TINODI SEBESTIEN: SOK FELE RESZÕGÕSRÕL. 0127


SOc reszõgõs halgassatoc erkõlchyöotõket
Isten ellen reszõgsegben tij vetketõket
Mert gyakorta feleytijtõc ti Istentõket.

En beszedõm az Noerol el kezdenõm
Az io bornac meg lelesét meg beszellenõm
Soc rendbeli reszõgsegõt meg ielõntenõm.

Barkaiabol Noe attyanc mikort ki szalla
Mindenfele nepét barmat el ki bochyata
Ez szep szaraz fõldõn Isten el szaparita.

Ez idõben az szõlõ hegy soholt nem vala
Paradichyomban Isten terõmtõtte vala
Paradichyombol az vijz ezõn ki hoszta vala.

Sõt egy magas hegyben szõlõ meg maradot volt
Az Noehoz kõzel szõlõ gyûkerezõt volt
Meleg nyarban szõlõ fõuel szepõn termõt volt.

Talala meg egy Bac Kecske szep voltat lata
Gyõmõlchét meg harapala es meg vidula
Szep szakalat igen raza magát haijgala.

Igen hamar ki hozata Noe hogy halla
Kis kerteben be hozata el plantaltata
[p 0128] Oroszlan vert es Maiom vért hamar hozata.

Es Dijszno vert es Ketske vert õ kerestete
Szõlõ tõuét mind ezõckel meg õtõszteté
Õ az vizet meg szerete soka teryeszte.

Nagy vigan veszõiet Noe el ûltetteté
Kapasockal mijuelteté hordot tõltete
Egy kedueben az io borban Noe kõppente.

De lam Noe az io bortul meg reszõgõdec
Szertelenûl ruhaiaual õ el aluuéc
Az kissebic fiatul Camtul meg meuetetéc.

El ki mene attyat Noet be sem fedõzé
Ket battyanac Semnec laphetnec aszt meg beszellé
Egy palastal az ket battya hamar fedõzé.

Az Noenac szemermere õc sem nezenec
Viszsza nezuen tisztõssegõt attyoknac teuenec
Ne mikor Noe fel serkene hogy ki menénec.

Karat valla ennec az Cam õ magzatijban
Mert eszt Noe mind meg erte lõn nagy haragban
Meg atkoza Camnac fiat õ nagy buaban.

Nam az Camnac õregb fia Canaan vala
Sem Iaphetõt az ven Noe aldotta vala
Hogy õ nekic az Canan eltig szolgaltia.

Iffijac errõl tanulhattoc mint attyatokat
Tisztõllyetõc halgassatoc ti annyatokat
Hogy reiatoc ne vegyetõc az õ atkokat.

Isten Noet vensegeben ki võtte vala
Õtuen heian ezõr esztendég eltette vala
Vilag szerte az õ maguat el sokasita.

Reszõgõsõc meg erchyetõc ti rendõtõket
Az bor mia kûlõmb kûlõmb termeszettõket
Oroszlan verben kic reszesõc mongyac ezõket.

Bator sziuõc mint Samsonnac igen erõsec
Bai vijadalt vitezõckel semminec velnec
Iozanuluan ha ra kelnec bokrot keresnec.

Az maiomnac termeszeti igen iatekos
Mit mastul lat aszt mûueli oly igen okos
Õ véreben a ki reszes olian iatekos.

Tehetsegõt reszõgsegben sokat kesertnec
De nagy sokac ereiõkben chyac szegyõnkõdnec
Kijc amasztes el szalasztiac tanczban el esnec.

Oly rut ferõg diszno ferõg õ alattyaban
Õ barsonyat nem kijmelli heuer az sarban
Õ véreben az ki reszes heuer az sarban.

Reszõgõsõc kechke verben az kic reszesõc
Mert kechkeknec termeszetõc tombolnac szõknec
Magassagra fel vgordnac kosul õklelnec.

Be merûlnec az bor maroc soc tombosasban
Ketske modra fel szõkesben es nagy soc tanczban
Reszõgsegben soc gonossag leszõn az tanczban.

Alazatos bekessegõs egye reszõgõs
Az masodic chyac garazdás es oly versõnyõs
Imadkozic es bûnén sir harmad reszõgõs.

Negyed feléc aprosagot igen kiuannac
Otõd feléc dulnac fosztnac oly igen lopnac
Hatod feléc chyac halgatnac mert meg némulnac.

Heted feléc igen bõlchyec mint Damijan loua
Reszõgsegbe vetekõdnec az hit dolgaba
Szent irasbol semmi tudoc õc iozansagba.

Nyolczad féle reszõgõsõc vannac vduarba
Vitessegõc bõlchyesegõc ninchen magogba
Nyalanc halot õc tanultac az õ dolgokba.

[p 0129] Nyelueskõdnec õc chyachognac vr aszony elõt
Mit kiuõl halnac aszt beszellic vr aszszony elõt
Soknac eytnec nagy banatot barati elõt.

Nam az vrac asztalokhoz azert ûltetic
Eszõs nepec az asztalnal chufnac itelic
Mert chuffsagat az asztalnal sokan meuetic.

Nem kel ackor hegedûlni lantot põngetni
Szep dolgokat Cronikakbol nem kel zõngeni
Chyalfa Biro mert ot chyachog aszt kel halgatni.

Az chyel chyapas tõbbet hasznal az vitessegnel
Hizõlkõdes chufolkodas lantnal enõknel
Tarsijm ezzel se gongolyunc igyunc io keduel.

Gondban esic el aluszic az kilenczedic
Az bor szagat õ meg erzi he el kerûlic
Ot fel tekint az poharert igen morgodic.

Igen eszic az tizedic virratig iszic
Nagy gazdagnac veli magat tizen egyedic
Az hasarton mindent el veszt tizen kettõdic.

Szaguldasual louat veszti tizen harmadic
Meg siratta karát mas nap meg iozanodic
Mind virratic el budosic tizen negyedic.

Ollyac vadnac gyalog hidat meg sem talalnac
Az hid mellet hip az saron altal gazolnac
Laboc nekic negyis vagyon velned baromnac.

Meg sem mosdic borzas fõuel tizen hatodic
Az konyara az pinczebe ottan be esic
Ha meg latod mint markalfot bolondoskodic.

Ezés nem io resõgsegbe ki verekõdic
Iambor hazasat io szolgaiát kic szigiac veric
Megis õlic reszõgsegbe neha tõrtenic.

Hogy meg erched il reszegõs tizen hetedic
Tiz nyolczadic az io borban mind addeg iszic
Rokat szaggat szaiat tõrli û esmeg iszic.

Sokac vannac reszõgsegben sokat igyernec
Tûlõkkeric iozanokban teczic merõgnec
Neuet veznec mert ût mongyac hazugagebnec.

Az huszadic solgalatyat igen aianlia
Szûgseg koran ha meg lelõd aszt el halggatya
Il baratot attyafijat minden vtalia

Gondolkodnac bornemijszyac igen halgatnac
Reszõgõsõc mit chyachognac aszt mosohogyac
Hogy bõlchyebbekõc volnanac mind azt alijtyac.

Az bor szaga õ feiõket ot altal hatya
Chyachyogasat fel szõkesét minden meg latya
Aszszonyoknac az szebbiket tanczban kiuannya.

Bor meg isziac nekic vannac mikor akariac
De az alnoc fõsuensegert õc bort sem isznac
Mikor isznac erkõlchõket ioua sem hagyac

Az kic vrac asztaloknal sokan rauaszac
Sug hog felõn az vendegõt hogy bolondichyac
V20 maganac lagy italyat felig iktasag.

Az aszszonioc szep leyanyoc nagy gyengen elnec
Az asztalnal õc sem è3sznec nagy fittiel elnec
Maga meg reggel szep szõli kappant õkel nyeltenec.

Regtõl fogua kit éfélig meg sem saraztnac
Ket rosz talat õc szõrgetnec szõknec tombolnac.

Sõt õc gyakran ablakokban hogy himõt varnac
Reitõc helrõl boros edent õkelõ rantnac
Egyet kettõt akasztalnac õc esmeg isznac.

[p 0130] Vén aszszonyoc iay szegenyõc õc is kullagnac
Setet herre bort ha kapnac el toszogatnac
Az leanyoc ha el lopiac igen kogyognac.

Vtalyac az io bort az nagy tõmlõyû daykac
Teyõc iûyõn bort ha kapnac gyakran kortyantnac
Az gyermõkõn el alusznac neha meg foytyac.

Vén szakalu hop mestõrõc mikor kõppentnec
Ot chyachognac es mint lehet tombolnac szõknec
Az aszszonyoc szep leanyoc azon meuetnec.

Io bort kernec ha nem adnac igen zugoldnac
De ha iobor palaszkiokban õc danogatnac
Szakalokat borzogattyac õc esmeg isznac.

Ime el reytõsztenec volt az vigsag teuõc
Lantosoc es hegedõsõc kiknec bor lelkõc
Chyac borertis el zõrgetnec neha szegenyõc.

Gyorsan kõppent még ideyen be keni magat
Szunyad veti õ notaiat vonszia az faiát
Megis ûtic neha tõrtenic bottal az hatat.

Szekõn ûlõ soc toluayoc lesnec piaczon
Nagy morgassal atkozodnac szenes fazekon
Alol gyuijtyac fõlyûl ontyac az bort akoron.

Aruiokat olchyon veszic nagy dragan meric
Neha iffiac alut szenbe puskaport reytic
Az fel lobban valkovideket el põrsõlic.

Az kannachka meg sem szarad reytõkbe tarttyac
Nagy gyakorta iol kõppentnec fart igazgatnac
Onnat hazol feryõc ehõznec szomehoznac.

Gondolyatoc reszegesõc ti vetketõket
Melyekbe meg bantottatoc ti Istentõket
Il erkõlchnec reszõgsegnec vessetõc veget.

Az bort Isten nagy io végre nekûnc terõmté
Mertekletõsseguel vele elnenc engedé
Iozansagual minden õtet szépõn dichyerne.

Bator igyunc az io borban io keduet vegyûnc
Istenûnknec nemzetûnknec chyac mi ne vechyûnc
Ha kûlõmben chelekõdûnc lekûnkben veszûnc.

Az ki szõrzé neue Sebestien szomehsagaba
Nijrbatorba ezõr õt szaz es negyuen nyolczba
Vduar Bijrác bort nem adnac vannac atkiaban.