WERES BALÁZS: MAGYAR DECRETVM [0011]
NADOR ESPANNAK hatalmarol.

NAdor espannak hatalma wagyon, ez orzagnakÿs Kÿralÿ felewl, regÿ szokas szerÿnth, tewrwÿnt es igazat tenÿ, De meg kelÿ eskennÿ, mÿnt egÿeb nÿrak, mÿndenek, ez orzagh elewt Kÿralÿ lezen, wagÿ Kÿralnak ahoz walo embere lezen, az modon, mÿnt annak formaÿa wagÿon, mÿnt rakoson el wÿgeztek, hogÿ mÿndeneknek igazat szolgaltat, LAZLO Kÿralÿ elsew Decretomanak harmÿcz harmadÿk rezebe.

AZ MELY NEMES lean parazthoz megyen.

NEmes lean az wtan meeg ha attÿa, es attÿafÿaÿ akarattÿabolÿs megÿen parazthoz, chÿak az lean negÿeddel elegegÿek megh, LAZLO Kÿralÿ hatod Decretomanak, hwzon kÿlenczedÿk rezebe.

NEMESEKNEK EWreksygyrewl.

NEmeseknek ewrewksege, kÿk kerezteskor meg ewlettek, ha fyokban meg fogÿatkoznak, felesegekre, es leanÿokra szaal, LAZLIO Kÿralÿ hatod Decretomanak hwzon nÿolczadÿk rezeben.

NEMES AZZONYOKNAK procator wallasokrol.

NEmes azzonÿok haszoknalÿs walhatnak procatorth, LAZLO Kÿralÿ elsew Decretomanak [ 9. ] rezeben, es [ 95. ]

NEMESEKNEK KYKNEK [p [001] 2] lewelek meg Igeth

NEemesseknek kÿknek lewelek meg iget, wagÿ az ellensÿgh el weotte, ha szomszedoknak, hatarosoknak, es az tartomanÿ belÿeknek wallassawal bÿzonÿthatÿak, es hogÿ wwk, wagh az ew eleÿk, az iozagnak bekeseges wrasagaban woltanak, es ewkewt illetÿ, Kÿralÿ ew felsege wÿ adomanÿol tartozÿk nekyk meg adny az iozagot, LAZLO Kÿralÿ elsew Decretomanak hetwen hatodÿk rezebe.

AZ MELY NEMESSEKNEK nemessegerwl az wamos nem byzonyos.

NEmessek, kÿknek nemessegekrwl, az wamos nem bÿzonyos, az wÿce espantol, es szolga bÿraktol, az ew nemessegekewl, lewelet wegÿenek, hogÿ ha az wamostol ez lewel ellen, meg bantatnak, tehat az wamnak az wrat ha ra keresÿk, az wamost az espan, wagÿ szolga bÿro kezebe kelÿ adnÿ, az karrol eleg tetelre, ha kedeg kezebe nem aggÿa, az wra szaz forÿnton marad, az bÿronak és az karos embernek, LAZLO Kÿralÿ negÿed Decretomanak neghwen rezebe.

AZ NEMESSEK HOGY tyzedet nefyzessenek.

NEmessek tÿzedet ne fÿzessenek az ew tulaÿdon fewldekbewl, LAZLO Kÿralÿ elsew Decretomanak negÿwen kÿlenczedÿk, es negÿed Decretomanak, hwzom nÿolczadÿk rezeben.

NEMESSEKNEK ESKEWwyssekrewl.

NEmessek akar mÿnemew rendbewl walok legÿenek, ewe magoknak kelÿ meg eskewnnÿek, nem tÿztartoÿoknak, ha mÿbewl hÿtet itÿlnek nekÿek, mert ha errewl priuilegyomok [p [001] 3] wolnaes, sem haznal semÿt nekÿek, ha kedeg walamelÿ iabbagÿnak el wÿteleben, az nemes ot nem wolth, az tÿzttarto hÿtytÿs el wczÿk, LAZLO Kÿraly hatod Decretomanak tÿzen harmad rezeben.

AZ MELY KAPYTAN AZ NEpet hamissan wezy fel.

NEpet ha melÿ kapÿtan hamÿssan wzÿ fel, hÿtlensegen karhoztatÿk, LAZLO Kÿraly harmad Decretomanak tÿzen kÿlencz rezeben.

J'DEGEN NEMZETHEK SOLdosnak ez orzagba be hozasarol,

NEpet idegen nemzetet, foztoot, soldost, ez orzagnak belsew3 allapattÿanak meg haboreÿtassara, hÿtlensÿg alat, senkÿ ne merÿen hoznÿ, LAZLO Kÿralÿ masodik Decretomanak nagÿedÿk rezebe.

OCTAVAKNAK SZOLGALTATASsyrol.

OCtawaknak szolgaltatasÿ, kewlewmb kewlewmb modon irattanak, LAZLO kÿralÿ elsew Decretomanak negÿwen, és negÿwen egÿ, masod Decretomanak nÿolczadÿk rezeben, De nÿlwaban meg magÿaraztatnak harmadÿk Decretomanak masodÿk rezeben, az kÿnek wagÿon es abban meg latya

HOgÿ mÿnden eztendewben, keeth nagÿ octawa szolgaltassek, Szent Gewrge szent Mÿhalÿ, es azonkeppen két brewÿs, kÿth rewÿd tew rwÿnnek neweznek, wÿz kerezte, es szent Iakabe, Az octawanak szolgaltatasa kezdessek hwzad napon, az ew idnepe wtan, es tarchÿon negÿwen napÿg, kÿnek wtanna ha az tewrwÿn szolgaltatÿk, es akar fel perben, akar fel wetlwnben, semÿ ereÿe ne legÿen [p [001] 4] Az brewÿsnek kedÿg elsew napÿa, hwzad nap, az idnep wtan, de chÿak hwzad napÿg tart, az idnepeket oda nem szanlalwan, kyken tewrwÿn nem lehet, Legÿen az hÿwatal kedegh az brewÿsre , es ollÿan modon, mÿnt az nagh octawan, melÿ octawan mÿnd nagÿon, mynd rewÿden, az iudex ordinariusoknalkewl, az egÿhazÿ feÿedelmek kewzzewl kettew, à parazth wrak kewzzewlÿs kettew, ez orzagnak negy rezerewl, sew nemessek kewzewl, tÿzenhat walaztassek, wgÿ hogÿ ez egez octawan, mÿnd tÿzen haton ot legÿenek, Az breuisen szerel iarwan, chzak nyolcza legÿen, Az tÿzenhat emberek bÿrÿtewl, ez orzagh, Az negÿ few wrnak kedegh Kÿralÿ wÿsellÿe gongÿath, LAZLO Kÿralÿ harmad Decretomanak [ 2. ] rezebe.

Eztÿs ira LAZLO Kÿralÿ elsew Decretomanak negÿedÿk rezeben, hogÿ az iudex ordinariusok kewzzewl, kettew, es kettew[.]ek wÿcegerense az tewrwÿnben mÿndenkor tartozÿk ben lennÿ, azok helÿet kedeg, kÿk ott nem lehettnenek, Kÿralÿ, az prelatusok, ees baarok kewzzewl walazzon, De keet iudex ordinariusoknelkÿl octawa ne szolgaltathassek.

Thowabba LAZLO Kÿralÿ negÿed Decretomanak masod rezeben ezt irÿak, hogy az keet brewÿs ez wtan ne legÿen, ha nem ez tewrwÿn mÿnden hatalomrol, akar kÿ mÿellÿe, es mÿkeppen, de az wtan mÿndenkor az hÿwatalnak wtanna harmÿcz kettewd napon, ez orzagnak tewrwenÿenek szokasa szerÿnt, mÿndÿart itylet legÿen, Errewl tewbetÿs szool, ezen negÿed Decretomnak kÿlenczedÿk, es thÿzedÿk rezeben, De tewrÿn tanolo ifÿaknak nen esmeren hogÿ nagÿ haznoth hozna.

OROZOTH MARHANAK NYOmanak kewwetyssyewl.

ORozoth marhanak nÿomath kewwetewk, az falwnak meg izenn2ek, hogÿ az oktalan allatokkal az nÿomoth el ne weztessyk, ees az motozoknak, az az, az keresewknek meg engettetÿk, hogÿ mÿnden hazat meg keressenek, ha kedÿg meg tyltÿak, hat az tÿltokat tewrwennÿel proballÿak meg, es27 ha [p [001] 5] benewsek leznek, el weznek mÿntorrok, Ha kedÿgh bewntelenek az tÿlalon ert ewtewn ewt pensat fÿzessenek, ha kedeg az espan haborgatna megÿs, azÿs azon keppen, wgÿan annÿepensat, az az annÿ neghwen pynzt fÿzessen, ZENT LAZLO Kÿralÿ masod Decretomanak negÿedÿk rezeben.

ORZAGH GYEWLESSEREWL.

ORzagh gÿewlesse, az melÿ napra tetetÿk, negÿed napnal thowab senkÿ ne wartassek, hanem Kÿraly ew felsege az ielen walokkal az orzag szewksegerewl wegezzen, es az kÿk ielen nÿnchÿnek, ereÿeben haggÿak, LAZLO Kÿralÿ elsew Decretomanak szaz es ewt rezeben.

Thowabba hogÿ ew felsege elewzewr, az egÿhazÿ feÿedelmeknek, es szazlos wraknak, esaz ew tanachÿnak meg ielenchye, az orzagh szewksegÿth welek rola wÿgezzen, ha mÿben kewlewmbewznek, az ew felsÿge aÿto tartoÿa, eggÿen kÿnth ewket rakergÿe, es ew felsÿge szoknak altala wegezzen es hogÿ egÿ honapnak elewtte ez fele gÿewlest, az wraknak megh ielenchÿe, LAZLO Kÿralÿ masod Decretomanak hwzon negÿedÿk rezeben.

Thowabba hogÿ ez fele gÿewles[z]e ne az warmegÿekbewl walogassõ, hanem mÿnden egÿhazÿ feÿedelmeket, szazlos wrakat, nemesseket, es few nepeket ra hÿwasson, Es ezeknek tanachÿokbol, az orzag haznarol wegezzen, LAZLO Kÿraly masod Decretomanak hwzon ewtewdÿk rezeben.

Thowabba hogÿ egÿ mas wtan, negÿ esztendeÿgh, mÿnden Szent Gewrgh napban gÿewlest tegÿen, az wtan harmad, harmad eztendewben, es tÿzen ewtewd napÿgh trachÿon, es hogÿ az egÿhazÿ feÿedelmek, es szazlos wrak, elsew napÿara tartozzanak ielen lennÿ, es tÿzen ewtewd napÿgh ot lennÿ, keet szaz gÿra alat, thÿzt tartoktol, es egÿebektewl el walwa, kÿk wégh warakat tarthnak, es ez orzagh kÿwewl kewwethsÿgben foglalatosok, betegektewl, wakoktol, santaktol, es igen szegÿnyektewl el walwa es kyk ez orzagh kÿwewl szarandoksaghban wadnaak [p [001] 6] az oztatlan atÿafÿak kewzzewl, ees az kÿnek tewb fÿaÿ wadnak, eggÿk, az oztozottak kedeg mÿndenÿk ielen legÿen, az egÿ helÿek, tÿzen bochyassanak eggÿet, ha kedeg az espan, wagh gond wÿselewÿe pÿnzel, wagh aÿandokkal, illethwen, walamellÿet hon hadna, szaz gÿran maraggÿon, LAZLO Kÿraly harmadÿk Decretomanak elsew rezeben.

Thowabba ez orzagh kÿwewl, szarandoksagban, wagÿ tanosagnak helÿn waloknak, chÿak egÿ octawan, es rwÿd tewrwenÿen, haznalhasson, az haladek, ne tewbben, LAZLO Kÿralÿ negÿedÿk Decretomanak elsew rezeben.

PAPATOL KYK PANAZ HOzok, hogy meg fogatassanak.

PApatol panaz hozok meg fogatassanak, ees az chÿonka toromba wettessenek meg bewntetnÿ, kÿk Romabol panazt hoznak, Az kÿk kedeg Romaÿ sektewl walo menedeek lewelnek ewrewlwÿn, tewrwÿnben nem wonathathnak azok ellen szabadon hozzak az 4( conquestust , az az, az panazt, de ez orzagbol azert, az ereÿwel, kewlewmben kÿ ne wonhassak az peresseket, hanem chÿak appellacio altal, LAZLO Kÿralÿ, harmad Decretomanak, hatwan harmadÿk rezeben.

PARAZT TEWRWYNREWL.

PArazth therwÿnben senkÿ ne keteleneÿtessek, egÿhazÿ szemelnek altala, atok alat, ew elewtte meg felelnÿ, mert ha ra ketelenÿtÿ, az atkozotnak dÿan maragÿon, ha kedegh walakÿ tudathlansagabol, wagh wetekbewl meg felelend, semmÿ ereÿe ne legÿen, LAZLO Kÿralÿ harmad Decretomanak hatwan eggÿedÿk rezebe, Hogÿ az vicariusok magÿarok legÿenek, es hogÿ az procatorok, az tewrwÿn tetelkor, az tewrwÿbewl kÿ mennÿenek, LAZLO Kÿralÿ negÿedyk Decretomanak harmÿcz negÿedÿk rezeben, az tewbyt laasd senkÿ ne ideztessek.

PARAZTH NEMBEWL kÿ tamadoth.

[p [001] 7] PArazt nembewl tamadot, senkÿ pÿspeksÿgre ne wetessÿk LAZLO Kÿralÿ hatod Decre. tÿzen eggÿedÿk rezebe.

PARAZTY SZEMELYEKNEK therhekrewl.

PArazt szemelÿek, egÿhazÿ szemelÿek ellen, nagÿob terhen nem maradnak, mÿnt az egÿ hazy szemÿlÿek, perazt [!] szemeÿl [!] ellen LAZLO Kÿralÿ Decre. hetwen negÿedÿk rezebe.

JDEGEN ORZAG BELY PYNzek ez orzagba be ne hozassanak.

PEnzek idegen orzagh belÿek, ez orzagba be ne hozassanak hanem chÿak az hatarra, LAZLO Kÿralÿ elsew Decretomanak harmÿcz eggÿedÿk rezeben.

KAPTOLOMBA. AWAGH CONuenthbe, ky pynzth, egyenetlensyg myakyt leteznek.

AZ fele pÿnznek, kÿth igÿenethlensygÿrt, kaptalanba, wagÿ conuentben le teznek, az kaptalan, wagÿ conuent, tÿzedÿth kÿlenczedÿt wehetÿ az szamara, kÿ okot adot az letetelnek, De egÿebbewl, melÿ fyzetes ew elewttewk lezen, semmÿt nem wehetnek, LAZLO Kyraly elsew Decretomanak, kÿlenczewen harmadyk rezebe.

MYNDEN PEREK NEGY Octawan wegeztessenek el.

PErek mÿndenek negh octawan wÿgetessenek el, à melÿ hÿwatalok kedeg magÿarazattal leznek, hatalõ dolgarol, kartetelrewl, egÿeb artalmakrol es bozzwsagokrol, az hÿwatal wtan elsew octauan, meg itÿltessenek, De egÿeb hatalõ dolgaÿ, [p [001] 8] ielesben lewel wetes dolga, es ok leweleknek keresese, masod octawara el halathat, LAZLO Kÿralÿ elsew Decretomanak ewtwen harmadÿk rezebe.

HOGY MINDEN PEREK AZ itylew hazban ityltessenek.

PErek mÿndenek az itÿlew hazban, itÿltessenek, és az itÿlth lewelek, wgÿan ottan szekbewl elewzor fel szowal meg kÿaltathwan adass4auak kÿ, LAZLO Kÿralÿ elsew Decretomanak hethwen, harmadÿk Decretomanak hethwen egÿ, es ewtewdÿk Decretomanak kÿlenczedÿk rezeben.

PEREK AZ WARMEGYEKEN hogy paranchyolatnelkyi felwetessenek.

PErek warmegÿeken paranchÿolathnelkÿl, fel wetessenek, meg itÿltessenek, igaz tetelre kÿ bochÿattassanak, es ha szewkseg lezen kerdÿsewl Kÿralÿ wdwaraban bochÿattassanak, az espanoknak, es szolga bÿraknak tÿztek el weztÿsse alat, LAZLO Kÿralÿ harmad Decretomanak, htewen eggÿedÿk rezebe.

AZ FEELE PERTH KY parazty szeket illeth egyhazy szekrene idezhessek.

[p [001] 9] PErben parazth szeketh, melÿ illeth, senkÿ egÿhazÿ szekre ne ideztessek, De a parazt, az ew fewldes wra elewt, nemes keedegh az warmegÿe espannÿa elewth, wÿce espan es szolga bÿro elewt, az mel warmegÿeben az idezendew lakÿk, tewrwÿn szerynth kerestessek, LAZLO Kÿralÿ harmad Decretomanak hathwan rezebe.

AZ JUDICIALISNAK azaz, SZOLleyto lewelnek mynt kellyessek irnya.

PEreknek napÿa, az az terminussa be tellÿssedwen, az iudicialisth ig kelÿ irnÿ, ha harmadyk extradata nÿnch, Es thowabba ha ez fele be tellÿessedesekbewl meg esmerÿk hogÿ kÿ kelÿ adnÿ, tehat az mesterekm, wagÿ az hÿtes deakok, az ablakon fen, es meg ertew szowal, meg kel2 kÿaltanyok, es wgÿ adhatÿak kÿ, ha kede, walakÿ meg tÿltÿa, az az ren tÿltya, tehat azonnal ra kel2 felelny, LAZLO Kÿralÿ negÿed Decretomanak tyzen kettewdyk rezebe.

AZ KY PERESSEKETH meg banth.

PEresseketh ha kÿ meg banth, menette, wagÿ iewwette hÿtlensegbe esÿk, LAZLO Kÿralÿ elsew Decretomanak hetwen hetedÿk rezeben.

AZ PLEBANOSOKROL, ES AZ ew plebanossagoknok meg confirmalassarol.

PLebanosokat senkÿ, egÿ egÿhazÿ feÿedelemÿs, ne erewltesse, hogÿ plebanossagokat meg confirmaltassak, LAZLO Kyralÿ harmadÿk Decretomanak hatwan hatodÿk rezebe.

Az plebanosok feleol teobet laacz, LAZLO Kÿralÿ harma [!] Decretomanak hatwan kÿlenczedÿk, negÿedÿk Decretomanak 35,. ewtewdÿk Deccretomanak hwzon hatodÿk rezeben.