wgÿ mÿnth ez Magÿar orzagÿ koronanak bÿrodalmahoz nezendewk woltanak wolna, el szakaztwan, kalastromokhoz, ees egÿeb egÿ hazaknak ewrewk alamÿsnaban, ees szolgalo rendnek, kÿth immar nemesseknek hÿwnk, ez ew szolgalattÿokérth ewrewkke walo ewrewksÿgÿrt attak, Melÿ fewldeketh effele aÿandekozasnak ideyn, hatharoknak el oztasawalÿs, es haseÿthasawal, egÿeb fewldektewl, el walaztottak, Ees annak wtanna, ez orzagbélÿ, szazlos, ees nagÿsagos wrak, ees nemessek, el sokasodwan egÿ fewldnek, awagÿ falwnak hatarÿnak rekeztese alat, gÿakran, keeth és azon kewzbe némellÿek harom, awagÿ tewb falwkat ewltettenek, ees neppel meg szalleÿtottak, Ees az falwk kewzt walamÿkoron az hatarokban semmÿ haseÿtast nen tewttenek, De maga azõ kewzbe hataroknak epeÿtéséwelÿs, azokat egÿ mastol el waltoztattak, De idew iartaban kedég, az wraknak és nemesseknek fiaÿ, es ewrewkewsÿ, ez ew iozagokat, kewztewk meg oztwan, az ozthasban eggÿknek rézere egÿ falw, es masÿknak màs falw iwtoth, Kÿk annak wtanna meg halwan, es gÿakorta el fogÿatkozwan, efféle falwk ez Magÿar orzagÿ zent Kÿralÿoknak adomanÿabol, awagÿ kedeg máa keppen az hatart iart lewelekkel, kewlewmb, kewlewmb enbereknek kezebe kewltek, Ees è keppen az hatar iarasokban, es igazeÿtasokban leg elewzewr [p [005] 3] az egÿenethlensÿgek thamattanak, Mert azok, az kÿknek kezekhez az hatar iarth lewelek, az falwwal, kÿ à leweleket illethne, estenek, ez feele hatar be rekeztesbewl, maas falwkatÿs az leweleknek ereÿewel hozzaÿok tartozandoknak aleÿtottak, Bÿzonÿal ez mostanÿ idewkbenÿs, az hatalmasoknak nÿlwan walo el foglalasoknak altala, ees fewldeknek el wonÿasÿ mÿa , az hatharoknak meg igazeÿthasaban, kewlewmb, kewlewmb wetelkedesek szoktanak tamadnÿa, WERBEWCZY elsew Decretomanak nÿolczman [!] negÿedÿk rezeben,

MYKEPPEN ERTESYK AZ idew mwlas, az hatar igazeytasban, hogy ne legyen.

Titulus Lxxxv.

IDEW MWLAS HATHAR IGAZGATASBAN IOL LEHET HOGY NEM LEZEN, DE HA WAlakÿ
hataraban walamelÿ ember falwth ewlteth, ees à fondalasnak ideÿn nem tÿlthÿ3a az à kÿ hataraban az falwth ewltewtÿk, az wtan idewnek folÿasaban az falwt el nem foglalhatÿa meeg az hatar lewellelÿs, Mert az meg szallasnak ideÿen kelleth wolna tÿltanÿ, De az parztoknak kÿk azt lakÿak, ez orzaag bÿray â falwhoz, annak à hatarnak mÿnden tartomanÿabol, eleg hatart aggÿanak elnÿk, mÿnd fewldbewl erdewbewl, mezewkbewl, hegÿekbewl, szewlew hegÿekbewl, wÿzekbewl, ees szena rétekbewl, affeele hatar iart leweleknek thewb clausulaÿ az fel peresnek éppen meg maradwan, Thowabba hathar leweleknek ereÿewel, à melÿ reez az dérekbol kÿ szakadoth, az fel peresnek hÿtÿwel, reeznek bewchÿ testesewlheth, az derekhoz, akar melÿ idew mwlas ellene nem alwan, mÿnd fewldbelÿ reezbewl, mÿnd erdewbewl, ees mÿndenbewl, Ez feele fewldek, awagÿ erdewk mÿmodon bewchÿewltessenek, ees kéth, avagÿ harom, awag tewb hold fewdek és szena rétek, awagÿ erdewk mÿt térÿenek, az bewchnek, rendÿben ide ala nylwan iratthatthanak WERBEWCZY elsew Decretomanak 5 rezeben, [p [005] 4]

MYNEMEW HATAR IART LEwelek iok, ees haznalnak, ees mynemewk nem.

Titulus Lxxxvi.

EZTH MEG KELY EERTENI, HOGY AZ HATAROKNAK IARASYBAN, EES AZ HATAR iart lewelekben, mellÿek az hatar iarasrol iratnak, sok chÿalardsagok, ees nÿlwan walo botrankozasok szoktanak, lennÿe, Mert némellÿek ewdwessÿgekrewl, ees tÿztessÿgekrewl el felethkezwén, wewwén az Kÿralÿ hatar iarth leweleÿth, awagÿ ez orzagbelÿ egÿeb bÿrakéth, kÿk è clausulawal, Tudnÿ illÿk, dicitur nobissal, kelnek, ees irathnak, ees az hatar iarasnak execucioÿara, ees el iarasara,, Kÿralÿ emberéth, awagÿ nador espanéth, Ees walamÿ kaptolonnak, awagy conuenthnek bÿzonsagwl walo emberét, kÿk kÿ bochÿattatnak, pÿnzel awagÿ aÿandekkal meg ferteztethnÿ, Ees azoknak relacioÿara, az az, az el iarth dolognak be mondassara olÿan hathar iarth leweleth, az mÿnemewth akarnak, ok lewelnek szokasa ees mongÿa szerÿnth, ew magok felewl, awagy magoknak irathnÿa, ees az kaptolontol, awagÿ conuentol, (az maas feel, Tudnÿ illik, kÿnek fewldeyth el iarnÿa hamÿszan be montak, mÿndenestewl fogwan nem tudwan,) magoknak kÿ wewnnÿe, ees az leweleket annak wtanna nalok el tÿthkolnÿ, Ees az hatar iarasth tÿz awagÿ tÿzen heeth, ees azonkewzbe, hwz ees, tewb eztendeÿg, halgatasnak wezteglesewel el mwlathnÿa Ees annak wtanna talantan immar az Kÿralÿ, awagÿ captolon, es conuenth emberÿ, de meg az hataros szomzedokÿs kÿknek neweÿ chÿalardwl, az hatar iart lewelekben iratwan wolnanak, az hatar iarast, nÿlwan ees kewzewnsÿgesewl tewrwÿn szerynth el iarnÿa, Ees ezen keppen sok fewldeketh hamÿssan, ees chÿalardsaggal magoknak gÿakran szoktak twlaÿdoneÿtanÿa, kÿknek karhozathos nÿeressÿggel hogÿ wtokba rekezthessek, ees az igassag az lewelekbewl kÿ nÿlathkoztassek, az orzag bÿraÿa altal, ees azoknak itÿlew mesterÿ altal, [p [005] 5] éz feele hatar iarth lewelek, akÿk dicitur nobissal, kelnek kÿ, walamÿ Kÿralÿ emberének, wagÿ nador espanenak, ees kaptalanenak, wagÿ conwenthenek mondassara irattatthak, mÿndenkoron szorgalmatos kérdessel, gondal, ees szorgalmatossaggal még kérdetessenek, ees rostaltassanak, Ez azoknak éleserewl igassag kerdettessek, Twdnÿ illÿk, ha a hatar iaras lételnek wtanna, azon hatar iart leweleknek ereÿewel, az fewldeknek wrasagath, ees éléséth, kÿk az lewelbe meg ielentethnek, az fel peres walamÿkoron tartotta, és bÿrta wolna, Ees ha az meg bÿzonÿoltatÿk, hogÿ az fel peres semmÿ éléséth, ees wrasagat nem wewtte, ees wrasaga sem wolth benne, tehat nylwan walo, hogÿ az leweleketh mélthathlanwl, ees, ez orzagnak igaz folÿasanak ellene szereztették ees irattak, ees ez dolog altal az lewelek erewtelenek leznek, Hatar lewelnek kedeg az olÿanok, melÿ tewrwÿn folyasabol, wagÿ tewrwÿn szerynth walo hatar iarasbol à keeth feel kewzewthewk ra engedwÿn, thowabba, wallasbol, wagÿ egyenessÿgbewl, wagÿ kewz ees szokoth Kÿralÿ embere wagÿ nador espan embere, ees walamely hÿendew helnek embere altal lewth wolna, ees Kÿralÿ adomanÿabol kewlth wolna, mÿndenkor helÿe wagÿon, Az hatoroknak folÿasÿs, ees walaztasÿ, awagy el iegzesÿ, akar melÿ tewrwén szerinth walo magÿar orzagÿ Kÿralÿoknak adomanÿ lewelében meg irattak, es ielentettek, mÿndenkoron megh tartathnak, Es eyth bÿzonÿawal wgÿ erchÿed ha az adomannak, ees az hatar el walaztasnak wtanna, ez feele fewldék awag falwak, maas és kewlewmb, kewlewmb fewldekre, awagÿ falwakra nem woltakoztattak, awagÿ hatarwl, éles, ees wtassaga altal el walaztattak, WERBEWCZY elsew Decretomanak, nÿolczwan hatodÿk rezeben.

MYTH KELY ERTENY AZ FEWLdekrewl, kyk folyo wyzeknek nagy aradasa, ees ereye altal el wonyattattak.

Titulus Lxxxvii.

FOLYO WYZEKNEK EL WALAZTASYWAL, WAGY OZLASYWAL, SOK
kereyteth, ees mezew warosoknak, faluknak, ees telekeknek hatarÿ, ees hataroknak folÿasÿ, kewrnÿekeztethnek, ees egÿenlewwen be rekeztethnek, Ez feele folÿo wÿznek kedegh aradasanak ees ereÿenek althala, gÿakorta fewldeknek, reetheknek, ees erdewknek nagÿ rézeÿ el haseÿthathnak, ees az maas szomszéd warasoknak, wagÿ falwknak reezere walazthathnak, Merth az folÿo wÿznek wÿ folÿamatÿnak hertelensÿge, ees ereÿe, az ew syokoth folÿasabol, és menetÿbewl, mas wy folÿasra gÿakorta syokot syegnÿe, ees mennÿe, Honnat némellyek aleÿtottak, ees wélték, ez féle fewldekezh, réteket, ees erdewkewth, thudnÿ illÿk, mellÿek az wÿz folÿasnak, es menetÿnek el walaztasabol, mas szomszéd warasnak, awagÿ falwnak réze felé szakattak, ees hogÿ annak wtanna àhoz à warashoz, wagÿ mezew warashoz, awag falwhoz, nezendew, ees tartozando wolna, mondwan az ew hatarokoth az wÿznek folÿasanak althala arra mennÿ, Kÿth nem kelÿ wgÿ ertenÿ, ees tartanÿ, Mert ezkeppen sok chÿalardsagok leznek, ees az wÿzek, awagÿ folyo wÿzek, tÿthkon walo chÿatornaknak altala, ees kÿchÿn asassokon, wagÿ gatoknak tewltésebewl folnÿa bochÿatathnak, ees az kÿ akarÿa, oda az helre wézÿ, az howa akarÿa, Melÿ dolognak altala, hogÿ masnak fewldeÿ, erdeÿ, ees réteÿ, kewnnÿen el twlaÿdoneÿthatnanak, Azonkeppen az ellenkezew wélekedes wgÿ ertessek rewÿdeden, hogÿ az folÿo wÿznek wÿ folÿamattÿa, az regÿ hatart el nem haseÿtÿa, sem az wÿzen walo iewwedelmeth el nem wezÿ, az elsew wratol, meegh ha à wyz az ew folÿasath maswa waltoztattÿaÿs, Hanem mÿnd erdeok réthek, es fewldek chÿak aze leznek, az kÿè annak elewtte woltanak, ees kÿnek békeséges wrasaga benne wolth, Inneth wagÿon az, hogÿ nemellÿekaz gatokâth, ees tewlteseketh, az ew fewldewknek, réteknek, awagy erdeyeknek oltalmayrth, mas fewldeÿn, ees hatarÿn engedÿk, ees thartoznak tethethnÿe, hogÿ twlaÿdon fewldeyben, ees hatharÿban, az wÿznek aradasanak ees [p [005] 7] erewsÿgÿnek altala karth ne wallÿanak, De maga ez althal, az idegen fewldeketh magoknak tulaÿdoneÿtanÿa nem ertethnek, Hasonlokeppen, molnoknak tewlteséth, ees gattÿath mas enber fewldéreÿs szabad ragaztanÿ, chÿak hogÿ ez feele tewltees, az maas feelnek nÿlwan walo karth ne lattassek hoznÿa, Merth ennek altala, sem az folÿo wÿz, sem kedeg masnak fewlde, el nem wétetÿk, ees twlaÿdoneÿtatÿk, hanem nÿlwan az ew igaz wranak mÿndenkor megh tartatÿk, WERBEWCZY elsew Decretomanak nÿolczwan hetedÿk rezeben.

MY LEGYEN AZ LEAN NEGYED, ees kyknek kely meg fizetny.

Titulus Lxxxviii.

MEG LEEWEN IDE ELEW, AZ IOZAGOKROL WALO DOLGOKNAK IRASA, MYND EWrewkbe
walo iozagoknak tartasarol, mÿnd kedeg szalagosrol, de még az hatar iarasnak, ees igazeÿtasanak mogÿarolÿs, Immmar kewwetkezwen az lean negÿedrewl, awagÿ negÿed rézrewl és az iegÿ rwhanak, ayandek marhakkal walo meg fÿzetesérewl, es meg adasarol szollok, Hol erchÿed, hogÿ lea negÿednek mõdatÿk az iozag, kÿth adnak leanÿoknak, wagÿ azzonÿ allatoknak attÿoknak iozagabol, es ewrewksÿgebewl, az atÿaÿ nemzethségnek ielére, nem ewrewkke, wagy ewrewksygewl, de walchÿagnak tewrwénnÿe es allapattÿa szerÿnt haÿtatoth, Amÿert kedeg az atÿaÿ iozagok kÿk szolgalattal kerestettek, lean âgath nen illetÿk, es az leanÿoknak az fÿakkal, es tewrwÿn szerynth walo ewrewkewsekkel nem leheth rézek, ees mÿnemew iozagokbol kelÿ ewrewkews rézeknek lennÿ, ide fel ahol az ewrewkewsewknek, az atÿaÿ iozagba walo kewwetkezesrewl à meg iras lewth, nÿlwan meg talalod, WERBEWCZY elsew Decretomanak, nÿolczwan nÿolczadÿk rezeben.

AZ LEAN NEGYEDNEK KY [p [005] 8] fyzetèsènek moggyarol.

Titulus Lxxxiv.

LEAN NEGYEDNEK FYZETESEET IG KELL ERTENY, EES AZ LEAN NEGYED IG FYZETtetÿk
kÿ, hogÿ az attÿanak mÿnden iozaga, mÿnden haznawal, es hozza tartozowal egÿtembe nÿg rézre oztatÿk, Kÿnek eggÿk kewz bewchÿwel meg inteztetÿk, ees pÿnzbelÿ fÿzetessl, az negyed réz szerÿnth, mÿnden iozagbol, még ha tÿzen wolnanak à leanÿokÿs, eggÿ lean negÿeddel fÿzettethnek kÿ, az iozagnak tulaÿdon wrasaga maganak maradwan, Iol leheth à leanÿok mÿndenÿk az ew rézéth kewlewn kewlewn meg kereshetÿ, De az fÿaknak okosoknak kelÿ lennÿ, hogÿ eggÿknek annÿeth ne fÿzessenek, mÿnth mÿnd az tewbÿnekÿs fÿzetnÿ kellene, WERBEWCZY elsew Decretomanak 89. rezeben.

HOGY EGGYK LEANNAK, AZ lean negyed meg adatoth, A masyk az ewrewksygfelewl, megys perelheth.

Titulus xc.

LEAN NEGYEDETH, HA EGGYK LEAN TEWRWYNNEK KYWEWLE FEL WEENDY,
ees lewel wetésnélkÿl, Az masÿk azerth, az iozagnak ewrewksÿge felewl perelhetth, hogÿ ha lean àgathÿs illeth, wagÿ nem, WERBEWCZY elsew Decretomanak kÿlenczwen rezeben.

HOGY HAYADON LEANYOK wallast nem tehethnek.

Titulus xci.

MERTH HOGY A LEANYOK [p [005] 9] ELMEYEKNEK ENGEDELMES WOLTAEERT GYAKRAN
meg chÿalattatnak, azert haÿadonsagokban, még ha tewrwén szerynt walo tewkeletes idewre menthenek wolnaÿs, magoknak, awagÿ wthannok kewwethkezewknek, wagÿ attÿokfÿaÿnak ellene, soha nem tehethnek, Innet wagÿon az, hogÿ az leanÿok, az kewsseb ideÿew attÿokfÿanak tutori, awagÿ oltalmi nem lehetnek, sem kedeg tutorsagnak tÿztÿth, ez orzagnak tewrwénye es szokasa szerynth, nem engettetÿk wÿselnÿ, WERBEWCZY elsew Decretomanak kÿlenczwen eggÿedÿk rezeben.

AZ HAYADON LEANYOK, AZ ew hazaseytasoknak ideyglen, az atyay hàzba mymodon maragyanak.

Titulus xcii.

AZ MELY LEANYOK HAYADON FEYET WYSELNEK, AZ EW ATTYOK MEG HALWAN az atÿaÿ hazban, es iozagban, az ew el hazaseÿtasoknak ideÿglen mÿkeppen maraggÿanak, es annak wtanna mÿképpen kelessek azokbol kÿ hazaseÿtanÿa, ide fel ahol az magwa szakath iozagnak el kérésérewl szoltunk, nÿlwan walo tanosagod wagÿon, Mÿképpen kedeg, az lean negÿednek meg kellessek bewchÿewltethnÿ, es az war, az nemes wdwarhelÿ, ees az iobbagyhelÿ, awagÿ ewles, es egÿebek mÿth érÿenek, az bewchÿewléseknek rendÿben, ide ala nylwan meg wadnak, WERBEWCZY elsew decretomanak kÿlenczwen kettedÿk rezeben.

MY LEGYEN AZ JEGY rwha megh magyarazwan, Ees my legyen az parafernum.

Titulus xciii.

[p [006] 0] IEG RWHA MONDATYK AZZONY ALATOKNAK AZ EW WROK MARHAYABOL
es iozagabol hazasagnak adossagaeerh adnÿ szokoth iwtalom, Wagÿ kedeg az ieg rwha az, à kÿth az ew szewzességének el wételeerth, ees wele halasérth az ew wra iozagabol nekÿ adnak, Parafernumnak kedeg mÿnden marhat mondwnk, kÿth az azzony allathnak wagÿ wra, wagÿ attÿa, annÿa, wagÿ attÿafÿaÿ, wagÿ akarkÿ hazassaganak, keez fogassanak gewrew waltasanak ideÿen adnak, aÿandoknak mondhatÿwnk magÿarwl, Szazlos wr tÿzth wÿselth nemes embernek kedeg, iegÿ rwhaÿa tézen szaz gÿarth, az az, nÿg szaz forÿntoth, Akÿ kedeg efféle tÿzteth nem wÿselth, de azerth ieles nemes ember, wagÿ wÿtéz, kÿnek wagÿon mennel kewesb ewtwen haz iobbagÿa, annak feléségenek iegÿ rwhaÿa ewtwen gÿrath, Egÿeb nemesseknek kÿk annal alab walok, azoknak felesegeknek iegÿ rwhaÿa az ew iozagok szerÿnth thewb, wagÿ kewesb, kewz bewcchyel adatÿk meg, kÿ rekeztwén az mezewketh, réteketh, erdewkewth, ees az iozagnak kÿwwel walo iewwedelméth, Ha kedeg az azzonÿ allath meg hal, az kÿ ew hozza kewzelb rokonsagnak lÿnÿaÿan, az ew iegÿ rwhaÿat az wehetÿ meg, WERBEWCZY elsew Decretomanak 93. rezeben.

KYK LEGYENEK EES EERtessenek, ez orzagnak tyztybewl igaz szazlos wrak.

Titulus xciiii.

HOGY AZ SZAZLOS WRAKNAK TYZTEKREWL EES NEWEKREWL KEETSYG NE TAmadhasson,
azoknak neweket ide ala meg irtan Igaz szazlos wrak azok, kÿknek newei regtewl fogwan, az kÿralÿoknak Decretomÿban, és confirmalt lewelekben be szoktak irnÿa, tudnÿ illÿk, ez orzagnak nadrespannÿa, [!] Kÿralÿ orzag bÿraÿa, dalmacianak, horwath orzagnak, es toth orzagnak bannÿa, erdelÿ walÿda, és szekelÿeknek espanÿa, Zewrenÿ ban, Mert az maciai bansagh az tewrewkewk altal mÿ idennkbe wéteteth el, és el tewrletteteth, [p [006] 1] Thowabba, tarnoksagnak, es Kÿralÿ, Kÿralne azzonnak aÿton allloÿnak, poharnokÿnak, aztalnokÿnak, ees lowaioknak mesterÿ, ees themeswarÿ, ees posonÿ espanok, Effeele szazlos wr tÿztyt wÿselewknek hagÿoth feleségeknek, mÿndenÿkenek, az ew ieg rwhaÿokérth, ees aÿandok marhakérth (mÿnth fellÿewl meg wagÿon) azok altal, az kÿknek fÿzetewyewk, szaz gÿrath kelÿ fÿzetnÿek, WERBEWCZY elsew Decretomanak kÿlenczwen negÿedÿk rezeben.

HOGY AZ IEGY RWHAnak fyzetsse, fèl rèzynth pynzel, fèl rézenth ismeg ingo marhakkal kely lenny, Es mynemewk legyenek az ingo marhak.

Titulus xcv.

IEGY RWHA FYZETEES FEEL REEZENTH MEG SZAMLALTH PENZEL, EES FEEL REEZ
szerÿnth ingo marhawal lezen, de az ew igaz arra szerÿnt, De kÿ rekezthwén ez feele ingo marhak kewzzewl, szabotth rwhaknak, fegÿwereknek, santa lowaknak, teheneknek, ees egÿeb barmoknak bewchewlléséth, Az ingo marhak kedeg, ees ado marhak, ith ez arant ertethnek azok, az kÿk mÿnden napÿ wasarth el adhathnak, ees el adhathatnak, mÿnth iwhok, ewkrewk, lowak, kechkek, inewk, borÿwk, ees dÿznok, kÿk egÿ helrewl masra magokat kewnnÿen indeÿthattÿak, WERBEWCZY elsew Decretomanak kÿlenczwen ewtewdÿk rezeben.

HOGY AZ AZZONY ALLATH, AZ elsew wratol egez iegy ruhat wehet, es az masod wratol fe[...]leth, Ees honnat fyzetessèk meg az iegy rwha.

Titulus xcvi.

[p [006] 2] IEGY RWHA AZZONY ALLATHNAK AZ EW WYRAGZO SZEWZESYGEYRTH AZ ELSEW
wra iozagabol egéz adatÿk, az masodÿk wraebol az szewzességnek meg thewrusÿnek wthana, fél, az harmadÿkebol negÿed resz, a negÿedÿkbewl nÿolczad, Ha kedeg ewtewd awagÿ hathod wrahoz megÿen, az ew iegÿ rwhaÿa annÿra meg kewesedÿk hogÿ iewwendewre chÿak igen kewes lezen, Az iegÿ rwhak kedeg, az azzonÿ allathoknak az ferÿek iozagabol, az melÿ iozagba wÿtettek wolth, az negÿed kedeg az atyÿa iozagabol fÿzetthethnek, Mert attÿa iozagabol, nem iegÿ rwhath wheth, hanem negÿed reezth, hanem ha az azzonÿ allatoknak walamelÿk az ew annÿa, awagÿ ewk rézerewl walo iegÿ rwhat keresne, kÿt tewrwyn szerÿnt meg mÿelhet, ha annak elewthe, arrol walo menedék nem adatot wolna, WERBEWCZY elsew Decretomanak kylenczwen hatodÿk rezeben.

AZ IEGY RWHA, EES AZ az negyed ryz, mykèppen kerestethyk eggyewth.

Titulus xcvii

DE MAGA EZT MEG KELY EERTENY HOGY AZ ANNYA, EES AZ EWKY IEGY RWHAÿat
egÿetembe, egy, es azõ szemely, nem kereshetÿ, Mert, ha az en anÿam negéÿdét keresem, tehath az en ewkewmnek iegÿ rwhaÿat kelÿ keresnen, mert az en annÿamnak annÿa, en neken, ewkewm, Ha kedeg ew maga az en anÿam, az atÿaÿ iozagbol az ew negÿedét keresÿ, tehat az en anÿam, az ew annÿanak iegÿ rwhayat kereshetÿ, nem az ewkÿéth, Merth az ew ewkÿnek iegy rwhaÿath az kewzelben walo nemzethnek kelÿ keresnÿ, az kÿnek nemzetsÿgÿbewl az azzonÿ allath esmertetÿk szarmaznÿa, WERBEWCZY elsew Decretomanak kÿlenczwen hetedÿk rezeben.

AZ AZZONY ALLATOK AZ [p [006] 8] EW WROKNAK IOZAGYBOL mykèppen wettethnek ky, ees myképpen nem, Ees azoknak ingo marhayarol.

Titulus xcviii.

FYAK NELKYL EES THESTAMENTOMN ELKYL [!] WALO MEG HOLT NEMES EMBERNEK
mynden ingo marhaÿ, akar mÿnemewek legÿenek, ees akar mÿ newel neweztessenek, az ew felesÿgÿre szallanak, Melÿ az ew wranak iozagabol, ees lako hazabol, awagÿ nemes wdwarhelÿebewl, mÿnden az ideÿglen, az mÿg az ew wranak newe alath, ees ewzwegÿsygÿben lezen, awagÿ mas férhez megÿen, nem rekeztetÿk kÿ, még az éw iegy rwhaÿanak meg adassawalÿs, De maga mÿnek wthanna mashoz megÿen, ees walakÿnek el adatÿk, tehath az, az kÿre, az meg holt nemes embernek iozaga tewrwén szerÿnt walo ewrewkews képpen, ees kéwwethkezendew képpen, szalloth, azth az azzony allathoth, elewzewr nekÿ, az ew iegÿ rwhaÿath meg adwan, azokbol az iozagokbol szabadon kÿ wethetÿ, es kÿ rekezthetÿ, Sewth inkab ha az megh holth nemes embernek iozagaÿ, el annÿra bewsÿgesek, es haznasok leznek, hogÿ az felesÿgének iegÿ rwhaÿath, sokkal fellÿewl halaggÿak, thehath az à kÿre az iozagok szallandok, az azzonÿ allatoth, még ha az ew wra newét wÿselneÿs, az iozagoknak tewb rezeÿebewl, tudnÿ illÿk, mellyek az ew iegÿ rwhaÿanak bewczÿt fellÿewql mwlÿak és wézÿk, tewrwén szerÿnth az ew bÿraÿa elewt kÿ rekezthetÿ, ees chÿak annÿth szakazzon, ees haggÿon nekÿ életÿre, az iozagbol, az menÿ az ew iegÿ rwhaÿa wolna, De maga az ew wranak lako helÿebewl, awagÿ nmes wdwarhelÿebewl, az azzonÿ allat kÿ nen rekeztethetÿk, hanen ha à lakohàz wàr wolna, melÿ nekÿe nen égettetÿk, hanen az wranak walahol, màs hàza az warõ kewwewl helheztetet, neky lakasara hagÿatasek, Azokrol keedg, [!] kÿknek sok warok wagÿõ, és kÿk warat bÿrnak szakaztot lakohelért, kewlewmb, Mert ez dologban az azzonÿ [p [006] 4] allatnakÿs lakasara war deputalthatÿk, WERBEWCZY elsew Decretomanak kÿlenczwen nÿolczadÿk rezeben.

MEG HOLT NEMES EMBERNEK marhayanak, felesege, ees fya, ees atyafyay kewzth walo megh ozlasarol.

Titulus xcix.

HA WALAMELY MEG HOLT NEMES EMBER, AZ EW HAZANAL, AZ EW HOLTA Wtan fÿakat, ees leanÿokath, egÿetembe az ew felesÿgÿwel, ees oztathlan attÿafÿaÿwal hagÿ, tehat az meg holt nemes embernek ingo marhaÿ ekképpen oztathnak meg, Hogÿ elewzewr kÿ wéwén az meg holth atÿafÿwnak rézéth, ez tewb oztatlan atÿafÿaknak rézey kewzzewl, az ew, ewzwegÿ felesÿge kewzewth, ees az ew fyaÿ, ees leanÿ kewzewth, kewzewnseggel annÿe egÿenlew rézre ozlathnak, mennÿen wadnak oztozathlan szemÿlÿek az atÿaÿ hazban, es el nem hazaseÿtottak, Ees mÿndenyk az ew reeze megh adathÿk, ettewl el wlawan, hogÿ az szekeres lowakat, es az wranak iob rwhaÿath az ewzwegÿ azzony elewzewr maganak wezÿ, Wÿtezlew fegÿwerÿ kedeg, mÿnden oztozasnelkewl fÿaynak, wagÿ oztozathlan attÿafÿaÿnak iwthnak, Ha kedeg sem gÿermekÿ, sem attÿafÿaÿ nÿnchÿenek, mynd fegÿwere, es mÿnden ingo marhaÿa felesÿgyre szaal, hanem ha testamentomot teend az wra rola, Az fÿakat kedeg it ez helÿen erchÿed kyk az meg holth atÿawal oztozatlanok, ees még meg nem oztoztak wolt, es az leanÿokot, kÿk meg el nem hazaseytottak, Mert az oztozasnak wtanna, az fÿaÿ, ees kÿ hazaswlasnak wtanna az leanÿ, attÿoknak marhaÿabol semmÿ rézth nem wehetnek, WERBEWCZY elsew Decretomanak kÿlenczwen kÿlencz rezeben.

AZ FEELE MARHAKROL, KYK az menye azzonnyal az menyegzewnek [p [006] 5] ideyn, adattatnak. Titulus C.

HOGY AZ FEELE RYHAK, EES MYNDEN EGYEB FEELE MARHAK, KYK AZ MENYE AZzonÿal, szewleÿ, ees attÿafÿaÿ altal adattak, (mellÿeketh mÿ res parasseralesseknek, az az, aÿandok marhaknak mondwnk) az wra, fÿaknelkewl meg halwan, az menÿe azzonnak, az az, á felesÿgÿnek, az oztozasnak ideÿen ( ha mÿ meg marat benne) mÿnd az iegÿ rwhawal ewzwe amaganak éppen meg marad, es meg kelÿ adattathnÿ, Ees egÿeb ingo marhaknak ozlasakor, ezfeele wele adoth marhak, ozlasban, nem mennek, meeg ha fÿaÿ ees leanÿ wolnanakÿs, ees az azzonÿ allath mas hazassagra megÿenÿs, awagÿ ha az ew gÿermekÿtewl el szakadÿs, szabadon az marhat maganak tarthatÿa, Az menÿe azzon kedeg ha gÿermeknelkÿl, ees testamentomnelkÿl hal meg, az aÿandok marhakath az ew szewleÿ, awagÿ kedÿglen kewzelben walo attÿafÿaÿ magoknak wehetÿk, es twlaÿdoneÿthatÿak, de maga ha gÿermekÿ maradnak wtanna, azokra szaqllanak, Az melÿ marhath kedeg az wew legÿn, menÿegzeÿenek tÿztessÿgeÿrt, awagÿ keez fogasaérth az mathkaÿanak àd, ha az mathkaÿa addÿg meg hal, az mÿg egÿbe iuthnak, soha az wewlegÿn meg nem wehetÿ, de ha az egÿbe menésnek wtanna az menÿe azzon testamentomnelkÿl, ees magzathnelkÿl hal meg, az wranak marad, de testamentomoth tehet rola, ha akarÿa, WERBEWCZY elsew Decretomanak szazad rezeben.

MEG HOLT NEMES EMBERNEK ewtwen szamiglan walo mènesèrewl, awagy lowaknak chyordayrol.

Titulus Ci.

[p [006] 6] LOWAKNAK CHYORDAY, HA EWTHWEN SZAMNAL ALAB LEEZNEK, EGY Aranth
ozlathnak mÿnd az atÿafÿak kewzewth, fÿw, lean, ees ewzweg felesÿg kewzewth, de ha ewtwen lézen, wagÿ annal tewb, tehath az feerÿe testamentomot teheth rola, mÿnt keresmenÿerewl, Ha kedeg testamentomnelkyl hal megh, az ewrewksÿghez szamlaltatnak, De maga ha ewstewl maradoth leend, az testamentomnak semmÿ helÿe ees ereÿe nÿnch, az fyre, wagÿ wra rézetewl el walwa, Az tewb rézeÿ az fÿak, es ozlatlan atÿafÿak, ees tewrwén szerÿnth walo kewwetkezendewknek ewrewkségÿhez szamlaltathnak, es abbol az ewzweg felesÿgnek iegÿ rwhath, es à leannak negÿedet adnak, De hogÿ az féle fÿzetesnek okaért az ewrewkewsewk, ne kéreÿtessenek az ew ewrewkségeket el idegeÿtenÿe, kÿk ezenkÿwelÿs az leanÿokoth az atÿaÿ iozagbol tartoznak kÿ hazaseÿtanÿa, Thowabba az haÿadon leanÿok melÿ reezt wéznek ozlas szerÿnt az attÿok ingo marhaÿabol, attÿok halala wtan, kÿ hazaseÿtasokra lézen, De az lean negÿed azert nekÿk éppen meg marad, WERBEWCZY elsew Decretomanak 101. rezeben.

FYRNEK JOZAGYROL, MELlyek, felesyge hazassaganak egyewt woltaban szereztettek.

Titulus Cii.

HOGY HA WALAMELY NEMES EMBER, AWAGY FYRE WALAMELY AZZONY ALlathnak, hazassagnak egÿewt woltaban, pÿnzen, awagÿ arron iozagoth szerez, ees az felesygÿnek newéth az wallas lewelben be nem irattÿa, tehath az feele iozagokbol, ees falwkbol, noha pÿnzen wewthys, az azzonÿ allat maganak semÿ rézt nem weheth, De ha akarya, ees az ew megh holt wra neweeth ees titulussath wÿselÿ, holthÿg wra iozagaba szabadon megh maradhath, de ezen fellÿewl walo articulusnak oka alath, [p [006] 7] Melÿben nÿlwan meg magÿarazza az azzonÿok mÿkeppen wettessenek kÿ, wroknak wagÿ ferÿeknek iozagabol, Merth ahol masodÿk hazassagra menend, az azzonÿ allath, az ew iegÿ rwhaÿath meg adwan, az wranak iozagabol, az kÿnek, illÿk, az az, a kÿre az iozag nÿz, kÿ wehetÿ, es kÿ rekezthetÿ. A kÿ kedeg felesÿgÿnek azzal akar kedweskednÿ, hogÿ az iozag ewrewksÿg szerÿnth illesse felesÿgÿthÿs, az wewth iozagnak, wallas lewelében, az felesÿge newétÿs bele irassa ees téthesse, Ha kedeg az meg holt nemes ember, holta wtan szalagos iozagoth hagÿ, melÿ iozagoth akar melÿ idewben, twdnÿ illÿk, hazassaganak elewtte, awagÿ hazassaganak ideÿebén szaloglottak awagÿ kewtewtthek nekÿ, még ha felesÿgÿnek, awagÿ mÿnd az kéth àghnak newe az szalogos lewelben nÿnchÿenys, de maga mÿnd az altal, az felesÿge kewzewt, fyaÿ ees leany, ees oztathlan attÿafÿaÿ kewzewth, egÿeb ingo marhawal egÿtembe, egÿenlewkeppen meg oztathÿk, Merth walchÿagos wolt, ees penzé fordwl, az pÿnz kedegh, az ingo marha kewzze szamlaltatÿk, kÿ egÿenlewképpen oztatÿk, De ezt ig érch, ha az szalogost ewrewkkeÿe nem thewtte WERBEWCZY elsew Decretomanak saz, es kettewdyk rezeben.

HOGY AZ AZZONY ALLAT, az wranak el szalagloth iozagabolys, az iegy rwhat meg wehety.

Titulus Ciii.

THOWABBA EZTIS MEG KELY EERTENY, HOGY HA WALAMY AZZONY ALLATnak
wra, awagÿ fÿrÿe, szewksÿge ra lewén, az ew iozagat, felesÿgÿnek engedelmÿnelkewl, walakÿnek el szalogoseÿthÿa, mÿnt hogÿ gÿakorthaÿs szokoth lennÿe, tehath az wra halala wtan, az azzonÿ allat, az ew iegÿ rwhaÿat, attol meg kereshetÿ, ees meg weheti, à kÿ az feele szalagos iozagot tartÿa, Mert az [p [006] 8] el szalagoseÿtas nem rekeztÿ kÿ az iozagnak twlaÿdonsagath, ees ewrewksÿgÿt, Mert ezen kÿwle, ha az azzonÿ allath, az iozagoknak meg waltasat warna, es ez ew iegÿ rwhaÿat, meg nem kereshethne, talanthan azonkewzbe, amÿg az iozagnak meg waltasa lenne, ez wÿlagbol ky mwlnek, ees ezenképpen chÿalattatnek meg az ew iegÿ rwhaÿawal, De maga az iozagnak meg walthasakort, az à kÿre az iozagnak meg waltasa nyz, nem chÿak az derék sommarol, tudnÿ illÿk, az mÿben az iozag el wolt szalagoseÿtwan, De még annak felette arrolÿs eleg tetelt tartozÿk tennÿe, az myth iegÿ rwhaba fÿzeteth az iozagérth, WERBEWCZY elsew Decretomanak saz, ees harmadÿk rezeben.

HOGY FELESYGNEK IEG RWhaya, az wraknak gonossagèrt, el nem weez.

Titulus Ciiii.

HA WALAMELY EMBERNEK AZ EW GONOSSAGAEERT EGYEB WALAMY
hÿtlensygnek mÿatta, iozagaÿ tewrwén szerÿnth el foglaltatnak, (még ha feÿet wennekÿs) az ew felesÿge mÿnd az altal, az ew ieg rwhaÿat, attol, à kÿ az iozagoth bÿrÿa, mÿndenkor meg wehetÿ, WERBEWCZY elsew Decretomanak szaz, ees negÿedÿk rezeben.

HOGY PARAZNASAGBA TAlaltatot azzony allathaz az ew iegy rwhayath elwezty, De nem az ayandok marhath.

Titulus Cv.

HOGY HA AZ AZZONY ALLAT AZ EW HYTYTH MEG SZEGY, MELYEL AZ
ew wranak tartozÿk, paraznasagban leleczÿk, es az paraznasagban [p [006] 9] talaltatÿk, az paraznasagnak okaért ieg rwhaÿat el weztÿ, ha el walyk az wra tewle, Ha kedeg az azzony allat halalt szenwedÿs, de az aÿandok el nem wéz azert tewle, az az, à parassernum, mellÿeth az menyegzewnek ideÿen, az szewleÿ, awagÿ attÿafÿaÿm, awagÿ kedÿg az ew wra adot neky, hanem magzattÿara szal, wagy kedeg à kÿnek testamentom szerÿnt haggÿa Ha kedeg magzatÿ nem leznek, az ew attÿa fÿaÿra szàl, De ha az paraznasagnak wtanna, az wra esmerendÿ ewteth, az ieg rwhatÿs meg nÿerÿ, sem, kedeg oztan meg nem ewlhetÿ, meeg ha mazor paraznasagban lelÿs, mert az elsew weethkét el engette, WERBEWCZY elsew Decretomanak szaz, es ewtewdÿk rezeben.

ATYAFYAK KEWZT WALO HAZAssagrol, mely tudwan, awagy twdatlan lezen.

Titulus Cvi.

HAZASSAGH ATYAFYAK KEWZEWTH TVDATLANSAGBOL WALO, MYG EGGYEWTH leznek, ha gyermekek lezen, atÿaÿ, az anÿaÿ iozagban, azonkeppen tewrwén szerÿnt, waloÿa tezÿ, mÿnt ha tewrwén szerÿnt walo hazassagbol szewlettek ewolna, még ha egÿ masthol ewkewt el walaztanakÿs, az azzonÿ allatÿs, mind ieg rwhaÿat, mÿnd aÿandokath az wra iozagabol meg wehethy, Ha kedeg twdwan, es az ew attÿok fÿaÿnak, kyk az iozagba kewwethkezendewk tÿlalmoknak ellene à wérek egybe hazaswlnak, à kÿ gÿermekek lezen, à iozag raÿok nem szal, hanem à wérre à kÿk kewwetkezewk woltak az iozagban, az az, à kÿkre nézet az iozag, még ha papa tewrweñ3n szerÿnth waloÿa tenneÿs az tewrwén szerÿnt walo tételnekÿs nÿnczh helÿe es ereÿe, Mert az iozagnak kewwetkezése, az nemzethsÿg szerÿnt walo atÿa fyakra nÿz, ees ha atÿafÿak nem leznek, kÿralÿra szal, ees az azzony allat annak felette ieg rwhaÿat el wztÿ, chyak az aÿandokot wehetÿ meg, WERBEWCZY elsew Decretomanak 1o6 rezeben.